Veelgestelde vragen Tweejarige subsidies Cultuurmakers 2021 - 2022

 • Voor wie is deze subsidie bedoeld?
 • Wie kan aanvragen?
  Stichtingen en verenigingen (als rechtspersoon) kunnen voor hun gezelschap een aanvraag doen. Wanneer er meerdere gezelschappen onder één stichting of vereniging vallen, kan voor maximaal drie gezelschappen per rechtspersoon worden aangevraagd. Voor ieder gezelschap moet een aparte aanvraag worden ingediend, en alle gezelschappen dienen aan de regeling verbonden voorwaarden te voldoen. Ook als je geen stichting of vereniging hebt, maar wel in groepsverband van minimaal drie personen kunst beoefent, kun je een aanvraag doen namens jouw gezelschap (als natuurlijk persoon).
 • Wie is een Cultuurmaker?
  Iemand die in groepsverband actief cultureel en creatief bezig is met kunst en cultuur. Van bijvoorbeeld het maken van podcasts tot keramieken en dansen. Of van fotograferen tot dichten, vloggen en singer-songwriten. Dit doen zij in de vrije tijd en dus niet onder schooltijd of als baan. Iemand die in groepsverband actief cultureel en creatief bezig is met kunst en cultuur. Van bijvoorbeeld het maken van podcasts tot keramieken en dansen. Of van fotograferen tot dichten, vloggen en singer-songwriten. Dit doen zij in de vrije tijd en dus niet onder schooltijd of als baan.
 • Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie Tweejarige Cultuurmakers 2021-2022?
  1) Een rechtspersoon heeft een statutaire zetel en/of bezoekadres in Amsterdam. Voor natuurlijk personen geldt dat zij een woon- of postadres in Amsterdam moeten hebben 2) Het gezelschap bestaat uit tenminste drie personen 3) De activiteiten waarvoor wordt aangevraagd worden in continuïteit uitgevoerd, bijvoorbeeld één keer per week of één keer per maand 4) Het gezelschap verzorgt minimaal eens per jaar een openbaar toegankelijke activiteit in de gemeente Amsterdam 5) De totaalbegroting is niet hoger dan 40.000 euro per jaar - De activiteiten bestaan niet uit binnen- of buitenschoolse cultuureducatie en worden niet beroepsmatig uitgevoerd.
 • Hoeveel aanvragen mag ik indienen?
  Een vereniging of stichting mag voor maximaal drie gezelschappen een aanvraag indienen. Voor ieder gezelschap moet een aparte aanvraag worden ingediend, en alle gezelschappen dienen aan de regeling verbonden voorwaarden te voldoen. Een individu mag voor maximaal één gezelschap een aanvraag indienen.
 • Wat zijn de subsidieverplichtingen?
  - Het gezelschap bestaat uit tenminste drie personen - Het gezelschap verzorgt minimaal eens per jaar een openbaar toegankelijke activiteit in de gemeente Amsterdam - Aan het einde van het eerste subsidiejaar 2021 dien je een definitieve begroting in voor 2022 en geef je het definitieve ledenaantal voor 2022 door.
 • Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
 • Waarvoor kan je binnen de regeling Tweejarige subsidies Cultuurmakers aanvragen?
  De subsidie kan worden ingezet om de vaste lasten van een gezelschap te betalen, zoals de kosten voor artistieke leiding of de huur van een repetitieruimte, in de kalenderjaren 2021 en 2022. Als er geen ruimte gehuurd kan worden vanwege de maatregelen tegen COVID-19 kunt u de kosten van andere basisfaciliteiten om cultuurbeoefening in de vrije tijd mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen voor online bijeenkomsten.
 • Kan ik de subsidie ook gebruiken voor activiteiten in omringende gemeenten?
  Nee; het Amsterdams Fonds voor de Kunst ondersteunt enkel activiteiten die in Amsterdam plaatsvinden.
 • Kan ik naast de Tweejarige subsidies Cultuurmakers ook projectsubsidie aanvragen?
  Ja, dat kan. Let er wel op dat u niet twee subsidies voor dezelfde activiteiten kunt aanvragen. De aanvraag voor een projectsubsidie dient dus voor andere activiteiten en andere kosten te zijn dan de aanvraag voor de Tweejarige subsidie Cultuurmakers.
 • Wat verstaan jullie onder cultuureducatie?
  Onder cultuureducatie verstaan wij (les)activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die bijdragen aan het leren omgaan met kunst, erfgoed en media (‘kennismaken’ en ‘ontwikkelen’), zowel binnen- als buitenschools. Deze activiteiten komen niet in aanmerking voor deze regeling.
 • Moeten de openbaar toegankelijke presentaties gratis zijn voor publiek?
  Het is geen verplichting om de presentaties gratis aan te bieden aan het publiek. Met openbaar toegankelijk bedoelen we dat iedereen die dat wil, een kaartje kan kopen voor de presentatie.
 • Hoe zit het met de subsidieverplichting van minimaal één voor publiek toegankelijke presentatie in Amsterdam en de maatregelen tegen de corona-pandemie?
  Gezien de aanhoudende maatregelen tegen corona is het ook dit kalenderjaar voor veel aanvragers lastig gebleken om concerten, voorstellingen, tentoonstellingen of andere evenementen te organiseren. Daarom komt deze subsidieverplichting voor het jaar 2021 te vervallen. Voor 2022 is het nog lastig te voorspellen wat er wel en niet mogelijk is. We gaan ervanuit dat er dan weer meer mogelijk is. In 2022 blijft de verplichting van een publieke presentatie in Amsterdam vooralsnog van kracht. LET OP! Wij moeten wel nog registreren dat activiteiten vanwege de coronamaatregelen niet hebben kunnen plaatsvinden. Daarom vragen we je om dit per e-mail aan Nienke Gademan (e: ngademan@afk.nl) aan ons door te geven, uiterlijk vóór 31 december 2021. Noem in de mail: - de naam van het gezelschap, - het projectnummer dat bovenaan de toekenningsbrief vermeld staat, - dat de publieke presentatie voor 2021 niet heeft kunnen plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen.
 • Hoeveel kan ik aanvragen?
 • Hoeveel kan ik aanvragen?
  Bij een totaalbegroting tot € 10.000 per jaar kunt u maximaal € 2.000 aanvragen. Bij een totaalbegroting tot € 25.000 per jaar kunt u maximaal € 3.000 aanvragen. Bij een totaalbegroting tot € 40.000 per jaar kunt u maximaal € 4.000 aanvragen. Totaalbegrotingen groter dan € 40.000 euro per jaar komen niet voor deze regeling in aanmerking.
 • Wat moet er in een begroting staan?
  In de begroting dient u alle kosten en inkomsten van 2021 en 2022 in beeld te brengen die bij de beoordeling meegenomen dienen te worden. Dit gaat om de kosten van de doorlopende activiteiten (zoals een honorarium voor de artistieke leiding, de huur van de repetitieruimte of materiaalkosten), de kosten voor ten minste één publiek toegankelijk evenement per jaar, en indien van toepassing overhead (zoals administratie, kantoorkosten, websitebeheer). Ook geeft u de te verwachten inkomsten van dat jaar op, bijvoorbeeld deelnemerscontributie, kaartverkoop en sponsoring. Vergeet niet de gevraagde subsidie van het AFK in de begroting te vermelden. De begroting dient sluitend te zijn, dat wil zeggen dat alle kosten en inkomsten bij elkaar uiteindelijk op 0 uitkomen. Ook mogen de totale kosten per jaar niet meer dan € 40.000 bedragen. We hebben een modelbegroting opgesteld die u kunt invullen voor uw gezelschap. Deze vindt u onder downloads op de websitepagina van de regeling.
 • Kan ik ook gebroken boekjaren aanleveren?
  Je kunt een begroting niet in gebroken boekjaren aanleveren. De begroting dient overeen te komen met de subsidieperiode, de kalenderjaren 2021 en 2022.
 • Wat is het totaal beschikbare budget?
  Het totaal beschikbare budget wordt vastgesteld door de gemeente Amsterdam. Voor de periode 2021-2022 is het beschikbare budget per jaar € 703.681,00.
 • Indien mijn aanvraag toegekend wordt, hoe en wanneer ontvang ik de subsidie?
  subsidie wordt in twee voorschotten uitbetaald in het eerste kwartaal van het betreffende kalenderjaar. Het bedrag wordt gestort op het bankrekeningnummer dat u heeft ingevuld in de aanvraag.
 • De subsidiecategoriën zijn veranderd ten opzichte van de Tweejarige subsidies Amateurkunst. Waarom is dit?
  In de nieuwe regeling Tweejarige subsidies Cultuurmakers hebben we enkele onderdelen en voorwaarden van de Tweejarige subsidies Amateurkunst overgenomen of aangepast. Daarbij hebben we gekeken naar de categorieën waarin kan worden aangevraagd en in hoeverre deze aansluiten op verschillende kunstdisciplines. Zo viel op dat er in de Tweejarige subsidies Amateurkunst voor muziekgezelschappen uitgebreidere opties waren (met de keuze uit koor, orkest en groot of klein gezelschap) dan voor bijvoorbeeld een dansgezelschap met maar één categorie. Dat willen we eerlijker verdelen en daarom koppelen we de categorieën in de Tweejarige subsidies Cultuurmakers niet meer aan een discipline maar aan de grootte van de begroting. Voor sommige gezelschappen die nu tweejarig subsidie ontvangen uit de regeling voor amateurkunst betekent dit dat in de nieuwe regeling voor cultuurmakers minder geld aangevraagd kan worden. Voor andere gezelschappen betekent dat dat er meer aangevraagd kan worden. Het uitgangspunt is om het beschikbare budget zo rechtvaardig mogelijk te verdelen over de verschillende genres en vormen waarin gezelschappen zich organiseren.
 • Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
 • Wanneer kan ik aanvragen?
  Er kan subsidie aangevraagd worden vanaf donderdag 1 oktober 2020 tot zondag 15 november 2020, 17.00 uur. Na 17.00 uur sluit het aanvraagformulier en kunt u niet meer aanvragen voor deze regeling. Let op, als de aanvraag is ingediend, krijgt u per e-mail een bevestiging van ontvangst.
 • Hoe maak ik een account aan?
  Je kunt een account aanvragen voor het digitale platform Mijn AFK. Een handleiding voor het aanvragen van een account kunt u vinden op de websitepagina van de regeling onder downloads.
 • Hoe dien ik een aanvraag in?
  Een aanvraag kunt u alleen indienen via het digitaal platform Mijn AFK. Naast een ingevuld aanvraagformulier zijn enkele bijlagen verplicht. Zo vragen wij om een begroting en dekkingsplan over twee kalenderjaren. Stichtingen en verenigingen dienen een recent uittreksel van inschrijving in de Kamer van Koophandel (niet ouder dan twee maanden) aan te leveren. Een aanvraag door een natuurlijk persoon (individu) bevat een bewijs van inschrijving in Amsterdam en een getekend modelsamenwerkingsovereenkomst (zie downloads op de webpagina van de regeling).
 • Hoe werkt de beoordeling?
  Uw aanvraag wordt getoetst op de volgende punten: - Een rechtspersoon heeft een statutaire zetel en/of bezoekadres in Amsterdam. Voor natuurlijk personen geldt dat zij een woon- of postadres in Amsterdam moeten hebben - Het gezelschap bestaat uit tenminste drie personen - Het gezelschap verzorgt minimaal eens per jaar een openbaar toegankelijke activiteit in de gemeente Amsterdam - De totaalbegroting is realistisch, sluitend en niet hoger dan € 50.000 euro per jaar - De activiteiten vallen niet onder binnen- of buitenschoolse cultuureducatie en worden door de deelnemers niet beroepsmatig uitgevoerd. - De activiteiten waarvoor wordt aangevraagd worden doorlopend georganiseerd. - De aanvraag betreft een volledig ingevuld aanvraagformulier en is voorzien van alle verplichte bijlagen.
 • Kan ik een aanvraag ook indienen per e-mail of post?
  Nee. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het digitaal platform 'Mijn AFK’.
 • Ik kan de datum en locatie voor mijn project pas vastleggen als mijn aanvraag wordt gehonoreerd. Is dat een probleem?
  concreter de aanvraag hoe beter. Als de datum en locatie nog niet rond is ten tijde dat de aanvraag wordt ingediend, benoem dan de beoogde datum en locatie . Wanneer de aanvraag is toegekend, kunt u op een later moment via het wijzigingsformulier via het digitale platform ‘Mijn AFK’ de definitieve datum en locatie doorgeven.
 • Ik loop vast in het aanvraagformulier. Wat nu?
  Maak altijd een screenshot! Zo kunnen we u beter verder helpen. Mail deze met een beschrijving van het euvel naar Nienke Gademan (ngademan@afk.nl).
 • Wie wordt mijn contactpersoon?
  Voor al uw vragen over de tweejarige Cultuurmakers regeling kunt u een mail sturen naar Chloë Neeleman (cneeleman@afk.nl) of Nienke Gademan (ngademan@afk.nl).
 • Wanneer worden de besluiten bekend gemaakt?
  Begin februari 2021 worden de besluiten gepubliceerd op de website en ontvangt u het besluit via de mail. Hou uw SPAM/ongewenste mail in de gaten.
 • Ik ben het niet eens met de beslissing van het AFK. Wat kan ik doen?
  Wilt u een nadere toelichting op het besluit, neem dan per e-mail contact op met Chloë Neeleman, cneeleman@afk.nl. Bent u het na de toelichting nog steeds oneens met het besluit tot afwijzing, dan kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen, gericht aan de directie van het AFK. Uw bezwaar wordt door een onafhankelijke bezwaarcommissie behandeld. Het bezwaar dient aan een aantal formele vereisten te voldoen. Kijk voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken en de bezwaarprocedure op 'Over AFK' > 'Integriteit en Verantwoording'.
 • Kan ik met terugwerkende kracht een aanvraag doen?
  Nee, dat is niet mogelijk. De aanvraag wordt gedaan in 2020 en gaat over activiteiten in 2021 en 2022.
 • Overig
 • Ben ik verplicht om het AFK te vermelden in de aankondiging van mijn project waaraan het AFK bijdraagt?
  Het wordt erg gewaardeerd als u op alle publiciteits- en promotionele materialen wilt vermelden dat de prestaties mede mogelijk zijn gemaakt dankzij een bijdrage van het AFK. Ook kunt u het logo van het AFK gebruiken. De richtlijnen en logo’s vindt u op onze website (link naar https://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/contact/promotie-logo-op-contactpagina/).
 • Ben ik verplicht het AFK te voorzien van vrijkaarten of uitnodigingen voor mijn project waar het AFK aan bijdraagt?
  Onze medewerkers komen graag op bezoek bij uw openbaar toegankelijke presentaties. Geef daarvoor aan via het wijzigingsformulier op het digitaal platform Mijn AFK wanneer het evenement plaatsvindt. Het AFK heeft recht op minimaal twee uitnodigingen voor de openbare uitvoering van het project.