Pilot Cultuurcoach Amsterdam

De Pilot Cultuurcoach wordt afgerond, de nieuwe regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024 is van start. Aanvragen voor de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach periode 2022-2024 was mogelijk van 15 november 2021 tot en met vrijdag 3 december 2021. De besluiten werden op dinsdag 1 maart 2022 bekendgemaakt. Het is momenteel niet mogelijk om een aanvraag in te dienen binnen de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024.

Door het sluiten van de scholen als gevolg van de Corona-maatregelen was de Pilot Cultuurcoach een aantal maanden uitgesteld. Nu de scholen weer open zijn gaat de pilot alsnog van start. De pilot Cultuurcoach is bedoeld om met een geselecteerde groep van instellingen uit het Amsterdamse Kunstenplan 2017-2020 de regeling Cultuurcoach 2022-2024 voor te bereiden. Half juli krijgen de deelnemende instellingen een beschikking van het AFK en ontvangen een voorschot. De pilot wordt verlengd tot 1 januari 2022

Over de Pilot Cultuurcoach

De Pilot Cultuurcoach is opgenomen in de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024 en wordt uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met het AFK en Mocca. De pilot bereidt de breder toegankelijke Regeling Cultuurcoach 2021-2024 voor.

Binnen deze regeling kunnen vanaf 2021 ongeveer 30 fte aan cultuurcoaches in Amsterdam aan de slag - in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De focus in het voortgezet onderwijs ligt bij de eerste twee leerjaren van het vmbo en het praktijkonderwijs.

Profiel cultuurcoaches

De Pilot en straks Regeling Cultuurcoach is een uitbreiding van het Basispakket Kunst en Cultuureducatie. De cultuurcoach bevordert kansengelijkheid door de afstand tot grootstedelijke en buurtgebonden cultuureducatie te verkleinen. Cultuurcoaches zijn lesbevoegde kunstenaars afkomstig uit diverse kunstdisciplines. Ze vormen een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling van de stad of de wijk en zijn zich tijdens de uitvoering van hun werk bewust van de hyperdiversiteit van de Amsterdamse jeugd.

Doel

Cultuurcoaches gaan in Amsterdam zorg dragen voor de verankering van inclusieve cultuureducatie door het geven van cultuurlessen op de school en door verbinding met en bezoeken aan culturele locaties. De prioriteit van de Pilot Cultuurcoach ligt bij samenwerkingen tussen culturele instellingen en scholen met een hoog percentage leerlingen met een (risico op) onderwijsachterstand.

Cultuurcoaches verbeteren de aansluiting bij cultuureducatie in het naschoolse en buitenschoolse domein en bouwen aan duurzame relaties tussen scholen en culturele partners en welzijnsinstellingen en BSO’s. Ze zijn er voor elke kunstdiscipline; als vakleerkracht, als verbinder tussen binnen- en buitenschools aanbod en/of als talentbegeleider met als doel kunst- en cultuureducatie toegankelijk en dichtbij te maken voor alle Amsterdamse kinderen en jongeren. Om het onderschoolse kunst- en cultuuraanbod te verbreden wordt de cultuurcoach vooral ingezet voor andere vakken dan muziek. De structurele inzet van cultuurcoaches op de scholen die dit het hardst nodig hebben, verlicht de werkdruk voor leerkrachten en levert een bijdrage aan de oplossing van het lerarentekort.

Vragen over de Pilot Cultuurcoach? Neem contact op met Kirsten de Graaff (AFK): kdgraaff@afk.nl