projectsubsidies Innovatie

Flexibel kunnen inspelen op onverwachte kansen, innovatie in aanbod en publieksbereik. Voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur, zijn er projectsubsidies voor innovatie, in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. De innovatiesubsidie geeft organisaties financiële ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn. Vanaf 1 mei 2017 kan voor de projectsubsidie Innovatie worden aangevraagd. 

Voor wie

Deze projectmatige innovatiesubsidie is beschikbaar voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur. De regeling maakt onderdeel uit van het Kunstenplan 2017-2020.

Voor wat

Bijzondere projecten die - buiten de reguliere activiteiten - een substantiële bijdrage leveren aan innovatie van de culturele sector. De projecten vinden plaats op een of meer van de volgende terreinen:

• Publieksontwikkeling
• Kunst als ‘stedelijk laboratorium’
• Nieuwe media en e-cultuur
• Buurtgerichte activiteiten
• Nieuwe bedrijfsmodellen en financieringsstrategieën

Beoordelingskader

Inhoudelijke en zakelijke kwaliteit en een innovatieve bijdrage aan de Amsterdamse kunst en cultuur vormen de basis van het beoordelingskader. Daarnaast zijn er twee aspecten waarmee de kans op honorering van een project wordt vergroot:

• Samenwerking tussen Amsterdamse initiatieven en organisaties
• Internationale uitwisseling en samenwerking

Indienen

Aanvragen kunnen continu worden ingediend en ontvangen binnen uiterlijk 13 weken de uitslag.

Planning projectsubsidies Innovatie

De publicatie van deze regeling is vertraagd - deze zal (onder voorbehoud) 15 april 2017 gepubliceerd worden. Dit in verband met een wijziging die heeft plaatsgevonden op procedureel vlak: In de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2016 j.l. is bij de vaststelling van het Kunstenplan 2017-2020 een motie aangenomen, welke bepaalt dat nieuwe of gewijzigde regelingen vóór publicatie worden geagendeerd in de raadscommissievergadering Jeugd en Cultuur.   

Looptijd per project

De duur van een project is flexibel; met een maximum van twee jaar.

Overige mogelijkheden 

Naast de regeling projectsubsidies Innovatie biedt het AFK op het gebied van meerjarige financiering Vierjarige subsidies en Tweejarige subsidies (eveneens onderdeel van het Kunstenplan), als ook reguliere projectsubsidies.

Andere financieringsvormen

Naast subsidie van het AFK zijn er andere manieren om uw project te financieren: Bijvoorbeeld via crowdfunding (Voordekunst en Cinecrowd, een lening van de Amsterdamse Cultuurlening of met bijdragen van andere fondsen.

Documentatie

Download de Contouren Tweejarige subsidies en Projectsubsidies Innovatie
Download de Inrichtingseisen Aanvragen Kunstenplan 2017-2020
Kijk voor meer informatie bij de Veelgestelde vragen - Meerjarige subsidies.