Stichting Boost Producties

Podiumkunsten & Letteren
Aangevraagd: € 100.000
Toegekend: € 0

Inleiding

Stichting Boost Producties ontwikkelt en presenteert multidisciplinaire circustheatervoorstellingen. Het gezelschap begeeft zich daarmee op het raakvlak van circus, mime, dans en beeldende kunst. Boost Producties beoogt zowel in 2017 als in 2018 één nieuwe productie te maken.

Boost Producties zet met het ontwikkelplan in op versterking en professionalisering van de artistieke kwaliteit, versterking en professionalisering van de zakelijke kwaliteit en ontwikkeling van het publieksbereik.

De organisatie wil om verder te professionaliseren het bureau Alles voor de Kunsten betrekken om de zakelijke leiding, de productieleiding en de publiciteit te gaan doen. Dit geeft artistiek leider Lenie Visser meer ruimte om zich verder te ontwikkelen als maker. De komende twee jaar concentreert zij zich op het verder ontwikkelen van het circustheatergenre en op de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van de theatrale taal, de speelstijl en de dramaturgie.

Op het gebied van marketing wil Boost Producties tevens investeren in een website. Ook wil het gezelschap meer gebruikmaken van free publicity en sociale media.

Om een jong en cultureel divers publiek te bereiken, gaat Boost Producties de komende periode samenwerken met het Amsterdam Roots Festival, die de activiteiten van Boost Producties ook zal aankondigen in zijn communicatiemiddelen. In samenwerking met dit festival gaat het gezelschap korte acts presenteren in de wijk. Ook zal het workshops verzorgen op scholen. Tevens richt Boost Producties zich de komende periode op publiek in de kleine theaterzalen.
Boost Producties vraagt aan het AFK een bijdrage van € 100.000 per jaar, waarvan € 35.500 per jaar voor de realisatie van het ontwikkelplan en € 64.500 voor de reguliere activiteiten.

Beoordeling ontwikkelplan

Beginsituatie, einddoel en noodzaak ontwikkeling

De commissie beoordeelt de beschrijving van de beginsituatie, het einddoel en de noodzaak tot ontwikkeling als zwak.

De beginsituatie wordt redelijk duidelijk uit het plan. Lenie Visser maakt voor Boost Producties voorstellingen waarin ze circustheater integreert in bewegingstheater en choreografie om zo een nieuw genre te creëren. Ze is zelf verantwoordelijk voor de artistieke en de zakelijke leiding.

De commissie constateert daarnaast dat Boost Producties haar plannen en de noodzaak daartoe onvoldoende verduidelijkt en motiveert. De summier omschreven ontwikkeling geeft niet goed weer wat Boost Producties beoogt te bereiken voor de organisatie. De commissie ziet het plan eerder als een persoonlijk ontwikkeltraject; de artistiek leider wil haar vakmanschap als maker verder ontwikkelen en wil daarvoor inspiratie opdoen bij internationale gezelschappen. Haar zakelijke werkzaamheden wil ze overdragen om ruimte te creëren voor het ontwikkelen van haar artistieke signatuur. Het plan maakt niet inzichtelijk hoe deze ontwikkeling de organisatie zelf zal versterken. Ook maakt het plan niet duidelijk in welke richting Visser haar artistieke ontwikkeling zoekt.

Ook de zoektocht naar nieuw publiek ziet de commissie te weinig toegelicht. Boost Producties wil een gevarieerder publiek bereiken door de spelersgroep meer divers samen te stellen en meer in de wijken te gaan spelen, maar werkt niet uit hoe zij dit wil gaan doen en welke invloed zij hiervan verwacht op het publieksbereik.

De commissie vindt daarnaast de noodzaak tot ontwikkeling onvoldoende verhelderd in het plan. Er wordt niet toegelicht uit welke behoefte de artistieke ontwikkeling en ondersteuning van de artistiek leider voortkomt. Evenmin wordt toegelicht hoe het ontwikkelproces vorm zal krijgen.

Boost Producties kiest voor twee coaches op het gebied van dramaturgie en choreografie om het nieuwe genre verder te helpen ontwikkelen. Dat vindt de commissie op zichzelf een logische keuze, maar zij mist hier een reflectie op het genre. Er wordt alleen aangegeven dat de artistiek leider hier persoonlijke inspiratie uit haalt. Hoe de internationale coaches worden ingezet, blijft eveneens onderbelicht.

Instrumenten

De commissie beoordeelt de motivering voor de in te zetten instrumenten als zwak.

Boost Producties geeft een zeer beknopte beschrijving van de in te zetten instrumenten. De zakelijke leiding wordt overgenomen door impresariaat Alles voor de Kunsten. Tevens wordt een medewerker aangetrokken om een beter pr- en marketingbeleid op te zetten en te investeren in een betere website. De commissie vindt deze instrumenten praktisch van aard. De beoogde samenwerking met een dramaturg en een choreograaf zijn volgens de commissie echter voornamelijk gericht op de persoonlijke artistieke ontwikkeling van Lenie Visser als circustheatermaker en wordt niet helder gemotiveerd. De commissie kan uit het plan niet opmaken hoe de gekozen samenwerking zal bijdragen aan de artistieke ontwikkeling van het genre waarin Boost Producties zich als organisatie wil specialiseren.

De aanvraag beschrijft geen stappenplan om de instrumenten in te zetten. Een onderbouwing van de instrumenten ten behoeve van de zakelijke doelstelling en het publieksbereik ontbreekt eveneens. De commissie leest in het plan dat Boost Producties met haar voorstellingen andere publieksgroepen wil aantrekken door meer in reguliere theaters te gaan spelen, maar zij ziet ook deze keuze niet gemotiveerd. Ook wordt niet toegelicht hoe Boost Producties een meer diverse spelersgroep wil realiseren en de wijken wil ingaan om een gevarieerder publiek te bereiken. 

Realisme en omgevingsbewustzijn

De commissie beoordeelt het realisme en de blijk van omgevingsbewustzijn als zwak.

Boost Producties maakt in haar ontwikkelplan niet duidelijk hoe de algemeen gestelde doelen in relatie staan tot de beginsituatie en de gekozen instrumenten. De aanvrager beschrijft niet hoe de nieuwe organisatievorm moet gaan functioneren. De commissie is daardoor niet overtuigd van de haalbaarheid van de plannen.

Boost Producties boort met circustheater een nieuwe markt in het theatergenre aan. Het plan besteedt in relatie daartoe geen aandacht aan wat er op het gebied van circustheater op dit moment aan de orde is, of wat de positie van het gezelschap is in het brede theaterveld. Relevante omgevingsfactoren waarop de organisatie de komende jaren wil inspelen, blijven onderbelicht. Boost Producties beschrijft enkel kort de samenwerking die ze met het Amsterdam Roots Festival wil aangaan.

Evaluatie en bestendiging van resultaten

De commissie beoordeelt de wijze van evaluatie en bestendiging van resultaten als zwak.

Boost Producties wil met het artistieke team, de zakelijk medewerker en de publiciteitsmedewerker twee keer per jaar evalueren of de ontwikkeldoelen voldoende zijn behaald. Ook dit plan wordt echter niet uitgewerkt of onderbouwd in de aanvraag. Boost Producties noemt een aantal activiteiten ter evaluatie; dit zijn in de ogen van de commissie echter reguliere activiteiten van het bestuur. De aanvrager spreekt niet over een aanpak voor evaluatie op basis van vooraf gestelde ontwikkeldoelen en zal evenmin de organisatie als geheel evalueren; enkel het publiek en het gebruik van moderne media worden geëvalueerd.  

Boost Producties schrijft niet op welke wijze ze een fundament zal leggen voor de periode na 2018. Behalve dat de aanvrager aangeeft met de beoogde ontwikkeling een hechter team te willen vormen en te willen uitgroeien tot een gezelschap met een eigen signatuur wordt verdere bestendiging van de resultaten in de organisatie niet beschreven. Niet duidelijk is hoe de organisatie toekomstbestendiger wordt.

Delen van resultaten

De commissie beoordeelt de bereidheid tot het delen van resultaten als onvoldoende.

Boost Producties beschrijft niet hoe en op welke momenten de resultaten van het ontwikkeltraject gedeeld zullen worden. Het plan vermeldt geen voornemens voor het delen van de resultaten van de ontwikkeling, noch ten aanzien van de versterking van de artistieke kwaliteit, noch ten aanzien van de verbetering van de zakelijke kwaliteit en het publieksbereik. De aanvrager formuleert in het plan enkel de wijze van samenwerking met het Amsterdam Roots Festival, bijvoorbeeld ten aanzien van educatie. De commissie wijst erop dat een van de criteria van de tweejarige regeling is dat de aanvrager duidelijk maakt hoe hij voornemens is de resultaten van het ontwikkelplan te delen of hoe hij wil samenwerken met andere organisaties op het vlak van kennisdeling.

Conclusie

Op basis van de beoordeling van de afzonderlijke criteria is de commissie van mening dat het ontwikkelplan niet van voldoende kwaliteit is. Zij adviseert daarom de aanvraag niet te honoreren.

Commissie en adviseurs

De aanvraag is behandeld door de commissie Podiumkunsten & Letteren.