Pilot Cultuurcoach Amsterdam

Helaas zal vanwege COCID-19 de geplande pilot Cultuurcoach uitgesteld worden tot in het schooljaar 2020-2021. De pilot Cultuurcoach is bedoeld om met een geselecteerde groep van instellingen uit het Amsterdamse Kunstenplan 2017-2020 de regeling Cultuurcoach 2021-2024 voor te bereiden. Omdat de scholen vooralsnog gesloten zijn is er te kort tijd om nog in het lopende schooljaar te beginnen.

Wanneer en op welke wijze de pilot in het schooljaar 2020-2021 wel van start kan gaan is nu helaas nog niet te zeggen.

 

Over de Pilot Cultuurcoach

De Pilot Cultuurcoach is opgenomen in de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024 en wordt uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met het AFK en Mocca. De pilot bereidt de breder toegankelijke Regeling Cultuurcoach 2021-2024 voor.

Binnen deze regeling kunnen vanaf 2021 ongeveer 30 fte aan cultuurcoaches in Amsterdam aan de slag - in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De focus in het voortgezet onderwijs ligt bij de eerste twee leerjaren van het vmbo en het praktijkonderwijs.

Profiel cultuurcoaches

De Pilot en straks Regeling Cultuurcoach is een uitbreiding van het Basispakket Kunst en Cultuureducatie. De cultuurcoach bevordert kansengelijkheid door de afstand tot grootstedelijke en buurtgebonden cultuureducatie te verkleinen. Cultuurcoaches zijn lesbevoegde kunstenaars afkomstig uit diverse kunstdisciplines. Ze vormen een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling van de stad of de wijk en zijn zich tijdens de uitvoering van hun werk bewust van de hyperdiversiteit van de Amsterdamse jeugd.

Doel

Cultuurcoaches gaan in Amsterdam zorg dragen voor de verankering van inclusieve cultuureducatie door het geven van cultuurlessen op de school en door verbinding met en bezoeken aan culturele locaties. De prioriteit van de Pilot Cultuurcoach ligt bij samenwerkingen tussen culturele instellingen en scholen met een hoog percentage leerlingen met een (risico op) onderwijsachterstand.

Cultuurcoaches verbeteren de aansluiting bij cultuureducatie in het naschoolse en buitenschoolse domein en bouwen aan duurzame relaties tussen scholen en culturele partners en welzijnsinstellingen en BSO’s. Ze zijn er voor elke kunstdiscipline; als vakleerkracht, als verbinder tussen binnen- en buitenschools aanbod en/of als talentbegeleider met als doel kunst- en cultuureducatie toegankelijk en dichtbij te maken voor alle Amsterdamse kinderen en jongeren. Om het onderschoolse kunst- en cultuuraanbod te verbreden wordt de cultuurcoach vooral ingezet voor andere vakken dan muziek. De structurele inzet van cultuurcoaches op de scholen die dit het hardst nodig hebben, verlicht de werkdruk voor leerkrachten en levert een bijdrage aan de oplossing van het lerarentekort.

Vragen over de Pilot Cultuurcoach? Neem contact op met Kirsten de Graaff (AFK): kdegraaff@afk.nl