Stichting Jazzfest Amsterdam

Podiumkunsten & Letteren
Aangevraagd: € 49.094
Toegekend: € 20.000

Inleiding

Stichting Jazzfest Amsterdam wil jazz en geïmproviseerde muziek van een nieuw imago voorzien, door op verschillende locaties in de stad combinaties te presenteren van aanstormend talent en doorgewinterde professionals afkomstig uit alle jazzstromingen die Amsterdam rijk is.
De stichting heeft de ambitie om het Jazzfest in de periode 2019-2020 te ontwikkelen van een festival met toegevoegde events tot een merk. De organisatie heeft voor ogen dat Jazzfest uitgroeit tot een eenduidig, solide platform waarop verschillende activiteiten tot stand komen die hetzelfde DNA dragen als het festival, namelijk: een gedegen artistieke visie, activiteiten op onconventionele plekken en programmering die gericht is op een nieuw en jong publiek. Het is de missie van Jazzfest om jazz een onderdeel te maken van ieders culturele bagage.

In zakelijk opzicht wil de organisatie de komende periode gebruiken om verder te professionaliseren.
Jazzfest vindt dat de organisatie in de periode 2017-2018 een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt en wil deze lijn continueren. Het gaat daarbij voornamelijk om betere samenwerkingen met oude en nieuwe partners en om professionalisering op het gebied van bedrijfsvoering. Voornemens zijn onder andere het huren van een bedrijfsruimte, het aangaan van een vaste samenwerking met een business controller en adviseur en het intensief werken aan sponsorbeleid.

Ook op het vlak van publieksbereik wil Jazzfest zich verder ontwikkelen. Daarbij is het voornaamste doel om het publieksbereik te vergroten. Er staan meer activiteiten op het programma dan voorheen. Daarmee wil de organisatie niet zozeer meer doelgroepen bereiken, maar vooral meer publiek binnen de bestaande doelgroepen. Dat vergt inspanningen op het gebied van marketing om het merk Jazzfest verder uit te bouwen en te bestendigen, de zichtbaarheid als jazzspeler in Amsterdam te vergroten en te zorgen dat het merk constant op de radar staan bij de doelgroepen.

Stichting Jazzfest vraagt een bijdrage voor reguliere activiteiten en wil zich daarnaast ontwikkelen op artistiek en zakelijk vlak en ook het gebied van publieksbereik. Het gevraagde totaalbedrag is gemiddeld € 49.094 per jaar, waarvan gemiddeld € 39.033,50 is bestemd voor ontwikkeling en € 10.060,50 voor de reguliere activiteiten van de organisatie.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.
De commissie ziet Jazzfest Amsterdam als een bruisend, goed geprogrammeerd jazzfestival dat opvalt door de combinatie van jong en gearriveerd talent, bijzondere nieuwe en ad-hoc combinaties van musici, de ambiance en de locatie. De uitstekende en steeds weer verrassende programmering van het festival, de aansprekende musici en de sfeer zorgen voor een stevige zeggingskracht. Met de verschillende activiteiten die Jazzfest onderneemt, ook voor kinderen, weet de organisatie het publiek op alle mogelijke manieren aan te spreken.

Jazzfest presenteert een onderscheidend programma. De artistieke kwaliteit is een belangrijk criterium bij de samenstelling daarvan. De commissie heeft waardering voor de creatieve en gevarieerde programmering. Jazzfest weet ervaren musici met naam en faam te koppelen aan jong talent. Uit deze keuzes blijkt het vakmanschap van de organisatie.
In het ondernemingsplan formuleert de organisatie een heldere en goed uitgewerkte visie op de programmering van het festival, met een breed mozaïek aan activiteiten. Kritische kanttekeningen plaatst de commissie bij de nieuwe activiteiten die Jazzfest wil gaan opzetten. Het concept van de Jazzfest Club is volgens de commissie al op verschillende plekken in de stad aanwezig. Datzelfde geldt voor de Jazzfest Zomertoer. De meerwaarde van deze nieuwe activiteiten is niet gemotiveerd en voor de commissie onvoldoende duidelijk.

Stichting Jazzfest heeft in de aanvraag artistieke kwaliteit als ontwikkeldoel aangegeven. Daarom wordt binnen dit criterium tevens de kwaliteit van de ontwikkeling beoordeeld.
De aanvraag beschrijft duidelijk de geschiedenis van de organisatie en de huidige stand van zaken. De organisatie streeft naar het voortzetten van de al ingezette ontwikkeling naar meer verdieping en professionalisering. De noodzaak van deze artistieke ontwikkeling is niet verwoord in de aanvraag. De commissie begrijpt echter wel dat de organisatie de ontwikkeling die gaande is in de komende periode wil voortzetten en bestendigen. Zij acht dat van belang om de kwaliteit van het festival hoog te houden. Het einddoel van de artistieke ontwikkeling is dat Jazzfest zich heeft ontwikkeld tot een merk met een gedegen artistieke visie.  

De commissie is er niet van overtuigd dat de gekozen instrumenten passend zijn en het einddoel dichterbij zullen brengen. Jazzfest Club en Jazzfest Zomertoer lijken veel op ander aanbod in de stad. In het ondernemingsplan wordt daar niet op gereflecteerd. Het is in de ogen van de commissie ook niet aannemelijk dat deze activiteiten het merk Jazzfest kunnen versterken. Verder ziet de organisatie de inzet van programmeur Felix Schlarmann als ontwikkelinstrument. Hij moet aan de slag met nieuwe samenwerkingen en het bestendigen van samenwerkingen met verschillende partners. De aanvraag voorziet verder in scholing voor de programmeur en het inzetten van adviseurs. In de optiek van de commissie zijn deze instrumenten slechts ten dele passend. De cursus voor programmeur Felix Schlarmann is bijvoorbeeld een logische en terechte keuze, maar waarom de huidige programmeur ook als ontwikkelinstrument ingezet wordt, is niet gemotiveerd. De commissie is er dan ook niet van overtuigd dat dat een goede keuze is.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende.
Jazzfest verwoordt helder hoe de organisatie reilt en zeilt op zakelijk vlak. De commissie concludeert dat er sprake is van een gezonde bedrijfsvoering die de organisatie in staat stelt om de voorgenomen activiteiten te realiseren. De plannen voor de komende periode zijn duidelijk.

De begroting is realistisch, maar de commissie plaatst er wel kanttekeningen bij. Er is een flinke stijging begroot ten opzichte van 2016, met een stevig deel voor beheerslasten. Die stijging geldt ook voor de subsidievraag aan het AFK, terwijl een groot deel van de genoemde ontwikkelinstrumenten in de optiek van de commissie niet nieuw zijn maar nu al onderdeel uitmaken van Jazzfest. In 2017 heeft er geen Jazzfest plaatsgevonden, het werd verplaatst naar begin 2018, en omdat cijfers van de editie 2018 nog ontbreken, kan de commissie niet beoordelen of de voornemens uit de periode 2017-2018 zijn gerealiseerd en of de organisatie verder is geprofessionaliseerd.

De toelichting op de voorliggende begroting is helder en verklaart wat de organisatie op zakelijk vlak voor ogen heeft. De financieringsmix lijkt de commissie reëel, gezien de eerder behaalde resultaten. Jazzfest formuleert een doelpercentage van eigen inkomsten dat past bij de aard van de activiteiten in de periode 2019-2020. Ook maakt de aanvraag aannemelijk dat en op welke wijze dit doelpercentage wordt bereikt. Toch meent de commissie dat de organisatie ondernemender kan zijn. De toegangsprijs is relatief laag en niet marktconform. Daarnaast leunt Jazzfest sterk op de gevraagde bijdrage aan het AFK en doet zij geen beroep op andere fondsen.

Het toezicht van de organisatie is grotendeels conform de Governance Code Cultuur. Wel moet worden opgemerkt dat er geen einddatum is voor de zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht. De commissie waardeert de keuze voor de leden van deze raad. Jazzfest omringt zich met mensen met duidelijke profielen, die ook kunnen adviseren.

Jazzfest heeft in de aanvraag ook zakelijke kwaliteit als ontwikkeldoel aangemerkt. Daarom wordt binnen dit criterium tevens de kwaliteit van de beoogde zakelijke ontwikkeling beoordeeld.
In het ondernemingsplan schetst Jazzfest helder de beginsituatie. De beschrijving van de gewenste ontwikkeling en daarmee het gekozen einddoel op zakelijk vlak is in de ogen van de commissie weinig specifiek. Dit einddoel behelst het versterken van samenwerkingen, meer promotie en de versterking van de bedrijfsvoering. De noodzaak hiervan is niet aannemelijk gemaakt in het voorliggende plan, anders dan ingezette ontwikkeling van de afgelopen periode te continueren.

De aanvraag benoemt enkele instrumenten voor de ontwikkeling: inzet en beloning van zakelijk directeur Norbert Kögging; een coördinator voor vrijwilligers en ticketscan; een business controller; iemand die sponsors en donateurs werft; een adviseur voor het werven van subsidie en op het gebied van interne organisatie. Die instrumenten zijn kort toegelicht en zijn in de ogen van de commissie passend om het beoogde einddoel te bereiken.

Publieksbereik

De commissie beoordeelt het publieksbereik als voldoende.
Na de editie van 2016 besloot de organisatie de koers te wijzigen door het festival te verplaatsen van november naar maart. Daardoor heeft er in 2017 geen festival plaatsgevonden. De extra voorbereidingstijd die dat opleverde voor het volgende festival, gebruikte de stichting om de marketing en publiciteit stevig aan te pakken. In de aanvraag reflecteert Jazzfest uitgebreid op de editie van 2016 en die van 2018. Zij constateert dat het festival van 2018 dankzij de koerswijziging een groot succes was. De commissie onderschrijft dat.  

De commissie vindt dat Jazzfest gezien de aard van het festival en de omvang van de activiteiten organisatie een goed publieksbereik weet te realiseren. Het aantal bezoekers ten opzichte van 2016 is stevig gegroeid dankzij een uitverkocht festival in 2018. De commissie ziet dat het festival erin geslaagd is met beperkte marketingmiddelen een grote betrokkenheid bij de doelgroep aan te wakkeren. Het is knap dat het de organisatie lukt een jong publiek te bereiken, maar de commissie constateert ook dat de culturele diversiteit van het publiek minimaal is en dat de organisatie daar ook geen aandacht aan besteedt.

De activiteiten buiten het festival om, zoals de JazzTalks die ingezet werden als motor voor publieksvergroting, zijn minder goed bezocht dan verwacht. Hoe het bereik voor deze activiteiten kan groeien in de komende periode, beschrijft het plan niet. Zoals eerder aangegeven, vindt de commissie dat de Zomertoer en de Jazzfest Club geen meerwaarde hebben ten opzichte van het huidige aanbod in de stad. Om die reden is zij er niet van overtuigd dat Jazzfest hiermee een groter of breder publiek aanspreekt. De aanvraag reflecteert hier niet op.
Er is een goed uitgewerkt marketingplan meegestuurd met de aanvraag, met daarin een logische opzet voor het publieksbereik. Duidelijk is dat Jazzfest de bezoeker van het festival goed kent. Maar de commissie constateert dat het marketingplan niet ingaat op een verbreding of verdieping van de doelgroep en de mogelijke kansen die er zijn voor de marketing. Er zijn ideeën over de gewenste ticketverkoop maar de commissie mist een duidelijke strategie waarmee die gerealiseerd gaan worden.

Jazzfest heeft in de aanvraag publieksbereik ook als ontwikkeldoel aangegeven. Daarom wordt binnen dit criterium tevens de kwaliteit van de beoogde ontwikkeling beoordeeld.
De beginsituatie is helder: bij de vorige (tweejarige) subsidieperiode heeft Jazzfest de middelen ontvangen om de marketing en communicatie in de organisatie professioneel op te zetten. Er zijn toen stappen gezet met het inhuren van een marketingbureau, een nieuwe website en vormgeving. Daardoor is volgens de commissie de uitstraling van het festival en de festivalbeleving sterker geworden. De commissie waardeert de wijze waarop de organisatie veranderingen doorvoert, zoals de verplaatsing van het festival van november naar het voorjaar zodat er meer (pers)aandacht is voor het festival.

Voor de komende periode wil Jazzfest zijn zichtbaarheid door middel van marketing en communicatie verder versterken en uitbouwen. De einddoelen zijn niet concreter gemaakt dan de wens voor een groter bereik en een grotere betrokkenheid van het publiek. Noch blijkt uit de aanvraag hoe de marketing- en communicatieaanpak precies gaan bijdragen aan de merkversterking van Jazzfest. Bovendien is het voor de commissie niet duidelijk wat de noodzaak is van deze gewenste ontwikkeling. De commissie meent dat het plan blijft steken bij de constatering dat de activiteiten rondom het festival weinig publiek trekken en dat Jazzfest de noodzaak voelt hier iets aan te doen. Maar een analyse van het probleem ontbreekt. Enkel voor de kinderactiviteiten wordt de noodzaak van specifieke expertise genoemd.

Het instrumentarium voor de beoogde ontwikkeling is helder beschreven. Daarbij is de inzet van een specifiek marketingbureau het belangrijkste instrument. Dit zal worden ingezet om de artistieke visie uit te dragen, de missie te realiseren en de integrale marketing van Jazzfest te ontwikkelen. Verder noemt het plan een promotiemedewerker voor de kinderactiviteiten, het ontwikkelen van de website, een grafisch vormgever, een fotograaf en een videograaf als instrumenten. De commissie ziet hierin grotendeels de voortzetting van eerder beleid. Deze instrumenten zijn passend voor het vergroten van de zichtbaarheid. De commissie merkt echter ook op dat een groter bereik en meer betrokkenheid zeker aandacht verdient van het beoogde marketingbureau.

Bijdrage aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod in de stad

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod in de stad als goed.

Er zijn weinig vierjarig ondersteunde organisaties in het Amsterdamse Kunstenplan die jazz presenteren. Daarom is Jazzfest een mooie aanvulling op het bestaande aanbod. Daarnaast meent de commissie dat Jazzfest als enige jazzfestival een eigen plaats binnen het aanbod in de stad heeft. De activiteiten Jazzfest Zomertoer en de Jazzfest Club zijn volgens de commissie echter minder onderscheidend.  

Conclusie

In 2016 schreef Stichting Jazzfest ook een aanvraag in het kader de regeling Tweejarige subsidies. Destijds werd eveneens ingezet op professionalisering van de organisatie en versterking van het merk. De aanvraag werd gehonoreerd en de organisatie heeft toen een sterke ontwikkeling doorgemaakt en mooie resultaten gerealiseerd. Dat waardeert de commissie.
De nieuwe aanvraag staat volgens de commissie sterk in het teken van consolidatie. Alleen de Jazzfest Zomertoer en de Jazzfest Club zijn werkelijk nieuwe initiatieven. En juist bij die onderdelen heeft de commissie er geen vertrouwen in dat deze bijdragen aan het versterken, bekendmaken en verankeren van het merk Jazzfest in de stad, aan het bereiken van meer publiek en het uitbreiden van de artistieke Jazzfest-visie. De commissie adviseert derhalve de instrument Jazzfest Zomertoer en Jazzfest Club niet te honoreren.

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van Stichting Jazzfest gedeeltelijk te honoreren voor een bedrag van gemiddeld € 20.000 per jaar, waarvan € 9.939,50 per jaar voor de uitvoering van de ontwikkelactiviteiten en € 10.060,50 per jaar voor de reguliere activiteiten.

De aanvraag van Stichting Jazzfest is beoordeeld binnen de adviescommissie Podiumkunsten & Letteren.