Nieuwe regeling: Tweejarige subsidies Cultuurmakers

Balkan Vrouwenkoor Amsterdam
Balkan Vrouwenkoor Amsterdam
September 7, 2020

De voormalige regeling Tweejarige subsidies Amateurkunst is omgevormd tot de regeling Tweejarige subsidies Cultuurmakers. Het AFK wil zo de continuïteit en zichtbaarheid van actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd in Amsterdam bevorderen, en aansluiten bij nieuwe genres en vormen waarin gezelschappen zich organiseren. Vanaf 1 oktober kunnen Amsterdammers die in groepsverband actief cultureel en creatief bezig zijn in de vrije tijd, een subsidieaanvraag indienen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 november. De subsidie is voor de kalenderjaren 2021 en 2022.

Belangrijkste wijzigingen

Ten opzichte van de eerdere regeling Amateurkunst, is er in de vernieuwde regeling Tweejarige subsidies Cultuurmakers een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo worden ‘amateurkunstenaars’ nu ‘cultuurmakers’. Met deze bredere term ‘cultuurmakers’, benadrukt het AFK dat de regeling er is voor alle Amsterdammers die in hun vrije tijd actief meedoen met kunst en cultuur. Bijvoorbeeld door spoken word te beoefenen, in een band te spelen of wandkleden te borduren. Het minimumaantal deelnemers van een vast gezelschap wordt versoepeld van 12 naar minimaal 3 deelnemers, die in continuïteit samenkomt. 

Anders dan in de oude regeling, kunnen naast stichtingen en verenigingen, voortaan ook individuen (als natuurlijk persoon) aanvragen namens hun gezelschap. Zij kunnen hiervoor de modelsamenwerkingsovereenkomst gebruiken die te vinden is op de website. Cultuurmakers moeten wel minstens één optreden, voorstelling, tentoonstelling, etc. organiseren en woonachtig zijn in Amsterdam. Naast de modelsamenwerkingsovereenkomst, is vanaf nu ook een modelbegroting als handige tool te vinden op de website. Verder zijn de subsidiebedragen niet langer gekoppeld aan een bepaalde kunstdiscipline of de grootte van een gezelschap. Er zijn in de nieuwe regeling drie categorieën voor subsidiebedragen (€ 2.000, € 3.000 en € 4.000). Welke categorie je kunt kiezen is gekoppeld aan de hoogte van de jaarbegroting van een gezelschap.

Daarnaast komen gezelschappen met begrotingen die meer dan € 40.000 per jaar bedragen niet meer in aanmerking voor deze nieuwe regeling. Wel kunnen zij nog steeds projectsubsidies aanvragen.

Over de regeling Tweejarige subsidies Cultuurmakers

De nieuwe regeling Tweejarige subsidies Cultuurmakers is bedoeld voor Amsterdammers die zich in hun vrije tijd in groepsverband creatief en cultureel ontwikkelen vanuit hun interesse, passie of liefhebberij. Denk bijvoorbeeld aan zingen, rappen, dansen, dichten, schrijven, acteren, filmen, schilderen, tekenen, fotograferen, stand-up. Dit doen zij in de vrije tijd en dus niet onder schooltijd of als baan. Zij leveren een grote bijdrage aan de spreiding van kunst en cultuur in de stad, en aan de verbinding van kunst en cultuur met alle lagen van de samenleving.