Well Made Productions

Podiumkunsten & Letteren
Aangevraagd: € 100.000
Toegekend: € 68.500

Inleiding

Stichting Well Made Productions is opgericht door de producenten Samora Bergtop en Ellen Tjon A Meeuw. Well Made Productions vertelt verhalen vanuit een bi-cultureel perspectief die een aanvulling zijn op de artistieke norm binnen het theaterwerkveld. De organisatie reageert op en creëert in het huidige tijdsgewricht en vertelt haar verhalen door middel van theater, film en fotografie.

In 2016 werd de eerste voorstelling gepresenteerd van een drieluik genaamd de Raisin Cycle. In 2018 ging het tweede deel van het drieluik in première; het derde deel volgt in 2019.

Well Made Productions wil zich in 2019-2020 ontwikkelen op het gebied van publieksbereik en in zakelijk opzicht. Zij vindt dat nog niet de volledige potentie aan publiek is bereikt. Daarom wil de organisatie de komende twee jaar publieksonderzoek in Amsterdam doen. De basis daarvoor is een op artistieke uitgangspunten ingegeven onderzoek met als thema de migrantenverhalen uit de jaren ‘70/’80 op de Zeedijk. In de onderzoeksperiode zal Well Made Productions deze verhalen verzamelen en daaromheen nieuwe partnerschappen aangaan. Op die manier denkt de organisatie verhalen, publiek en partners bijeen te brengen in diverse vormen. Het is de bedoeling de verhalen opnieuw te delen door middel van verschillende events en producten. Uiteindelijk levert dit ook input op voor een toekomstige theatervoorstelling en een synopsis voor een on demand-televisieserie.

In het kader van de zakelijke ontwikkeling wil Well Made Productions in de periode 2019-2020 de organisatie versterken en uitbreiden. Zij heeft het voornemen beide producenten in dienst te nemen en een bureauproducer aan te stellen die ondersteuning biedt bij de activiteiten van de organisatie. Well Made Productions ziet daarbij mogelijkheden voor de ontwikkeling van een sponsortraject, een donateursstrategie, een investeerdersplan, een marketingstrategie en het uitstippelen van meerjarenbeleid.

Stichting Well Made Productions vraagt aan het AFK voor de periode 2019-2020 een bijdrage van  € 100.000 per jaar, welk bedrag geheel bestemd is voor ontwikkeling.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.
Het artistiek vakmanschap van Well Made Productions is volgens de commissie overtuigend aanwezig. Bergtop en Tjon A Meeuw verrijken het theaterlandschap met broodnodig ‘bicultureel theaterrepertoire’. De commissie vindt Well Made Productions uniek in het brengen van zwart repertoiretoneel in de grote zaal. De organisatie maakt daarbij vakkundig gebruik van authentiek bronnenmateriaal en hanteert een effectieve eigen werkwijze om dit een theatrale vertaling te geven. Well Made Productions werkt samen met een top cast, regisseur Teunkie van der Sluijs en schrijfster Esther Duysker.  Alle betrokkenen hebben een goede staat van dienst.

Uit de plannen van Well Made Productions komt helder naar voren dat de organisatie sterk gericht is op het ontvangen van verhalen en niet alleen maar op het zenden daarvan. Well Made Productions  reageert op dat wat er leeft en op dat wat er ontbreekt. De makers creëren en vertellen de verhalen die verteld moeten worden in een voor het publiek aansprekende vorm door middel van theater, film en fotografie. De verhalen onderzoeken veelal de rol en positie van black lives in de Nederlandse samenleving en spreken een cultureel divers publiek direct en herkenbaar aan. De commissie vindt dat dit voorziet in een lacune. Zij constateert dat de eerste twee delen van het drieluik A Raisin in the Sun enthousiast zijn ontvangen door publiek en pers. Het publiek werd met deze theatrale vertalingen van Well Made Productions op een directe manier aangesproken. Dat dit impact had, was te merken aan de reacties van het publiek gedurende de voorstellingen. De commissie is dan ook van mening dat het werk van Well Made Productions een sterke zeggingskracht heeft.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende.
De bedrijfsvoering van Well Made Productions maakt een stabiele indruk. Als relatief jonge organisatie heeft de stichting zelfstandig een aantal grote producties organisatorisch en zakelijk goed weten af te handelen. Er is bovendien in korte tijd een goed eigen vermogen opgebouwd. Dat vindt de commissie lovenswaardig en het geeft haar vertrouwen in een gezond vervolg met weinig risico’s. Door de voorgenomen versterking krijgt de organisatie een omvang die past bij de voorgenomen plannen.

Het bestuur van Well Made Productions is zeer betrokken. De organisatie geeft in de aanvraag aan dat het bestuur iedere vorm van belangenverstrengeling in de organisatie vermijdt, maar de commissie constateert dat uit de statuten ten tijde van de aanvraag blijkt dat de voorzitter van het bestuur een (co)producerende partij vertegenwoordigt. Dit is niet overeenkomstig de Governance Code Cultuur.

De commissie vindt de op de begroting opgenomen kostenposten passend bij de voorgenomen activiteiten. Op basis van de voorgelegde gegevens is echter moeilijk te beoordelen of de begroting ook realistisch is. Dat komt doordat Well Made Productions de komende twee jaar andersoortige activiteiten zal realiseren dan in de voorgaande jaren. Er wordt niet gewerkt aan de realisatie van een grotezaalvoorstelling maar aan een onderzoek bestaande uit diverse activiteiten, waarmee de verhalen van de Zeedijk opgehaald kunnen worden. De commissie vindt het niet overtuigend dat de huur van een kantoor op de Zeedijk bijdraagt aan de zichtbaarheid voor het beoogde publiek bij wie de organisatie de verhalen wil halen. Deze publieksgroepen zijn daar inmiddels niet meer woonachtig.  De commissie vindt de hiervoor begrote kosten dan ook niet passend. De kosten voor de zakelijke kerntaken van de organisatie zijn fors. De commissie vindt niet onderbouwd waarom naast de bureauproducer ook de artistieke en zakelijke producenten zich met de zakelijke kant bezig blijven houden.

Een combinatie van inkomsten uit private en publieke fondsen, bijdragen van coproducenten, garantie- en uitkoopsommen van theaters, sponsoring en donateurs moet zorgen voor de dekking van de begroting. Deze inkomstenmix is gevarieerd samengesteld. Daarnaast wordt ruim voldaan aan de verwachte eigen inkomstennorm van 25%.
De commissie kan niet goed beoordelen of de inkomstenmix die voor ogen staat ook realistisch is, omdat de onderbouwing van de inkomsten niet sterk is. Well Made Productions moet nog twee ton aan subsidies en coproductiebijdragen zien te verwerven, maar het plan vermeldt niet hoe de organisatie dat denkt te doen. Zo wordt niet aangegeven hoe de geraamde sponsor- en donateursgelden geworven worden. Er zijn ten opzichte van voorgaande begrotingen voor het eerst overige inkomsten opgevoerd, zonder dat duidelijk is wat deze inhouden. De private middelen verdrievoudigen ten opzichte van de voorgaande periode. Ook daarvoor ontbreekt de onderbouwing.

Well Made Productions merkt in de aanvraag de zakelijke kwaliteit als ontwikkeldoel aan. Daarom wordt binnen dit criterium tevens de kwaliteit van de ontwikkeling beoordeeld.
De aanvraag beschrijft de beginsituatie duidelijk. Well Made Productions heeft met veel ondernemingszin en doorzettingsvermogen gewerkt afgelopen periode. Op zakelijk gebied doen de kernleden veel zelf, waaronder de zakelijke leiding en dit is tot nu succesvol verlopen.
Als Well Made Productions zich wil ontwikkelen tot een duurzame organisatie, dan is versterking en ontwikkeling op het zakelijke vlak noodzakelijk. De commissie onderschrijft deze noodzaak en vindt de wens tot versterking van de organisatie legitiem, al constateert zij tegelijkertijd dat de noodzaak van het optuigen van de organisatie op de voorgenomen wijze niet onderbouwd wordt.
De aanvraag bevat geen duidelijk einddoel van de beoogde zakelijke ontwikkeling. Well Made Productions geeft niet aan hoe de organisatie er na deze periode uit ziet en hoe de organisatie kan worden bestendigd voor de langere termijn.

De instrumenten die Well Made Productions kiest voor versteviging en verduurzaming van de organisatie zijn helder beschreven. Well Made Productions wil een aantal instrumenten inzetten ter versterking van het team: extra fte, honoraria voor zowel de artistieke als de zakelijk producent en de aanstelling van een bureauproducer ter ondersteuning van de organisatie. Al heeft Well Made Productions geen duidelijk zakelijk ontwikkeldoel geformuleerd, de commissie vindt dit op zichzelf logische instrumenten ten behoeve van zakelijke ontwikkeling van deze organisatie.

De instrumenten en coaching die worden ingezet voor het sponsortraject, de donateursstrategie, het investeerdersplan en de marketingstrategie zijn alleen nog weinig onderbouwd. Er is niet beschreven hoe deze kennis en kunde in de kernorganisatie wordt geborgd als deze taken voornamelijk worden uitbesteed. De commissie constateert dat de beoogde coach goed bij de organisatie past, maar dat voor zijn inzet nog geen duidelijke opdracht is beschreven.

Publieksbereik

De commissie beoordeelt het publieksbereik als voldoende.
Well Made Productions beschrijft de aard en omvang van het huidige publieksbereik. De commissie stelt vast dat deze past bij de activiteiten van de organisatie. Well Made Productions levert bovendien een overtuigende bijdrage aan het bereik van een cultureel divers samengesteld publiek in de stad. De organisatie is niettemin zelfkritisch op dit punt en geeft aan zich ervan bewust te zijn dat ze met deze voorstellingen alleen de ‘bovenste laag’ van dit publiek bereikt. Daarin wil zij verandering aanbrengen.

De aanpak ten behoeve van publieksontwikkeling voor komende periode is een artistiek ingegeven onderzoek, waarbij de migrantenverhalen van (voormalige) bewoners van de Zeedijk centraal staan. Binnen dit onderzoek worden diverse kanalen aangeboord om de verhalen te ontvangen, zodat ze vervolgens in allerlei vormen met diverse nieuwe publieksgroepen of communities kunnen worden gedeeld. De commissie vindt dit een interessante en bij de organisatie passende wijze om vanuit de artistieke inhoud te werken aan publieksbereik en heeft daarvoor veel waardering. Zij is van mening dat een marketingaanpak daarbij wel nodig is maar constateert dat deze ontbreekt. Well Made Productions gaat ervan uit dat de activiteiten door een soort olievlekwerking steeds meer mensen zullen bereiken en dat die vervolgens weer andere mensen zullen aanspreken waardoor de achterban gaat groeien. De commissie vindt dat niet overtuigend, zeker gezien de grote publieksaantallen die Well Made Productions verwacht te bereiken.

Well Made Productions merkte in de aanvraag publieksbereik als ontwikkeldoel aan. Daarom wordt binnen dit criterium tevens de kwaliteit van de ontwikkeling beoordeeld.
Well Made Productions schetst een duidelijke beginsituatie. Met de eerste twee delen van de Raisin Cycle heeft Well Made Productions laten zien dat ze met deze artistieke inhoud een nieuw publiek aan weet te spreken. Daarbij constateert de organisatie zelf dat ze niet de volledige potentie aan publiek bereikt. Zij realiseert zich dat uitsluitend zenden niet voldoende is om het publiek te bereiken en te betrekken. De commissie vindt dat de aanvraag hiermee de noodzaak van de ontwikkeling helder neerzet.

Met de beoogde ontwikkeling op het gebied van publieksbereik maakt Well Made Productions een logische volgende stap, gezien het belang dat de organisatie hecht aan het op directe wijze aanspreken van hun publiek. De commissie vindt echter geen helder geformuleerd einddoel in het plan.

Als hoofdinstrument van de ontwikkeling op het vlak van publieksbereik wordt het eerdergenoemde publieksonderzoek ingezet waarbij de migrantenverhalen van (voormalige) bewoners van de Zeedijk centraal staan. De participatieve aanpak van het onderzoek sluit volgens de commissie aan op de visie van Well Made Productions op het direct aanspreken van publiek. Omdat uit het plan blijkt dat Well Made Productions het publiek voor de Zeedijkverhalen echt deelgenoot wil maken, vindt de commissie het een passend instrument. Dit onderzoek doorloopt vier overzichtelijke en efficiënte weergegeven fasen, hetgeen goed doordacht overkomt.
Ten behoeve van dit publieksonderzoek worden meerdere sub-instrumenten ingezet, die gericht zijn op de ondersteuning van de organisatie van het onderzoek en van de redactie. De manier waarop Well Made Productions de hoofdonderzoeker en redactie in verbinding brengt met de doelgroepen vindt de commissie goed doordacht. Met (creatieve) partners ontwikkelt Well Made Productions events en producten die de verhalen over de Zeedijk in de komende periode in nieuwe vormen gaan gieten. Het onderzoek moet nieuwe inzichten opleveren over nieuw te bereiken publieksgroepen en de opgehaalde verhalen moeten voeding geven voor nieuwe teksten. Deze zullen uiteindelijk leiden tot de theatertekst van en het publiek voor de theatervoorstelling Travis Patriumonium en een synopsis voor de on demand-televisieserie Zeedijk, die beiden buiten deze aanvraag vallen.

De coaches die worden ingezet ten behoeve van het onderzoek en de redactie passen volgens de commissie vooral goed bij het verzamelen van de migrantenverhalen op de Zeedijk. Deze moeten uiteindelijk ook worden vermarkt en vertaald naar events en producten die de positie van Well Made Productions in Amsterdam versterken. De commissie denkt dat de organisatie ook daarbij wel wat ondersteuning kan gebruiken, maar leest in de aanvraag geen aanpak of coach op dit gebied.

Bijdrage aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod in de stad

De bijdrage aan de veelzijdigheid van het Amsterdamse cultuuraanbod beoordeelt de commissie als voldoende.
De commissie constateert dat er in het kader van het Amsterdamse Kunstenplan veel organisaties worden gesubsidieerd die zich als producerend theatergezelschap voornamelijk bezighouden met teksttoneel. In vergelijking met deze andere organisaties onderscheidt Well Made Productions zich doordat de organisatie zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van uniek theaterrepertoire uit bi-cultureel perspectief voor een breed en cultureel divers publiek.

Conclusie

De commissie adviseert op basis van de beoordeling van de zakelijke kwaliteit de kosten voor de huur van een kantoor op de Zeedijk niet te subsidiëren. De commissie adviseert daarnaast de kosten voor de versterking van de zakelijke organisatie niet volledig te financieren, omdat zij deze te ruim begroot vindt.

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van Well Made Productions gedeeltelijk te honoreren voor een bedrag van gemiddeld € 68.500 per jaar, dat geheel bestemd is voor de uitvoering van de ontwikkelactiviteiten.

De aanvraag van Well Made Productions is beoordeeld binnen de adviescommissie Podiumkunsten & Letteren.