Stichting Club Classique

Podiumkunsten & Letteren
Aangevraagd: € 29.275
Toegekend: € 0

Inleiding

Stichting Club Classique (CLUB CLASSIQUE) werd in 2012 opgericht als Stichting Muziek Buiten de Concertzaal door een groep musici die de drempel voor het bijwonen van uitvoeringen van klassieke muziek wilden opheffen. De oorsprong van het initiatief ligt in buurtcafés, waar de musici sinds de oprichting van de stichting klassieke kamermuziek spelen. Daarnaast presenteert CLUB CLASSIQUE een interdisciplinair project in de Rode Hoed, waar zij klassieke muziek inbedt in een context van andere disciplines. CLUB CLASSIQUE probeert geen breuk te forceren met traditioneler concertaanbieders, maar wil potentiële nieuwe liefhebbers van klassieke muziek een opstap bieden naar serieuzer luisterervaringen. In april 2016 werd een nieuwe fase ingeluid door de naam te veranderen in CLUB CLASSIQUE.

De organisatie wil de komende periode op artistiek en zakelijk vlak professionaliseren. De artistiek-inhoudelijke ambities van de organisatie hebben betrekking op de verbreding van de programmering, het waarborgen van de artistieke kwaliteit en het ontwikkelen van buitenmuzikale vaardigheden bij de artistiek leiders. Op zakelijk vlak beoogt de stichting tijdelijk een zakelijk leider aan te stellen die zich volledig richt op de gewenste professionalisering van CLUB CLASSIQUE. Hij of zij zal ruimte creëren voor de artistiek leiders om zich te kunnen focussen op de ontwikkeling van het programma en de kwaliteit daarvan. Ook zal de zakelijk leider toezien op het naleven van de Governance Code Cultuur en zorgt hij of zij ervoor dat de juiste expertise wordt aangetrokken (waar noodzakelijk) om aan inhoudelijke doelstellingen en marketingdoelstellingen te voldoen.

CLUB CLASSIQUE wil de toegangspoort zijn tot klassieke muziek voor mensen die daartoe een barrière ervaren. Daarnaast zijn twee specifieke doelgroepen geïdentificeerd die CLUB CLASSIQUE meer wil bereiken: luisteraars in de leeftijdscategorie vijftien tot dertig jaar en eenzame mensen.

Om de beoogde doelstellingen te bereiken wil CLUB CLASSIQUE een publieks- en deskundigencommissie oprichten, producties hernemen, de directie laten coachen, tijdelijk een zakelijk leider inschakelen en een sponsorprogramma opzetten.

CLUB CLASSIQUE vraagt aan het AFK een bijdrage van gemiddeld € 29.275 per jaar voor de realisatie van het ontwikkelplan.

Beoordeling ontwikkelplan

Beginsituatie, einddoel en noodzaak ontwikkeling

De commissie beoordeelt de beschrijving van de beginsituatie, het einddoel en de noodzaak tot ontwikkeling als zwak.

Het ontwikkelplan geeft vrij duidelijk aan waar de organisatie vandaan komt. De einddoelen zijn benoemd, maar zijn niet allemaal concreet en toetsbaar gemaakt. De commissie meent met name dat de artistieke ambities onvoldoende beschreven zijn in het plan.  

CLUB CLASSIQUE wil functioneren als toegangspoort voor klassieke muziek in Amsterdam door klassieke muziek in te bedden in een herkenbare en toegankelijke context. Daarnaast wil de organisatie artistiek beter gaan presteren. CLUB CLASSIQUE geeft sinds 2012 caféconcerten in Amsterdam en sinds 2013 ook muziektheatrale voorstellingen in De Rode Hoed; dit alles om klassieke muziek laagdrempeliger en informeler te maken en daardoor een breder en vooral ook jonger publiek aan te spreken. Om hier nog beter in te slagen wil de organisatie haar muziektheatrale expertise verder ontwikkelen en de organisatie professionaliseren. Zo hoopt ze meer optredens, een groter publieksbereik en meer eigen inkomsten te realiseren. De commissie is echter niet overtuigd van de noodzaak van dit ontwikkeldoel. De commissie meent dat de einddoelen niet de huidige problematiek van CLUB CLASSIQUE oplossen, namelijk dat zij er nog niet in slaagt publiek blijvend aan zich te binden.

Uit de beschrijving van de resultaten die op dit moment geboekt worden, blijkt dat CLUB CLASSIQUE  geen duidelijk beeld heeft van de publieksgroep(en) die ze nu bereikt of zou willen bereiken. Het lukt niet goed om publiek aan zich te binden. Met name de beoogde doelgroepen van jongeren vanaf vijftien jaar en de groep zonder sociaal netwerk blijven weg. In plaats van het aantal concerten en speelplekken uit te breiden, zou de organisatie er volgens de commissie beter aan doen het contact met bestaande doelgroepen te verdiepen.

De commissie vindt het een zinvol plan om een coach aan te trekken om de artistiek leiders te begeleiden bij de presentatie van concerten.

Instrumenten

De commissie beoordeelt de motivering voor de in te zetten instrumenten als onvoldoende.

In het ontwikkelplan is een aantal instrumenten genoemd ter verbetering van de artistieke kwaliteit, de zakelijke kwaliteit, het publieksbereik en de spreiding van de activiteiten van de organisatie. Doordat de artistieke ambities niet beschreven zijn in het plan, kan de commissie de waarde van deze instrumenten echter niet beoordelen. De commissie kan uit het ontwikkelplan bijvoorbeeld niet opmaken uit welke programmaplannen de noodzaak voortkomt om verschillende kunstvormen en disciplines te combineren en waarom de artistiek leiders zich buitenmuzikale kwaliteiten willen eigen maken. De commissie vindt het niet vanzelfsprekend dat de organisatie met cross-overprogramma's meer en breder publiek zal bereiken. Ook licht CLUB CLASSIQUE in haar plan niet toe met welke programmering ze jongeren en eenzame mensen voor zich wil winnen. In het plan staat vermeld dat de organisatie eenzame mensen wil bereiken door te werken met het Rode Kruis en het Leger des Heils. De organisatie onderbouwt echter niet waarom zij dit effectieve partners vindt.

De organisatie beoogt met meer optredens meer publiek te bereiken, meer eigen inkomsten te vergaren en haar aanwezigheid beter te spreiden over de stad. De commissie had ook hier graag gelezen welke programmering de organisatie op welke plekken wil brengen. Ook ontbreekt een concrete invulling van de inkomsten: het ontwikkelplan spreekt enkel van uitkoopsommen. De wijze waarop de organisatie meer eigen inkomsten wil realiseren, waaronder publieksinkomsten, ontbreekt in het plan.

Realisme en omgevingsbewustzijn

De commissie beoordeelt het realisme en de blijk van omgevingsbewustzijn als zwak.

De commissie leest grote ambities in het ontwikkelplan, maar is kritisch over de haalbaarheid ervan. De commissie meent dat CLUB CLASSIQUE haar eerste prioriteit zou moeten leggen bij het beter leren kennen van haar huidige bezoekers. Zolang die kennis onvoldoende aanwezig is, is het in de ogen van de commissie niet mogelijk om de beoogde publieksverbreding op een duurzame manier te realiseren.

Daarnaast vindt de commissie het een mooi streven om de subsidie te willen terugdringen en minder afhankelijk te worden van subsidie, maar het plan laat niet zien hoe dit de komende periode zal worden gerealiseerd. Daarom heeft de commissie grote twijfels bij de haalbaarheid van dit einddoel.

CLUB CLASSIQUE besteedt in haar aanvraag aandacht aan omgevingsfactoren, maar laat niet zien welke positie ze bekleedt in de stad. In haar ontwikkelplan benoemt de organisatie het belang van samenwerkingsvormen en van kennis over wat zich in de samenleving afspeelt en de manier waarop de stad zich ontwikkelt. De organisatie wil met hulp van expertcommissies de vinger aan de pols houden en deze terreinen permanent onderzoeken. Echter, in het plan komt nauwelijks aan bod hoe CLUB CLASSIQUE dit wil doen. De organisatie realiseert zich dat de uitgaansgebieden in Amsterdam zich verplaatsen van het centrum naar andere wijken. Ze wil daarop inhaken door samenwerking aan te gaan met partijen die zich in die wijken met cultuur bezighouden. De commissie waardeert dat idee, maar mist een gerelateerd plan van aanpak. Zij vraagt zich bijvoorbeeld af waarom CLUB CLASSIQUE geen aansluiting zoekt bij het muziekonderwijs op scholen of onderzoek doet naar uitgaansgelegenheden of andere interessegebieden van de beoogde doelgroepen.

Evaluatie en bestendiging van resultaten

De commissie beoordeelt de wijze van evaluatie en bestendiging van resultaten als voldoende.

CLUB CLASSIQUE voorziet een evaluatietraject met een aan te stellen deskundigencommissie, een aan te stellen publiekscommissie, het bestuur en de artistiek en zakelijk leiders onderling. De evaluatie met de coaches komt niet aan de orde in het plan. Ook mist de commissie een evaluatie-instrument dat een goed inzicht geeft in de resultaten van de inzet op verbreding van het publieksbereik. Een publieksonderzoek kan hiervoor een nuttige bijdrage zijn.   

De commissie ziet in het plan daarnaast geen duidelijke visie op de bestendiging van de resultaten in de organisatie na afloop van de ontwikkelperiode. De punten waarop de organisatie bestendiging hoopt te bereiken, worden niet onderbouwd. Zo wil CLUB CLASSIQUE bijvoorbeeld na 2018 aanzienlijk minder afhankelijk zijn van subsidie van cultuurfondsen door de verhoging van eigen inkomsten, bedrijfssponsoring, particuliere giften en inkomsten van derden. Maar de organisatie licht niet toe hoe zij haar activiteiten de komende twee jaar zodanig wil aanpassen dat deze inkomsten aanzienlijk en op een duurzame manier toenemen.

Bereidheid tot het delen van resultaten

De commissie beoordeelt de bereidheid tot het delen van resultaten als zwak.

CLUB CLASSIQUE pleit voor een platform van gelijkgezinde initiatieven om ervaringen uit te wisselen, maar geeft aan zelf geen tijd te hebben om dat te organiseren. Zij ziet hier een rol weggelegd voor het AFK of de gemeente Amsterdam. De commissie is van mening dat de organisatie zelf verantwoordelijk is voor het vinden van een wijze om de behaalde resultaten te delen.

Conclusie

Op basis van de beoordeling van de afzonderlijke criteria is de commissie van mening dat het ontwikkelplan van CLUB CLASSIQUE niet van voldoende kwaliteit is. Zij adviseert daarom de aanvraag niet te honoreren.

Commissie en adviseurs

De aanvraag is behandeld door de commissie Podiumkunsten & Letteren.