Regeling Tweejarige subsidies

De regeling Tweejarige subsidies biedt relatief nieuwe kunst- en cultuurorganisaties de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op zowel artistiek als zakelijk vlak. Initiatieven met bewezen potentie kunnen met behulp van de regeling verder groeien en zich professionaliseren. De regeling is bedoeld om dynamiek en doorstroom binnen de Amsterdamse culturele sector te bevorderen.

Voor wie 

De regeling ondersteunt relatief nieuwe organisaties in opbouw. Op het moment van aanvragen bestaat de organisatie maximaal zes jaar, met een aantoonbare track record van minimaal twee jaar. Organisaties die niet zijn gehonoreerd voor de vierjarige regeling kunnen een aanvraag indienen, mits zij passen binnen het profiel.

Voor wat

In twee jaar tijd wordt toegewerkt naar een duidelijk omschreven ontwikkelingsdoel voor de organisatie. Naast de beoogde (ontwikkeling in) reguliere activiteiten kunnen instrumenten als training, samenwerking of werkbezoek worden ingezet voor de ontwikkeling van de organisatie.

Beoordelingskader

Het beoordelingskader houdt verband met de vier criteria die in de Hoofdlijnen Kunst & Cultuur 2017-2020 worden benoemd, maar legt een aantal andere accenten. 

Indienen

Eenmaal per twee jaar kunnen organisaties een aanvraag doen (najaar 2016 en zomer 2018).

Planning Tweejarige regeling

De indientermijn van de Tweejarige subsidies start op 1 september en sluit op 3 oktober 2016. Op 15 februari 2017 maakt het AFK de besluiten over de Tweejarige subsidies voor de periode 2017-2018 bekend.

Looptijd

De looptijd van de subsidie is twee jaar. Aan het eind van de tweejarige periode kan opnieuw een aanvraag voor twee jaar worden ingediend. Een organisatie kan in totaal maximaal twee keer van de Tweejarige regeling gebruik maken.

Overige Mogelijkheden

Naast Tweejarige subsidies biedt het AFK aan culturele organisaties een meerjarige regeling voor Vierjarige subsidies en – voor vierjarig gefinancierde instellingen bij het AFK - regeling projectsubsidies Innovatie (eveneens onderdeel van het Kunstenplan).

Andere Financieringsvormen

Naast subsidie van het AFK zijn er andere manieren om uw project te financieren: Bijvoorbeeld via crowdfunding (Voordekunst en Cinecrowd), een lening van de Amsterdamse Cultuurlening of met bijdragen van andere fondsen.

Documentatie

Download de regeling Tweejarige subsidies
Download de Toelichting op de regeling Tweejarige subsidies
Download de Richtlijnen ondernemingsplan Tweejarige subsidies
Download de Richtlijnen ontwikkelplan en ontwikkelkosten Tweejarige subsidies
Download het Handboek Verantwoording Meerjarige subsidies
Download het Controleprotocol Meerjarige subsidies