Stichting compagnie sQueezz schuurmans&mayele (Cie sQueezz)

Podiumkunsten & Letteren
Aangevraagd: € 46.700
Toegekend: € 0

Inleiding

Stichting compagnie sQueezz schuurmans&mayele (Cie sQueezz) biedt jeugddans, theater en interdisciplinair werk voor toeschouwers vanaf twee jaar. De organisatie creëert ontmoetingen tussen jonge kinderen met dans, beeldende kunst en muziek. Kenmerkend voor Cie sQueezz zijn haar onderzoekende benadering en het ongepolijste karakter van haar werk. De kernactiviteiten bestaan uit de creatie en productie van voorstellingen voor kinderen van twee jaar en ouder en de presentatie ervan aan een breed publiek in binnen- en buitenland. Tevens organiseert Cie sQueezz langdurige participatieprojecten in de wijk voor peuterspeelzalen.

In de periode 2017-2018 wil de organisatie zich zowel artistiek, zakelijk als op het gebied van publieksbereik ontwikkelen. In artistiek opzicht wil zij haar werk in de wijk verdiepen. Via ontmoetingen met bewoners worden hun onderwerpen in dans, muziek en beeldende kunst vertaald. Ter voorbereiding op langere wijktrajecten dan voorheen gaat Cie sQueezz op werkbezoek bij Starcatchers in Schotland, een ervaren en in jonge kinderen gespecialiseerde instelling voor cultuureducatie en community art. In samenwerking met een adviseur onderzoekt de organisatie hoe de artistieke signatuur verrijkt kan worden met projecties.

In zakelijk opzicht willen artistiek en zakelijk leider Anne-Beth Schuurmans en productioneel leider Marie-Rose Mayele hun jarenlang gedeelde verantwoordelijkheden beter stroomlijnen en professionaliseren. De komende jaren zal Schuurmans verantwoordelijk zijn voor de Nederlandse stichting en voor de activiteiten in Amsterdam en neemt Mayele de projecten in Italië en België voor haar rekening.

Om het publieksbereik te verbeteren zoekt de organisatie voor haar wijkproject naar een manier om het proces en het uiteindelijke resultaat toegankelijk te maken voor iedereen, in plaats van voor slechts een beperkt publiek van peuters, begeleiders en ouders. Hiertoe zal na het project een expositie worden georganiseerd op een plek in de openbare ruimte, ondersteund door audiovisuele en digitale verslaglegging van het maakproces en van informatie over Cie sQueezz.

De beoogde instrumenten om deze doelstellingen te verwezenlijken zijn het werkbezoek aan het Schotse Starcatchers en coaching en advies door en residentie bij het Tyrone Guthrie Centre.

Stichting compagnie sQueezz schuurmans&mayele vraagt aan het AFK een bijdrage van gemiddeld € 46.700 per jaar, waarvan € 41.700 per jaar voor de realisatie van het ontwikkelplan en € 5.000 per jaar voor de reguliere activiteiten.

Beoordeling ontwikkelplan

Beginsituatie, einddoel en noodzaak ontwikkeling

De commissie beoordeelt de beschrijving van de beginsituatie, het einddoel en de noodzaak tot ontwikkeling als zwak.

Cie sQueezz wil haar eigen signatuur verdiepen, haar werkwijze uitbreiden en de organisatie professionaliseren. Hiertoe wil zij in 2017-2018 een wijkproject en een productie ontwikkelen. De beginsituatie van de organisatie wordt in het ontwikkelplan inhoudelijk summier beschreven. Zo geeft de organisatie een vrij beperkte toelichting op het project ‘Berg’, dat de aanleiding vormt voor de wens tot verdieping. De doelstellingen zijn voornamelijk beschreven aan de hand van de voorgenomen projecten. Cie sQueezz is voornemens het project ‘Berg’ door te ontwikkelen van een project met een receptieve component en een interactief karakter naar een project waarbij wijkbewoners het maakproces en dus de voorstelling beïnvloeden. Hiertoe wordt een bezoek aan Starcatchers in Schotland voorbereid. De toelichting op het einddoel en de noodzaak tot ontwikkeling vindt de commissie voor dit onderdeel erg mager en weinig specifiek. Wel maakt Cie sQueezz goed duidelijk wat de rol van de hierbij betrokken adviseur wordt.

De ontwikkeling van de nieuwe productie ‘Schatkist’ is uitgebreider omschreven, evenals de rol van de coach hierbij. Cie sQueezz wil hiermee haar kennis over multidisciplinair werken, projectie en lichtdecor vergroten. Dit motiveert ze duidelijker, hoewel ze niet toelicht wat de relatie is tussen het project en de nieuwe productie en op welke wijze zij elkaar mogelijk versterken.

Blijkens het ontwikkelplan wil Cie sQueezz haar publieksbereik vergroten door de website uit te breiden met een blog, film- en fotomateriaal, bedoeld om het verloop van het project inzichtelijk te maken. In het aanvraagformulier legt de organisatie meer nadruk op een expositie in de openbare ruimte om het resultaat en het ontwikkelproces hiertoe voor iedereen toegankelijk te maken. De commissie vindt de toelichting hierop beperkt. Zij constateert daarnaast dat ook de zakelijke ontwikkeldoelstellingen in het ontwikkelplan nauwelijks worden geconcretiseerd, en mist een vertaling in evalueerbare stappen.

Instrumenten

De commissie beoordeelt de motivering voor de in te zetten instrumenten als zwak.

Cie sQueezz wil gebruikmaken van coaching, begeleiding en inspiratie van kunstenaars. Zij schetst een stapsgewijze aanpak, waarbij ze duidelijk maakt welke instrumenten worden ingezet. De commissie merkt echter op dat de in het ontwikkelplan benoemde instrumenten niet geheel overeenkomen met de instrumenten die in het aanvraagformulier zijn weergegeven. Op dit formulier worden als instrumenten enkel de reis- en verblijfkosten en honoraria genoemd voor de adviseurs van Starcatchers en het Tyrone Guthrie Centre. De in het ontwikkelplan genoemde coaching door andere adviseurs en de gezochte productioneel-zakelijke ondersteuning ontbreken op het formulier. Vanwege deze onduidelijkheid heeft de commissie het ontwikkelplan als uitgangpunt voor de beoordeling genomen.

Ter kennisvergroting, research, inspiratie en expertise-uitwisseling wil Cie sQueezz een bezoek brengen aan de in jonge kinderen gespecialiseerde culturele instelling Starcatchers. De commissie kan zich vinden in het doel van dit werkbezoek om de kennis met betrekking tot wijkgericht werken te vergroten, gezien de activiteiten die Cie sQueezz zich voorneemt in de wijk. Het wordt de commissie uit het plan echter niet duidelijk waarom de organisatie Starcatchers de voorkeur heeft boven andere, Nederlandse initiatieven op het gebied van community art. Cie sQueezz werkt niet uit waar deze organisatie voor staat, welke specifieke expertise en ervaring zij heeft en op welke wijze Cie sQueezz hiervan gebruik wil maken. Hierdoor is het werkbezoek naar het oordeel van de commissie onvoldoende gemotiveerd. De residentie in het Tyrone Guthrie Centre wordt evenmin toegelicht, waardoor ook onduidelijk is hoe deze het gezelschap kan verrijken.

Ook de productionele en zakelijke instrumenten vindt de commissie nog onvoldoende uitgewerkt. Cie sQueezz schrijft in haar plan dit later te zullen doen, waarbij het bestuur nauw zal worden betrokken bij de transitie. Niet duidelijk is echter op welke wijze. De commissie had hiervan een uitwerking verwacht in het plan.

Realisme en omgevingsbewustzijn

De commissie beoordeelt het realisme en de blijk van omgevingsbewustzijn als zwak.

De summiere omschrijving van de beginsituatie en de einddoelen met betrekking tot het wijkproject maakt de haalbaarheid van de doelen lastig te beoordelen. Meer vertrouwen heeft de commissie op basis van de geleverde informatie in het realiseren van de productie ‘Schatkist’. De op dit terrein gestelde doelen lijken in het algemeen haalbaar. Uit de aanvraag spreekt voor ‘Schatkist’ naar de mening van de commissie overtuigender kennis en kunde op het gebied van theatermaken dan in de huidige uitwerking van het wijkproject het geval is.

Voor het onderzoek dat Cie sQueezz wil doen speelt de locatie in de wijk een cruciale rol. De organisatie werkt interactief, waarbij bijvoorbeeld wijkbewoners belangrijke input leveren voor het maakproces. Gedurende een lange periode werkt ze met de aanwezige peuterspeelzalen en met bewoners. In het ontwikkelplan gaat de organisatie echter nauwelijks in op relevante factoren van de omgeving waar ze werkt; benoemde uitgangspunten vormen enkel het werkproces en het eindproduct. Cie sQueezz geeft geen analyse van betrokken partijen of de doelgroep, zoals peuters, hun ouders, kinderopvangorganisaties, hun personeel of wijkbewoners. Het ontwikkelplan biedt geen informatie over de wijken waar de organisatie werkt of wil werken of over nieuwe, potentieel interessante bezoekers die nog niet bereikt worden. Ook ontwikkelingen in de kinderopvang, eventuele relevante (landelijke en stedelijke) ontwikkelingen op het gebied van buurtparticipatie en andere community-art-projecten in de stad of in Nederland komen nauwelijks aan bod in het plan. De commissie vindt dat Cie sQueezz hiermee een te gering bewustzijn van omgevingsfactoren laat zien.

Evaluatie en bestendiging van resultaten

De commissie beoordeelt de wijze van evaluatie en bestendiging van resultaten als zwak.

In het ontwikkelplan spreekt Cie sQueezz niet van een gedegen evaluatie, reflectie en/of monitoring en de wijze waarop deze worden georganiseerd. Een klankbordgroep en een betrokkene van Starcatchers zullen reflecteren op het werken in de wijk. De externe coach monitort het maakproces van de voorstelling. Op deze wijze is er weliswaar aandacht voor (tussentijdse) evaluatie, maar een overtuigend plan om de resultaten grondig te evalueren en waar mogelijk te bestendigen, ontbreekt in het ontwikkelplan.

Delen van resultaten

De commissie beoordeelt de bereidheid tot het delen van resultaten als zwak.

Voor de totstandkoming van de voorgenomen nieuwe productie wordt als coach een gerenommeerde internationale expert aangetrokken. Daarbij vermeldt Cie sQueezz dat er een vanzelfsprekende bereidheid is om de resultaten en ervaringen van dit proces te delen. Zij licht echter niet toe hoe dit zal gebeuren. Er is volgens de commissie geen sprake van het overdrachtelijk maken van de werkwijze en methodiek, zodanig dat de kennis gedeeld kan worden met andere organisaties en opleidingen.

Na afloop van het project zal de organisatie een expositie in de openbare ruimte organiseren met wat de kinderen gemaakt hebben, ondersteund door een verslaglegging van het maakproces in de vorm van foto, video of blog. De commissie vindt dit een originele manier om de resultaten te delen met een groter publiek. De vraag is echter of de organisatie zich hierbij ook op het culturele veld richt; het lijkt meer om ouders en wijkbewoners te gaan. Het ervaringsgerichte en interactieve karakter van de werkzaamheden van Cie sQueezz zou wellicht sterker kunnen terugkomen in de wijze waarop zij haar resultaten deelt met de gemeenschap en het veld.

Conclusie

Op basis van de beoordeling van de afzonderlijke criteria is de commissie van mening dat het ontwikkelplan van Stichting compagnie sQueezz schuurmans&mayele niet van voldoende kwaliteit is. Zij adviseert daarom de aanvraag niet te honoreren.

Commissie

De aanvraag is behandeld door de commissie Podiumkunsten & Letteren.