Reactie AFK op Blueyard evaluatie Kunstenplan 2021-2024

De totstandkoming van het Kunstenplan 2021-2024 van de gemeente Amsterdam is geëvalueerd. Het AFK heeft het zojuist verschenen rapport van adviesbureau Blueyard met belangstelling en waardering gelezen. De vierjarige regeling van het AFK is onderdeel van de evaluatie, en de samenhang tussen verschillende typen ondersteuning voor culturele organisaties in Amsterdam. Het AFK is net als de andere partners in het Kunstenplan bevraagd en heeft uitgebreide informatie aangeleverd voor het onderzoek. We staan in dit bericht daarom kort stil bij een aantal uitkomsten.

Gedegen onderzoek

Het evaluatierapport laat een gedegen onderzoek zien. Het geeft een heldere analyse van wat er in het hele proces van het Kunstenplan goed is gegaan en wat er beter kan. Het AFK is blij met de constatering dat in het hele Kunstenplan sprake is geweest van zorgvuldigheid bij de beoordeling van aanvragen, met de positieve waardering voor de kwaliteit van de adviezen van het AFK en voor de constructieve samenwerking tussen Amsterdamse Kunstraad en AFK.

Het rapport bevat doordachte aanbevelingen voor verbetering, die de sector ten goede komen. Verduidelijking en waar mogelijk vereenvoudiging spelen daarbij een belangrijke rol. Die vraag wordt deels geadresseerd in een vervolgonderzoek naar mogelijke verbeteringen in de systematiek als geheel. Daarnaast is met relatief kleine aanpassingen ook veel winst te behalen.

Vermindering lastendruk

Zo is het begrijpelijk dat de culturele sector graag zo min mogelijk lastendruk wil bij het doen van een aanvraag. Het is belangrijk balans te houden tussen uitvoerige informatie die de aanvraag en de organisatie recht doen, én informatie die beperkt blijft tot wat echt nodig is. Het AFK wil daarom met alle betrokkenen opnieuw kijken naar de gezamenlijke uitvraag van gegevens. Als we die beter kunnen afstemmen op de praktijk van verschillende kunstdisciplines vergemakkelijkt dat het doen van een aanvraag. De overeenstemming tussen landelijke en Amsterdamse aanvraaggegevens betrekt het AFK hier ook graag bij. 

De evaluatie onderstreept dat er in Amsterdam sprake is van een gezamenlijke beleidsvisie. De evaluatie laat ook zien waarom het waarmaken van deze visie via verschillende regelingen voor uiteenlopende doelgroepen verloopt, en soms ook verschillende eisen stelt. Met maatwerk dragen de regelingen elk bij aan een deel van de beleidsdoelen en samen aan het geheel. Waar verschillen in bijvoorbeeld de uitwerking van criteria relevant zijn, kunnen die voor de aanvrager beter worden toegelicht en inzichtelijk gemaakt, stelt het rapport. Het AFK neemt de verbetersuggesties hiervoor ter harte. 

De evaluatie stelt terecht dat een integraal beleid niet alleen gaat over samenhang tussen de verschillende vormen van vierjarige subsidie in de stad. Het gaat ook over doorstroom in het bestel, over ontwikkelingen in de projectmatig gefinancierde cultuur, en over de wisselwerking tussen cultuureducatie, ontwikkeling, productie en presentatie van kunst in de stad. Dat betekent dat ook de financiering hiervan met elkaar samenhangt. En dat we de kennis en kunde, zoals die bij het AFK en de Amsterdamse Kunstraad aanwezig zijn, daarvoor volop moeten inzetten.

Dynamiek en nieuwkomers

Een vitale kunstsector heeft naast sterke schouders en tradities ook een zekere mate van dynamiek nodig. En ruimte voor nieuwkomers om te groeien. Zo heeft de tweejarige regeling (nu regeling Ontwikkeling) van het AFK geleid tot veel succesvolle nieuwe toetreders in het Kunstenplan. Met de AFK projectsubsidies worden op hun beurt tal van onafhankelijk werkende makers en nieuwe artistieke ‘talen’ overal in de stad ondersteund. Gevarieerde subsidiemogelijkheden zorgen met elkaar voor een veelzijdige, inclusieve, kwalitatief sterke en goed gespreide cultuursector. Dat is goed nieuws voor professionele kunstenaars, cultuurmakers in de vrije tijd en natuurlijk ook voor het Amsterdamse publiek. 

Voor de stad betekent dit een zorgvuldige afweging van de balans tussen behoud en vernieuwing. Het AFK kijkt met belangstelling uit naar de mogelijke verbeteringen in de Kunstenplansystematiek, waarover de wethouder spreekt in haar brief aan de gemeenteraad. Het AFK zou het raadzaam vinden als hierbij niet alleen de landelijke systematiek wordt betrokken, maar ook bijvoorbeeld internationale inspiratie. Vooral een Amsterdamse werkwijze op maat is belangrijk. Een werkwijze die de buitengewone Amsterdamse cultuur en de landelijke en internationale uitstraling daarvan toekomstbestendig ondersteunt.

Fantastische kunst voor alle Amsterdammers!

Het AFK denkt hier graag in mee. We kijken er naar uit hierbij samen op te trekken met de gemeente Amsterdam. Het gaat uiteindelijk om een gemeenschappelijk resultaat: Fantastische kunst voor alle Amsterdammers!