Veelgestelde vragen Tweejarige subsidies Cultuurmakers 2023-2024

 • Voor wie is deze subsidie bedoeld?
 • Wie kan aanvragen?

  Stichtingen en verenigingen (als rechtspersoon) kunnen voor hun gezelschap een aanvraag doen. Wanneer er meerdere gezelschappen onder één stichting of vereniging vallen, kan voor maximaal drie gezelschappen per rechtspersoon worden aangevraagd. Voor ieder gezelschap moet een aparte aanvraag worden ingediend, en alle gezelschappen dienen aan de regeling verbonden voorwaarden te voldoen. Ook als je geen stichting of vereniging hebt, maar wel in groepsverband van minimaal drie personen kunst beoefent, kun je een aanvraag doen namens jouw gezelschap (als natuurlijk persoon).

 • Wie is een Cultuurmaker?

  Iemand die in groepsverband actief cultureel en creatief bezig is met kunst en cultuur. Van bijvoorbeeld het maken van podcasts tot keramieken en dansen. Of van fotograferen tot dichten, vloggen en singer-songwriten. Dit doen zij in de vrije tijd en dus niet onder schooltijd of als baan. Iemand die in groepsverband actief cultureel en creatief bezig is met kunst en cultuur. Van bijvoorbeeld het maken van podcasts tot keramieken en dansen. Of van fotograferen tot dichten, vloggen en singer-songwriten. Dit doen zij in de vrije tijd en dus niet onder schooltijd of als baan.

 • Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie Tweejarige Cultuurmakers 2023-2024?
  1. Een rechtspersoon heeft een statutaire zetel en/of bezoekadres in Amsterdam. Voor natuurlijk personen geldt dat zij een woon- of postadres in Amsterdam moeten hebben
  2. Het gezelschap bestaat uit tenminste drie personen
  3. De activiteiten waarvoor wordt aangevraagd worden in continuïteit uitgevoerd, bijvoorbeeld één keer per week of één keer per maand
  4. Het gezelschap verzorgt minimaal eens per jaar een openbaar toegankelijke activiteit in de gemeente Amsterdam
  5. De totaalbegroting is niet hoger dan 40.000 euro per jaar
  6. De activiteiten bestaan niet uit binnen- of buitenschoolse cultuureducatie en worden niet beroepsmatig uitgevoerd.
 • Hoeveel aanvragen mag ik indienen?

  Een vereniging of stichting mag voor maximaal drie gezelschappen een aanvraag indienen. Voor ieder gezelschap moet een aparte aanvraag worden ingediend, en alle gezelschappen dienen aan de regeling verbonden voorwaarden te voldoen. Een individu mag voor maximaal één gezelschap een aanvraag indienen.

 • Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
 • Waarvoor kan je binnen de regeling Tweejarige subsidies Cultuurmakers aanvragen?

  De subsidie kan worden ingezet om de vaste lasten van een gezelschap te betalen, zoals de kosten voor artistieke leiding of de huur van een repetitieruimte, in de kalenderjaren 2023 en 2024.

 • Kan ik de subsidie ook gebruiken voor activiteiten in omringende gemeenten?

  Nee; het Amsterdams Fonds voor de Kunst ondersteunt enkel activiteiten die in de Gemeente Amsterdam (inclusief stadsgebied Weesp) plaatsvinden.

 • Kan ik naast de Tweejarige subsidies Cultuurmakers ook projectsubsidie aanvragen?

  Ja, dat kan. Let er wel op dat je niet twee subsidies voor dezelfde activiteiten kan aanvragen. De aanvraag voor een projectsubsidie dient dus voor andere activiteiten en andere kosten te zijn dan de aanvraag voor de Tweejarige subsidie Cultuurmakers.

 • Wat verstaan jullie onder cultuureducatie?

  Onder cultuureducatie verstaan wij (les)activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die bijdragen aan het leren omgaan met kunst, erfgoed en media (‘kennismaken’ en ‘ontwikkelen’), zowel binnen- als buitenschools. Deze activiteiten komen niet in aanmerking voor deze regeling.

 • Moeten de openbaar toegankelijke presentaties gratis zijn voor publiek?

  Het is geen verplichting om de presentaties gratis aan te bieden aan het publiek. Met openbaar toegankelijk bedoelen we dat iedereen die dat wil, een kaartje kan kopen voor de presentatie.

 • Hoeveel kan ik aanvragen?
 • Hoeveel kan ik aanvragen?
  • Bij een totaalbegroting tot € 10.000 per jaar kun je maximaal € 2.000 aanvragen.
  • Bij een totaalbegroting tot € 25.000 per jaar kun je maximaal € 3.000 aanvragen.
  • Bij een totaalbegroting tot € 40.000 per jaar kun je maximaal € 4.000 aanvragen.
  • Totaalbegrotingen groter dan € 40.000 euro per jaar komen niet voor deze regeling in aanmerking.
 • Wat moet er in een begroting staan?

  In de begroting dien je alle kosten en inkomsten van 2023 en 2024 in beeld te brengen die bij de beoordeling meegenomen dienen te worden. Dit gaat om de kosten van de doorlopende activiteiten (zoals een honorarium voor de artistieke leiding, de huur van de repetitieruimte of materiaalkosten), de kosten voor ten minste één publiek toegankelijk evenement per jaar, en indien van toepassing overhead (zoals administratie, kantoorkosten, websitebeheer). Ook geef je de te verwachten inkomsten van dat jaar op, bijvoorbeeld deelnemerscontributie, kaartverkoop en sponsoring. Vergeet niet de gevraagde subsidie van het AFK in de begroting te vermelden. De begroting dient sluitend te zijn, dat wil zeggen dat alle kosten en inkomsten bij elkaar uiteindelijk op 0 uitkomen. Ook mogen de totale kosten per jaar niet meer dan € 40.000 bedragen. We hebben een modelbegroting opgesteld die je kunt invullen voor jouw gezelschap. Deze vindt je onder downloads op de websitepagina van de regeling.

 • Kan ik ook gebroken boekjaren aanleveren?

  Je kunt een begroting niet in gebroken boekjaren aanleveren. De begroting dient overeen te komen met de subsidieperiode, de kalenderjaren 2023 en 2024.

 • Wat is het totaal beschikbare budget?

  Het totaal beschikbare budget wordt vastgesteld door de gemeente Amsterdam. Voor de periode 2023-2024 is het beschikbare budget per jaar € 726.379,00.

 • Indien mijn aanvraag toegekend wordt, hoe en wanneer ontvang ik de subsidie?

  De subsidie wordt in twee voorschotten uitbetaald in het eerste kwartaal van het betreffende kalenderjaar. Het bedrag wordt gestort op het bankrekeningnummer dat je hebt ingevuld in de aanvraag.

 • Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
 • Wanneer kan ik aanvragen?

  Er kan subsidie aangevraagd worden vanaf dinsdag 13 september 2022 tot maandag 31 oktober 2022, 17.00 uur. Na 17.00 uur sluit het aanvraagformulier en kun je niet meer aanvragen voor deze regeling. Let op, als de aanvraag is ingediend, krijg je per e-mail een bevestiging van ontvangst.

 • Hoe maak ik een account aan?

  Je kunt een account aanvragen voor het digitale platform Mijn AFK. Een handleiding voor het aanvragen van een account kun je vinden op de websitepagina van de regeling onder downloads.

 • Hoe dien ik een aanvraag in?

  Een aanvraag kun je alleen indienen via het digitaal platform Mijn AFK. Naast een ingevuld aanvraagformulier zijn enkele bijlagen verplicht. Zo vragen wij om een begroting en dekkingsplan over twee kalenderjaren. Stichtingen en verenigingen dienen een recent uittreksel van inschrijving in de Kamer van Koophandel (niet ouder dan twee maanden) aan te leveren. Een aanvraag door een natuurlijk persoon (individu) bevat een bewijs van inschrijving in Amsterdam en een getekend modelsamenwerkingsovereenkomst (zie downloads op de webpagina van de regeling).

 • Hoe werkt de beoordeling?

  Uw aanvraag wordt getoetst op de volgende punten:

  • Een rechtspersoon heeft een statutaire zetel en/of bezoekadres in Amsterdam. Voor natuurlijk personen geldt dat zij een woon- of postadres in Amsterdam moeten hebben
  • Het gezelschap bestaat uit tenminste drie personen
  • Het gezelschap verzorgt minimaal eens per jaar een openbaar toegankelijke activiteit in de gemeente Amsterdam
  • De totaalbegroting is realistisch, sluitend en niet hoger dan € 40.000 euro per jaar
  • De activiteiten vallen niet onder binnen- of buitenschoolse cultuureducatie en worden door de deelnemers niet beroepsmatig uitgevoerd
  • De activiteiten waarvoor wordt aangevraagd worden doorlopend georganiseerd
  • De aanvraag betreft een volledig ingevuld aanvraagformulier en is voorzien van alle verplichte bijlagen
 • Kan ik een aanvraag ook indienen per e-mail of post?

  Nee. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het digitaal platform 'Mijn AFK’.

 • Ik kan de datum en locatie voor mijn project pas vastleggen als mijn aanvraag wordt gehonoreerd. Is dat een probleem?

  Hoe concreter de aanvraag hoe beter. Als de datum en locatie nog niet rond is ten tijde dat de aanvraag wordt ingediend, benoem dan de beoogde datum en locatie. Wanneer de aanvraag is toegekend, kun je op een later moment via het wijzigingsformulier via het digitale platform ‘Mijn AFK’ de definitieve datum en locatie doorgeven.

 • Ik loop vast in het aanvraagformulier. Wat nu?

  Maak altijd een screenshot! Zo kunnen we je beter verder helpen. Mail deze met een beschrijving van het euvel naar Nienke Gademan (ngademan@afk.nl).

 • Wie wordt mijn contactpersoon?

  Voor al jouw vragen over de tweejarige Cultuurmakers regeling kun je een mail sturen naar Ellen van Roij (evanroij@afk.nl) of Nienke Gademan (ngademan@afk.nl).

 • Wanneer worden de besluiten bekend gemaakt?

  Uiterlijk 31 januari 2023 worden de besluiten gepubliceerd op de website en ontvang je het besluit via de mail. Hou SPAM/ongewenste mail in de gaten.

 • Ik ben het niet eens met de beslissing van het AFK. Wat kan ik doen?

  Wil je een nadere toelichting op het besluit, neem dan per e-mail contact op met Ellen van Roij, evanroij@afk.nl. Ben je het na de toelichting nog steeds oneens met het besluit tot afwijzing, dan kun je bezwaar maken. Je moet dan binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen, gericht aan de directie van het AFK. Het bezwaar wordt door een onafhankelijke bezwaarcommissie behandeld. Het bezwaar dient aan een aantal formele vereisten te voldoen. Kijk voor meer informatie over hoe je bezwaar kunt maken en de bezwaarprocedure op 'Over AFK' > 'Integriteit en Verantwoording'.

 • Kan ik met terugwerkende kracht een aanvraag doen?

  Nee, dat is niet mogelijk. De aanvraag wordt gedaan in 2022 en gaat over activiteiten in 2023 en 2024.

 • Overig
 • Ben ik verplicht om het AFK te vermelden in de aankondiging van mijn project waaraan het AFK bijdraagt?

  Het wordt erg gewaardeerd als je op alle publiciteits- en promotionele materialen wilt vermelden dat de prestaties mede mogelijk zijn gemaakt dankzij een bijdrage van het AFK. Ook kun je het logo van het AFK gebruiken. De richtlijnen en logo’s vindt je op onze Promotie & Logo webpagina

 • Ben ik verplicht het AFK te voorzien van vrijkaarten of uitnodigingen voor mijn project waar het AFK aan bijdraagt?

  Onze medewerkers komen graag op bezoek bij de openbaar toegankelijke presentaties. Geef daarvoor aan via het wijzigingsformulier op het digitaal platform Mijn AFK wanneer het evenement plaatsvindt. Het AFK heeft recht op minimaal twee uitnodigingen voor de openbare uitvoering van het project.