Regelingen projectsubsidies Professionele kunst en Amateurkunst vernieuwd

17/07/2017

De regelingen projectsubsidies Professionele kunst en projectsubsidies Amateurkunst zijn vernieuwd. Met het vernieuwen van deze bestaande regelingen sluit het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) aan bij de lange termijn ontwikkelingen in de sector. Daarnaast bieden de vernieuwde regelingen extra mogelijkheden voor aanvragers ten opzichte van de voorgaande periode.

Belangrijkste veranderingen

Ten opzichte van de eerdere regelingen zijn er een aantal wijzigingen, hieronder treft u de belangrijkste:

Ontwikkelbudget voor curatoren en programmeurs

Het Ontwikkelbudget is er voor Amsterdamse professionele makers die hun carrière een artistieke kwaliteitsimpuls willen geven. Het Ontwikkelbudget is – naast individuele kunstenaars - voortaan ook beschikbaar voor onafhankelijk werkende curatoren en programmeurs. Hiermee draagt het AFK bij aan het versterken van de positie van deze groep binnen het Amsterdamse kunstenveld.

Belang voor de Stad: Digitale activiteiten en spreiding

Online componenten maken in toenemende mate onderdeel uit van actuele kunst, een interessante ontwikkeling waar het AFK met de vernieuwde regeling op inspeelt. Bij aanvragen voor kunstprojecten die zich wat betreft activiteiten en bereik vooral digitaal afspelen wordt daarbij goed gekeken naar de Amsterdamse context van maker en project. Daarnaast neemt in de regelingen het belang toe van publieksbereik en activiteiten, die buiten de stadsdelen Centrum en Zuid worden gerealiseerd.

Culturele diversiteit en goed werkgeverschap

Expliciete aandacht is er in de vernieuwde regelingen voor culturele diversiteit, als één van de criteria onder publieksbereik. Projecten en programma’s kunnen door gerichte marketing of programmering bijdragen aan het bereiken van een cultureel divers samengesteld publiek in de stad. Ook het voeren van een eerlijke culturele ondernemerspraktijk wordt benoemd. Bij het uitvoeren van een project of programma vindt het AFK het van belang dat organisaties oog hebben voor goed werkgeverschap en sociale duurzaamheid.

Cultuurparticipatie wordt Amateurkunst

De nieuwe regeling projectsubsidies Amateurkunst komt voort uit de regeling Cultuurparticipatie 2013-2016, waarbinnen een onder­verdeling werd gemaakt in talentontwikkeling, community art en amateurkunst. Deze indeling is nu opgeheven; vanuit de wens om het veld als geheel te beschouwen en de regeling te vereenvoudigen. Uitgangspunt is en blijft de Amsterdamse deelnemer die uit liefhebberij kunst beoefent. Bij de beoordeling van de artistieke kwaliteit van de aanvragen wordt nu ook expliciet aandacht besteed aan de kwaliteit van het proces en aan de meerwaarde van het project voor de deelnemers.

Community art binnen twee regelingen

In de vernieuwde regelingen is het mogelijk om zowel binnen de regeling Professionele kunst als binnen de regeling Amateurkunst aan te vragen voor projecten op gebied van community art. Dit is afhankelijk van de aard van het project en de mate waarin er professionele kunstenaars bij het project betrokken zijn. De aanvrager kan hierbij zelf een keuze maken of overleggen met een stafmedewerker van het AFK voor de meest passende regeling.

Aanvragen die vóór 17 juli zijn ingediend, worden onder de oude projectregelingen afgehandeld. Aanvragen die vanaf 17 juli zijn ingediend, vallen onder de nieuwe regelingen. Het totaalbudget per jaar blijft voor beide regelingen ongewijzigd.   

Download de regelingen en toelichtingen

regeling projectsubsidies Professionele kunst 2017-2020
Toelichting op de regeling projectsubsidies Professionele kunst 2017-2020
regeling projectsubsidies Amateurkunst 2017-2020
Toelichting op de regeling projectsubsidies Amateurkunst 2017-2020