Kunstenplan 2017-2020 aangenomen in gemeenteraad

November 15, 2016

Op 10 november heeft de Amsterdamse gemeenteraad het Kunstenplan 2017-2020 in ruime meerderheid aangenomen. Op Groen Links na stemden alle partijen in met het Kunstenplan, waarin de gemeente elke vier jaar vastlegt hoe de cultuursubsidies worden besteed en welke doelen daarmee behaald gaan worden. Samen met het AFK investeert het stadsbestuur in de periode 2017-2020 serieus in kunst en cultuur: Het stimuleren van de verbinding tussen de kunst en de stad, de kunst en het publiek én het creëren van ruimte voor dynamiek en innovatie is cruciaal.

Evaluatie en agenderen regelingen

Van in totaal vier ingediende moties zijn er na stemming twee aangenomen, beiden werden ingediend vanuit PvdA en GroenLinks. Zo is er besloten om nieuwe AFK-regelingen en wijzigingen op regelingen te agenderen in de commissie Jeugd en Cultuur van de gemeenteraad in plaats van ter kennisname naar de raadsleden te sturen. De andere motie richt zich op het evalueren van de uitwerking van de nieuwe kunstenplansystematiek. Ook het AFK is voorstander van een degelijke evaluatie van de uitwerking van de diverse aspecten van het subsidieproces, dat nu voor een substantieel deel wordt uitgevoerd door een onafhankelijk kunstfonds. 

Kunstenplan-subsidies AFK

Het college is van mening dat met de vierjarige toekenningen vanuit het AFK aan 130 Kunstenplan-instellingen een goede balans is gevonden tussen gevestigde en relatief nieuwe instellingen - waarbij het fonds zowel het experiment als bewezen kwaliteit ondersteunt, binnen alle disciplines en in alle stadsdelen.

Naast de vierjarige regeling en de tweejarige subsidies als nieuw instrument om dynamiek en doorstroom in de Amsterdamse kunst- en cultuursector te bevorderen, start het AFK in 2017 met de innovatiesubsidie. Deze regeling richt zich op vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier cultuurhuizen in de A-Bis. De projectsubsidie voor innovatie geeft instellingen financiële ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn.

Naast eenmalige en meerjarige subsidieregelingen geeft het fonds ook op andere manieren vorm aan de uitvoering van het Amsterdamse kunst- en cultuurbeleid. Zo richt het AFK zich in de komende periode onder meer op het betrekken van kunstliefhebbende Amsterdammers bij het subsidieproces. De pilot die daartoe vóór het eind van het jaar van start gaat, is tot stand gekomen naar aanleiding van een motie inzake de Hoofdlijnennota van raadslid Duijndam (SP). Ook onderzoekt het fonds, in navolging van het lokale Fonds voor Oost, het opzetten van financieringsplatformen voor cultureel-maatschappelijke buurtinitiatieven in andere stadsdelen.

Lees hier het volledige Kunstenplan 2017 – 2020. Meer weten over onze regelingen? Kijk hier.