Vacature Adviseurs

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) zoekt adviseurs meerjarige subsidies en adviseurs projectsubsidies:

- Meerjarige subsidies: voor de commissies dans, bfna (beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en architectuur), erfgoed, letteren, cultuureducatie, film, muziek en theater. 
- Projectsubsidies: voor de disciplines beeldende kunst, fotografie, vormgeving/design, community art, amateurkunst, dans en muziek.

Het AFK

Het AFK investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het fonds verstrekt subsidies aan kunstenaars en culturele organisaties, jaagt innovatie aan en stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst. Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, professionele kunst en amateurkunst – in alle disciplines en uit alle delen van de stad. Als grootstedelijk kunstfonds biedt het AFK ondersteuning aan hoogwaardige culturele activiteiten en draagt bij aan een sterk en integraal kunstklimaat in de stad. Het subsidiebudget bedraagt circa 33 miljoen euro per jaar. Voor de uitvoering van Amsterdams kunstbeleid bestaat het instrumentarium van het AFK uit regelingen voor vier- en tweejarige subsidies als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020 en regelingen voor projectsubsidies. Daarnaast initieert het AFK bijzondere activiteiten op gebied van talent(ontwikkeling) en kunstfinanciering, waaronder de Amsterdamprijs voor de Kunst, de 3Package Deal voor internationaal toptalent, het Matchingsfonds en de Amsterdamse Cultuurlening.

Rol adviseurs

Tot de taken van de adviseurs behoren:

- lezen van subsidieaanvragen met bijbehorende documentatie;
- toepassen  van de regelingen die het AFK hanteert;
- uitbrengen van onafhankelijk advies via een digitaal platform;
- deelnemen aan vergaderingen waarin de subsidieverzoeken worden behandeld (alleen voor meerjarige regelingen);
- bezoeken en schriftelijk verslag doen van culturele activiteiten van de door het fonds gesubsidieerde makers, initiatieven en organisaties;
- waar nodig op andere wijze bijdragen aan de monitoring van makers, initiatieven en organisaties;
- deelnemen aan bredere beleidsdiscussies ten behoeve van het AFK.
- zich op de hoogte houden van het beleid en de doelstellingen van het AFK.

Als adviseur:

- heeft u brede kennis van de ontwikkelingen in de productie en/of presentatie van cultuur;
- beschikt u daarnaast over kennis op één of meerdere van de volgende terreinen; governance en bedrijfsvoering, publieksopbouw en marketing, talentontwikkeling, culturele diversiteit, internationalisering of maatschappelijke impact;
- bent u in staat om beleids- en activiteitenplannen te beoordelen, begrotingen te lezen en bij te dragen aan discussies over cultuurbeleid in brede zin;
- heeft u kennis van het Amsterdamse culturele veld;
- bent u niet voornemens een aanvraag voor meerjarige subsidie in te dienen bij het AFK (geldt alleen voor meerjarige adviseurs).

Alle voor het fonds werkzame adviseurs ondertekenen een protocol waarin de zorgvuldigheid en integriteit rondom het adviesproces zijn gewaarborgd.

Reacties

Wij vragen u uitsluitend via e-mail te solliciteren. U kunt tot uiterlijk 15 februari uw motivatiebrief en cv in pdf mailen aan adviseurs@afk.nl.

Vermeld bovenaan uw e-mail én in uw brief voor welk profiel of welke profielen u zich beschikbaar stelt. De vacatures met profielnummer vindt u via de onderstaande links. In uw brief kunt u vervolgens aangeven welke kennis u inbrengt op het gebied van governance en bedrijfsvoering, publieksopbouw en marketing, talentontwikkeling, culturele diversiteit, internationalisering en/of maatschappelijke impact.

Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de secretarissen van de betreffende disciplines

Vacature adviseurs meerjarige subsidies > 

Vacature adviseurs projectsubsidies >