Wat wij doen

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. We zijn er voor alle disciplines, voor kunstenaars en voor organisaties, voor amateur en professional. Met de subsidies van het fonds worden projecten gerealiseerd die de ontwikkeling en diversiteit van kunst en cultuur in Amsterdam bevorderen.

Drie regelingen

Het AFK is er voor Amsterdam en voor Amsterdammers. We hebben drie regelingen voor het ondersteunen van projecten en programma’s. De regeling Cultuurparticipatie, voor het betrekken van mensen bij kunst in de breedste zin van het woord, de regeling Professionele Kunst, voor het maken en presenteren van kunst, en de regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst voor het ontwikkelen en uitvoeren van amateurkunst in gezelschapsverband. Wil je gelijk aanvragen? ga dan naar Start jouw aanvraag daar vind je nog meer informatie over onze regelingen.

Individuele projectsubsidies

Kunstenaars (natuurlijke personen) kunnen ook bij ons aanvragen voor een project binnen de regeling Professionele Kunst en Cultuurparticipatie. Het is mogelijk om een bedrag van maximaal € 25.000 aan te vragen. De individuele subsidie is er voor alle kunstenaars in alle disciplines.

Programmasubsidies

Instellingen kunnen aanvragen indienen voor programma's. Het programma moet dan wel binnen maximaal 12 maanden zijn uitgevoerd. Zo kun je je voor een langere periode richten op de kwaliteit van je aanbod en op het vergroten van je publiek.

Ontwikkelbudget

Speciaal voor Amsterdamse kunstenaars die hun carrière een artistieke impuls willen geven, heeft het AFK een ontwikkelbudget van maximaal €15.000 beschikbaar. Professionele kunstenaars binnen alle disciplines, van dans en muziek tot theater en beeldende kunst, kunnen hiervoor een aanvraag doen. Bijvoorbeeld voor een onderzoek, een werkperiode in het buitenland, coaching of workshops. Daarnaast zijn andere concrete voorstellen om je loopbaan in een stroomversnelling te brengen of je zichtbaarheid te vergroten, van harte welkom.

voorwaarden ontwikkelbudget

De aanvrager:

is woonachtig in de Gemeente Amsterdam

  • is minimaal vier jaar aantoonbaar professioneel werkzaam op één of meerdere gebieden van de kunsten;

  • is geen student of deelnemer aan een postacademische kunstopleiding of een kunstopleiding die volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek bekostigd wordt;

  • heeft een verzamelinkomen dat in het jaar voorafgaand aan de aanvraag niet hoger is dan € 35.000,-;

  • heeft in de 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen ontwikkelbudget van het AFK heeft ontvangen, te rekenen vanaf de datum van het besluit over de verlening van de eerdere financiële bijdrage.

vereisten ontwikkelbudget

De aanvraag voor een ontwikkelbudget moet aan de volgende vereisten voldoen:

a) de aanvraag bevat een ontwikkelplan dat gericht is op een artistieke kwaliteitsimpuls voor de kunstenaar en geeft inzicht in hoe de voorgenomen ontwikkeling bijdraagt aan een verbetering van de positionering van de kunstenaar in Amsterdam. Het ontwikkelplan moet binnen maximaal één jaar gerealiseerd zijn;

b) in de aanvraag wordt stapsgewijs beschreven op welke wijze het ontwikkelplan wordt gerealiseerd en op welke wijze het resultaat openbaar wordt gemaakt.

De aanvraag bevat:

  • de ontwikkelvraag, de beginsituatie en het te behalen einddoel en de stappen die worden genomen om het doel te bereiken;

  • een begroting waarin de kosten per onderwerp worden uitgewerkt (materiaal, onderzoek, scholing, marketing, honoraria, reis- en verblijfskosten en honoraria derden) en aannemelijk worden gemaakt. In de begroting kan een maximum honorarium voor de aanvrager van € 7.500,- worden opgenomen;

  • een relevant digitaal portfolio, met de nadruk op de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag. Het portfolio dient te worden aangevuld met een curriculum vitae, waaruit tevens duidelijk blijkt dat minimaal vier jaar een professionele beroepspraktijk is uitgeoefend;

  • aangifte- en aanslagbiljetten inkomstenbelasting van het voorafgaande kalenderjaar waaruit de hoogte van het verzamelinkomen blijkt, ofwel de aangifte inkomstenbelasting van het meest recente jaar waarvoor door de kunstenaar aangifte inkomstenbelasting is gedaan dan wel een aanslag inkomstenbelasting is ontvangen, mits deze aanslag niet ouder is dan twee jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Opdrachtgeverschap voor kunst in de openbare ruimte

Speciaal voor opdrachten in de openbare ruimte heeft het AFK het opdrachtgeverschap. In tegenstelling tot andere aanvragen kunnen bedrijven hiervoor een aanvraag indienen. Het aangevraagde bedrag moet dan wel minimaal met een gelijke eigen bijdrage en/of een bijdrage van derden kunnen worden gematcht. Een financiële bijdrage voor een opdracht kunst in de openbare ruimte valt onder de regeling Professionele Kunst.

Spreekuren

Elke laatste dinsdag van de maand is er een spreekuur voor projectaanvragen met een maximale begroting van €10.000 en een maximaal aangevraagd bedrag van € 5.000. Het spreekuur is toegankelijk voor aanvragers die nooit eerder een financiële bijdrage van het AFK hebben ontvangen, zowel op eigen naam of op naam van een organisatie.

De spreekuren hebben een beperkt aantal plaatsen. Wil je er zeker van zijn dat je aanvraag ook in behandeling wordt genomen? Dan raden wij aan via de reguliere procedure een aanvraag in te dienen.

Altijd aanvragen

Je kunt elke dag een aanvraag indienen binnen de regelingen Professionele Kunst en Cultuurparticipatie. Wij hebben geen deadlines voor deze regelingen, wel moet je er rekening mee houden dat het, na het insturen van je aanvraag, dertien weken duurt voordat je uitslag krijgt over je aanvraag. Voor de regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst geldt wel een deadline; je aanvraag voor 2016 moet ingediend zijn vóór 2 november 2015, 17:00.

Meer informatie

Heb je plannen voor een kunstproject, maar twijfel je of je project in aanmerking komt voor een subsidie? Check dan eerst je plan. Heb je vragen of wil je tips? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Algemene brochure

Open publication - Free publishing - More amsterdam