AFK & Kunstenplan: Reactie op Hoofdlijnen Cultuurnota

October 8, 2015

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft met belangstelling kennis genomen van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020, zoals deze vandaag naar de gemeenteraad zijn gegaan. Positief van toon naar de sector toe zet het college in deze Hoofdlijnen uiteen waar in de komende beleidsperiode op wordt ingezet. De nota biedt het kader voor professionele Amsterdamse kunstinstellingen om hun aanvragen voor het Kunstenplan in te dienen en het beoordelingskader dat wordt gehanteerd vanuit respectievelijk de Amsterdamse Kunstraad en het AFK.

Het beleid van het AFK sluit naadloos aan bij de uitgangspunten die de Gemeente benoemt in deze Hoofdlijnen: ruimte voor dynamiek en flexibiliteit binnen de Amsterdamse kunstsector, met aandacht voor het investeren in nieuw publiek, het aangaan van onderlinge coalities en nieuwe mogelijkheden voor financiering.

In de Hoofdlijnen wordt de aanzienlijke uitbreiding van de taak van het AFK verder uitgewerkt. Vanaf 2017 verstrekt het AFK meerjarige subsidies in het kader van het Kunstenplan, naast de projectsubsidies en individuele subsidies die het fonds al geruime tijd onder zijn hoede heeft. Naast het beperkt aantal organisaties dat de Amsterdamse basisinfrastructuur (A-Bis) vormt, kan het overige deel van het rijke, veelzijdige Amsterdamse kunstleven voor verschillende vormen van ondersteuning bij het AFK terecht. We hebben het hier over honderden kunstenaars en organisaties in de stad die - naast de basisinfrastructuur - het verschil maken binnen de culturele hoofdstad.

Het AFK biedt de sector straks een samenhangende reeks subsidiemogelijkheden bij één loket, die onderling te combineren zijn om instellingen optimaal en op maat te kunnen bedienen. Met het komende pakket aan subsidies draagt het fonds bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad. Dat doet het fonds met vierjarige en tweejarige subsidies voor respectievelijk de gevestigde en de jongere Kunstenplan-instellingen, de huidige incidentele projectsubsidies en innovatiesubsidies voor meerjarige aanvragers.

Het AFK herkent zich in de aandacht voor de meerpolige stad, wat betreft de inzet op zowel een meer gevarieerd cultuurpubliek als een goede spreiding van aanbod door de hele stad. Daarbij vraagt het AFK aandacht voor de positie van de stadsdelen in relatie tot hun cultuurbudget. Het AFK heeft in zijn rol als aanjager van kunst in de openbare ruimte en buurtgebonden cultuurinitiatieven, sterke partners in de wijken nodig. De vraag is wat de slagkracht wordt van de stadsdelen nu na de bestuurlijke herindeling een aantal budgetten niet meer beschikbaar is.

De Hoofdlijnennota geeft ruim aandacht aan talentontwikkeling en cultuureducatie. Het loslaten van de generieke verplichting voor Kunstenplan-instellingen op het gebied van cultuureducatie zal naar verwachting voor een betere balans tussen vraag van het onderwijs en aanbod van culturele instellingen leiden.

Het AFK constateert verheugd dat het talentontwikkelingsprogramma 3Package Deal, een samenwerking tussen het AFK en Bureau Broedplaatsen, wordt gezien als “een belangrijke schakel naar succes” en daarmee een effectief instrument om excellentie te bevorderen. Het college vraagt het AFK om dit programma, dat ontwikkelbudget en woon/werkruimte voor toptalent combineert met het netwerk van gerenommeerde Amsterdamse instellingen, uit te breiden. Het AFK kijkt ernaar uit de mogelijkheden hiertoe met Bureau Broedplaatsen en de inmiddels 35 deelnemende Amsterdamse instellingen te onderzoeken. Lees hier de volledige Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017 – 2020.