AFK & Kunstenplan: Transitie in volle gang

June 15, 2015
Meerjarige subsidies

Binnen de uitvoering van het Kunstenplan 2017-2020 krijgt het AFK een nieuwe, uitgebreide rol. Naast de huidige incidentele kunstfinanciering zal het fonds ook meerjarige subsidies verstrekken. Om de sector en overige belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren, doet het AFK geregeld verslag van de stappen in dit transitieproces.

Sectorbijeenkomsten

In de maand mei en begin juni hield de gemeente, in samenwerking met het overlegorgaan van de Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI), drie brede veldgesprekken rond het komende Kunstenplan en de nieuwe systematiek. Het AFK vervolgde die bijeenkomsten afgelopen week met een serie gesprekken in kleiner verband. Deze gesprekken vonden plaats in een gemêleerd gezelschap van grote en kleine, producerende en presenterende instellingen uit diverse disciplines waarbij de specifieke focus lag op de rol van het AFK. Gesprekken die als voorbereiding dienen op zowel de nieuwe regeling voor meerjarige subsidies, als het bredere beleid van het AFK voor de komende vierjarige periode. De bijeenkomsten leverden waardevolle informatie op vanuit de sector. Bovendien kwam een aantal vragen aan bod die leven omtrent de nieuwe regeling.

Meerjarige subsidies bij het AFK

Binnen de nieuwe regeling verstrekt het AFK meerjarige subsidies aan instellingen die, naast de organisaties die behoren tot de Amsterdamse Basisinfrastructuur, een aanvraag doen in het kader van het Kunstenplan. Vanaf 2017 wordt deze meerjarige regeling toegevoegd aan de huidige (incidentele) financieringsmogelijkheden die het fonds al biedt. Een deel van de Kunstenplan- instellingen doen hun aanvraag straks bij het AFK in plaats van bij de gemeente. Uitgangspunt bij het verstrekken van de meerjarige subsidies is een termijn van vier jaar. Onderzoek dient uit te wijzen of nieuwe instellingen in de regeling baat zouden hebben bij variatie in de lengte van deze termijn, zodat het AFK ook op dat vlak maatwerk kan leveren.

Inkomstennorm & financiële armslag

Goede en kansrijke initiatieven wil het AFK behouden en versterken, onder meer door het leveren van maatwerk in de afspraken rond cultureel ondernemerschap. Met name met betrekking tot de eigen inkomstennorm geeft het veld aan dat er behoefte is aan variatie in percentages. Van een gevestigde instelling die meerdere ‘blockbusters’ programmeert zijn tenslotte hogere inkomsten te verwachten dan van een nieuwkomer met een programma waarin experiment de boventoon voert. Daarnaast geeft de sector te kennen dat er sinds de landelijke cultuurbezuinigingen wordt gewerkt met een zodanig krap budget, dat de continuïteit van menig organisatie in gevaar komt. Een deel van de instellingen pleit dan ook voor het creëren van meer armslag per organisatie door het maken van scherpere keuzes.

Ruimte voor het onverwachte

Investeren in een toekomstbestendige kunstsector wil het AFK doen door ruimte te scheppen voor het onverwachte; van creatieve samenwerkingsverbanden of bijzondere programma’s tot al het andere dat zich onvoorzien aandient en niet vier jaar vooruit te plannen is. De roep om meer bewegingsvrijheid klinkt in alle veldgesprekken en volgt logischerwijs uit de snelle veranderingen die zich in de samenleving en bij het kunstpubliek voltrekken. Het AFK ziet in deze context kansen om de huidige, meer flexibele, financieringsinstrumenten van het fonds ook ten goede te laten komen aan meerjarig gesubsidieerde instellingen. Uitgangspunt daarbij is de aansluiting bij de bewegingen in de stad. Zo signaleert het AFK prioriteit in het scheppen van aanbod voor nieuwe publieksgroepen, de toepassing van nieuwe media en e-cultuur, en kunst in de rol van ‘stedelijk laboratorium’: hoe kan kunst en cultuur worden toegepast op gebied van stedelijke vernieuwing, wetenschap of maatschappelijke vraagstukken?

AFK in transitie

Met het aanstellen van een Kwartiermaker meerjarige subsidies is een eerste praktische stap gezet in het transitieproces. Op dit moment werkt het AFK aan het concept van de nieuwe regeling en het adviesproces. Samen met de hoofdlijnennota wordt deze opzet begin september besproken door het college van Burgemeesters en Wethouders waarop in het najaar het advies van de Kunstraad volgt en de uiteindelijke bespreking en vaststelling in de gemeenteraad.

Vragen?

Voor alle specifieke vragen en opmerkingen rondom de rol van het AFK in het komende Kunstenplan kunt u zich tot het fonds richten per e-mail via: kunstenplan@afk.nl.