Capture 22

Film
Aangevraagd: € 200.000
Toegekend: € 0

Inleiding

Capture 22 organiseert jaarlijks het Da Bounce Urban Film Festival (hierna: DBUFF), dat zes jaar geleden is gestart om de urban film beter te vertegenwoordigen in het Nederlandse cultuurlandschap. Capture 22 wil het genre urban film in de breedte zichtbaar maken en het de artistieke erkenning geven die het in haar ogen verdient. Het festival wil bijdragen aan het professionaliseren en emanciperen van urban film. Tegelijkertijd wil het de filmsector inclusiever maken. 

Vanaf 2021 wil Capture 22 investeren in het ontwikkelen van een platform voor Urban Talent, waar de DBUFF Academy onderdeel van zal zijn. Capture 22 wil jonge creërende en uitvoerende kunstenaars kansen bieden om te experimenteren met het maken en distribueren van eigen werk en hen daarbij te laten begeleiden door ervaren filmmakers, spelcoaches en producenten. De tussen- en eindresultaten kunnen landen op het festival. Door het opbouwen van een netwerk met andere Europese en Amerikaanse urban festivals wil Capture 22 de distributiemogelijkheden verder vergroten, wat volgens de organisatie tevens kan leiden tot internationale samenwerkingsprojecten. Daarnaast zet Capture 22 vanaf 2021 intensiever in op educatie van basisschoolkinderen en jongeren op het mbo. Het voornaamste doel van het educatieve programma van Capture 22 is de bewustwording van culturele diversiteit en inclusiviteit onder jongeren.

Capture 22 ontvangt geen meerjarige subsidie binnen het Kunstenplan 2017-2020.
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 200.000 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als zwak. 
De artistieke eigenheid van Capture 22 komt naar de mening van de commissie in het plan niet overtuigend naar voren. De commissie heeft waardering voor het feit dat DBUFF een genre centraal stelt dat binnen het Nederlandse filmlandschap weinig aan bod komt. DBUFF stelt dat het genre urban film verwant is aan hedendaagse, interculturele grootstedelijke samenleving en grotendeels voortkomt uit de Afro-Amerikaanse cultuur. Volgens het festival zijn het vaak films van zwarte makers met zwarte protagonisten, waarbij de makers soms in het arthouse circuit opereren, op het internet of binnen de mainstream. De commissie vindt het op zichzelf legitiem dat Capture 22 een brede definitie hanteert van urban film, maar mist binnen die breedte van de urban film een sterke artistiek-inhoudelijke lijn op het festival. Capture 22 stelt dat het de brede waaier aan urban films wil laten zien, omdat het nog een jong genre is en het belangrijk vindt dat het publiek kennis neemt van de breedte ervan. In de ogen van de commissie leidt dit echter tot een diffuus totaalbeeld, waaruit onvoldoende een heldere artistieke signatuur te destilleren valt. De commissie vindt dat Capture 22 de artistieke uitgangspunten en criteria die ten grondslag liggen aan de filmselectie in vrij algemene termen omschrijft. Kwaliteit is het leidende criterium, maar dit begrip wordt in de ogen van de commissie generiek omschreven. Zo schrijft DBUFF dat een goede film het vermogen heeft het publiek te boeien en op emotioneel niveau te raken. Ook schrijft het festival dat de vorm daarbij ondergeschikt is, maar dat films wel een zekere mate van professionaliteit moeten laten zien. De commissie vindt dat het festival daarmee artistiek-inhoudelijk onvoldoende richting geeft aan de wijze waarop de filmselectie tot stand komt. De commissie vindt dat het aandeel commerciële mainstreamfilms met een beperkte artistieke eigenheid in de programmering van het festival relatief hoog ligt. Dat maakt het programma als geheel in de ogen van de commissie onvoldoende verrassend en prikkelend.

Capture 22 toont urban films voor een veelal cultureel divers publiek, dat ook de centrale doelgroep is. Het programma is sterk geworteld in de Afro-Amerikaanse urban cultuur, wat voor veel cultureel diverse Nederlanders een belangrijk cultureel ijkpunt is. Het festival vertegenwoordigt hiermee een doelgroep, die binnen het verdere cultuuraanbod weinig wordt gerepresenteerd. In die zin constateert de commissie dat het filmprogramma artistieke betekenis heeft voor een klein deel van het beoogde publiek. Tegelijkertijd wordt in de aanvraag niet ingegaan op de betekenis van de veelal Amerikaanse films in een Nederlandse context. DBUFF gaat, zoals gezegd, slechts in algemene bewoordingen in op de artistieke uitgangspunten en artistieke criteria die aan het festival ten grondslag liggen, waardoor de relatie tussen de artistieke keuzes en het merendeel van het beoogde publiek nauwelijks te beoordelen is. 

Wat betreft de artistieke ontwikkeling van Capture 22 roept het plan bij de commissie veel vragen op. In het plan wordt een aantal grote ambities geformuleerd. Zo wil de organisatie met de DBUFF Academy een talentontwikkelingstraject opzetten dat uit moet groeien tot een ‘instituut’ waar jonge filmmakers gedurende het hele jaar workshops kunnen volgen en films kunnen maken. In het verlengde hiervan wil DBUFF als (co)producent gaan optreden door jaarlijks een feature film en twee korte films te produceren en is het van plan een streamingplatform op te zetten. Het is de commissie niet duidelijk hoe de organisatie talenten gaat werven en wie de coaches van deze talenten zijn. Daarnaast wordt de inhoud van ontwikkeltraject slechts algemeen omschreven. Ook het idee voor het streamingplatform is mager uitgewerkt en het is niet duidelijk welke artistiek-inhoudelijke koers Capture 22 hiermee wil varen. Capture 22 omschrijft wel wat het de afgelopen jaren gedaan heeft, maar reflecteert niet op de vraag hoe vanuit het huidige relatief kleinschalige festival de beoogde artistieke ambities kunnen worden waargemaakt. Een reflectie die specifiek ingaat op de artistieke ontwikkeling van de organisatie ontbreekt in het plan. Daarmee zijn de artistiek inhoudelijke kaders en uitgangspunten van deze op te zetten projecten onvoldoende uitgewerkt in het plan, om de artistieke ontwikkeling van de organisatie, de artistieke leiding en de uitvoerenden te kunnen beoordelen.


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als goed. 
Capture 22 verbindt zich middels DBUFF in de ogen van de commissie nadrukkelijk met de stedelijke samenleving van Amsterdam. Dit doet het door van diversiteit een van de thematische speerpunten van het festival te maken, met onder andere het programma Diversity in the Picture. Via debatten agendeert het festival het onderwerp diversiteit en representatie bij film- en mediaorganisaties. DBUFF probeert hierin nadrukkelijk de koppeling te maken met stadsbewoners door op billboards fotografische portretten te tonen van de acteurs die op DBUFF actief zijn. Op de billboards staat een omschrijving van de ambities van de acteurs en een persoonlijk statement ten opzichte van het onderwerp diversiteit en representatie. Daarmee trekt Capture 22 het thema naar een breder maatschappelijk niveau en betrekt het de inwoners en bezoekers van Amsterdam Zuidoost bij de thematiek. Het festival werkt samen met een breed scala aan partners om diversiteit en inclusie verder te verdiepen en uit te dragen, bijvoorbeeld naar het ROC van Amsterdam en de Media-academie. 

Het grootste deel van de activiteiten vindt plaats in Amsterdam Zuidoost, waar ook het merendeel van het publiek bereikt wordt. Het festival draagt daarmee goed bij aan de spreiding van activiteiten en publiek over de stad. Daarnaast werkt Capture 22 in de programmering samen met bijvoorbeeld Eye, Imagine Film Festival en Taartrovers en is het derhalve ook actief in andere stadsdelen zoals Amsterdam Noord, al vindt de commissie het niet helder welke vorm de activiteiten buiten Amsterdam Zuidoost concreet hebben.

Capture 22 heeft als eigen accent het thema Wereldstad gekozen. Dit thema is in de aanvraag weinig expliciet uitgewerkt, maar ligt in de ogen van de commissie wel in lijn met de activiteiten die Capture 22 ontplooit. DBUFF vertoont veel internationale films en haalt de makers van die films naar Nederland, waarmee het bijdraagt aan kennisuitwisseling tussen internationale en Amsterdamse makers. De commissie vindt het positief dat Capture 22 samenwerkt met internationale festivals, om zo de mogelijkheden voor distributie van urban film te vergroten.


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als onvoldoende. 
De commissie vindt het plan voor de komende vier jaar niet getuigen van realisme en vindt dat de vele ambities die Capture 22 in het plan formuleert niet haalbaar zijn. Op zichzelf heeft Capture 22 in de afgelopen jaren volgens de commissie bewezen dat het organisatorisch en zakelijk in staat is om een filmfestival te realiseren waar tussen de vijf- en zesduizend mensen op afkwamen. In de komende jaren wil Capture 22 uitbreiden met een talentontwikkelingsprogramma, een productionele poot, een educatieprogramma en een streamingplatform. Dit moet onder andere leiden tot een jaarrond programma met wekelijkse lessen voor jong filmtalent, de jaarlijkse (co)productie van een feature film en twee korte films, en het bereiken van zestig klassen op het mbo en 500 leerlingen in het basisonderwijs. Daarnaast is Capture 22 voornemens ook het Da Bounce Urban Film Festival zelf te laten groeien. Qua bezoekersaantallen wordt er in de periode 2021-2024 gemiddeld meer dan een verdubbeling beoogd ten opzichte van het gemiddelde van 2017 en 2018. Zowel de omvang als het feit dat deze initiatieven gelijktijdig worden opgezet vanuit een kleine organisatie, met op dit moment twee vaste freelancemedewerkers, maakt de plannen in de ogen van de commissie onrealistisch. De komende jaren wil Capture 22 het team uitbreiden met een bureauproducent (0,5 fte), een hoofd promotie (1 fte) en een administratief medewerker (0,3 fte). Het is de commissie niet duidelijk wie Capture 22 wil inzetten om alle inhoudelijke en organisatorische ambities waar te maken op het gebied van talentontwikkeling, productie en educatie, en welke vaardigheden zij moeten bezitten. Zo is het (co)produceren van films een heel specifieke tak van sport die ook nog eens de nodige financiële risico’s met zich meebrengt, terwijl het opzetten van een talentontwikkelingsplatform weer heel andere organisatorische en artistieke vaardigheden vergt. De commissie vindt dat het plan geen overtuigend plan van aanpak bevat, noch op artistiek-inhoudelijk vlak, noch op organisatorisch vlak, om erop te vertrouwen dat de grote ambities kunnen worden waargemaakt. 

De commissie vindt het een tekortkoming dat in het plan een risicoanalyse ontbreekt. Juist ook gezien de enorme groeispurt die de organisatie wil maken had het in de ogen van de commissie voor de hand gelegen om risico’s in beeld te brengen, zoals tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld subsidies of publiek en verschillende beheersmaatregelen en financiële scenario’s te schetsen. Wat betreft de bedrijfsvoering valt het de commissie op dat de resultaten in 2017 en 2018 sterk fluctueerden. In 2017 was er sprake van een fors exploitatietekort, dat in 2018 weer deels is gecompenseerd met een overschot. De commissie vindt het een gemis dat Capture 22 in de aanvraag niet reflecteert op de fluctuaties in de bedrijfsvoering en de exploitatie in relatie tot de sterke groei die het beoogt voor de komende jaren. Het festival heeft volgens de commissie in de afgelopen jaren weliswaar een gestage groei in publieksbereik laten zien, maar deze groei rechtvaardigt de beoogde explosieve groei niet.

De commissie vindt de begroting voor de periode 2021-2024 te weinig realistisch, met name vanwege de aanzienlijke sprong die de organisatie wil maken. De beheerslasten stijgen van een bedrag rond de € 20.000 in 2017 en 2018 naar een bedrag van ruim twee ton in de periode 2021-2024 en ook de activiteitenlasten kennen een sterke groei. Deze sprong is in de ogen van de commissie organisatorisch en financieel te weinig onderbouwd in het plan. De beoogde inkomsten in de komende jaren stijgen op papier mee met de forse groei. De beoogde stijging in de bijdragen vanuit fondsen, sponsoring, merchandise en ‘verkoop’ worden in het plan te weinig onderbouwd. Er is geen concreet plan van aanpak aan de hand waarvan de beoogde groei aan inkomsten kan worden getoetst. Bovendien rechtvaardigt de gebrekkige onderbouwing van de beoogde groei in de ogen van de commissie niet een vertienvoudiging van de subsidie die de organisatie eerder vanuit het AFK ontving via projectsubsidies. De aanvraag maakt bovendien niet duidelijk waarom een verdubbeling van het aantal bezoekers, en de daarmee gepaard gaande stijging in publieksinkomsten, realistisch zou zijn. Wat betreft de financieringsmix merkt de commissie op dat Capture 22 voor de uitbreidingsplannen erg sterk leunt op de gevraagde bijdrage van het AFK.

Capture 22 heeft in de afgelopen jaren laten zien dat het via marketing en communicatie een behoorlijke zichtbaarheid in Amsterdam Zuidoost heeft weten te genereren. Het geeft in de aanvraag een aantal duidelijke kenmerken van wat de doelgroepen bindt, maar stelt ook dat het nog geen concrete marketingstrategie heeft uitgewerkt omdat de manieren waarop de doelgroepen communicatiekanalen voortdurend wijzigen. De commissie vindt dit een zwaktebod, en vindt dat de organisatie gezien de forse ambitie wel degelijk meer inzicht had kunnen geven in een meer uitgewerkte strategie om de beoogde verdubbeling van het aantal bezoekers te bereiken. De beoogde middelen die nu worden beschreven in het plan, zoals een nieuwsbrief, sociale media en een postercampagne vindt de commissie in het licht van de beoogde groei te beperkt. 


Diversiteit en inclusie

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als zeer goed. 
Het programma van DBUFF is in de ogen van de commissie bij uitstek cultureel divers. Omdat de urban film centraal staat heeft het programma van DBUFF een cultureel divers karakter. Ook is Capture 22 een logische partner voor partijen die de culturele diversiteit van hun organisaties willen versterken. Voor de komende kunstenplanperiode ziet Capture 22 het vooral als haar uitdaging om de diversiteit van andere organisaties binnen de culturele sector te versterken, bijvoorbeeld via een samenwerking met de Filmacademie en het programma Diversity in the Picture.

Capture 22 weet reeds een zeer cultureel divers publiek te bereiken en de commissie is van mening dat festival ook de komende jaren een cultureel divers publiek zal bereiken. De situering in Amsterdam Zuidoost, draagt er aan bij dat een cultureel divers publiek het festival goed weet te vinden. 

Door de aard van het festival is de Capture 22 bij uitstek cultureel divers, zowel wat betreft de kernorganisatie als de vrijwilligers. Bij de werving van personeel is culturele diversiteit een van de centrale proactieve uitgangspunten. Juist omdat Capture 22 bekend staat als een cultureel diverse organisatie, weten potentiële medewerkers met een cultureel diverse achtergrond het festival goed te vinden. De commissie is het met Capture 22 eens dat culturele diversiteit in het DNA van de organisatie zit.


Conclusie

De commissie constateert dat Capture 22 vanwege de beoordeling ‘onvoldoende’ bij het criterium Uitvoerbaarheid, niet voor subsidie in aanmerking komt.

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie Film.