Stichting SHARP/ArnoSchuitemaker

Dans
Aangevraagd: € 120.000
Toegekend: € 60.000
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

SHARP/ArnoSchuitemaker is sinds 2016 gevestigd in Amsterdam. SHARP/ArnoSchuitemaker creëert, produceert en distribueert het werk van choreograaf Arno Schuitemaker. Arno Schuitemaker zet in de periode 2017-2020 de artistieke lijn voort die hij, als choreograaf van de nieuwe generatie binnen de hedendaagse dans, in de afgelopen jaren heeft gevolgd. In zijn werk valt op dat aan zijn dansers om fysieke overgave wordt gevraagd in een confrontatie met diverse entiteiten: licht, geluid, stem, technologie en tekst. Het werk wordt uitgevoerd met uiterste precisie in een krachtige, aardse, pure en tegelijkertijd rauw-poëtische bewegingstaal. Het publiek benadert hij hierbij niet enkel als toeschouwer.

Arno Schuitemaker erkent in de voorstellingen de aanwezigheid van zijn toeschouwers en nodigt hen uit om zich onderdeel te voelen en één te worden met de beweging. SHARP/ArnoSchuitemaker voelt de urgentie om verdieping aan te brengen en om een brug te slaan tussen de wereld en het theater. De inspiratiebronnen voor de voorstellingsconcepten put Schuitemaker uit actuele en wetenschappelijke inzichten uit de filosofie, antropologie en neurowetenschappen. Hij haalt ook inspiratie uit zijn persoonlijke leven, bijvoorbeeld de ervaringen en indrukken die hij opdoet tijdens zijn reizen naar dynamische, grote steden. Hij ziet bovendien de noodzaak in ons tijdsgewricht om lijf en brein steeds opnieuw met elkaar te verbinden.

Vanuit deze drijfveren ontwikkelt Arno Schuitemaker de komende vier jaar jaarlijks een nieuwe avondvullende voorstelling. SHARP/ Arno Schuitemaker maakt de komende periode niet alleen een productie voor de kleine zaal en het vlakke vloertheater; hij maakt ook de stap naar de grote zaal. De organisatie heeft voor 2017-2020 de ambitie om de ingezette groei van de afgelopen jaren op het gebied van publieksbereik, publieksbinding, naamsbekendheid en samenwerkingen door te zetten. De resultaten die in de afgelopen periode op projectbasis zijn behaald, vormen daarvoor de voedingsbodem. Daarbij zet SHARP/ArnoSchuitemaker in op verdere inbedding in Amsterdam. Onder andere door verbindingen met de podia Frascati en de Meervaart, workshops aan amateurs en professionele trainingslessen bij de Henny Jurriens Stichting werkt de organisatie in meerdere schakels van de keten in Amsterdam.

SHARP/ArnoSchuitemaker vraagt voor de activiteiten in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 een subsidie aan van € 120.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van SHARP/ArnoSchuitemaker als goed. Schuitemaker heeft zich in de afgelopen periode laten zien als een zeer toegewijde maker met een voorkeur voor een abstracte, repetitieve stijl en een bijzonder eigenzinnig en onderscheidend dansvocabulaire, waarbij de beweging voor zichzelf mag spreken.

Naar oordeel van de commissie is in de aanvraag een heldere visie geformuleerd op de artistieke ontwikkeling van Schuitemaker als maker. Het aanbod dat voor de periode 2017-2020 wordt beschreven, met jaarlijks een nieuwe productie, is artistiek gezien samenhangend en bouwt voort op eerder onderzoek. Daarbij gaat SHARP/ArnoSchuitemaker nieuwe uitdagingen en samenwerkingen, zowel vanuit het domein van dans als de wetenschap, niet uit de weg. Interessant is hoe vanuit een samenhangende benadering de ideeën voor de nieuwe producties op uiteenlopende wijze zijn beschreven, met benadering van het onderwerp uit een divers perspectief. Dit levert volgens de commissie originele concepten op. In het werk van Schuitemaker is zeggingskracht belangrijk, onderdeel van zijn maken is hoe de individuele toeschouwer tot deelgenoot kan worden gemaakt. Daarbij is de randprogrammering bij de voorstellingen interessant. Wat hij van zijn dansers vraagt, komt in de voorstellingen duidelijk over op het publiek. De authentieke creatieve kwaliteit van Schuitemaker klinkt in alle voorstellingen door op een geheel eigen manier: met eenvoudige en sobere dansmiddelen weet hij een optimaal effect te bereiken op het podium. Het repetitieve karakter van de voorstellingen heeft een duidelijke kracht.

De commissie is van mening dat deze focus, naast verdieping, niet ten koste mag gaan van vernieuwing in de choreografische ontwikkeling van Schuitemaker, opdat het niet tot voorspelbaarheid in zijn werk leidt. Uit de aanvraag blijkt ook dat Schuitemaker een sterk bewustzijn heeft van de buitenwereld en hoe hij dit binnen zijn werk wil laten zien, zowel richting publiek als richting mogelijke samenwerkingspartners. De werkwijze van Schuitemaker getuigt van vakmanschap, zowel in het langdurig werken met dansers en het daarbij zoeken van verdieping, als in de wijze waarop zijn onderzoek naar lichaam en geest consequent wordt doorgevoerd. Deze onderzoekende fase waarin SHARP/ArnoSchuitemaker zit, is ook herkenbaar in de aanvraag. Daarin wordt naar oordeel van de commissie nog te veel gefocust op de ontwikkeling van de danstaal van de maker Schuitemaker zelf. Een investering in een lange termijnvisie op de ontwikkeling van SHARP als gezelschap, wordt door de commissie in de plannen gemist.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als ruim voldoende. SHARP/ArnoSchuitemaker heeft de afgelopen jaren een stabiel niveau aan eigen inkomsten weten te verwerven, waarvan het grootste deel inkomsten uit projectsubsidies.

De begroting voor komende periode oogt realistisch. De verwachte inkomsten zijn gebaseerd op behaalde resultaten uit het verleden. De subsidieafhankelijkheid van Amsterdam is groot en vindt de commissie moeilijk te rijmen met de in de aanvraag geformuleerde ambitie om meer inbedding en publieksgroei te verwezenlijken in Amsterdam. De commissie had dan ook meer inspanningen verwacht ter vergroting van de publieksinkomsten. Met een productie per jaar is de groei in publieksinkomsten beperkt. De inzet van de organisatie op bijdragen vanuit internationale coproducties is naar oordeel van de commissie dan ook een goede keuze. SHARP/ArnoSchuitemaker heeft echter geen coproducties met partijen uit de stad die voor zowel verdeling van risico’s als voor meer inbedding in de stad kunnen zorgen. Hier ziet de commissie nog kansen onbenut. De mix van inkomsten vindt de commissie daarmee nu onvoldoende realistisch.

De commissie ziet wel in de aanvraag terug dat SHARP/ArnoSchuitemaker zoekt naar nieuwe groeimogelijkheden om inkomsten te verwerven, bijvoorbeeld door activiteiten op scholen en de inzet op sponsoring, al zijn deze in omvang nog bescheiden. De organisatie heeft een solide bedrijfsvoering en is klein en slagvaardig. SHARP/ArnoSchuitemaker kent een goed bestuur en geeft in de aanvraag blijk van een visie op culturele diversiteit binnen de organisatie. De samenstelling van de huidige bedrijfsvoering en dansers getuigt echter nog niet van grote diversiteit. De organisatie wordt vooral als artistieke kern omschreven die ondersteunend is aan de activiteiten.

De commissie waardeert de wijze waarop efficiënt en kostenbesparend gewerkt wordt door combinatie van administratieve en financiële taken met verkoop van de voorstellingen. Uit de plannen blijkt volgens de commissie nog onvoldoende dat SHARP/ArnoSchuitemaker van een voornamelijk projectgerichte organisatie, verder bouwt naar een bedrijfsvoering die op zakelijk vlak meerjarig is ingericht.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als voldoende. SHARP/ArnoSchuitemaker is sinds 2016 in Amsterdam gevestigd. De commissie oordeelt dat Arno Schuitemaker zich daarmee plaatst in de stad waar zijn werk past.

Door het leveren van een consistente kwaliteit heeft Arno Schuitemaker naamsbekendheid opgebouwd en makers en organisaties aan zich weten te binden. Hierdoor heeft SHARP/ArnoSchuitemaker publiek aan zich weten te binden en een relevant (internationaal) netwerk opgebouwd. De visie op publiek is naar oordeel van de commissie in de eerste plaats gericht op het vergroten van de merknaam en bekendheid van Arno Schuitemaker en waar zijn werk voor staat. In het werk van Schuitemaker is de benadering van het publiek echter vooral vanuit de maker georiënteerd en mist het nog een uitgesproken visie op het bereiken van nieuw publiek. SHARP/ArnoSchuitemaker heeft goed nagedacht over de bestaande publieksgroepen, die er zijn voor het werk van Schuitemaker en beschrijft deze in de plannen.

De commissie is van mening dat de investering in publieksbereik in Amsterdam niet in verhouding staat tot de subsidieafhankelijkheid van Amsterdam. De commissie vindt dat de plannen nu weinig ambitie tonen in het bereiken van nieuwe en cultureel diverse doelgroepen, anders dan de doelgroep die nu naar zijn voorstellingen komt. De beoogde groei in publieksbereik in de komende periode acht de commissie daarmee niet overtuigend onderbouwd. In het ondernemingsplan is een aantal doelstellingen en strategieën benoemd ten aanzien van het bereiken van publiek in de komende periode.

De wijze waarop marketingmiddelen hiervoor concreet worden ingezet is, volgens de commissie, weinig uitgewerkt. Met name Schuitemaker zelf zou meer richting publiek naar buiten kunnen treden om de zichtbaarheid in Amsterdam, ook buiten het traditionele danspubliek, te vergroten. De ambitie om Schuitemaker in te zetten als spreker op TED achtige bijeenkomsten kan hieraan bijdragen. Daarnaast omschrijft SHARP/ArnoSchuitemaker interessante mogelijkheden voor de benadering van publiek via contextprogrammering en investering in mogelijke stakeholders en wetenschaps- en onderwijsprofessionals.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als voldoende. SHARP/ArnoSchuitemaker is nog maar sinds 2016 gevestigd in Amsterdam. Ondanks dat de commissie in de plannen een heldere visie op de stap van de organisatie naar Amsterdam mist, wordt uit de plannen duidelijk dat SHARP/ArnoSchuitemaker hard aan inbedding in de stad werkt. Arno Schuitemaker zoekt verbindingen met de danssector in Amsterdam, hij werkt als artist in residence bij ICK Amsterdam, geeft les aan professionals bij de Henny Jurriëns Stichting en verbindt zich daarnaast aan meerdere podia in de stad, met Frascati en de Meervaart als basis partners. Daarnaast zoekt SHARP/ArnoSchuitemaker verbinding via cross-overs met andere kunstdisciplines en met instellingen binnen het onderwijs en wetenschap.

De commissie beoordeelt de spreiding als voldoende. SHARP/ArnoSchuitemaker is met de activiteiten de komende periode het meest actief in stadsdeel Centrum, maar ontplooit daarnaast een beperkt deel van de activiteiten in alle stadsdelen. Buiten voorstellingen in Frascati en De Meervaart zal SHARP/ArnoSchuitemaker ook aanwezig zijn op festivals en bijzondere locaties in de stad. De organisatie wil tevens workshops gaan aanbieden op dansscholen. De commissie vindt dit een bijzondere manier om – naast spreiding van activiteiten over de stad – tevens te investeren in spreiding in publieksbereik naar een jonge – al in dans geïnteresseerde – doelgroep.

Conclusie

De commissie is van mening dat de gevraagde subsidie van €120.000 niet in verhouding staat tot het aandeel dat de activiteiten en het publieksbereik in Amsterdam innemen, ten opzichte van het totaal aan activiteiten en publiek van de stichting.

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting SHARP/ArnoSchuitemaker gedeeltelijk te honoreren met een subsidie van € 60.000 per jaar.