Stichting Het Concertgemaal

Podiumkunsten & Letteren
Aangevraagd: € 37.500
Toegekend: € 0

Inleiding

Stichting Het Concertgemaal is een kleinschalig podium voor klassieke muziek in Amsterdam-Noord. Het bevindt zich in een oud gemaal aan de Landsmeerderdijk. Sinds de oprichting in 2014 worden maandelijks twee concerten georganiseerd voor publiek uit heel Amsterdam, maar voornamelijk uit Amsterdam-Noord.

De organisatie beoogt zich met haar programmering te onderscheiden van andere kleine podia voor klassieke muziek in de stad. Door de verhuur van flexwerkplekken aan creatieve ondernemers wordt het gebouw niet alleen goed benut en rendabel gebruikt, maar is er ook een synergie ontstaan tussen uitvoerende en ondernemende kunstenaars.

Het Concertgemaal wil zich de komende twee jaar ontwikkelen op artistiek en zakelijk vlak, maar ook op het gebied van publieksbereik. Voor het seizoen 2017-2018 streeft de organisatie een grensverleggende, laagdrempelige en avontuurlijke programmering na, waarin ruimte is voor alle genres en tradities binnen de muziek en waarbij geëxperimenteerd wordt met uiteenlopende presentatievormen. Een hoge uitvoeringskwaliteit staat voorop. Daarnaast staat de organisatie een verbetering van de bedrijfsvoering en van de kwaliteit van het podium voor ogen. Zij wil professionaliseren door onder meer een coach in te huren en een nieuwe zakelijk leider aan te trekken, die zich volledig kan concentreren op de concertactiviteiten. Ook zal de organisatie investeren in betere faciliteiten op het gebied van techniek, meubilair en horeca en in een betere aansturing van de vrijwilligers.

Voor het realiseren van de beoogde ontwikkeldoelstellingen maakt de organisatie gebruik van een zakelijk leider, een coach, marketinginstrumenten en materiaal voor de inrichting van de ruimte.

Stichting Het Concertgemaal vraagt aan het AFK een bijdrage van gemiddeld € 37.500 per jaar voor de realisatie van het ontwikkelplan.

Beoordeling ontwikkelplan

Beginsituatie, einddoel en noodzaak ontwikkeling

De commissie beoordeelt de beschrijving van de beginsituatie, het einddoel en de noodzaak tot ontwikkeling als goed.

De organisatie verwoordt duidelijk haar beginsituatie in het ontwikkelplan: Het Concertgemaal, gevestigd in een uniek gebouw in Amsterdam-Noord, is een kleinschalig podium voor kamermuziek en wordt voor een groot deel door vrijwilligers gerund. De pioniersfase is voorbij en de organisatie bevindt zich op een kantelpunt. Ook het einddoel is helder verwoord: artistiek, zakelijk en marketingtechnisch wil Het Concertgemaal een ontwikkeling doormaken die leidt tot meer concerten, grotere zichtbaarheid en een betere financiële basis. Dat is in het ontwikkelplan per onderdeel goed en gedetailleerd uitgewerkt.

Het Concertgemaal maakt de noodzaak tot verdere ontwikkeling goed duidelijk in zijn plan. De organisatie zoekt in het professionaliseringsproces hulp van een coach die veel ervaring heeft met dergelijke processen en die de Amsterdamse context goed kent. De commissie staat positief tegenover die keuze.

Verder merkt de commissie op dat de organisatie zich weliswaar ten doel stelt een grensverleggende en avontuurlijke programmering te presenteren, maar dat zij in het ontwikkelplan niet toelicht waarin deze avontuurlijke en grensverleggende aspecten schuilen. De genoemde aspecten, zoals presentatievormen, visualisatie en cross-overs van verschillende stijlen, vindt de commissie op zichzelf niet uniek; zij worden door veel podia en gezelschappen gehanteerd.

Instrumenten

De commissie beoordeelt de motivering voor de in te zetten instrumenten als zwak.

Het Concertgemaal kiest als instrumenten een zakelijk leider op parttimebasis, een coach, een nieuwe inventaris voor de concertzaal en een budget voor marketing- en communicatieactiviteiten. Deze worden geleidelijk aan, op verschillende momenten ingezet. In de aanvraag is een overzichtelijk schema daarvoor opgenomen. Echter, de uitwerking hiervan vindt de commissie niet overtuigend.

De organisatie legt het zwaartepunt bij de aanstelling van een betaalde zakelijk leider met een breed takenpakket. Dat laat in de ogen van de commissie onverlet dat er dan nog steeds een groot aantal taken verricht moet worden door vrijwilligers, wat de organisatie kwetsbaar maakt, zoals zij ook zelf constateert in het plan.

Verder meent de commissie dat de gekozen instrumenten niet aansluiten op de beoogde resultaten. Door het aantal concerten te laten toenemen van twintig naar dertig wil Het Concertgemaal het totale bezoekersaantal verdubbelen, bij een gemiddelde zaalbezetting van 75 procent. Het is de commissie echter niet duidelijk op welke manier de organisatie potentiële nieuwe bezoekers uit de diverse wijken in Amsterdam-Noord zal benaderen. Het gebouw en de locatie worden in het ontwikkelplan als grote troef gehanteerd, maar de commissie merkt op dat het succes van een concertserie vooral afhankelijk is van aansprekende inhoud.

Realisme en omgevingsbewustzijn

De commissie beoordeelt het realisme en de blijk van omgevingsbewustzijn als voldoende.

Het Concertgemaal presenteert een ambitieus plan voor de ontwikkeling van een concertlocatie in Amsterdam-Noord, een gebied in snelle (culturele) ontwikkeling. Het Concertgemaal is zich bewust van zijn omgeving en wil daarop inspelen. De organisatie refereert in haar plan aan de groei van Amsterdam-Noord, de toename van de bevolking in het stadsdeel, de wijzigende samenstelling daarvan, de uitbreiding van de bedrijvigheid en de mogelijkheden die deze ontwikkelingen met zich meebrengen voor deze concertlocatie. Dat vindt de commissie positief.

De commissie kan uit het plan echter niet opmaken in hoeverre de concertserie in de praktijk is ingebed in de omgeving. Dit is van belang omdat Het Concertgemaal nieuwe bezoekers uit Amsterdam-Noord wil bereiken. Het plan maakt echter niet duidelijk welke publieksgroepen Het Concertgemaal nu aantrekt en wat het huidige publiek typeert. De nadruk in het plan wordt sterk gelegd op het gebouw zelf en zijn unieke locatie. Volgens de commissie is in de eerste plaats de geboden programmering, en niet de plek, bepalend om er een goed lopende concertserie van te maken. De locatie heeft bovendien beperkingen: er kunnen slechts tien weekenden per jaar concerten plaatsvinden met een maximale capaciteit van 65 bezoekers. Het Concertgemaal reflecteert hier niet op in het ontwikkelplan. Door deze beperkingen ten aanzien van het aantal concerten en de publiekscapaciteit ontbreekt het de organisatie volgens de commissie aan de nodige flexibiliteit om te groeien. De plannen zijn in het algemeen goed verwoord, maar de nagestreefde professionaliteit en het ambitieniveau zijn volgens de commissie niet haalbaar voor de huidige organisatie. De organisatie geeft wel aan dat buiten de specifieke weekenden ook lunchconcerten gegeven kunnen worden. Dit is een interessante verbreding, maar het idee wordt verder niet uitgewerkt.

Evaluatie en bestendiging van resultaten

De commissie beoordeelt de evaluatie en de bestendiging van resultaten als zwak.

Het Concertgemaal heeft een helder tijdspad uitgestippeld met tussentijdse momenten voor evaluatie en toetsing van de resultaten. Hoe de evaluatie precies wordt uitgevoerd, wordt echter niet aangegeven in het plan. De verankering van de resultaten is niet zichtbaar gemaakt, anders dan dat in 2017 ingezette veranderingen zullen worden voorgezet in 2018. De organisatie licht niet toe hoe ze de resultaten na 2018 bestendigt. De commissie kan niet uit het plan opmaken hoe de organisatie ervoor zorgdraagt dat de doorgemaakte ontwikkelingen beklijven. Een visie hierop ontbreekt in het ontwikkelplan.

Delen van resultaten

De commissie beoordeelt de bereidheid tot het delen van resultaten als onvoldoende.

Uit het ontwikkelplan blijken geen voornemens om de resultaten van het traject te delen met andere organisaties of collega’s in de sector. De commissie wijst erop dat dit wel degelijk een criterium van de tweejarige subsidieregeling betreft.

Conclusie

Op basis van de beoordeling van de afzonderlijke criteria is de commissie van mening dat het ontwikkelplan van Stichting Het Concertgemaal niet van voldoende kwaliteit is. Zij adviseert daarom de aanvraag niet te honoreren.

Commissie en adviseurs

De aanvraag is behandeld door de commissie Podiumkunsten & Letteren.