Stichting Jazzfest Amsterdam

Podiumkunsten & Letteren
Aangevraagd: € 20.000
Toegekend: € 20.000

Inleiding

Stichting Jazzfest Amsterdam (Jazzfest) is een jaarlijks festival dat een inhoudelijke mix biedt van swingende jazz, wereldmuziek en improvisatiemuziek van jonge en ervaren talenten. De eerste editie van het festival vond plaats in november 2011. Sindsdien zijn de organisatie en het festival gegroeid. De ambities voor 2017 en 2018 zijn veelzijdig. De organisatie wil de festivalprogrammering professionaliseren door middel van internationale programmering en zich blijven vernieuwen met actuele programma’s met onderscheidende jonge musici. Daarbij beoogt ze nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen. De organisatie wil de tot nu toe geboden kwaliteit continueren en wil tevens doorgaan met haar succesvolle ‘Special Events’, extra activiteiten buiten de festivalperiode.

De eerste edities van Jazzfest werden georganiseerd onder leiding van twee musici, artistiek leider Felix Schlarmann en zakelijk leider Norbert Kögging. Zij werden ondersteund door andere partijen en vrijwilligers. Niet alle werkzaamheden konden tot nu toe financieel worden gehonoreerd. De organisatie streeft ernaar in de komende periode belangrijke taken tegen betaling te kunnen uitbesteden aan professionals. Dit brengt in de optiek van Jazzfest een kwaliteitsimpuls teweeg en geeft de directie meer tijd om zich op andere aspecten te concentreren, conform de eisen die een dynamische omgeving aan een groeiende organisatie stelt.

Om meer publiek te bereiken stelt Jazzfest zichzelf enkele ontwikkeldoelstellingen. De organisatie wil de festivalwebsite en haar aanwezigheid op sociale media professionaliseren. Daarnaast wil ze haar naamsbekendheid en haar bereik vergroten door professioneel te gaan samenwerken met een pr-medewerker en haar promotieteam uit te breiden met een webdesigner en -beheerder, een fotograaf en een ontwerper van posters, flyers en online promotiemateriaal.

Het instrumentarium dat Jazzfest inzet om de beoogde doelstellingen te realiseren bestaat uit het aantrekken van een marketeer en coördinatoren voor de ‘Special Events’, een medewerker voor webdesign en -onderhoud, een videograaf, scholing en training van de directie, een controller en honorering van de directie.

Stichting Jazzfest Amsterdam vraagt het AFK een bijdrage van € 20.000 per jaar, waarvan € 13.450 voor de realisatie van het ontwikkelplan en € 6.550 voor de reguliere activiteiten.

Beoordeling ontwikkelplan

Beginsituatie, einddoel en noodzaak ontwikkeling

De commissie beoordeelt de beschrijving van de beginsituatie, het einddoel en de noodzaak tot ontwikkeling als voldoende.

Jazzfest beschrijft in zijn ontwikkelplan helder zijn beginsituatie en de ontwikkeling van het festival tot nu toe. De organisatie laat volgens de commissie goed zien waar het festival in artistiek opzicht staat en tegen welke beperkingen het aanloopt. Ook het einddoel vindt de commissie duidelijk omschreven: een solide organisatie die in artistiek, zakelijk en marketingtechnisch opzicht professioneel functioneert en daarmee gezond de toekomst in kan. Wel mist de commissie een stapsgewijze, meetbare aanpak om dit doel te bereiken.

Uit het ontwikkelplan blijkt duidelijk de noodzaak van de beoogde ontwikkeling. Jazzfest toont overtuigend aan dat het gebrek aan middelen en organisatorische knowhow remmend werkt voor de ontwikkeling van de organisatie en dat dit niet in balans is met de artistieke kwaliteit.

Jazzfest schrijft in zijn plan te willen werken met een coach van Cultuur+Ondernemen en een coach op het vlak van programmering. Dit vindt de commissie goede ideeën. Het is haar niet duidelijk waarom de organisatie daarnaast slechts een bescheiden beroep wil doen op een adviseur voor public relations. Juist publieksbereik verdient extra aandacht, gezien de ambities van het Jazzfest. Deze keuze weet de commissie niet te overtuigen van een effectief traject.

Instrumenten

De commissie beoordeelt de motivering voor de in te zetten instrumenten als voldoende.

De organisatie licht in haar aanvraag gedetailleerd toe met welke instrumenten ze wil gaan werken. Ze motiveert overtuigend de keuze voor met name betaalde menskracht en coaching boven materiële instrumenten.

Minder helder is volgens de commissie de wijze van aanpak. In haar ontwikkelplan geeft de organisatie niet aan welke stappen ze achtereenvolgens zal doorlopen. De commissie kan zich daardoor geen oordeel vormen over de wijze waarop de gekozen instrumenten zullen bijdragen aan de verwezenlijking van het einddoel. Ook ontbreekt in het plan een toelichting op genoemde partners, zoals Bureau Beeftink en Paans en Van Olffen. Het is de commissie niet duidelijk hoe hun betrokkenheid zal bijdragen aan de ontwikkeling van Jazzfest. Bovendien meent de commissie dat het niet wenselijk is dat bestuursleden dit (marketing)aspect voor hun rekening nemen, zoals Jazzfest nu voorstelt.

Over de bestemming van de aangevraagde subsidie is de commissie ook kritisch. Die draagt naar haar oordeel onvoldoende bij aan het door de organisatie gestelde einddoel om zich in artistiek, zakelijk en marketingtechnisch opzicht verder te professionaliseren.

Realisme en omgevingsbewustzijn

De commissie beoordeelt het realisme en het omgevingsbewustzijn van de organisatie als voldoende.

Het ontwikkelplan bevat realistische en begrijpelijke doelen in relatie tot de beginsituatie en de instrumenten sluiten daar naadloos op aan. Jazzfest streeft naar het bereiken van een jong (studenten)publiek en richt zich daar expliciet op door daarvoor een coach in de arm te nemen met specifieke kennis op dit gebied.

In haar ontwikkelplan formuleert de organisatie doelen met betrekking tot het bereiken van (nieuw) publiek of het vinden van extra financiering, maar ze gaat hier slechts summier op in. Daardoor is het de commissie niet duidelijk hoeveel en welke winst Jazzfest hieruit denkt te halen, en in welke mate deze doelstellingen realistisch zijn ingeschat.

De visie op de eigen omgeving van de organisatie vindt de commissie goed geformuleerd. Jazzfest is het enige niet-commerciële jazzfestival. De organisatie richt zich nadrukkelijk op een publiek van jongere jazzliefhebbers. Een kanttekening die de commissie hierbij wil plaatsen, is dat uit het plan niet duidelijk wordt in hoeverre de organisatie voor ogen heeft hoe haar publiek is samengesteld. Ook een brede kijk op relevante omgevingsfactoren ontbreekt in het ontwikkelplan.

Evaluatie en bestendiging van resultaten

De commissie beoordeelt de wijze van evaluatie en de bestendiging van resultaten als voldoende.

De commissie is van mening dat Jazzfest duidelijke ontwikkeldoelstellingen presenteert. Zij heeft er vertrouwen in dat hieruit goede resultaten kunnen voortkomen. Echter, hoewel Jazzfest in zijn ontwikkelplan enkele evaluatiemomenten voorziet, benoemt de organisatie in haar aanvraag niet specifiek de punten die worden geëvalueerd met betrekking tot de beoogde ontwikkeling en blijft de wijze van evaluatie algemeen. De verankering van de resultaten is niet geconcretiseerd.

Delen van resultaten

De commissie beoordeelt de bereidheid tot het delen van resultaten als voldoende.

Jazzfest toont in zijn plan de bereidheid om zijn resultaten te delen met collega-musici en programmeurs van podia en festivals. De commissie beoordeelt dit als positief, al vindt zij de onderbouwing aan de summiere kant.

Conclusie

Op basis van de beoordeling van de afzonderlijke criteria is de commissie van mening dat het ontwikkelplan van Stichting Jazzfest van (ten minste) voldoende kwaliteit is. Zij adviseert daarom om ook het ondernemingsplan te beoordelen.

Beoordeling ondernemingsplan

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

De commissie vindt Jazzfest een interessant jazzfestival waarin het genre in de hele breedte gepresenteerd wordt. Het festival programmeert zowel jonge Nederlanders als internationaal vermaarde musici die niet alleen binnen de eigen context optreden maar ook eenmalige, unieke verbintenissen met elkaar aangaan. Door het avontuurlijke programma is Jazzfest onderscheidend, wat nog versterkt wordt doordat het festival in Amsterdam enig is in zijn soort.

De organisatie beschrijft goed op welke vier pijlers het festival rust: zij besteedt aandacht aan de Amsterdamse jazzscene, realiseert cross-overs tussen verschillende genres, initieert ontmoetingen tussen verschillende musici en presenteert bekende namen en aanstormend talent. Het ondernemingsplan vermeldt het programma voor de komende twee edities van Jazzfest in november. De commissie constateert dat deze programmering met vakmanschap, zorg en een grote betrokkenheid wordt samengesteld. De organisatie weet haar publiek aan te spreken dankzij de variëteit van het aanbod, de bijzondere kruisbestuivingen en de wijze waarop ze inspeelt op de actualiteit van het hedendaagse jazzaanbod. In deze kernmerken schuilt de zeggingskracht van het festival.

De samenwerking met de Engelse mecenas Maggie Black, die jonge, talentvolle jazzmusici financieel ondersteunt, verbreedt en internationaliseert het profiel van de programmering en creëert meer zichtbaarheid. De commissie heeft tevens waardering voor de vruchtbare samenwerkingsverbanden die het festival onderhoudt met het Bimhuis en met het Conservatorium van Amsterdam.

Naast het festival organiseert Jazzfest met succes jaarlijks een kinderprogramma, een ‘Summer Special’ in het Bimhuis en een serie ‘Jazzfest Talks’. Deze laatste serie ziet de commissie als een mooie aanvulling op het bestaande programma, dat naar verwachting een nieuw en jong publiek aanspreekt.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijk kwaliteit als voldoende.

Jazzfest heeft een gezonde bedrijfsvoering en verwoordt helder zijn plannen met betrekking tot de bedrijfsvoering voor de komende periode. Deze zijn gedegen uitgewerkt en getuigen van gedrevenheid.

De begroting wordt goed toegelicht en geeft de commissie vertrouwen in de haalbaarheid van de programmeringsplannen en het beoogde publieksbereik. De financieringsmix is goed en lijkt de commissie reëel, mede gezien de eerder behaalde resultaten. De organisatie formuleert een doelpercentage van eigen inkomsten dat past bij de aard van haar activiteiten in de periode 2017-2018. Ook wordt aannemelijk gemaakt dat (en op welke wijze) dit doelpercentage wordt bereikt.

De commissie wijst er wel op dat verdere professionalisering noodzakelijk is. Jazzfest is een jonge organisatie, die nog in ontwikkeling is. De afgelopen jaren werd het festival gerealiseerd met een beperkte begroting en een duidelijke doe-het-zelfmentaliteit. Dat is volgens de commissie lovenswaardig, maar heeft in haar ogen ook een keerzijde: deze werkwijze beperkte de professionalisering van de organisatie. In het ontwikkelplan benoemt Jazzfest zijn voorgenomen zakelijke professionalisering als belangrijkste ontwikkeling voor de toekomst. De organisatie denkt hierbij onder andere aan de versterking van het merk, het investeren in sponsorwerving en het genereren van meer eigen inkomsten. Op welke wijze zij echter de marketing en sponsoring concreet zal financieren, specificeert ze niet in de aanvraag. Dit ziet de commissie als een gemis. Ook kan zij uit het voorliggende ondernemingsplan niet opmaken of het festival in de toekomst wil groeien of wil bestendigen.

Stichting Jazzfest Amsterdam werkt met een bestuursmodel. In het ondernemingsplan is niet aangegeven of de organisatie de Governance Code Cultuur hanteert.

Publieksbereik

De commissie beoordeelt het publieksbereik als voldoende.

Jazzfest wordt bezocht door een divers publiek dat aanmerkelijk jonger is dan publiek dat in het algemeen op jazzconcerten afkomt.

Het marketingplan is praktisch van opzet. Zoals de organisatie zelf ook onderkent, mist het wel helderheid en doeltreffendheid. Er is bijvoorbeeld weinig kennis van de doelgroepen; daar kan bijgevolg ook niet op ingespeeld worden. Op dit gebied moeten nog stappen worden gezet. De plannen zoals verwoord in het ontwikkelplan kunnen daar in de ogen van de commissie zeker aan bijdragen. Het betreft bijvoorbeeld samenwerking met de marketingprofessionals van Bureau Beeftink en met Soepermarkt, die de festivalwebsite en het gebruik van sociale media grondig onder handen neemt en een algemene online marketingstrategie ontwikkelt.

Jazzfest spant zich vooralsnog niet expliciet in om een cultureel divers samengesteld publiek te bereiken; het formuleert daar in de aanvraag ook geen plannen voor. De commissie vindt dat Jazzfest hier meer aandacht aan zou kunnen schenken, te meer aangezien het jazzgenre hier goede mogelijkheden toe biedt.

Aansluiting ondernemingsplan op ontwikkelplan

De commissie beoordeelt de mate waarin het ondernemingsplan aansluit bij het ontwikkelplan als voldoende.

Het ontwikkelplan is gericht op de professionalisering van de organisatie en een (meer) marktconforme betaling van de medewerkers. De commissie onderschrijft dat Jazzfest als onderneming gebaat is bij meer organisatorische kennis, betere marketing, merkontwikkeling en hogere sponsor- en publieksinkomsten. Dit zal ook de plannen zoals beschreven in het ondernemingsplan sterk ten goede komen.

Bijdrage aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod in de stad

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod in de stad als goed.

De commissie merkt op dat er weinig vierjarig ondersteunde organisaties in het Amsterdamse Kunstenplan zijn die zich richten op jazz. Daarnaast vindt de commissie dat het festival in korte tijd een eigen plaats weten te veroveren in het Amsterdamse jazzleven. Jazzfest is als festival binnen het jazzgenre uniek in Amsterdam.

Conclusie

De commissie meent dat Stichting Jazzfest Amsterdam toe is aan een volgende stap om zich verder te ontwikkelen met behoud van de hoge kwaliteit. Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag te honoreren voor een bedrag van € 20.000 per jaar.

Commissie en adviseurs

De aanvraag is behandeld door de commissie Podiumkunsten & Letteren.