Vacature: twee leden Raad van Toezicht (deze vacature is gesloten)

Let op: deze vacature is gesloten

 

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in fantastische kunst voor alle Amsterdammers. Het AFK verstrekt subsidies aan kunstenaars en culturele organisaties, jaagt innovatie aan en stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst. Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, professionele kunst en amateurkunst – in alle disciplines en uit alle delen van de stad. Als grootstedelijk kunstfonds biedt het AFK ondersteuning aan hoogwaardige culturele activiteiten en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad. In totaal zijn er ruim 20 medewerkers in dienst van het AFK.

Raad van toezicht van het AFK

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang zaken bij het AFK. De raad van toezicht van het AFK bestaat uit zeven leden en vergadert minimaal vier keer per jaar. De raad onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit. De gezochte kandidaat draagt bij aan de diversiteit en inclusie in de raad. Mensen met verschillende achtergronden in studie, afkomst en cultuur worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

De raad heeft onder meer de volgende taken:

* het met gericht advies terzijde staan van de directie;
* vaststellen van de regels die gelden voor het toekennen van subsidies en prijzen;
* vaststellen van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening);
* goedkeuren van het jaarplan en (meerjaren)beleidsplan inclusief begroting.

De leden van de raad van toezicht beschikken over:

* functionele onafhankelijkheid en zijn geen (direct) belanghebbenden van het fonds;
* een hart voor de kunst en affiniteit met de culturele sector;
* een brede maatschappelijke oriëntatie, politieke sensitiviteit en een netwerk dat van belang is voor het fonds;
* de capaciteit om een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en toezichthoudende afstand.

Profiel kandidaat

Bij de selectie van de twee nieuwe leden wordt, naast het voorgaande, in het bijzonder gekeken naar de kennis en/of ervaring van de kandidaat op (één of meerdere) van de volgende aandachtsgebieden:

* creatieve industrie en/of (kunst)onderwijs
* marketing en communicatie; innovatie in het culturele domein;
* het besturen, leiden en/of organiseren van een grote(re) culturele instelling;

Kennis en ervaring op (één of meerdere) van onderstaande aandachtsgebieden geldt daarbij als pré:

* de positie en de belangen van kunstinstellingen en kunstenaars in Amsterdam;
* bestuursrechtelijke en politieke verhoudingen;
* gemeentepolitiek, gemeentelijk en/of landelijk (cultuur) subsidiebeleid;
* organisatie- en personeelsbeleid; administratieve organisatie en intern beheer;
* ondernemerschap, werkgeverschap en/of als bestuurder.

Vergoeding

De leden van de raad ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte onkosten.

Meer informatie

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van het AFK. Een kopie van de statuten kan worden opgevraagd bij het secretariaat van het AFK. Hier kunt u ook terecht voor (algemene) vragen over de vacature, via mail: secretariaat@afk.nl.
Voor specifieke vragen kunt u zich richten tot Erik van Ginkel, Voorzitter van de raad van toezicht via mail: secretariaat@afk.nl.

Stuur uw motivatie en CV vóór 1 december 2020 naar Simone van den Ende, voorzitter van wervingscommissie via secretariaat@afk.nl.
De eerste gesprekken vinden plaats in januari 2021.