Nieuwe rol AFK in Kunstenplan definitief

24/04/2015
Meerjarige subsidies

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) krijgt een nieuwe rol in de uitvoering van het Kunstenplan 2017-2020, aldus is besloten in de gemeenteraadsvergadering van 22 april. Tijdens de vergadering stemde de gemeenteraad in met de Contourennota van wethouder Ollongren, die naast een beleidsinhoudelijk deel en 7,6 miljoen extra, een systematiekwijziging voorstelt.

Gesprekken met het veld

Het AFK pakt de uitdaging van een systematiek met meer ruimte voor maatwerk graag aan. Voor het uitwerken van deze plannen is intensief contact met de sector onontbeerlijk. Het AFK is aanwezig bij de gesprekken tussen de wethouder en de sector, die in mei en juni plaatsvinden. Ook zal het fonds daarvoor en daarna met vertegenwoordigers van diverse culturele instellingen van gedachten wisselen over de invulling van de komende regeling.

AFK-directeur Clayde Menso: ‘Het AFK heeft een hart voor kunst en is daarom blij met deze kans om Amsterdamse instellingen op maat te gaan bedienen. Ons uitgangpunt is om in samenspraak met de sector te komen tot een instrument voor meerjarige ondersteuning. Juist in de combinatie met onze bestaande financieringsinstrumenten ligt de kans om het Amsterdamse kunstenveld in de praktijk te versterken.’

Kanttekeningen bij de systematiek

Uiteraard beseft het AFK dat er aarzelingen leven omtrent de voorgestelde systematiek. Per slot van rekening zijn er voor het AFK ook vragen die beantwoord moeten worden. Zo is het voor de uitwerking van de toekomstige subsidieregeling belangrijk wat de omvang van de Amsterdamse BIS wordt, in relatie tot de instellingen die aanspraak kunnen maken op ondersteuning vanuit het AFK. Vervolgens kan er optimaal invulling worden gegeven aan een efficiënte, doeltreffende organisatiestructuur waar zoveel mogelijk middelen ten goede komen aan de kunst zelf.

Het AFK heeft er alle vertrouwen in om, samen met de sector, te komen tot een flexibele en transparante regeling die het Amsterdamse kunstenveld en de stad ten goede komt. Onze inzet is en blijft om instellingen en makers - ook in de toekomst - zo goed mogelijk in staat te stellen hun ambities te verwezenlijken en de stad te verrijken met kunst van waarde.

Over de nieuwe rol van het AFK

In de Contourennota van de Wethouder is in de uitvoering van het Kunstenplan 2017-2020 een nieuwe rol weggelegd voor het AFK. Naast incidentele kunstfinanciering zal het AFK ook een deel van de structurele kunstfinanciering op zich nemen. De gemeenteraad kiest voor het invoeren van een nieuwe Kunstenplansystematiek, met een Amsterdamse Basisinfrastructuur als subsidieregeling voor instellingen die een essentiële functie vervullen binnen de stad. Het AFK, aldus de Contouren, geeft uitvoering aan de ondersteuning van alle overige instellingen binnen het Kunstenplan.