Stichting Dudok Kwartet

Podiumkunsten & Letteren
Aangevraagd: € 59.250
Toegekend: € 0

Inleiding

Stichting Dudok Kwartet is een Amsterdams strijkkwartet. Het wil de kern van muziek in alle openheid overbrengen op mensen over de hele wereld. In zowel 2014 als 2015 heeft het ensemble meer dan 130 concerten gegeven in binnen- en buitenland.

Het artistieke ontwikkeldoel van het Dudok Kwartet is het bereiken van de internationale artistieke top, door zich te bekwamen in het uitvoeren van cruciale meesterwerken. Op zakelijk vlak beoogt het kwartet de organisatie te professionaliseren, zodat de kwartetleden zich op de kwaliteit van hun muziek kunnen concentreren en er voldoende financiële armslag ontstaat om plannen te realiseren. Het kwartet wil de komende periode zijn publieksbereik verdubbelen.

Het Dudok Kwartet beoogt deze doelstellingen te bereiken door middel van coaching, studie en masterclasses.

De organisatie vraagt aan het AFK een bijdrage van € 59.250 per jaar voor de realisatie van het ontwikkelplan.

Beoordeling ontwikkelplan

Beginsituatie, einddoel en noodzaak ontwikkeling

De commissie beoordeelt de beschrijving van de beginsituatie, het einddoel en de noodzaak tot ontwikkeling als voldoende.

De beginsituatie van de beoogde ontwikkeling is volgens de commissie duidelijk omschreven in de aanvraag: het Dudok Kwartet wil zichzelf verbeteren op artistiek-inhoudelijk en zakelijk vlak. Het wil tot de wereldtop gaan behoren door zich te bekwamen in het uitvoeren van cruciale meesterwerken als kernrepertoire. Daarvoor is ondersteuning nodig in zakelijk en artistiek-inhoudelijk opzicht en ook op het vlak van marketing. Deze ondersteuning zoekt het kwartet bij coaches.

Het kwartet formuleert in het ontwikkelplan het artistieke einddoel voornamelijk aan de hand van de (aantallen) activiteiten die het wil realiseren. Het kwartet wil een meesterwerk minstens dertig keer per jaar uitvoeren, jaarlijks drie projecten uitvoeren in samenwerking met kunstenaars uit een andere muziek- of kunstdiscipline en het wil jaarlijks twee masterclasses geven. De commissie concludeert daarnaast uit de tekst dat Dudok landelijk veel meer wil optreden met het op te bouwen repertoire, zich artistiek-inhoudelijk wil verdiepen en internationaal wil doorbreken. Niet al deze doelstellingen zijn in het plan verder geconcretiseerd.  

Dudok vervult op dit moment nog alle zakelijke taken zelf. Het ensemble realiseert zich dat daarmee kansen blijven liggen. Dudok stelt dat daarnaast ook artistieke ondersteuning nodig is om het kwartet naar de wereldtop te helpen. De commissie heeft begrip voor de noodzaak die Dudok hiertoe voelt.

Het bevreemdt de commissie dat de beoogde impresario als coach wordt opgevoerd, terwijl in het plan niet is aangegeven of de impresario ook een specifieke, inhoudelijke rol krijgt toebedeeld of andere taken dan voor een impresario gebruikelijk zijn. Hoe de inzet van de impresario als coach zich verhoudt tot de ontwikkeling van het kwartet, is voor de commissie niet duidelijk.

Instrumenten

De commissie beoordeelt de motivering voor de in te zetten instrumenten als voldoende.

Dudok presenteert een duidelijk overzicht van instrumenten, die niet per se voorbeeldstellend zijn maar die wel degelijk gemotiveerd worden.

Voor de ontwikkeling van zijn zakelijke kwaliteit wil Dudok een parttime zakelijk leider aanstellen. Voor de vergroting van het publieksbereik is een aantal aansprekende instrumenten bedacht, zoals de laagdrempelige uitvoering van de ‘Fundamentals’ (meesterwerken, al dan niet met omlijsting) of de ‘Kwartetdagen’. De commissie vindt deze ideeën interessant, omdat ze een breed publiek kunnen aanspreken dat niet bekend is met het repertoire. Wel had ze de ideeën graag uitvoeriger uitgewerkt gezien in het plan om meer duidelijkheid te krijgen over de opzet en uitvoering ervan.

Dudok wil veel online activiteiten gaan ontplooien om zijn publiek te vergroten. Het idee voor ‘Dudok Minus One’ (naar het concept uit de jaren zeventig en tachtig waarbij solerende musici konden meespelen of zingen met lp’s en waarbij nu iedereen online kan meespelen met het kwartet, als een van de vier kwartetleden) is volgens de commissie origineel, net als het idee om de ‘Fundamentals’ in een live-uitvoering online te zetten. Ook boeiend is het idee om de ‘Fundamentals’ te laten horen op vele plekken in Amsterdam waar men niet dagelijks met strijkkwartetten in aanraking komt, zoals bijvoorbeeld op scholen of bij sociale instellingen. Daarover oordeelt de commissie positief.

Daarnaast wil het kwartet masterclasses en extra concerten geven. De commissie mist in de uitwerking van deze plannen echter aandacht voor het publiek. Het kwartet maakt niet duidelijk welke kwartetten zijn masterclasses zullen volgen of welk publiek het wil bereiken. Ook merkt de commissie op dat de ambities op het gebied van publieksbereik hoog zijn, terwijl de expertise hiervoor niet aanwezig is bij het kwartet.

Realisme en omgevingsbewustzijn

De commissie beoordeelt het realisme en de blijk van omgevingsbewustzijn als zwak.

Het Dudok Kwartet kiest voor een focus op gekende meesterwerken en de eigen ontwikkeling en toont zich in zijn plan minder bewust van het overige muziekleven in Amsterdam en van de vraag hoe het daarbinnen functioneert.

Dudok geeft zich in zijn ontwikkelplan rekenschap van enkele omgevingsfactoren, met name het gegeven dat niet iedereen dagelijks naar strijkkwartetmuziek luistert, maar blijft sterk gefocust op het klassiek georiënteerde circuit terwijl in het plan duidelijk wordt aangegeven ook een ander (online) publiek te willen aanspreken. Met enkele instrumenten – spelen op allerlei plekken in de stad, activiteiten in Vondel CS en ‘Dudok Minus One’ – probeert het kwartet ook een nieuw publiek te bereiken. Het gaat in zijn aanvraag echter nauwelijks in op inzichten over het actuele, huidige muziekleven in Amsterdam. Het voornemen om samenwerking met andere kunstdisciplines te zoeken spreekt de commissie aan, maar ziet zij helaas niet uitgewerkt; er worden slechts enkele namen van musici genoemd.

Hoewel de plannen voor de artistieke ontwikkeling gedetailleerd zijn uitgewerkt en daarmee haalbaar ogen, zet de commissie vraagtekens bij het realisme van het voornemen om het publieksbereik in vier jaar tijd te verdubbelen; het Dudok Kwartet geeft niet aan welke stappen het daartoe zal zetten. De commissie mist in het plan toelichting op de betekenis van het kwartet voor (potentieel) publiek.

Evaluatie en bestendiging van resultaten

De commissie beoordeelt de wijze van evaluatie en bestendiging van resultaten als zwak.

Beide criteria zijn nauwelijks uitgewerkt. Het kwartet neemt zich voor om de resultaten tussentijds intern te evalueren tijdens bestuursvergaderingen en meent dat de resultaten zullen verankeren als er eenmaal een zakelijk leider aan het werk is, vanuit de gedachte dat een grotere inhoudelijke diepgang zal leiden tot de verdubbeling van publieksaantallen. Er wordt echter geen publieksonderzoek gedaan om het bereik en de waardering te peilen en het kwartet gaat niet in op evaluatie met de beoogde coaches.

Het kwartet presenteert in de ogen van de commissie geen overtuigende methode om de resultaten te verankeren binnen de organisatie. Het geeft in zijn plan niet aan hoe de opgedane kennis na vertrek van de coaches geborgd blijft in de organisatie of hoe bijvoorbeeld nieuw aangetrokken publiek behouden blijft. Het is de commissie niet duidelijk hoe de organisatie een blijvende verandering teweeg wil brengen om uit te groeien tot een veerkrachtiger organisatie die zich beweegt aan de top van het muzikale veld.

Delen van resultaten

De commissie beoordeelt de bereidheid tot het delen van resultaten als voldoende.

Het Dudok Kwartet heeft het plan opgevat een webinar op touw te zetten, waarin het publiekelijk verslag doet van zijn ontwikkelingsactiviteiten en de resultaten daarvan. Dat vindt de commissie een goed voornemen. Ze mist wel een uitwerking van wat op dat webinar gepresenteerd zal worden.

Conclusie

Op basis van de beoordeling van de afzonderlijke criteria is de commissie van mening dat het ontwikkelplan van Stichting Dudok Kwartet niet van voldoende kwaliteit is. Zij adviseert daarom de aanvraag niet te honoreren.

Commissie en adviseurs

De aanvraag is behandeld door de commissie Podiumkunsten & Letteren.