Vondelpark Openluchttheater

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 125.000
Toegekend: € 103.000
Toegekend ’13-’16: € 50.140

Inleiding

Het Vondelpark Openluchttheater gelooft dat het samen beleven van kunst en cultuur ons anders naar elkaar en naar de wereld kan laten kijken en wil dat met zoveel mogelijk mensen delen. Het Vondelpark Openluchttheater organiseert openbare concerten, voorstellingen en activiteiten. Het theater kiest voor een programmering van podiumkunsten voor een groot publiek. De combinatie van beginnend en gevierd talent staat hierbij centraal. Er wordt daarnaast ingezet op nieuwe allianties en crossover programmering. Diversiteit in programmering en publiek vormen hierbij de leidraad. Het Vondelpark Openluchttheater wil strategisch samenwerken met andere culturele partijen, zoals de Uitmarkt, het Keti Koti Festival en het Kwaku Summer Festival, en teneinde toegang te krijgen tot diverse publieksketens. Naast deze organisatorisch gerelateerde partners, wordt er gericht op nieuwe samenwerkingen, met name in Amsterdam West. De organisatie wil graag de diversiteit in Amsterdam terugzien in zowel de bespelers als de bezoekers van het Openluchttheater.

In de periode 2017-2020 wordt ingezet op toename van het publieksbereik. Enerzijds door op andere momenten te programmeren en anderzijds door in te zetten op de promotie van specifieke genres. Nieuw in de programmering zijn inhoudelijke kruisbestuivingen tussen voor- en hoofdprogramma, met als doel de verschillende publieksgroepen te vermengen (van dansliefhebber tot filmfanaat). In de programmering zal het ‘language no problem’ karakter beter worden benadrukt. Dit is voor de organisatie een belangrijke sleutel bij het werven van expats en toeristen voor het bijzondere aanbod van talentvolle Nederlandse makers.

In de periode 2013-2016 werd het Vondelpark Openluchttheater structureel ondersteund door de Gemeente Amsterdam voor € 50.140 per jaar. Verder ontving de organisatie structureel een bijdrage van € 58.500 per jaar van stadsdeel Zuid. De meerjarige subsidie die nu aan het AFK wordt gevraagd bedraagt € 125.000 per jaar en is bedoeld voor het geheel van activiteiten.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als goed. De aanvraag is duidelijk en de organisatie geeft goed aan wat zij beoogt de komende periode te realiseren in relatie tot de positie die zij inneemt binnen de sector. De voornemens voor 2017-2020 liggen in het verlengde van eerdere activiteiten. Kenmerkend voor de programmering van het Vondelpark Openluchttheater is het brede en diverse aanbod, zowel in genre als niveau (van studenten en jonge makers tot gevestigde namen). De voorgenomen programmering past binnen het profiel van een openluchttheater. Het aanbod is breed toegankelijk, maar de organisatie zoekt daarbinnen ook steeds naar een spannend randje. Dat maakt de programmering onderscheidend.

Het vakmanschap van de uitvoerenden kan sterk verschillen, omdat zowel nieuw talent als gevestigde professionals op het podium staan. Juist door de variatie in het aanbod en de combinatie van nieuwe en gevestigde namen, is de zeggingskracht van de programmering voor een breed en divers publiek echter groot in de ogen van de commissie. 
De commissie kijkt dan ook met belangstelling uit naar de beoogde crossovers tussen podiumkunsten en andere disciplines zoals literatuur, (cultuur)filosofie en wetenschap en de nieuwe combinaties van voor- en hoofdprogramma die het theater voornemens is op te stellen. De commissie vindt dat een interessante programmatische ontwikkeling, die nieuwsgierig maakt naar het resultaat.

De vrijdagavonden zijn gereserveerd voor dans; de organisatie kiest voor een kwalitatief sterke dansprogrammering. Hiermee weet ze, naar mening van de commissie, vaak een hoogwaardig programma te brengen naar een brede publieksgroep, die niet altijd via andere podia in contact komt met dit soort aanbod. Het theater slaagt er zo in om echt nieuwe doelgroepen in aanraking te brengen met moderne dans. De commissie waardeert het dat veel gevestigde namen, zoals LeineRoebana, NBprojects, ISH, De Danserts, Project Sally, ICK, NDT en Scapino Ballet Rotterdam in het dansaanbod zijn opgenomen. Ook de aansluiting bij Summer Dance Forever is aansprekend. De samenwerking met Julidans, die een deel van de programmering van de vrijdagen voor haar rekening neemt, vindt de commissie goed gekozen. Ze vindt het dan ook positief dat in de plannen wordt aangegeven dat deze samenwerking en de vrijdagprogrammering voor dans wordt doorgezet.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende. De begroting is volgens de commissie weinig overzichtelijk en de toelichting is heel algemeen. De commissie mist bijvoorbeeld een reflectie op de wijze waarop de organisatie in de voorbije jaren 20% meer voorstellingen heeft weten te realiseren, terwijl er een substantieel lagere bijdrage was vanuit het Kunstenplan. Daarbij blijkt dat het ontstane tekort goed op te vangen was met eigen reserves. Het is niet duidelijk waarom de activiteiten (en de periode waarin ze plaatsvonden) uitgebreid zijn en waarom dat de komende periode zo blijft, terwijl dit in voorgaande jaren leidde tot tekorten.

Er wordt in de begroting niet aangegeven welke activiteiten gesponsord zijn en welke niet. De commissie is positief over de wijze waarop de organisatie inkomsten van het publiek weet te werven: door simpelweg met de hoed rond te gaan, wordt toch een mooie bijdrage binnengehaald. Er wordt een visie op en aanpak voor het opvangen van risico’s die financiële consequenties hebben geformuleerd in het ondernemingsplan, mede door terugblik op de huidige Kunstenplanperiode.

De organisatie werkt met een bestuur en geeft aan de Governance Code Cultuur te hanteren. De Vries Producties B.V. is in opdracht van Stichting Vondelpark Openluchttheater als producent verantwoordelijk voor de volledige organisatie, het management, de programmering, de productie, de financiering en de publiciteit. Frans de Vries treedt op als directeur (van de Stichting Vondelpark Openluchttheater). Het contract met Frans de Vries is tevens het directiereglement. De commissie constateert dat Stichting Vondelpark Openluchttheater en De Vries Producties B.V. op deze manier verkleefd zijn met elkaar. De organisatie heeft geen concrete visie en aanpak op de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als voldoende. Het Vondelpark Openluchttheater weet een breed publiek aan te spreken en aan zich te binden. De organisatie formuleert echter geen visie op en investeringen in duurzame opbouw van publiek. Wel wordt het publiek door het Vondelpark Openluchttheater regelmatig bevraagd. Er is in 2015 publieksonderzoek gedaan, waardoor de organisatie een goed beeld heeft van de bezoekers. Echter, het plan is naar de mening van de commissie desondanks voornamelijk aanbodgericht; er ontbreekt een goede beschrijving van de beoogde publieksgroepen en de wijze waarop de organisatie deze denkt te bereiken. Een marketingplan mist.

In de ogen van de commissie kan de organisatie meer inzetten op nieuw publiek. Het openluchttheater is immers een van de meest laagdrempelige podia in de stad. Daarbij zal de organisatie meer moeten investeren in de informatievoorziening naar nieuwe publieksgroepen. 

De organisatie heeft een duidelijke visie op het bereiken van een cultureel divers publiek. Dat weet ze ook goed in praktijk te brengen.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding als voldoende. Hoewel het Vondelpark Openluchttheater aangeeft te willen inzetten op meer verbinding met de buurt en Amsterdam West, wordt dit in de aanvraag niet uitgewerkt. Er is samenwerking met het conservatorium en GRAP; op die manier draagt de organisatie bij aan een samenhangende Amsterdamse cultuursector. De organisatie verbindt zich niet met stedelijke vraagstukken, bewoners of de buurt en/of andere maatschappelijke organisaties in de stad.

De commissie beoordeelt de spreiding als zwak. Alle activiteiten vinden plaats in stadsdeel Zuid.

Conclusie

Op basis van voorgaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van Stichting Vondelpark Openluchttheater te honoreren, met een bedrag van € 65.304 per jaar.

Binnen de regeling meerjarige subsidie van het AFK kunnen wegvallende structurele stadsdeelbijdragen worden gecompenseerd, voor zover dit vierjarige middelen betreft en voor zover het betreffende stadsdeel de middelen overdraagt aan het AFK. In dit kader is voor Stichting Vondelpark Openluchttheater jaarlijks € 37.696 beschikbaar aan middelen die stadsdeel Zuid overhevelt naar het AFK. Dit bedrag wordt opgeteld bij het door de commissie geadviseerde subsidiebedrag. De totale geadviseerde jaarlijkse bijdrage voor de komende periode, inclusief de structureel overgehevelde stadsdeelbijdrage, komt daarmee op € 103.000 per jaar.