Aanvragen regeling Ontwikkeling 2021-2024 gestart

Vanaf 1 april 2021 kunnen organisaties een subsidieaanvraag indienen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor de regeling Ontwikkeling professionele organisaties 2021-2024. Op 1 april 2021 om 10:00 gaat de regeling Ontwikkeling open, vanaf dat moment kan doorlopend worden ingediend.

Specifieke doelgroepen

De nieuwe regeling Ontwikkeling is allereerst bedoeld voor jonge organisaties; doel van de regeling is om organisaties die relatief kort bestaan (2 tot 6 jaar) te versterken en te ondersteunen in hun professionalisering. De regeling Ontwikkeling vervangt daarmee de regeling Tweejarige subsidies uit het Kunstenplan 2017-2020.   

Op verzoek van de gemeente Amsterdam is de regeling Ontwikkeling tijdelijk uitgebreid met een specifieke tweede doelgroep. Deze bestaat uit een aantal organisaties die op hun aanvraag voor de vierjarige regeling ‘21-’24 van het AFK een positief advies ontvingen, maar waarvoor geen budget beschikbaar was. Het betreft enkel organisaties die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en volledige programmering van een vaste ruimte.  

Organisaties in ontwikkeling 

Aanvragen voor deze regeling zijn in elk geval gericht op ontwikkeling, maar de subsidie kan ook worden ingezet voor reguliere activiteiten. Jonge organisaties kunnen kiezen voor artistieke ontwikkeling, zakelijke ontwikkeling, ontwikkeling van publiek of van diversiteit en inclusie. Voor de tweede groep aanvragers is de subsidie een tijdelijke overbrugging om hun activiteiten voort te zetten en te werken aan een nieuw financierings- of bedrijfsmodel.  

Aanvragen 

Op 1 april 2021 om 10:00 gaat de regeling Ontwikkeling open, vanaf dat moment kan doorlopend worden ingediend.  

  • Er kan tussen 1 april en 1 juni 2021 subsidie worden aangevraagd, met terugwerkende kracht voor de periode vanaf 1 januari 2021. Daarna geldt een startdatum vanaf 13 weken na indienen.  

  • Organisaties kunnen een aanvraag doen voor één projectjaar tegelijk; jonge organisaties ook voor twee jaar. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 100.000 per projectjaar.   

  • Het beschikbare budget voor jonge organisaties in 2021 en 2022 is in totaal: € 1.560.000. Om ruimte te houden voor nieuwe aanvragen in het tweede jaar is het subsidieplafond als volgt verdeeld: € 574.000 in 2021 en € 986.000 in 2022.  

  • Het vastgestelde subsidieplafond voor 2021 voor niet-ondersteunde vierjarige aanvragers met positief besluit is € 800.000. In 2022 is er een mogelijkheid tot verlenging.  

Zie voor de specifieke beschrijving van beide doelgroepen de regeling Ontwikkeling. Vragen over deze regeling? Kijk ook bij de Veelgestelde vragen.

LET OP: voor deze regeling is een beperkt budget beschikbaar. Aanvragen worden behandeld tot het subsidieplafond is bereikt. Naar verwachting is de belangstelling voor de regeling groot. Wees dus op tijd met aanvragen!