Het Amsterdams Fonds voor de Kunst zoekt adviseurs meerjarige subsidies

31/08/2015
Meerjarige subsidies

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst zoekt adviseurs voor het beoordelen van meerjarige subsidieaanvragen van organisaties op het gebied van theater, muziek en muziektheater, dans, bkfna (beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en architectuur), musea, film, letteren en cultuureducatie. De adviseurs kunnen mogelijk ook worden ingezet voor de beoordeling van aanvragen binnen de andere regelingen van het AFK.

Het AFK

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst investeert in kunst die het leven in de hele stad verrijkt. Het is er voor alle disciplines binnen de culturele sector; voor kunstenaars en kunstorganisaties. Het ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit.

Binnen de uitvoering van het Kunstenplan 2017-2020 krijgt het AFK een nieuwe, uitgebreide rol. Naast de huidige project- en programmafinanciering zal het fonds ook meerjarige subsidies gaan verstrekken. Enkele tientallen organisaties vormen samen de Amsterdamse basisinfrastructuur, die rechtstreeks door de gemeente wordt ondersteund. Alle overige organisaties kunnen voor verschillende vormen van ondersteuning bij het AFK terecht. Het gaat hierbij om de productie, presentatie, het beheer en de ontwikkeling van kunst en cultuur.

Rol adviseurs

Als adviseur maakt u deel uit van een adviescommissie van één of meerdere van de bovengenoemde disciplines. De adviescommissies brengen, in directe afstemming met secretarissen, advies uit aan het bestuur van het AFK over de verdeling en toekenning van de subsidies. Daarnaast bezoeken de adviseurs de culturele activiteiten van de meerjarig door het fonds gesubsidieerde organisaties, doen daar schriftelijk verslag van, en leveren waar nodig ook op andere manieren een bijdrage aan de monitoring van die organisaties.

Als adviseur
- heeft u een brede kennis van de ontwikkelingen in de productie en/of presentatie van tenminste één van de hierboven ge¬noemde gebieden;
- beschikt u daarnaast over kennis op één of meerdere van de volgende terreinen; governance en bedrijfsvoering, publieksopbouw en marketing, talentontwikkeling, culturele diversiteit, internationalisering of maatschappelijke impact;
- bent u in staat om beleids- en activiteitenplannen te beoordelen, begrotingen te lezen en bij te dragen aan discussies over cultuurbeleid in brede zin;
- heeft u kennis van het Amsterdamse culturele veld;
- bent u niet voornemens een aanvraag voor meerjarige subsidie in te dienen bij het AFK.

Tot de taken behoren
- het lezen en beoordelen van subsidieaanvragen (digitaal vooraf);
- het deelnemen aan vergaderingen waarin de subsidieverzoeken worden behandeld;
- het bezoeken van culturele activiteiten van de meerjarig door het fonds gesubsidieerde organisaties;
- het waar nodig op andere wijze bijdragen aan de monitoring van organisaties;
- het deelnemen aan bredere beleidsdiscussies ten behoeve van het AFK.

Alle voor het fonds werkzame adviseurs ondertekenen een protocol waarin de zorgvuldigheid en integriteit rondom het adviesproces zijn gewaarborgd.

Vergoedingen

Adviseurs ontvangen voor deelname aan een vergadering vacatiegeld per dagdeel of per uur, en een vergoeding per aanvraag voor het schrijven van een digitaal advies voorafgaand aan de vergadering. Daarnaast is er een vergoeding voor het schrijven van bezoekverslagen.

Tijdbesteding

De tijdbesteding varieert per commissie en ontstaat in afstemming met het fonds. Het beoordelen van de aanvragen voor de vierjarige subsidies vindt plaats in de periode van maart tot juli 2016. Een specificatie van de termijnen en procedures van andere regelingen volgt.

Voor de meerjarige regelingen zullen naar verwachting tussen de 2 en 6 vergaderingen plaatsvinden per commissie (afhankelijk van het aantal aanvragen dat de commissie behandelt). U dient daarnaast rekening te houden met een substantiële voorbereidingstijd voor het lezen van de aanvragen en het uitbrengen van digitaal advies voorafgaand aan de vergaderingen. Daarnaast is tijd gemoeid met de verslaglegging van bezoeken aan culturele activiteiten van de meerjarig door het fonds ondersteunde instellingen.

Procedure

Een onafhankelijke selectiecommissie maakt een keuze op basis van de sollicitatiebrieven en draagt kandidaten voor aan het bestuur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Het fonds kan met een deel van de kandidaten zo nodig een gesprek voeren voorafgaand aan de benoeming. De benoeming behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht van het fonds. Het streven is adviseurs te benoemen per 1 januari 2016. De benoemingstermijn voor adviseurs is drie jaar. Het fonds kan deze termijn één maal met eenzelfde periode verlengen.

Voor de samenstelling van zijn commissies vindt het AFK een evenwichtige vertegenwoordiging van culturele achtergronden, leeftijdsgroepen en seksen van belang.

Meer informatie

Voor informatie over het Amsterdams Fonds voor de Kunst kunt u onze website raadplegen of contact opnemen met Jorgen Karskens (020 5200 520).

Reacties

Wij vragen u uitsluitend via e-mail te solliciteren. U kunt tot uiterlijk 21 september 2015 uw motivatiebrief en cv (graag in pdf) mailen aan adviseurs@afk.nl.

Vermeld bovenaan uw e-mail voor welke discipline(s) u zich beschikbaar stelt: ‘theater’, ‘muziek en muziektheater’, ‘dans’, ‘musea’, ‘bkfna’, ‘film’, ‘letteren’ of ‘cultuureducatie’. In uw brief kunt u vervolgens aangeven welke kennis u inbrengt op het gebied van governance en bedrijfsvoering, publieksopbouw en marketing, talentontwikkeling, culturele diversiteit, internationalisering en/of maatschappelijke impact.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.