AFK spreekt in op Raadscommissievergadering

10/04/2015
Meerjarige subsidies

Op 9 april vond de openbare vergadering van de Raadscommissie Jeugd en Cultuur plaats, waarin onder andere de Contourennota van wethouder Ollongren is besproken. Tijdens een drukbezochte vergadering was AFK-directeur Clayde Menso één van de insprekers. Menso gaf toelichting op de nieuwe rol van het AFK, zoals deze is voorgelegd aan de Raadscommissie.

Ruimte voor maatwerk

De voorstellen van het college passen volgens het AFK in een beweging die al eerder is ingezet met het maken van onderscheid tussen verschillende instellingen op grond van functie op naam, functie zonder naam en vrije ruimte. In de voorgestelde systematiek worden instellingen qua financiering en prestatieafspraken op maat bediend.

Deze ontwikkeling sluit goed aan op hoe het AFK de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan zijn rol: In plaats van generieke maatregelen, neemt het AFK de eigenheid en kracht van de individuele instelling of maker als uitgangspunt. Het AFK pakt de uitdaging van een systematiek met meer ruimte voor maatwerk - graag aan.

Kritische sector

Naast Menso, spraken een groot aantal instellingen in die de Amsterdamse kunstsector breed vertegenwoordigen. Vanuit het cultuurveld uitten zij hun zorgen en kritiek op de voorgestelde wijzigingen zoals het college deze heeft voorgelegd, onder andere wat betreft de betrokkenheid van het kunstenveld en het kostenplaatje van de stelselwijziging. Over de inhoudelijke kant – waaronder meer aandacht voor talentontwikkeling en ruimte voor maatwerk – liet de sector zich positief uit.

Dat de Contouren veel vragen oproepen bij de sector vindt het AFK begrijpelijk. De voorgelegde stelselwijziging vraagt veel van het veld en niet in de laatste plaats van het AFK zelf. Het AFK heeft daarentegen alle vertrouwen in de beoogde verandering. Indien de Gemeenteraad instemt met het voorstel zal bij de verdere uitwerking goed en zorgvuldig gekeken worden naar de kritische kanttekeningen vanuit de sector, net als naar knelpunten binnen de landelijke systematiek. De benodigde voorwaarde daarvoor is een goede samenwerking met de sector, de gemeente en andere partners. Het AFK ziet er naar uit om samen de schouders eronder te zetten om instellingen en makers – ook in de toekomst – zo goed mogelijk in staat te stellen hun ambities te verwezenlijken en de stad te verrijken met kunst van waarde.

Over de nieuwe rol van het AFK

In de Contourennota van de Wethouder is in de uitvoering van het Kunstenplan 2017-2020 een nieuwe rol weggelegd voor het AFK. Het college kiest voor het invoeren van een nieuwe systematiek, met een Amsterdamse Basisinfrastructuur als subsidieregeling voor instellingen die een essentiële functie vervullen binnen de stad. Het AFK zal, aldus de Contouren, uitvoering geven aan de ondersteuning van overige instellingen binnen het Kunstenplan.