AFK projectregelingen vernieuwd

Beeld: documentaire 'Yab Yum' van Anna van 't Hek, ondersteund met een projectsubsidie van het AFK
Beeld: documentaire 'Yab Yum' van Anna van 't Hek, ondersteund met een projectsubsidie van het AFK

De AFK regelingen projectsubsidies Professionele Kunst en projectsubsidies Cultuurmakers voor de periode ‘21-‘24 zijn vernieuwd. Het proces van aanvragen voor deze regelingen is versimpeld, er zijn nieuwe beoordelingscriteria en de toetsing van kleinere aanvragen wordt lichter. Ook introduceert het AFK ontwikkeltrajecten voor Cultuurmakers en stipendia voor professionele makers en onafhankelijke curatoren en programmeurs.

Simpeler aanvraagproces en verhoging voorschot

De aanvraagformulieren voor projectsubsidies Professionele Kunst en Cultuurmakers zijn aangepast en waar mogelijk versimpeld. Ook kunnen aanvragers ervoor kiezen om hun plannen deels toe te lichten in een filmpje. Voorschotten voor toegekende projecten worden vanaf nu automatisch uitbetaald, tenzij een aanvrager anders kiest. Het voorschot is verhoogd van 80% naar 90% van het bedrag voor reguliere aanvragen en 100% bij ‘Mijn Eerste Aanvraag’ (voorheen Spreekuur). 

Stipendia Professionele Kunst en ontwikkeltrajecten Cultuurmakers

De huidige ontwikkelbudgetten uit de projectregeling Professionele Kunst zijn omgevormd tot stipendia. Met een stipendium kunnen kunstenaars, onafhankelijke curatoren en programmeurs met een zekere werkervaring en een eigen artistieke signatuur, zich voor een periode van maximaal een jaar richten op onderzoek, experiment en ontwikkeling. De bijdrage biedt hen vrije ruimte om zich artistiek te ontwikkelen. Ook de ontwikkeling van zakelijke of communicatieve vaardigheden kan onderdeel zijn van het verstevigen van de beroepspraktijk.

Ambitieuze groepen van cultuurmakers kunnen in de nieuwe projectregeling aanvragen voor een ontwikkeltraject. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld experimenteren met nieuwe presentatievormen, nieuwe leden werven voor hun vereniging of stichting of hun financieringsmodellen verstevigen.

Tijdelijke aanvraagmogelijkheid voor buitenschoolse cultuureducatie

Vanuit het Steunplan Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam bestaat de tijdelijke mogelijkheid om aanvragen te doen op gebied van buitenschoolse cultuureducatie. Het gaat hierbij om bijzondere buitenschoolse projecten in alle kunstdisciplines voor jeugd en jongeren van 6 tot 18 jaar. Voor activiteiten onder schooltijd kan alleen aangevraagd worden als deze een (beperkt) onderdeel uitmaken van een buitenschools project en er een duidelijke verbinding wordt gemaakt met de culturele activiteiten in de vrije tijd. NB: Deze aanvraagmogelijkheid voor buitenschoolse cultuureducatie bij het AFK bestaat t/m 31 december 2021 of tot het subsidieplafond bereikt is. 

Nieuwe regelingen, kern onveranderd

Doel van de vernieuwde regelingen is het vergroten van de toegankelijkheid van de subsidies en het versterken van de impact van een grote variëteit aan kunst in de stad. Daarbij blijft de kern onveranderd: met de regeling Professionele Kunst ondersteunt het AFK door de hele stad projecten van professionele makers en culturele organisaties; de regeling cultuurmakers ondersteunt projecten van cultuurmakers die in hun vrije tijd kunst en cultuur beoefenen. 

Zie voor meer informatie de pagina’s projectsubsidies Cultuurmakers of projectsubsidies Professionele Kunst.