Start aanvragen regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024

Vanaf maandag 15 november 2021 09:00 uur kunnen organisaties een aanvraag indienen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) voor de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024. Aanvragen kunnen via Mijn AFK worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 3 december 16:00 uur. De regeling en de toelichting op de regeling staan vanaf 10 november op de website van het AFK.

Amsterdamse culturele organisaties die vierjarig subsidie ontvangen uit het Kunstenplan 2021-2024 kunnen aanvragen voor de inzet van een of meer cultuurcoaches in het (speciaal) primair en het voortgezet onderwijs. De cultuurcoaches stimuleren kinderen, zowel tijdens als na school, actief kunst en cultuur te beoefenen. Cultuurcoaches verbinden scholen, kinderen en ouders met het aanbod cultuureducatie in de wijken van de stad, waardoor meer kinderen en jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur. De coaches zijn onderwijsbevoegde kunstvakdocenten die in alle disciplines zelfstandig voor de klas staan.

We adviseren op tijd aan te vragen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en het aantal aanvragen dat met het beschikbare budget gehonoreerd kan worden is begrensd.

Over de regeling

De regeling is een samenwerking van de afdelingen Onderwijs & Jeugd en Kunst & Cultuur van de Gemeente Amsterdam, Mocca en het AFK, voortbouwend op de Pilot Cultuurcoach in 2020 en 2021. Aanbevelingen uit de pilot die in deze regeling zijn verwerkt, zijn onder meer:

- Ook organisaties die een vierjarige subsidie ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie in de periode 2021-2024 kunnen aanvragen.
- In de beoordelingscriteria wordt getoetst of de aanvrager samenwerkt met het Jongerencultuurfonds Amsterdam (JFCA). Bij doorstroming naar naschools aanbod worden ouders of verzorgers actief gewezen op de mogelijkheid tot vergoeding van cursuskosten door het Jongerencultuurfonds Amsterdam.
- Een ervaren cultuurcoach zonder lesbevoegdheid mag ook voor de klas staan.
- In de beoordelingscriteria is opgenomen dat bij aanstelling van cultuurcoaches de Code Diversiteit en Inclusie toegepast wordt.

De regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024 komt voort uit de verruimde Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) 2019 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het gemeentebestuur van Amsterdam stelt hiervan 30 fte beschikbaar voor cultuurcoaches. Deze uitbreiding van de combinatiefunctie van de cultuurcoach is opgenomen in de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024 en het Kunstenplan 2021-2024 van de Gemeente Amsterdam.

Vragen

Op de webpagina van de regeling vind je de regeling en de toelichting op de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024, en meer informatie over de regeling. Inclusief een overzicht van Veelgestelde Vragen.