Stichting Delphine (Touki Delphine)

Podiumkunsten & Letteren
Aangevraagd: € 40.000
Toegekend: € 0

Inleiding

Stichting Delphine (Touki Delphine) is een muziektheatertrio bestaande uit Bo Koek, Rik Elstgeest en John van Oostrum. Zij maken jaarlijks een eclectische, beeldende voorstelling waarin verschillende disciplines worden samengesmolten. Touki Delphine componeert en produceert zelf muziek. Daarnaast maakt het trio muziek voor theater- en dansgezelschappen, film, televisie, installaties, radio, podcasts et cetera. Naast de presentatie van de voorstellingen staat het trio ook op het podium met improvisatie- en andere (pop)muziekformaties. Op die manier is het op veel verschillende podia aanwezig: theaters, festivals, de concertzaal, het café, de radio, de straat en Spotify. Het bereikt hiermee een zeer divers publiek.

Het ontwikkelplan is gericht op versterking op zakelijk vlak en op het gebied van publieksbereik. De ambities van de organisatie zijn veelzijdig. In de komende periode beoogt Touki Delphine een heldere beeldtaal en een duidelijke signatuur te ontwikkelen in de marketing. Daarbij is het de bedoeling alle activiteiten onder één paraplunaam te organiseren en naar buiten te brengen, en daarmee het merk Touki Delphine sterker te laden en te verankeren. Touki Delphine wil naam maken als zelfstandig collectief, continu zichtbaar blijven in de theater-, film- en muziekwereld, zijn groep volgers vergroten en reeds bestaand publiek aan de organisatie binden.

De beoogde instrumenten om deze doelstellingen te verwezenlijken zijn een zakelijk leider, een professional op het vlak van marketing en een vormgever die zorgt voor een heldere beeldtaal en een duidelijke signatuur.

Stichting Delphine vraagt aan het AFK een bijdrage van € 40.000 euro per jaar voor de realisatie van het ontwikkelplan.

Beoordeling ontwikkelplan

Beginsituatie, einddoel en noodzaak ontwikkeling

De commissie beoordeelt de beschrijving van de beginsituatie, het einddoel en de noodzaak tot ontwikkeling als voldoende.

De beginsituatie en de noodzaak tot ontwikkeling vindt de commissie duidelijk beschreven in de aanvraag: de drie makers van Touki Delphine zijn op vele terreinen actief in de podiumkunsten. Daardoor dreigt versnippering. Dit wordt versterkt doordat de organisatie zich onder verschillende namen profileert. De makers hebben behoefte aan een professionele organisatie onder één paraplu, waarmee hun zichtbaarheid en slagkracht versterkt zullen worden. Tot nu toe verrichtten de makers alle noodzakelijke werkzaamheden zelf. Hierdoor worden ze te zwaar belast, met als gevolg dat enerzijds het artistieke werk in het gedrang dreigt te komen en anderzijds zakelijke en publicitaire mogelijkheden onvoldoende worden benut. De commissie kan zich vinden in deze denkwijze.

De commissie is daarentegen kritisch over de formulering van het daarmee beoogde einddoel. Touki Delphine wenst de zakelijke kwaliteit te versterken en het publieksbereik verder te ontwikkelen, met als einddoel een grotere zichtbaarheid, meer opdrachten en uitvoeringen en een groter publieksbereik. Deze gewenste resultaten zijn echter algemeen geformuleerd en nauwelijks concreet of toetsbaar uitgewerkt. Het einddoel is daardoor niet te evalueren of te meten.

De organisatie wil een coach inhuren met managementexpertise en wil daarnaast een adviseur aantrekken voor de marketing. Echter, hoe die coaching vorm zal krijgen en wat het profiel is van de persoon die daarvoor in aanmerking komt, is niet uitgewerkt in het ontwikkelplan.

Instrumenten

De commissie beoordeelt de motivering voor in te zetten instrumenten als zwak.

Touki Delphine werkt op meerdere terreinen en in meerdere constructies, zowel niet-commercieel als commercieel. Door de uitvoering van het ontwikkelplan wil ze al haar werkzaamheden samensmeden tot een professionele organisatie onder de naam Delphine. De commissie vindt dit op zich positief. De stappen die hiertoe genomen zullen worden zijn echter nauwelijks uitgewerkt in de aanvraag. Het is de commissie niet duidelijk wat de organisatie gaat doen, op welk moment en met welke instrumenten. Zij kan zich daarom geen beeld vormen van de vraag of de gekozen instrumenten logischerwijs zullen bijdragen aan het behalen van de beoogde resultaten. Het is duidelijk dat Touki Delphine wil gaan werken met een zakelijk leider, een marketeer en een vormgever. Volgens de commissie zullen zij de makers inderdaad, zoals gewenst, veel organisatorisch werk uit handen nemen. Of daarmee het ondernemerschap, de marketingresultaten of de vormgeving daadwerkelijk zullen verbeteren, kan de commissie niet uit het plan opmaken.

Realisme en blijk van omgevingsbewustzijn

De commissie beoordeelt het realisme en de blijk van omgevingsbewustzijn als zwak.

De organisatie wil het vele verscheidene werk dat ze creëert (en dat ook deels op haar afkomt) hanteerbaar maken, maar beschrijft niet welke artistieke of praktische keuzes ze daartoe zal maken. Op het moment van aanvragen pakken de makers alle kansen en opdrachten aan, zonder dat zich daarin een duidelijke lijn aftekent. De zakelijk leider en de marketeer zullen mogelijk orde aanbrengen in de organisatie en de marketing of mede richting geven aan de artistieke output, maar het plan loopt niet vooruit op de wijze waarop dat zal gebeuren en hoe de makers daar zelf invulling aan zullen geven. De commissie is daardoor niet overtuigd van de haalbaarheid van het plan. De wens dat de zakelijk leider zal zorgen voor meer opdrachten en de gelijktijdige constatering dat er (te) veel opdrachten binnenkomen, lijken ook in tegenspraak met elkaar. De commissie dringt er bij de organisatie op aan zich eerst bezig te houden met het uitdenken van een stevig eigen profiel, dat richting kan geven aan de keuzes wat wel en wat niet te doen.

Met betrekking tot het realisme van het ontwikkelplan merkt de commissie daarnaast op dat de beoogde adviseurs niet in de begroting zijn opgenomen. De begroting vermeldt uitsluitend de kosten en baten voor de twee muziektheaterproducties die de komende twee jaar gemaakt worden en voor de liveoptredens. De activiteiten op het gebied van theater- en filmmuziek die vooral in opdracht plaatsvinden en de ontwikkeling van Studio Delphine blijven in de begroting volledig buiten beschouwing. De commissie kan daardoor niet beoordelen waarvoor de gevraagde subsidie zal worden gebruikt en of zij zal bijdragen aan het realiseren van de gestelde einddoelen uit het ontwikkelplan, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

De ontwikkeling van Studio Delphine wordt in het plan genoemd als belangrijke omgevingsfactor. De beoogde studio moet een hotspot worden, aantrekkelijk voor een breed, veelal jong publiek. Echter, hoe dat vorm krijgt en hoe de makers daarmee inspelen op omgevingsfactoren, wordt nauwelijks uitgewerkt. De commissie had graag een bredere visie gelezen op de sociaal-maatschappelijke of artistieke omgeving waarin Touki Delphine opereert, aansluitend bij het criterium in de regeling dat aanvragers inspelen op relevante omgevingsfactoren.

Evaluatie en bestendiging van resultaten

De commissie beoordeelt de wijze van evaluatie en bestendiging van resultaten als onvoldoende.

De wijze van evaluatie wordt summier besproken in het plan; de organisatie laat niet zien waarop de evaluatie betrekking zal hebben en welke prioriteiten hierbinnen worden gesteld. Ook een duidelijk tijdspad van evaluatiemomenten ontbreekt. De adviseur die wordt aangetrokken analyseert en evalueert samen met het bestuur en de makers de ingeslagen weg. Het is de commissie niet duidelijk hoe de samenwerking met een zakelijk leider geëvalueerd wordt door het bestuur.

Uitgangspunt is dat de zakelijk leider zichzelf na 2018 gaat terugverdienen. Echter, dit is niet op te maken uit het plan op basis van verwachte extra inkomsten. Het plan vermeldt verder niet hoe de organisatie de resultaten uit het ontwikkelplan zal verankeren voor de toekomst.

Bereidheid tot het delen van resultaten

De commissie beoordeelt de bereidheid tot het delen van resultaten als zwak.

Touki Delphine geeft in het plan aan dat ze bereid is tot het delen van resultaten, maar schrijft niet hoe ze dat zal doen en met welke kunstenaars of organisaties ze haar resultaten wil delen. De commissie wijst erop dat het delen van resultaten een criterium van de tweejarige subsidieregeling betreft.

Conclusie

Op basis van de beoordeling van de afzonderlijke criteria is de commissie van mening dat het ontwikkelplan van Stichting Delphine niet van voldoende kwaliteit is. Zij adviseert daarom de aanvraag niet te honoreren.

Commissie en adviseurs

De aanvraag is behandeld door de commissie Podiumkunsten & Letteren.