Veelgestelde vragen Regeling Ontwikkeling organisaties

 • Gemeentelijke opdracht
 • Wat is de opdracht aan het AFK in relatie tot deze nieuwe regeling?
  Het college heeft als opdracht gesteld dat het AFK ruimte dient te maken in de komende regeling Ontwikkeling (de voormalige tweejarige subsidieregeling) voor een deel van de positief beoordeelde vierjarige aanvragers, die vanwege onvoldoende budget niet konden worden gehonoreerd. Om deze groep te kunnen bedienen in de nieuwe regeling Ontwikkeling heeft het college het AFK gevraagd om budget uit de projectsubsidies over te hevelen.
 • Hoe heeft het AFK dit aangepakt?
  Het AFK heeft de mogelijke manieren onderzocht om - binnen de gestelde opdracht - de schade aan het dynamische deel van de sector zo beperkt mogelijk te houden. Het onderzoek gaat in op de budgettaire context, de negatieve effecten van een (extra) overheveling van projectsubsidies, en de randvoorwaarden voor een werkbare regeling.
 • Wat zijn die randvoorwaarden?
  Als randvoorwaarden voor een werkbare regeling ziet het AFK onder meer: • Er blijft genoeg ruimte voor dynamiek, ad hoc projecten, onafhankelijke makers en vernieuwing van de sector. • De doelstelling van de regeling Ontwikkeling blijft intact en de bestaande doelgroep van jonge organisaties mag niet ‘verdrukt’ worden door de meer ervaren groep van afgewezen vierjarige aanvragers. • De verruiming van de regeling voor de extra doelgroep genereert een redelijk evenwichtige uitkomst op gebied van pluriformiteit en de accenten die het college legt in de aan het AFK verstrekte opdracht. • De afbakening van de twee verschillende doelgroepen moet voldoen aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), transparant en navolgbaar zijn. • De regeling staat open voor alle aanvragen vanuit de desbetreffende doelgroep: er kunnen geen organisaties of functies worden ‘aangewezen’ vanuit een onmisbare rol in het Amsterdamse cultuurlandschap. Dat is immers via de gemeentelijke verordening belegd in de A-Bis.
 • Voor wie is de toekomstige regeling straks bedoeld?
  De Regeling Ontwikkeling organisaties Professionele kunst (voorheen tweejarige subsidies) is bedoeld voor relatief jonge organisaties die zich met behulp van de subsidie in een aantal jaar verder kunnen ontwikkelen. Het college heeft het AFK opdracht gegeven om binnen deze regeling ook ruimte te maken voor een deel van de afgewezen vierjarige aanvragers met een positieve beoordeling. Deze aanvragers konden vanwege onvoldoende budget niet worden gehonoreerd. Om deze groep te kunnen bedienen in de nieuwe regeling Ontwikkeling heeft het college het AFK gevraagd om budget uit de projectsubsidies over te hevelen.
 • Gevolgen projectenbudget
 • Hoe staat het AFK tegenover de overheveling van het projectenbudget?
  Hierdoor komt het projectbudget te veel onder druk te staan. Het projectbudget wordt in de huidige omvang al twee keer overvraagd en is dit jaar begin november al volledig besteed, waardoor de regeling voortijdig moest sluiten.
 • Over hoeveel projectenbudget hebben we het precies?
  Het beschikbare budget voor projectsubsidies Professionele kunst was in 2020 € 5,8 miljoen, en was vanaf 2021 gesteld op € 4,8 miljoen per jaar. Door de ingrepen vanuit het college wordt vanaf 2021 het budget verder verlaagd tot € 3,4 miljoen per jaar.
 • Wat is het budget van de nieuwe regeling Ontwikkeling?
  Het budget voor de regeling is door het collegevoorstel tot gedeeltelijke overheveling naar de vierjarige subsidies (zie Veelgestelde vragen vierjarige subsidies ‘21-’24) gedaald van € 1,1 miljoen naar € 725.000 euro per jaar.
 • Staat dat budget in verhouding tot de twee verschillende doelgroepen?
  Het AFK meent dat het budget niet in verhouding staat tot de twee verschillende doelgroepen. De budgetdaling vanuit het collegevoorstel schaadt de oorspronkelijke basisdoelgroep van jonge organisaties in ontwikkeling. Daar komt de doelgroep van (een deel van) de afgewezen vierjarige organisaties bij.
 • Voorstel AFK
 • Wat is het voorstel van het AFK in deze?
  De regeling wordt in 2021 op verzoek van de gemeente Amsterdam uitgebreid met een tegemoetkoming voor een extra doelgroep: een specifieke groep organisaties die in 2020 op hun aanvraag voor de vierjarige regeling van het AFK een positief advies ontvingen, maar waarvoor geen budget beschikbaar was. De subsidie heeft voor deze groep het karakter van een overbrugging. Het geeft organisaties tijd om nieuwe financieringsvormen en bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Met een specifiek budget voor deze extra doelgroep kan een beperkt aantal van de vierjarige aanvragers met positief advies zonder budget worden ondersteund, namelijk: organisaties die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en volledige programmering van een vaste ruimte, bestemd voor openbaar toegankelijke presentatie van kunst: binnen- en buitenpodia, erfgoedinstellingen met een presentatiefunctie en tentoonstellingsruimten. Andere organisaties kunnen een beroep doen op de regeling Projectsubsidies professionele kunst.
 • Maar die twee doelgroepen verschillen toch heel erg?
  De twee doelgroepen zijn in aard inderdaad niet gelijk en worden daarom afzonderlijk behandeld met elk een eigen maximaal budget (subsidieplafond). Op deze manier wordt voor beide groepen het budget verzekerd en zijn ze niet met elkaar in concurrentie.
 • Wat is het subsidieplafond per doelgroep?
  Het subsidieplafond per jaar voor de oorspronkelijke basisdoelgroep (jonge organisaties) bedraagt in totaal 725.000 euro. Het subsidieplafond voor de extra doelgroep (een deel van de afgewezen vierjarige aanvragers) bedraagt in totaal 800.000 euro.
 • Waar komt het budget voor de extra doelgroep vandaan?
  Op verzoek van het college is dit budget overgeheveld vanuit de projectsubsidies.
 • Wat vindt de sector hiervan?
  De Amsterdamse én landelijke sector heeft erop aangedrongen om de financiering van de ontbrekende miljoenen op een andere manier te financieren en de (reeds gekorte) budgetten voor projectsubsidies ongemoeid te laten. Juist de kwetsbare doelgroep van zzp’ers, individuele makers en kleine organisaties zo afhankelijk is van de projectsubsidies, wordt met deze ingreep direct geraakt. Onder meer de Amsterdamse Kunstraad sprak zich op deze wijze uit over het korten van het projectenbudget.
 • Wat gebeurt er nu met het AFK voorstel voor deze regeling?
  Het voorstel en het onderliggende onderzoek is op 6 november naar het college en raadscommissie Kunst, diversiteit en democratisering gestuurd. De hieruit voortvloeiende contouren voor de regeling worden als onderdeel van het Kunstenplan op 2 december 2020 behandeld in de raadscommissie KDD en op 16 december in de gemeenteraad.