Stichting Lost Project

Podiumkunsten & Letteren
Aangevraagd: € 89.280
Toegekend: € 0

Inleiding

Stichting Lost Project is een theatercollectief en educatief platform. Het collectief staat voor diversiteit en het zoeken naar verbinding door het vertellen van authentieke verhalen uit de stad.
Het werkt hoofdzakelijk met amateurspelers en geeft hen de kans om buiten de gebaande paden van het theatercircuit hun talenten te ontwikkelen. In het repetitieproces worden de spelers uitgedaagd en is veel ruimte om rondom het thema van de voorstelling te improviseren. De voorstellingen van Lost Project hebben door deze werkwijze een open en rauw karakter. Lost Project is het huisgezelschap van de Tolhuistuin en speelt daarnaast steeds meer in theaters door het land. In Amsterdam trekken de projecten van het collectief voornamelijk jong publiek uit alle lagen van de bevolking.

In de periode 2019-2020 wil Lost Project de voorstelling Man Down hernemen, een nieuwe grote productie realiseren onder de titel The World is Yours, debatavonden organiseren, een korte voorstelling en een documentaire maken en een educatieprogramma brengen op scholen en jeugdinstellingen.

Ook wil Lost Project werken aan de eigen ontwikkeling, zowel op artistiek en zakelijk vlak als op het gebied van publieksbereik. In artistiek opzicht wil het collectief haar signatuur verder ontwikkelen. Daartoe wil het collectief filmtechnieken integreren in de producties en de inzet van rap, hiphop, dance en performance verder ontwikkelen. Ook wil Lost Project locatietheater gaan maken en de productie van de grote voorstellingen aanscherpen door middel van coaching. Op zakelijk vlak wil Lost Project de opleiding van een zakelijk leider ter hand nemen en het netwerk versterken om zo de afname van voorstellingen te bestendigen. Daarom wordt onder andere de verkoop uit handen gegeven aan Theaterzaken Via Rudolphi. Op het gebied van publieksbereik wil Lost Project meer naamsbekendheid realiseren en een vaste plek veroveren in de theaterwereld.  In de komende twee jaar zal iemand binnen het team van Lost Project opgeleid worden tot vaste medewerker voor marketing, communicatie en educatie.

Stichting Lost Project vraagt aan het AFK voor de periode 2019-2020 een bijdrage van gemiddeld € 89.280 per jaar, waarvan € 32.500 voor ontwikkeling en € 56.780 per jaar voor de reguliere activiteiten.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.
Priscilla Vaudeville en Tim van den Heuvel zijn vakkundige en gepassioneerde docenten en begeleiders van talent. Zij zijn in staat om de inhoud die de jonge spelers zelf aandragen te transformeren zonder daarbij te behaagzuchtig te werk te gaan voor de doelgroep. De educatieve output van de voorstellingen is daarmee overtuigend.

Het vakmanschap is nog in ontwikkeling wat betreft de signatuur van de voorstellingen van Lost Project. Een duidelijk stempel in de theatraliteit en theatrale vormgeving is nog niet zichtbaar. Het eindproduct toont nog geen sterke regie en ook op het gebied van dramaturgie, de vertaling van het tekstmateriaal en montage valt volgens de commissie in vakmanschap nog veel te winnen.

De voorstellingen die Lost Project als huisgezelschap in de Tolhuistuin laat zien, hebben grote zeggingskracht voor de achterban van het collectief. De voorstellingen getuigen van veel enthousiasme en Lost Project maakt goed gebruik van de aanwezige energie van de spelers. De veelal persoonlijke verhalen worden op dynamische en speelse wijze verteld en de thematiek raakt de doelgroep, die voornamelijk bestaat uit jongeren die qua achtergrond, leeftijd en belevingswereld dicht bij de spelers van Lost Project staan. Ook het gebruik van voor de doelgroep aansprekende urban theatervormen sluit goed aan bij deze groep. De commissie is er echter niet van overtuigd dat deze zeggingskracht ook overeind blijft voor een bredere doelgroep en in het landelijke theatercircuit, omdat de voorstellingen nog een zekere gelaagdheid missen.

Lost Project merkt in de aanvraag artistieke kwaliteit als ontwikkeldoel aan. Daarom wordt binnen dit criterium tevens de kwaliteit van de ontwikkeling beoordeeld.
De aanvraag geeft weer dat Lost Project ontstond uit een behoefte om jongeren een platform te bieden en hen uiting te laten geven aan wat zij om zich heen zien en ervaren. De beginsituatie wordt duidelijk en gedreven omschreven, al vindt de commissie de bewoordingen wat algemeen. De aanvraag maakt ook duidelijk wat Lost Project op artistiek vlak noodzakelijk vindt om te ontwikkelen en de commissie onderschrijft dit. Het is helder dat Lost Project dit ontwikkeltraject wil gebruiken om zich als makers te professionaliseren en daarbij een duidelijke artistieke lijn te ontwikkelen. Duidelijk is dat de einddoelen van Lost Project op artistiek vlak ambitieus zijn. Lost Project wil de artistieke signatuur versterken door zich toe te leggen op de integratie van filmtechnieken in de producties. Ook wil Lost Project meer locatietheater gaan maken. Dit vergt beide andere manieren van werken dan wat Lost Project tot nu heeft gedaan. Omdat de commissie vindt dat de huidige voorstellingen laten zien dat het collectief op artistiek vlak nog moet groeien, maakt de diversiteit aan artistieke ambities waarvoor nu gekozen wordt op haar een weinig realistische indruk.  

De keuzes voor wat betreft de instrumenten en werkwijze voor de artistieke ontwikkeling zijn helder omschreven. Het collectief wil een groot aantal experts betrekken en coaching inzetten voor makers op en buiten de vloer, voor de spelers op en buiten de vloer en op dramaturgisch en inhoudelijk gebied. Wel oogt het ontwikkelproces wat weinig gestructureerd. Het is de commissie niet duidelijk wat de cohesie is tussen al die verschillende facetten waar de instrumenten voor worden ingezet. De commissie is er op basis van de verstrekte informatie niet van overtuigd dat de inzet van al deze instrumenten tot de beoogde versterking van de artistieke signatuur leidt.
De coaches die Lost Project kiest voor de artistieke ontwikkeling, zijn volgens de commissie kundig. Het zijn gerenommeerde makers en vakkundige peers die garant staan voor kwalitatief goed werk in de podiumkunsten. Ook is duidelijk weergegeven op welke gronden voor deze coaches is gekozen. De commissie vindt dat uit de aanvraag blijkt dat de makers en spelers van Lost Project veel begeleiding nodig hebben om als gezelschap tot een goed artistiek resultaat te komen. De aanvraag geeft niet aan hoe de kennis van de coaches op artistiek vlak op termijn binnen de organisatie zal en kan worden geborgd.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende.
Lost Project is een kleine organisatie die voornamelijk projectmatig werkt. De commissie heeft er desondanks vertrouwen in dat de bedrijfsvoering voldoende basis geeft om de voorgenomen activiteiten uit te voeren. Dit komt met name door de professionele ondersteuning die Lost Project in afgelopen periode onder andere vanuit de Tolhuistuin en van een interim zakelijk leider heeft mogen ontvangen ten behoeve van de professionalisering van de organisatie.  Die professionele ondersteuning is ook de komende tijd gewaarborgd. De organisatie geeft tevens blijk van goed zelfinzicht. Door bepaalde werkzaamheden (zoals de verkoop) uit te besteden aan externe partijen die daar veel ervaring in hebben, ontlast de organisatie het eigen team en beperkt zij haar risico’s.
Lost Project wordt ondersteund door een actief en cultureel divers bestuur dat naar het oordeel van de commissie voldoet aan de Governance Code Cultuur.

De commissie vindt dat de begroting erg ambitieus oogt en niet realistisch is. De begroting verviervoudigt bijna ten opzichte van 2017. Veel begrotingsposten worden niet toegelicht. De commissie kan daarom niet goed vaststellen hoe de sterke stijging van de kosten zich verhoudt tot het geplande activiteitenniveau en of deze kosten passend zijn bij de voorgenomen activiteiten. Zodoende vindt zij dat er geen sprake is van een evenwichtige groei. Ook de publieksinkomsten zijn erg hoog begroot; het gemiddelde daarvan stijgt enorm ten opzichte van dat van voorgaande jaren. De commissie ziet in de begroting weinig garanties dat de begrote inkomsten daadwerkelijk binnengehaald worden. Of de coproductiebijdrage van de Tolhuistuin al in de publieksinkomsten is verwerkt, is niet toegelicht. Opvallend is dat er naast het AFK geen andere subsidieverstrekkers worden opgevoerd. Daarom vindt de commissie de financieringsmix niet voldoende evenwichtig; de afhankelijkheid van het AFK wordt zo te groot. Het doelpercentage eigen inkomsten in de begroting is zeer hoog. De commissie twijfelt aan de realiteitszin daarvan en acht deze inkomsten erg positief ingeschat. De verhouding tussen de diverse beheer- en activiteitenlasten op de begroting is ongebalanceerd, voornamelijk door de hoge personeelskosten met het grote aantal coaches dat voor het ontwikkeltraject wordt ingezet.

Lost Project merkte in de aanvraag zakelijke kwaliteit als ontwikkeldoel aan. Daarom wordt binnen dit criterium tevens de kwaliteit van de ontwikkeling beoordeeld.
Het beginpunt van Lost Project op zakelijk vlak is overtuigend beschreven en verbonden met de noodzaak voor de beoogde ontwikkeling. Helder is uiteengezet dat de organisatie meer zakelijke continuïteit en stabiliteit nodig heeft. De stappen die Lost Project op het gebied van de zakelijke ontwikkeling wil nemen, acht de commissie zinvol omdat ze direct ten goede komen aan de medewerkers uit de eigen organisatie, met name aan de zakelijk leider.
Er is sprake van een stevig traject ten behoeve van de zakelijke ontwikkeling van de organisatie, al is het einddoel niet duidelijk beschreven. De persoonlijke en zakelijke expertise die de organisatie nodig vindt te ontwikkelen is goed geformuleerd en er is een helder stappenplan geschetst.  De commissie vindt de beoogde werkwijze duidelijk en de instrumenten die worden ingezet om een professionaliseringsslag op zakelijk gebied te maken overtuigend. De nu nog onervaren zakelijk leider krijgt een passende opleiding en zal bovendien op zakelijk en strategisch vlak worden begeleid door een vakkundige coach en de interim zakelijk leider. De commissie verwacht dat deze instrumenten op een directe wijze een positieve uitwerking zullen hebben op het deskundigheidsniveau van Lost Project op zakelijk vlak.

Pubieksbereik

De commissie beoordeelt het publieksbereik als zwak.
Lost Project heeft volgens de commissie in de Tolhuistuin zichtbaar een eigen achterban opgebouwd van jonge mensen uit allerlei culturen en van allerlei achtergronden. Dit publiek past in aard, diversiteit in omvang bij de aard en omvang van de huidige activiteiten. Het collectief levert een goede bijdrage aan het bereik van een divers samengesteld publiek.

Er is slechts een summiere en algemeen verwoorde reflectie op het huidig publieksbereik in de aanvraag opgenomen. Lost Project heeft nog geen publieksonderzoek gedaan. Bestaande en beoogde doelgroepen worden niet nader gespecificeerd. Hierdoor is niet goed te beoordelen of de beoogde ambitieuze groei van het aantal voorstellingen realistisch is. Afgezet tegen deze beoogde groei, valt de ambitie op het gebied van publieksbereik de commissie wat tegen. Het gemiddelde aantal bezoekers per voorstelling daalt zonder dat hiervoor in de aanvraag een duidelijke reden voor wordt gegeven. Omdat Lost Project voor het behalen van de ambities ten aanzien van publieksbereik ook buiten de Tolhuistuin naar een netwerk en publiek moet gaan zoeken, is een marketingstrategie van belang. Deze ontbreekt echter in de aanvraag. Om ook een breder theaterpubliek te trekken dat nog niet bekend is met Lost Project denkt de commissie dat er nog stevige stappen moeten worden gezet. Het doen van publieksonderzoek, advertenties en een fraaie huisstijl en website zijn hiervoor naar mening van de commissie niet voldoende. Er zou dan tevens een strategie moeten zijn om een item in de media te krijgen of een potentieel publiek naar de website te trekken.

Lost Project merkt in de aanvraag publieksbereik als ontwikkeldoel aan. Daarom wordt binnen dit criterium tevens de kwaliteit van de ontwikkeling beoordeeld.
Lost Project geeft als beginsituatie in algemene zin weer welk publiek nu bereikt wordt en op welke manieren dat gebeurt. Dit is volgens de commissie passend bij de huidige jonge en cultureel diverse doelgroep die de voorstellingen in de Tolhuistuin bezoekt. De noodzaak voor de ontwikkeling van publieksbereik is duidelijk. Lost Project moet investeren in het verbreden van het netwerk om het beoogde einddoel van de ontwikkeling te bereiken: het vergroten van de afzetmarkt in het land en het uitbreiden van het publiek met onder meer het ervaren theaterpubliek. De commissie acht dit niet realistisch gezien de korte termijn waarop Lost Project dit wil bereiken. Het kost tijd om een publiek in het vrije theatercircuit op te bouwen. Bovendien denkt de commissie, onder verwijzing naar haar beoordeling van de artistieke kwaliteit van de voorstellingen, dat de producties meer gelaagdheid zullen moeten tonen om een breder theaterpubliek aan te spreken.

De instrumenten die worden ingezet ten behoeve van het ontwikkeldoel op publieksbereik zijn volgens de commissie niet goed onderbouwd. Lost Project wil de vormgeving en website aanpassen, maar constateert zelf in het plan dat de huidige vormgeving bij de organisatie past. Wat er schort aan de vormgeving en de website en hoe dat beter kan met het oog op het publieksbereik, is niet beschreven in het plan. Er wordt coaching ingezet voor de interne opleiding van de PR-medewerker, maar dit is volgens de aanvraag vooral gericht op persoonlijke ontwikkeldoelen. Hoe dit bij gaat dragen aan het bereiken van een breder (theater)publiek wordt niet duidelijk. De commissie is er, dit alles overwegende, niet van overtuigd dat de instrumenten zullen leiden tot de beoogde einddoelen.

Bijdrage aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod in de stad

De bijdrage aan de veelzijdigheid van het Amsterdamse cultuuraanbod beoordeelt de commissie als voldoende.

De commissie constateert dat er in het Amsterdamse Kunstenplan meerdere organisaties zijn opgenomen die voorstellingen maken voor jongeren met een cultureel diverse achtergrond en die daarbij gebruik maken van eigen teksten en verschillende disciplines. In vergelijking met deze andere organisaties onderscheidt Lost Project zich door de thematiek die staat voor een nieuwe stem in het theaterlandschap en de educatieve vertaalslag richting de doelgroep.

Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van Lost Project niet te honoreren.    

De aanvraag van Lost Project is beoordeeld binnen de adviescommissie Podiumkunsten & Letteren.