Danstheater AYA

Dans
Aangevraagd: € 250.000
Toegekend: € 160.000
Toegekend ’13-’16: € 153.830

Inleiding

Danstheater AYA maakt danstheatervoorstellingen voor jongeren vanaf twaalf jaar. Ontwikkelingen die zich in het hier en nu afspelen, groot en klein, in de samenleving en op persoonlijk vlak, hebben invloed op het werk van Wies Bloemen, oprichtster en artistiek leider van Danstheater AYA. De organisatie wil het publiek uitnodigen naar zichzelf en de wereld te kijken en daar kritisch op te reflecteren door voorstellingen te maken die de mens in al zijn kwetsbaarheid laten zien, in zijn puurste essentie, rauw en ongepolijst, voorbij de schoonheid en de ijdelheid. Voorstellingen maken voor jongeren is hun corebusiness, per jaar twee producties, een reprise en een speciaal programma: ‘solo’s in de klas’. AYA verzorgt daarnaast ook talentontwikkeling voor professionele dansers en makers.

Danstheater AYA danst voor leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs, vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, met uiteenlopende culturele en sociale achtergronden. AYA wil met bezoek aan haar voorstellingen, voorzien van contrastrijke montages van populaire dansvormen en muziekstijlen, bijdragen aan de culturele opvoeding van jonge Amsterdammers.

In de periode 2017-2020 wil Danstheater AYA meer voorstellingen in Nederland spelen door doelgroep uitbreiding. De organisatie zet in op gerichte acquisitie en werkbezoeken aan scholen in de stadsdelen waar Danstheater AYA niet veel danst, om meer voorstellingen in Amsterdam te genereren. Daarnaast wil AYA met coproducties nieuw publiek bereiken en het eigen werk intensiveren om de eigen kracht, kwaliteit en vakmanschap uit te dagen en de artistieke mogelijkheden te vergroten. Naast coproducenten, krijgen ook individuele makers een permanente plek binnen AYA en nieuwe makers worden uitgenodigd voorstellingen te maken voor jongeren. AYA wil hiermee haar visie en ervaring overdragen.

AYA wil daarnaast diverse marketinginstrumenten inzetten. De organisatie wil allereerst jongeren binden door interactie in de voorstellingen en workshops op scholen. Daarnaast wordt de aanwezigheid op sociale media geïntensiveerd, wordt geïnvesteerd in contacten met CKV docenten op scholen, worden werkbezoeken afgelegd aan theaters en een publiekspanel en Raad van Advies van en voor jongeren ingesteld.

Danstheater AYA werd in de periode 2013-2016 ondersteund binnen het Kunstenplan van de Gemeente Amsterdam met een bedrag van € 153.830 per jaar. Danstheater AYA vraagt in het kader van het Kunstenplan voor de periode 2017-2020 een bedrag aan van € 250.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als voldoende. AYA heeft zich de afgelopen periode gepositioneerd als een van de weinige gezelschappen die dansvoorstellingen voor de grote zaal maakt voor een jong publiek. AYA heeft een onderscheidende signatuur in de combinatie van jeugddans met urban en moderne dans, aangevuld met live muziek. De organisatie heeft in de afgelopen jaren een goed functionerend gezelschap neergezet, met een groot bereik, dat ook de voorstellingen bij theaters en scholen goed voor het voetlicht weet te brengen. In haar historie heeft AYA een relevant netwerk opgebouwd. Het vakmanschap van AYA is af te lezen van het veelzijdige artistiek team, dat in de afgelopen periode succesvol is gebleken in het op laagdrempelige wijze bereiken van een jonge doelgroep met hun producties. De gekozen thematiek voor de producties heeft in het algemeen zeggingskracht voor de jonge doelgroep, al mist de commissie wel verdieping en scherpte en risico in de voorstellingen. Het grote aantal voorgenomen speelbeurten is volgens de commissie ook een risico voor de gewenste verdieping in de voorstellingen. De commissie vindt het goed dat AYA in samenwerking met andere partijen zal werken aan nieuwe uitdrukkingsvormen in hun dansvoorstellingen. De artistieke partners voor de komende periode zoals DOX, Backbone, ZEP, de Toneelmakerij en Silbersee zijn volgens de commissie ook interessant. Al vindt de commissie nu niet helder uitgewerkt wat de precieze vorm van deze samenwerkingen is en wat deze artistiek gezien op moeten brengen. Uit de plannen maakt de commissie op dat AYA voor de komende periode vooral vasthoudt aan de status quo.

Hoewel AYA kan leunen op ervaring en vakmanschap in het maken van producties voor een jonge doelgroep, wordt voor de komende periode een artistieke visie gemist, die urgentie heeft voor de beoogde doelgroep. De aanvraag mist een duidelijke artistiekinhoudelijke visie op basis waarvan de verschillende activiteiten van AYA voor de komende periode tot stand komen en samenhang tonen.

Dit kan volgens de commissie leiden tot voorstellingen van wisselende kwaliteit. De commissie krijgt door de magere onderbouwing van de positie die AYA voor de komende periode in wil nemen, binnen de keten van de dans en cultuureducatie en talentontwikkeling in de Amsterdamse cultuursector, geen goed beeld van de rol die AYA binnen de keten zal vervullen. Ook krijgt de commissie vanuit de plannen onvoldoende een beeld of de wijze waarop AYA invulling geeft aan educatie en talentontwikkeling nog aan zal sluiten op de pubers van nu, omdat de plannen hierin geen ontwikkeling beschrijven ten opzichte van de voorgaande periode.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als goed. AYA kent een stabiele bedrijfsvoering met een lage overhead. De commissie krijgt wel de indruk dat AYA nu op het maximale productieniveau zit dat haalbaar is voor deze organisatie. Het halen van dit hoge productieniveau staat op gespannen voet met de gewenste artistieke verdieping.

De begroting oogt realistisch en haalbaar. De inkomstenmix is redelijk divers; een sterke basis voor de inkomsten komt uit het grote aantal schoolvoorstellingen. Er zijn tevens belangrijke inkomsten vanuit coproducties, waar de organisatie ook aantoonbaar in investeert met bestaande en nieuwe samenwerkingspartners.
Er is voor komende periode een ambitie in groei van het totaal aantal voorstellingen en publieksinkomsten. De subsidie die aan Amsterdam is gevraagd is tevens hoger dan de voorgaande periode.

Doordat AYA een vrij unieke positie heeft in het maken van dansproducties voor de jeugd voor de grote zaal, zijn de opgenomen publieksinkomsten realistisch. De commissie is tevens van mening dat gezien het lange en solide bestaan van AYA, er meer ingezet had kunnen worden op sponsorinkomsten. Er worden wel donateurs in eigen omgeving geworven, maar dit heeft tot nog toe financieel niet veel opgeleverd.

Culturele diversiteit is duidelijk een onlosmakelijk onderdeel van de organisatie. Het bestuur is op orde en de Governance Code Cultuur wordt nageleefd.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als ruim voldoende. AYA geeft een heldere visie op het jonge publiek. Niet alleen wordt ingezet op receptieve beleving van de toeschouwers, maar ook op actieve deelname.

De organisatie heeft goed in beeld via welke wegen ze haar jonge doelgroepen moet bereiken. Normaal gesproken zijn dit lastig te bereiken doelgroepen voor de dans, maar AYA heeft hiertoe in de afgelopen periode sterke allianties gesmeed met scholen en theaters.

De doelgroepen van AYA zijn helder omschreven. AYA richt zich voornamelijk op jongeren en pubers richting volwassenheid, en daar is het programma ook specifiek op gericht. Het jonge publiek van AYA wordt aangesproken door het diverse programma-aanbod met voorstellingen over thema's die hen volgens AYA bezighouden, in een dansstijl die hen aanspreekt. De commissie vindt in de plannen echter geen onderbouwing voor de thema’s die per leeftijdsgroep worden gebruikt en in hoeverre die bij de doelgroep passen ofwel worden uitgediept en geactualiseerd.

Door de grote zichtbaarheid van AYA op scholen, verspreid over de stad en de gekozen thematiek van voorstellingen, weet AYA een cultureel divers publiek te bereiken. AYA heeft in samenwerking met een communicatiebureau onderzoek naar haar publiek gedaan. De commissie leest in de plannen maar summier terug wat met de resultaten van dit onderzoek is gedaan en hoe AYA de dialoog met haar jonge doelgroep vervolgens aangaat. Het opzetten van een jongeren publiekspanel is daarbij wel weer interessant.

De beschreven marketingfilosofie sluit goed aan bij de doelgroep van AYA. Het verbaast de commissie dat het bereik van AYA op social media vrij beperkt is. Hier zou de organisatie, zeker gezien de populariteit van social media onder hun doelgroep, meer in kunnen investeren.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als voldoende. AYA bestaat 25 jaar, maar heeft relatief weinig netwerken in Amsterdam opgebouwd. Wel werkt AYA op het gebied van talentontwikkeling samen met een aantal relevante organisaties in Amsterdam. Daarnaast zijn er goede contacten met scholen verspreid in de stad en wordt ook daar direct contact gezocht met de leerlingen. De thematiek in de voorstellingen van AYA is actueel en lijkt op het eerste gezicht aan te sluiten bij wat een jonge generatie stadsbewoners bezig houdt. De commissie mist zoals eerder aangegeven onderbouwing voor de gekozen thema’s die per leeftijdsgroep worden gebruikt. De ambitie van AYA om zich komende periode meer te richten op Amsterdam komt uit de plannen naar voren maar is nog weinig concreet uitgewerkt. 

De commissie beoordeelt de spreiding als voldoende. Het merendeel van de activiteiten en het publiek wordt gerealiseerd in het stadscentrum, maar daarnaast is AYA in alle stadsdelen actief, met name op scholen. Hiermee draagt de organisatie voldoende bij aan de stedelijke spreiding van het cultuuraanbod en het publieksbereik daarvan.

Conclusie

De commissie oordeelt dat de gevraagde subsidie in het kader van het Kunstenplan voor 2017-2020 niet in verhouding is met de activiteiten en het publieksbereik in de stad in relatie tot de activiteiten landelijk. De commissie is tevens van mening dat er meer ingezet had kunnen worden op sponsorinkomsten. De commissie adviseert de aanvraag van Danstheater AYA gedeeltelijk te honoreren op een met voorgaande periode vergelijkbaar subsidieniveau. De commissie adviseert de aanvraag van Danstheater AYA gedeeltelijk te honoreren met een subsidie van € 160.000 per jaar.