Stichting Storytelling Centre

Podiumkunsten & Letteren
Aangevraagd: € 35.000
Toegekend: € 0

Inleiding

Stichting Storytelling Centre is een organisatie die diverse activiteiten organiseert op het gebied van storytelling, zoals ‘storytelling\theater lab’. Het ingediende ontwikkelplan heeft betrekking op deze activiteit.

In het storytelling\theater lab worden laboratoriumvoorstellingen gemaakt en uitgevoerd door (jonge) theatermakers met een cultureel diverse achtergrond. De interactieve theatrale vertellingen zijn zowel gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van de makers als op bestaande verhalen. De organisatie besteedt veel aandacht aan de dramaturgie en vaak speelt ook muziek een rol in de voorstellingen.

Storytelling Centre wil in het kader van storytelling\theater lab drie tot vier voorstellingen per jaar produceren en deze tonen op festivals en scholen.

Storytelling Centre stelt zich twee doelen: het versterken en professionaliseren van de artistieke kwaliteit en het verder ontwikkelen van het publieksbereik. Op artistiek vlak wil de organisatie investeren in scholing, zowel van de makers als van de leiding. De organisatie wil een vaste vergoeding reserveren voor de artistieke leiding, zodat die op doorlopende basis geconcentreerd met het artistieke proces bezig kan zijn.

Storytelling Centre wil de artistieke en zakelijke functie splitsen en een zakelijk leider aanstellen. Daarnaast heeft de organisatie behoefte aan een verkoop- en marketingmedewerker die meer speelplekken kan genereren en het netwerk kan vergroten, zowel in theaters als op scholen. Het publieksbereik kan volgens de organisatie groter en breder; daartoe worden verschillende middelen ingezet.

Storytelling Centre vraagt aan het AFK een bijdrage van € 35.000 per jaar, waarvan € 24.000 voor de realisatie van het ontwikkelplan en € 11.000 voor de reguliere activiteiten.

Beoordeling ontwikkelplan

Beginsituatie, einddoel en noodzaak ontwikkeling

De commissie beoordeelt de beschrijving van de beginsituatie, het einddoel en de noodzaak tot ontwikkeling als voldoende.

Storytelling Centre beschrijft helder zijn beginsituatie en de commissie kan uit het plan duidelijk de doelstelling en missie van de organisatie opmaken. De aanvraag wordt ingeleid met een uiteenzetting over wat storytelling precies is en hoe dit zich tot theater verhoudt in Nederland en het buitenland. Dat geeft een duidelijk kader en schetst een inspirerend beeld van de missie van de organisatie. Uit de activiteiten die Storytelling Centre tot nu heeft geproduceerd tekent zich helder een artistieke visie af, van waaruit ook het voorliggende plan tot stand is gekomen. Positief vindt de commissie dat de ingezette diversiteit aan voorstellingen wordt voortgezet in de plannen voor de toekomst.

De commissie vindt de ontwikkeldoelen duidelijk, maar vindt deze niet voldoende geconcretiseerd. De organisatie vraagt de tweejarige subsidie aan voor het uitbouwen van haar storytelling\theater lab, een productieplatform voor storytelling-theatervoorstellingen van (jonge) makers. Storytelling Centre somt enkele projecten op met een thematische insteek die zullen worden gerealiseerd onder de vlag van dit lab. De organisatie wil deze projecten op een aantal specifieke festivals en op nieuwe speelplekken onderbrengen en aan scholen aanbieden, waarbij ook wordt gekeken naar internationale speelplekken. Zo hoopt Storytelling Centre de verkoop en spreiding van zijn voorstellingen te intensiveren en de organisatie verder uit te bouwen. Er wordt echter in vrij algemene termen gesproken over deze ideeën voor een aantal producties, maar hoe deze bij gaan dragen aan de ontwikkeling van de organisatie is niet uitgewerkt. Tevens ontbreekt een concreet plan voor talentontwikkeling, dat gezien de doelstelling van het storytelling\theater lab volgens de commissie voor de hand zou liggen.

Het inroepen van een externe coach of deskundige zou hierin volgens de commissie nuttig kunnen zijn, maar hier wordt in het ontwikkelplan geen aandacht aan besteed. De personen die als coaches worden genoemd zijn bekenden van de organisatie die per productie worden gevraagd als dramaturg en/of regisseur; hun bijdrage is daarmee niet specifiek gekoppeld aan het behalen van de ontwikkeldoelen, zoals de regeling vraagt.

De commissie ziet het als een belangrijke stap voor de organisaties om functies te splitsen op artistiek en zakelijk vlak en op het vlak van dramaturgie. Deze voornemens werkt de organisatie in haar ogen echter te summier uit in het plan.

De noodzaak voor de gewenste artistieke ontwikkeling en voor de verbetering van de marketing en verkoop van producties is in het plan niet specifiek beschreven, maar vloeit volgens de commissie wel logisch voort uit de artistieke visie en plannen voor de toekomst.

Instrumenten

De commissie beoordeelt de aanpak en motivering voor de in te zetten instrumenten als zwak.

De commissie vindt de in het plan genoemde instrumenten beperkt. Er blijkt uit het plan geen stapsgewijze aanpak voor de inzet van de instrumenten, die vrij algemeen zijn beschreven. De aanvrager maakt ook geen duidelijk onderscheid tussen instrumenten ten behoeve van de artistieke ontwikkeling en instrumenten ten behoeve van het vergroten van het publieksbereik.

Om het nieuwe productieplatform storytelling\theater lab uit te bouwen, trekt de organisatie een promotie-, marketing- en verkoopmedewerker aan. Ze beschrijft zeer summier welke verwachtingen ze hiervan heeft, waardoor de commissie geen duidelijk beeld krijgt van de bijdrage die van deze medewerker wordt verwacht. De organisatie geeft enkel aan sociale media actiever te gaan gebruiken, haar voorstellingen beter aan te kondigen en met reclame-uitingen te focussen op plekken waarvan zij denkt dat geïnteresseerden er samenkomen. Deze inzet op social media en reclame-uitingen vindt de commissie vrij reguliere activiteiten; zij ziet dit niet als doordachte of originele instrumenten.

De stichting is daarnaast van plan de artistieke en zakelijke leiding te scheiden en een nieuwe zakelijk leider te zoeken. Tevens wil ze een productieleider aantrekken. De organisatie lijkt daarmee vooral te streven naar financiële continuïteit. Ze lijkt geen instrumenten te hebben overwogen die kunnen bijdragen aan de artistieke ontwikkeldoelen en de doelen op het gebied van publieksbereik. Instrumenten ten behoeve van het artistieke doel komen uit het plan nauwelijks naar voren. Het plan vermeldt niet hoe makers in het storytelling\theater lab zullen worden gecoacht en begeleid, terwijl dergelijke coaching naar het oordeel van de commissie een voorwaarde is voor het behalen van de gestelde artistieke doelen. De stichting neemt in de aanvraag een scholingsbudget op, maar concrete ideeën over de besteding van dit budget en de daartoe in te zetten instrumenten ontbreken.

Bovendien trekt de organisatie geen externe deskundige aan om dit productieplatform en de begeleiding van de makers mee uit te werken. De organisatie schrijft voor het storytelling\theater lab gebruik te zullen maken van advies van enkele ervaren vertellers en makers, maar vermeldt niets over de wijze waarop dit plan wordt uitgevoerd.  

De samenwerkingen die de organisatie opnoemt met Podium Mozaïek, de Mezrab School for Storytelling en het Amsterdams Andalusisch Orkest als belangrijke strategische partners, zijn overwegend projectmatig. Hiermee dragen deze samenwerkingsverbanden volgens de commissie slechts in beperkte mate bij aan het realiseren van de artistieke ontwikkeldoelstelling op langere termijn.

Realisme en omgevingsbewustzijn

De commissie beoordeelt het realisme en de blijk van omgevingsbewustzijn als voldoende.

De doelstellingen lijken de commissie haalbaar, maar de organisatie onderschat volgens de commissie de stappen die nodig zijn voor de gewilde professionalisering. Volgens de commissie vergt de keuze om een nieuw productieplatform te ontwikkelen meer inspanningen dan enkel marketinginspanningen. Overige middelen werkt de organisatie onvoldoende uit.

Ook de manier waarop het storytelling\theater lab ruimte wil geven aan verhalen voor alle Amsterdammers vindt de commissie niet realistisch uitgewerkt. De plannen leunen voornamelijk op artistiek en zakelijk leider Arjen Barel en artistiek leider Soufiane Moussouli, die elkaar in artistiek opzicht aanvullen ten behoeve van de productie van de voorstellingen. In het plan is niet uiteengezet hoe de stichting vorm wil geven aan de talentontwikkeling die juist in het lab centraal staat en hoe ze nieuwe makers zal selecteren om verhalen te vertellen vanuit nieuwe perspectieven,

Uit de aanvraag blijkt een goed omgevingsbewustzijn. Het Storytelling Centre heeft een onderscheidende plek in het Amsterdamse theaterlandschap. De organisatie toont zich bewust van de wijze waarop storytelling zich onderscheidt van theater en geeft er blijk van te weten wat zich in haar brede omgeving afspeelt. De organisatie heeft een voorbeeldfunctie waar het gaat om het werken met diverse culturen. De inhoudelijke onderwerpen zijn zeer actueel en passen met hun internationale karakter uitstekend bij de diverse samenleving in Amsterdam.

Evaluatie en bestendiging van resultaten

De commissie beoordeelt de wijze van evaluatie en bestendiging van resultaten als onvoldoende.  

De organisatie vermeldt in haar ontwikkelplan niets over een vorm van evaluatie; een plan van aanpak voor een regelmatige vorm van feedback ontbreekt. De commissie constateert dat de organisatie momenteel een smalle basis heeft, aangezien de rol van artistiek en zakelijk leider en dramaturg zijn verenigd in één persoon. Zij acht evaluatie en feedback door en met anderen daarom van wezenlijk belang, zeker ook met het oog op de verschillende doelgroepen die Storytelling Centre wil aanspreken.

Over de wijze waarop de resultaten in de organisatie zullen worden bestendigd is in het ontwikkelplan niets opgenomen. De commissie wijst erop dat dit een criterium is binnen de tweejarige subsidieregeling.

Delen van resultaten

De commissie beoordeelt de bereidheid tot het delen van resultaten als onvoldoende.

In het ontwikkelplan komt niet aan de orde hoe resultaten ten aanzien van de ontwikkeldoelen gedeeld worden; ook dit is een criterium binnen de tweejarige subsidieregeling.

Conclusie

Op basis van de beoordeling van de afzonderlijke criteria is de commissie van mening dat het ontwikkelplan van Stichting Storytelling Centre niet van voldoende kwaliteit is. Zij adviseert daarom de aanvraag niet te honoreren.

Commissie en adviseurs

De aanvraag is beoordeeld door de adviescommissie Podiumkunsten & Letteren.