Feikes Huis

Theater
Aangevraagd: € 75.000
Toegekend: € 75.000

Inleiding

Feikes Huis is een productiehuis en ontwikkelinstelling voor beeldend theater. Feikes Huis biedt ruimte voor artistiek onderzoek en innovatie en legt verbindingen tussen jong en ervaren talent. Feikes Huis werkt vanuit de overtuiging dat de ontwikkeling van het genre gebaat is bij een integraal beleid, van talentontwikkeling tot produceren en presenteren, van innovatief artistiek onderzoek tot het structureel organiseren van kennisdeling. De organisatie investeert daarom in research en innovatie van beeldend theater, in nieuw talent en in (inter)nationale verbinding met de gemeenschap van beeldende makers en gezelschappen. Het huis produceert voorstellingen, zowel van nieuwe als van ervaren makers, voor theaters en festivals.

Het beleid voor 2021-2024 krijgt vorm in jaarlijks minstens drie beeldende voorstellingen en drie residenties voor nieuwe makers ten behoeve van artistiek onderzoek en conceptontwikkeling. Mogelijke nieuwe makers zijn BetweenTwoHands, Ruta van Hoof, Wensley Piqué en Tim Hammer. Feikes Huis presenteert jaarlijks nieuw talent en nieuwe concepten in een speciaal programma: Puppet Playground / Objects Welcome. Daarnaast organiseert Feikes Huis workshops en masterclasses. Feikes Huis stimuleert artistiek onderzoek en innovatie met het Performance Technology Lab (in samenwerking met onder meer Likeminds, De Toneelmakerij en ICK Amsterdam). Met Over het IJ Festival deelt Feikes Huis een intrinsieke belangstelling voor hybride theatervormen en nieuwe vormen van publieksbetrekking. Jaarlijks organiseren zij samen een Festival Lab voor zes makers.

Feikes Huis ontvangt een vierjarige subsidie 2017-2020 binnen het Kunstenplan van € 63.655 per jaar (incl. indexatie 2020).
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 75.000 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als goed. 
Feikes Huis heeft volgens de commissie, als combinatie van productiehuis en ontwikkelplek in één, een overtuigende artistieke eigenheid. Die is gelegen in het feit dat de organisatie beeldend theater in vele vormen en maten op een eigenzinnige, innovatieve manier produceert en stimuleert. De commissie ziet Feikes Huis als een unieke plek waar moderne beeldtaal en fysiek objecttheater, jonge talenten en gerenommeerde makers elkaar inspireren en uitdagen. Juist deze combinatie bepaalt de eigen signatuur van het productiehuis: nieuw talent wordt gekoppeld aan ervaren makers en innovatie aan beproefde concepten. Met het Performance Technology Lab dat de komende periode wordt ingezet is er bovendien ruim aandacht voor technologische ontwikkelingen die het beeldend theater kunnen inspireren. Met deze prikkelende werkwijze levert Feikes Huis in de ogen van de commissie een wezenlijke bijdrage aan de bredere ontwikkeling en versteviging van beeldend theater in het podiumkunstenveld.  

De commissie vindt de artistieke betekenis voor de makers die zich ontwikkelen bij Feikes Huis overtuigend. Feikes Huis speelt naar de mening van de commissie een belangrijke rol in het begeleiden van talenten, het organiseren van het netwerk en het zorgen voor speelmogelijkheden van beeldende makers en heeft daarbij goed voor ogen wat hun behoeften zijn. De organisatie vertaalt dit dan ook in een overtuigend plan van aanpak voor de begeleiding van makers in uiteenlopende aspecten. In het Performance Technology Lab kan bijvoorbeeld met technologie worden geëxperimenteerd. 
De jaarlijkse residenties voor artistiek onderzoek en conceptontwikkeling, de workshops en masterclasses zijn inspirerende en effectieve manieren om de beoogde ontwikkeling te faciliteren. Interessant daarbij is dat ook meer ervaren makers de mogelijkheid kunnen krijgen om vormonderzoek te doen. Ook het netwerk van samenwerkingspartners dat Feikes Huis inzet geeft alle vertrouwen in een betekenisvolle ontwikkeling van beeldende makers. Elke residentie resulteert bovendien in een presentatie aan partners en aan een Nederlands-Vlaams netwerk van producenten en programmeurs. Door een sterke verbintenis met podia en festivals zoals De Brakke Grond en Over het IJ is het traject van onderzoek bij Feikes Huis tot en met presentatie aan een groter publiek gegarandeerd. De commissie vindt dat deze presentatiemogelijkheden in belangrijke mate bijdragen aan de artistieke waarde en effectiviteit van de talentontwikkeling voor de betrokken makers. 
Het plan toont echter geen directe visie op de impact die de producties kunnen hebben op het beoogde publiek van toeschouwers. Feikes Huis stelt dat het multidisciplinaire karakter van beeldende voorstellingen en de verbinding tussen jonge en ervaren makers kans biedt op het bereik van een divers publiek met uiteenlopende genrevoorkeuren en van verschillende leeftijdscategorieën. De commissie vindt deze stellingname weliswaar aannemelijk, maar mist een overtuigende uitwerking daarvan. 

De voorgestelde artistieke ontwikkeling die Feikes Huis wil doormaken in de komende jaren vindt de commissie overtuigend. In de afgelopen jaren werd ingezet op de overgang van productiekern naar producerend huis met ruimte voor talentontwikkeling en onderzoek. De activiteiten voor de komende periode passen in deze transitie en zorgen dat deze wordt verstevigd en verbreed. De doorontwikkeling ziet de commissie onder meer vorm krijgen in de uitbreiding van Puppet Playground / Objects Welcome naar andere steden en in het Performance Technology Lab, dat in 2017 begon als pilot en nu met vaste partners wordt bestendigd. Ook ziet de commissie de aanzet tot internationale samenwerkingen die een overtuigend aanknopingspunt bieden om zowel de organisatie als de makers verder te ontwikkelen. Zo bouwt Feikes Huis de internationale uitwisseling de komende jaren verder uit met onder meer een internationale coproductie, zodat het netwerk en het aantal speelplekken over de grens groeit. Deze internationale samenwerking kan door andere werkwijzen inspirerend zijn voor de makers. 
De commissie plaatst wel een kritische kanttekening bij de relatief beperkte ruimte in het plan voor nieuwe makers. In het plan zijn er veel coproducties genoemd met gevestigde makers, zoals Servaes Nelissen, Rieks Swarte en Marlyn Coetsier, die soms al een eigen gezelschap hebben. De doorstroming van nieuwe makers uit ontwikkeltrajecten naar producties is daarom nog niet overtuigend. 
De commissie ziet in het plan geen specifieke aandacht voor de artistieke ontwikkeling van de eigen medewerkers. 

Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als voldoende. 
De commissie vindt de verbinding van Feikes Huis met de stedelijke samenleving beperkt. Feikes Huis heeft sterke samenwerkingsverbanden met andere culturele instellingen in Amsterdam, zoals Likeminds, ROSE Stories, Over het IJ Festival, ICK, Ulrike Quade Company en de Toneelmakerij. Met haar activiteiten gaat Feikes Huis echter geen directe inhoudelijke en/of praktische verbinding aan met bewoners of de maatschappelijke organisaties. 

Uit het ondernemingsplan spreekt een inzet op activiteiten en het bereik van publiek in verschillende stadsdelen. Feikes Huis draagt daarmee bij aan de spreiding van het culturele aanbod en publieksbereik daarvan in Amsterdam. Hoewel het plan weinig specifiek is over de locaties van de diverse activiteiten, is duidelijk dat Feikes Huis partner is van Over het IJ Festival, waar een groot deel van het publiek voor de voorstellingen en installaties in Amsterdam gevonden wordt. Ook is Feikes Huis partner in de ontwikkeling van het nieuwe NDSM Theater van Stichting IJ Producties in Noord, waar voorstellingen gepresenteerd gaan worden. De ontwikkelingstrajecten in het Performance Technology Lab en het Over het IJ Festival Lab vinden hoofdzakelijk plaats in Noord en Oost, waarmee de spreiding van het aanbod en publiek vooral gericht is op deze stadsdelen.  

Feikes Huis heeft als eigen accent gekozen voor het thema Hightech stad. De commissie vindt dit passend bij de innovatieve en technologische kijk op beeldend theater. Zowel in de talentontwikkelingstrajecten als de productieplannen komt de zoektocht naar technische innovatie in beeldend theater naar voren. Feikes Huis investeert met culturele partners in artistiek onderzoek en makerslabs en in het gebruik van moderne digitale en interactieve technologieën op het podium. Een groot deel van de genoemde initiatieven zijn activiteiten van samenwerkingspartijen zoals Over het IJ, waarbij Feikes Huis partner is. De commissie merkt hierbij op dat de specifieke eigen inbreng van Feikes Huis in de uitwerking van het thema in de aanvraag onderbelicht blijft.


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als voldoende. 
De commissie beschouwt het ondernemingsplan van Feikes Huis als realistisch en uitvoerbaar. Feikes Huis is op artistiek vlak voldoende toegerust om de plannen ten uitvoer te brengen. De artistieke directie is bekwaam en heeft het vakmanschap en de ervaring om jonge talenten langere tijd te ondersteunen in hun ontwikkeling. De commissie vindt daarbij de artistieke partners zoals Likeminds en Over het IJ, die zich ook richten op talentontwikkeling van onafhankelijke makers, passend voor een ontwikkelplek. Door de vele coproducenten is er een stevige basis om de producties uit te kunnen voeren.
De omvang van de inzet van de zakelijk leider, is in de ogen van de commissie gering in relatie tot de beoogde ontwikkelingen en hoeveelheid activiteiten. De commissie vindt het een goede stap dat in komende periode ingezet wordt op versterking, naast de assistent zakelijk leiding, die tevens productie doet.

De commissie stelt vast dat Feikes Huis een gezonde bedrijfsvoering kent die voldoende basis biedt om de beoogde plannen uit te voeren. De organisatie heeft voldoende reserves om tegenvallers op te kunnen vangen. Het ondernemingsplan is voorzien van een risicoanalyse. Feikes Huis geeft daarbij aan dat de organisatie klein en flexibel is en daardoor snel kan inspelen op tegenvallers door bijvoorbeeld het aantal producties te beperken, meer coproducenten te zoeken en te investeren in private fondsenwerving. De commissie vindt dit haalbare en concrete maatregelen die passen bij zowel de wendbaarheid als de kwetsbaarheid van deze kleine organisatie.
De commissie vindt het plan minder overtuigend ten aanzien van de vraag hoe met de huidige bedrijfsvoering de organisatie op langere termijn effectief kan functioneren. Feikes Huis benoemt dat het verloop van personeel groot is, door de beperkte mogelijkheid van doorgroei binnen de organisatie. In 2021-2024 wil de organisatie deze zelfbenoemde zwakte aanpakken en het fundament onder Feikes Huis verder verstevigen. Dit is in de ogen van de commissie een zinvol streven, maar het ontbreekt in de aanvraag aan een concrete beschrijving van de manier waarop de organisatie deze ambities wil realiseren. 

De commissie vindt de meerjarenbegroting 2021-2024 niet geheel realistisch en passend bij de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten. De commissie vindt dat de begroting summier en weinig transparant is. Met name aan de kostenkant is sprake van relatief hoge bedragen of stijgingen ten opzichte van voorgaande periode, die niet allemaal zijn toegelicht. De stijging in activiteitenkosten wordt verklaard door de kosten van nieuwe activiteiten zoals het Performance Technology Lab en de residenties. Maar voor de hogere pr-kosten vindt de commissie geen overtuigende verklaring, temeer daar het beoogde publieksbereik nauwelijks toeneemt ten opzichte van voorgaande periode. Daarnaast vindt de commissie ook de overheadkosten van de organisatie fors gestegen, met name op het gebied van huisvesting, kantoor- en administratiekosten. Deze worden onvoldoende toegelicht, waardoor de commissie niet is overtuigd dat ze passend zijn.  
De batenkant van de begroting vertoont een gevarieerde financieringsmix. De commissie vindt het daarbij positief dat wordt ingezet op verhoging van de private middelen. De commissie constateert dat een relatief hoge bijdrage van het Fonds Podiumkunsten wordt verwacht. De begroting is voor een groot deel op deze bijdrage gebaseerd, waardoor de financieringsmix enigszins onevenwichtig is. Het aandeel van de AFK-subsidie binnen het totale dekkingsplan neemt af ten opzichte van eerdere jaren, en staat naar de mening van de commissie in een goede verhouding tot de omvang van de activiteiten in de stad.

Het marketingplan is naar de mening van de commissie te algemeen geformuleerd en niet overtuigend om zowel makers voor de talentontwikkelingstrajecten als publiek bij de producties effectief te bereiken. Het marketingplan is er vooral op gericht om de positie en naam van Feikes Huis als kwaliteitskeurmerk verder te laden, voor het publiek en voor het werkveld. Feikes Huis staat daarbij voor de taak om makers met uiteenlopende signaturen te promoten, maar in het plan ontbreekt het aan een overtuigende richting of aanpak. Het ontbreekt in het plan aan een verbinding met de marketingaanpak voor de aan Feikes Huis verbonden makers. 
De doelgroepen worden ruim beschreven aan de hand van de aspecten binnen het aanbod van Feikes Huis waartoe ze zich aangetrokken zouden moeten voelen: het multidisciplinaire karakter, het universele karakter, research en innovatie en de uiteenlopende speellocaties. De commissie ziet echter geen acties die specifiek gericht zijn op het werven van die doelgroepen voor het specifieke aanbod. De commissie leest vooral een verwachting dat de festivals, theaters en partnerorganisaties waarmee Feikes Huis samenwerkt publiek bij de voorstellingen zullen generen. Het marketingplan laat vanuit Feikes Huis namelijk vooral inzet zien op uitbreiding van en samenwerking met deze netwerken. Deze inzet vindt de commissie niet overtuigend om het beoogde publiek bij de producties van Feikes Huis te betrekken, omdat het publiek niet vanzelfsprekend bekend is met de organisatie. 


Diversiteit en inclusie 

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als voldoende.
Feikes Huis levert met haar activiteiten in de ogen van de commissie een bescheiden bijdrage aan de culturele diversiteit van het Amsterdamse cultuuraanbod. In komende periode is een maker betrokken vanuit een niet-westerse achtergrond, die zich wil ontwikkelen in objecttheater en het slavernijverleden als thema neemt. Dit project, Buka Busi Nengre wordt als communityproject ontwikkeld in samenwerking met de Bijlmergemeenschap. Het moet leiden tot een event voor festivals met een cultureel divers karakter, zoals Keti Koti. 

De commissie vindt dat Feikes Huis een beperkte bijdrage levert aan het bereiken van een cultureel divers publiek. Feikes Huis benoemt in het plan dat het beeldende theater in principe geschikt is voor een cultureel divers publiek, omdat het universele zeggingskracht heeft en niet talig is. De commissie vindt deze aanname te eenvoudig. Tekstarm theater werpt weliswaar geen taalbarrière op, maar dat maakt de producties nog niet vanzelf geschikt voor bezoekers die geen Nederlands verstaan. De organisatie heeft het voornemen om te werken aan speciale concepten die gericht zijn op cultureel diverse publieksgroepen. De aanvraag reflecteert echter nauwelijks op de vragen hoe Feikes Huis denkt te zorgen dat de producties inhoudelijk, wat betreft vormgeving, repertoire, speelstijl et cetera aansprekend zijn voor het beoogde publiek. De commissie is positief over de betrokkenheid van een cultureel diverse maker bij de ontwikkeling van speciale concepten die gericht zijn op cultureel diverse publieksgroepen. Uit de plannen spreekt wel dat de organisatie de noodzaak voelt van culturele diversifiëring van het publiek, maar er mist een overtuigend plan van aanpak om dit te realiseren. 
Wel ziet de commissie concrete stappen om meer cultureel diverse deelnemers te bereiken voor de talentontwikkelingstrajecten. Zo gaat de organisatie met ROSE Stories workshops geven om meer biculturele makers of spelers op te leiden, wat de commissie een goede ontwikkeling vindt. 

De commissie vindt de visie en het plan met betrekking tot diversifiëring van het personeel en bestuur weinig concreet. Feikes Huis zegt zich nadrukkelijk te gaan richten op het aantrekken van cultureel divers personeel in de creatieve teams, de organisatie en het bestuur. Men zoekt daarvoor onder meer binnen het netwerk van ATANA. Op bestuurlijk niveau is er nu nog geen sprake van diversiteit en de commissie onderschrijft dan ook de noodzaak die de organisatie zelf constateert om hier actief verandering in te brengen.


Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Feikes Huis te honoreren voor het gevraagde subsidiebedrag van € 75.000 per jaar.

De aanvraag is behandeld binnen de adviescommissie Theater.