Stichting Metro Projects

Visuele kunsten
Aangevraagd: € 67.500
Toegekend: € 0

Inleiding

Stichting Metro Projects wil cultuur toegankelijk maken voor een breed en divers publiek. De organisatie gebruikt de stad als podium om cultuur te delen en mensen de gelegenheid te bieden elkaar beter te leren kennen. Om de ‘ander’ te kunnen bereiken, zoekt Metro Projects actief naar nieuwe vormen en plekken. Daartoe organiseerde Stichting Metro Projects de afgelopen jaren de filmfestivals Metro Movies en Bijlmerbios. Metro Movies vindt plaats bij metrohalte Bullewijk; Bijlmerbios onder de verhoogde metrolijn bij Kraaiennest. Tijdens Metro Movies worden (korte) films vertoond met een jaarlijks gekozen thema. Verder zoekt de organisatie voor Metro Movies samenwerking met musici en spoken-word-artiesten en organiseert zij workshops waarin bewoners zelf aan de slag gaan met film. Bijlmerbios is een jaarlijks terugkerende openluchtbioscoop met een laagdrempelig filmaanbod.

De ontwikkeldoelstellingen van Metro Projects liggen voornamelijk op het vlak van zakelijke ontwikkeling en van publieksbereik: de ontwikkeling van beide gebieden moet Metro Projects in staat stellen haar artistieke ambitie waar te maken om een festival op verschillende plekken in de stad te realiseren, met Bullewijk als vaste standplaats en Metro Movies als katalysator. Artistiek-inhoudelijk wil de organisatie Metro Movies meer gaan positioneren als cross-overfestival, een festival dat, met film als basis, relaties legt met muziek, spoken word en theater. In zakelijk opzicht wil Metro Projects zich de komende periode ontwikkelen tot een organisatie die de opgedane kennis en kunde daadwerkelijk kan inzetten en meer inkomsten kan genereren. Ze wil tevens meer publiek trekken met cultureel verschillende achtergronden en een breder aanbod ontwikkelen op meer locaties in de stad.

Om deze doelen te bereiken wil Metro Projects een team vormen dat bestaat uit een algemeen directeur, een programmeur en een marketeer. Dit basisteam wordt ondersteund met een tijdelijke fondsenwerver en een projectteam. Verder wil de organisatie haar kennis over (potentiële) doelgroepen vergroten door onderzoeken en enquêtes en door samenwerking met organisaties die deze doelgroepen reeds vertegenwoordigen. Verder gaat de organisatie een coachingstraject aan met Cultuur+Ondernemen.

Stichting Metro Projects vraagt aan het AFK een bijdrage van gemiddeld € 67.500 per jaar, waarvan € 2.000 per jaar voor de realisatie van het ontwikkelplan en € 65.500 voor de reguliere activiteiten.

Beoordeling ontwikkelplan

Beginsituatie, einddoel en noodzaak ontwikkeling

De commissie beoordeelt de beschrijving van de beginsituatie, het einddoel en de noodzaak van de ontwikkeling als voldoende.

De aanvrager omschrijft in het ontwikkelplan bondig haar beginsituatie op zakelijk vlak en met betrekking tot het publieksbereik. De commissie vindt deze beknopt, maar toereikend toegelicht. Metro Projects maakt haar sterke en kwetsbare kanten inzichtelijk. Zo constateert ze bijvoorbeeld dat er meer potentie zit in het publieksbereik onder forenzen uit het naastgelegen bedrijventerrein en benoemt ze haar afhankelijkheid van fondsen als kwetsbaarheid. Hoe de organisatie er artistiek-inhoudelijk voor staat, licht zij naar het oordeel van de commissie echter te summier toe. De commissie kan uit het ontwikkelplan niet opmaken vanuit welke artistieke gedachte Metro Projects zelf projecten en producties wil realiseren of dat de afgelopen jaren deed.

Het einddoel van het ontwikkelingstraject is verwoord en is redelijk toetsbaar. Het plan maakt duidelijk waarom Metro Projects versterking en professionalisering van de organisatie noodzakelijk vindt. De commissie plaatst wel vraagtekens bij de grote ambities om te groeien. Met het oog op de wensen van de organisatie om minder afhankelijk te worden van subsidies en haar activiteiten uit te breiden naar andere plekken in de stad begrijpt de commissie de behoefte van de stichting aan een betere interne rolverdeling en een substantiële, constante inzet van mankracht. De commissie oordeelt echter kritisch over de ambitie van Metro Projects om op termijn uit te groeien tot een stadsbreed festival. De commissie meent dat de toegevoegde waarde van het festival bij de huidige programmering vooral ligt in de specifieke locatie en in mindere mate in het inhoudelijke aanbod.

De commissie onderschrijft de noodzaak om het publieksbereik de komende periode te laten toenemen, zeker omdat het publieksbereik, ook met de beoogde aantallen, nog altijd bescheiden is in verhouding tot de kosten van het festival.

De organisatie motiveert waarom het coaches wil betrekken bij haar zakelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het publieksbereik. De commissie vindt het aannemelijk dat coaches van Cultuur+Ondernemen de organisatie hierbij kunnen helpen. Het wordt uit de aanvraag echter niet duidelijk bij welke stappen in de ontwikkeling de extern adviseur wordt ingezet. Ook is het beoogde profiel van de adviseur(s) te weinig beschreven in het ontwikkelplan. De commissie kan zich daardoor geen scherp beeld vormen van de wijze waarop de beoogde coaches zullen bijdragen aan de gewenste ontwikkelingen.

Instrumenten

De commissie beoordeelt de motivering voor in te zetten instrumenten als zwak.

In het ontwikkelplan mist de commissie een coherent plan van aanpak voor de inzet van de gekozen instrumenten. De organisatie heeft behoeftes op het gebied van continuïteit, groei en professionalisering, maar verduidelijkt in haar aanvraag niet hoe ze de instrumenten wil aanwenden om deze ontwikkelingen concreet te bewerkstelligen.

Metro Projects beschrijft een aantal instrumenten voor permanente versterking van de organisatie als geheel: de aanstelling van een directeur, een programmeur en een marketeer en begeleiding door een coach. Verder wil de organisatie tijdelijk een fondsenwerver en projectmedewerker inhuren.  Zij moeten bijdragen aan het versterken en stabiliseren van de organisatie en (financiële) continuïteit garanderen. Wat betreft de zakelijke ontwikkeling besteedt Metro Projects naar de mening van de commissie te weinig aandacht aan de vraag op welke manier zij de organisatie zakelijk zal professionaliseren en haar financiële zelfredzaamheid daadwerkelijk zal verbeteren. Uit enkel het aannemen van nieuwe medewerkers en het inschakelen van een coach spreekt volgens de commissie een te beperkte uitwerking van de aanpak. De commissie mist inzage in de wijze waarop Metro Projects nieuwe, beter gespreide inkomsten en publiek wil genereren. In het plan wordt alleen de rolverdeling tussen directeur, programmeur en marketeer benoemd.

De plannen om het publiek te vergroten vertaalt Metro Projects volgens de commissie onvoldoende naar een instrument. Door het aantal locaties uit te breiden en meer onderzoek te doen naar potentiële doelgroepen wil de organisatie meer publiek trekken, maar uit de aanvraag wordt niet duidelijk hoe dat vorm zal krijgen. In het ontwikkelplan wordt alleen in algemene termen de aanstelling van een marketeer beschreven die doelgroepenanalyses gaat maken en een marketing- en communicatieplan opstelt. De wens om het festival in 2018 naar een nieuwe locatie uit te breiden wordt bij de bespreking van de instrumenten niet benoemd.

Realisme en omgevingsbewustzijn

De commissie beoordeelt het realisme en de blijk van omgevingsbewustzijn als voldoende.

In het plan toont Metro Projects zich bewust van de omgeving waarin ze werkzaam is. Ze zoekt nadrukkelijk aansluiting bij door haar geconstateerde ontwikkelingen in de stad. Met Metro Movies wil de organisatie bijvoorbeeld inspelen op de gebiedstransformatie van Amstel III; de functie van het gebied verandert de komende jaren van werken naar een mix van wonen en werken. Verder blijkt in de ogen van de commissie omgevingsbewustzijn uit de nadrukkelijke aandacht van Metro Projects voor diversiteit, cross-overs tussen disciplines en spreiding van haar activiteiten.

De commissie is kritisch over het realiteitsgehalte van het plan. De groei die Metro Projects beoogt, betekent meer dan een verdrievoudiging van de kosten en baten ten opzichte van de realisatie in 2015. Het dekkingsplan voor de groei en de daarmee gepaard gaande kosten leunt bovendien voor een belangrijk gedeelte op de gevraagde bijdrage van het AFK; hiervoor worden bijna twee keer de in 2015 gerealiseerde inkomsten aangevraagd. De commissie meent dat hiermee het aangevraagde subsidiebedrag niet in verhouding staat tot de omvang en het bereik van de beoogde activiteiten van Metro Projects. Door met name de hoge personeelslasten dreigt in 2017-2018 de verhouding publieksbereik en totale lasten scheef te groeien. Een van de knelpunten die de organisatie daarnaast zelf signaleert, is dat het door de complexe regelgeving in het verleden niet lukte om uit te breiden naar andere stations. Hoe deze situatie in de toekomst het hoofd te bieden wordt niet benoemd in de aanvraag. 

Evaluatie en bestendiging van resultaten

De commissie beoordeelt de wijze van evaluatie en bestendiging van resultaten als zwak.

Uit het trackrecord blijkt dat Metro Projects zich de afgelopen periode bewust was van de noodzaak van tijdige evaluatie en bijstelling. Hiervan getuigt bijvoorbeeld het onderzoek dat de organisatie liet uitvoeren naar de huidige positie van Metro Movies en haar plek in de markt. Intenties voor toekomstige evaluatie zijn aanwezig in het ontwikkelplan. Deze zijn naar de mening van de commissie echter summier uitgewerkt.

Metro Projects besteedt in de aanvraag weinig aandacht aan de vraag hoe ze in de toekomst medewerkers zal betalen. Zij vermeldt bijvoorbeeld in het plan dat er tijdelijk een fondsenwerver wordt aangetrokken om samen te werken met de directeur, maar hoe de continuïteit van diens werkzaamheden in de toekomst wordt gewaarborgd blijft onvermeld. Hetzelfde geldt voor de andere, al dan niet tijdelijk aan te stellen, teamleden. Daarmee is het onduidelijk hoe de organisatie duurzaam zal worden versterkt en hoe de resultaten van het ontwikkelplan worden bestendigd. Daaruit krijgt de commissie de indruk dat de organisatie in hoge mate afhankelijk zal blijven van subsidie.

Delen van resultaten

De commissie beoordeelt de bereidheid tot het delen van resultaten als voldoende.

De organisatie is voornemens met name inhoudelijke resultaten te delen. Kennisdeling over het traject zelf komt in het ontwikkelplan niet aan bod. Wel geeft Metro Projects aan een digitale nieuwsbrief te gaan maken en speciale producties te gaan delen via andere festivals en evenementen. De stichting wil vooral graag met haar partners in gesprek over haar eigen ontwikkeling. Dat vindt de commissie passend, gezien de fase waarin de organisatie verkeert. De organisatie schrijft weinig over de uitbreiding van de samenwerking met partners of vergelijkbare initiatieven elders in de stad waarvan ze zou kunnen leren of met wie ze kan samenwerken.

Conclusie

Op basis van de beoordeling van de afzonderlijke criteria is de commissie van mening dat het ontwikkelplan van Stichting Metro Projects niet van voldoende kwaliteit is. Zij adviseert daarom de aanvraag niet te honoreren.

Commissie en adviseurs

De aanvraag is beoordeeld door de adviescommissie Visuele kunsten.