Integriteit en verantwoording

Het AFK heeft kwaliteitszorg hoog op de agenda. Naast de directie wordt de kwaliteit geborgd vanuit adviescommissies met onafhankelijke voorzitters en de Raad van Toezicht. De onafhankelijkheid van adviseurs en medewerkers wordt gewaarborgd via een huishoudelijk reglement.

Jaarlijkse verantwoording

Het AFK is transparant over zijn werkwijze en verdeling van budgetten. Jaarlijks legt het fonds aan de hand van zijn jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid in de Gemeenteraad. Daarnaast voert het AFK geregeld overleg met de gemeente Amsterdam. Op ambtelijk niveau gebeurt dat met de afdeling Kunst en Cultuur die de regie voert over de hoofdlijnen van het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid. Naast het overleg op ambtelijk niveau neemt de directeur-bestuurder samen met de voorzitter en penningmeester van de Raad van Toezicht deel aan het bestuurlijk overleg met de wethouder.

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur (“Code”) is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De Code wordt gesteund door een comité van aanbeveling. Het Fonds acht het van belang dat het bij de uitvoering van zijn doelstelling, het investeren in kunst die het leven in de stad verrijkt, op een transparante wijze werkt en dat er een goede verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden is tussen de directeur-bestuurder en de raad van toezicht. In dit kader toetst het AFK zijn werkwijze, statuten en reglementen periodiek aan de Code.

Besturingsmodel: Raad van Toezicht

Het AFK is sinds 2008 georganiseerd via het raad-van-toezicht-model. De leden van de Raad van Toezicht (hierna ook: Raad) worden formeel benoemd door het college van B&W van de Gemeente Amsterdam, op voordracht van de Raad van Toezicht. De Raad houdt integraal toezicht op het functioneren van het AFK. Dit wil zeggen dat de Raad vooraf strategie, beleidsplan, jaarplan en begroting goedkeurt, en achteraf toeziet op het beleid van de directeur-bestuurder, op de realisatie van de doelstellingen en activiteiten, het risicobeheer en op de algemene gang van zaken van het AFK.

De rolverdeling tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder is primair bepaald door de statuten en het directiereglement. Binnen deze formele kaders fungeert de Raad als adviseur en sparringpartner van de directie. De Raad van Toezicht van het AFK bestaat uit minimaal vijf leden. De leden van de Raad van Toezicht worden aangesteld voor vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

Bezwaarprocedure

Het AFK neemt binnen de door de gemeente gestelde kaders zelfstandig besluiten over het toekennen van meerjarige en eenmalige subsidies aan culturele organisaties en kunstenaars. Tegen subsidiebesluiten van het AFK kan bezwaar worden gemaakt bij een onafhankelijke bezwaarcommissie.

Het AFK is voorstander van een informele, doelmatige aanpak als het om de bezwaar- en beroepsprocedure gaat. Daarbij kan goede communicatie met de indiener van een bezwaarschrift onnodige geschillen voorkomen of geschillen snel en efficiënt oplossen. Binnen de bezwaarprocedure is waar mogelijk de informele aanpak leidend. Op deze manier kan de reden voor het bezwaar in bepaalde gevallen worden weggenomen of kunnen de achtergronden van een besluit (nogmaals) worden toegelicht.

Documentatie

Download het AFK Huishoudelijk Reglement
Download de AFK Regeling Behandeling Bezwaarschriften

Mandaatbesluiten

Mandaatbesluit 27 juni 2024