Cinetol

Muziek / muziektheater
Aangevraagd: € 77.000
Toegekend: € 52.000

Inleiding

Cinetol is een klein poppodium dat naar eigen zeggen als kweekvijver dient voor artiesten die later op grotere podia en festivals staan. Voor popmuzikanten is Cinetol niet het eindpunt, maar een startpunt waar ze hun publiek beter leren kennen en de kans krijgen nieuw werk te laten horen. Qua programmering geeft Cinetol aan vooruitstrevend te zijn en de niches binnen de popmuziek op te zoeken, waarbij de nadruk ligt op vernieuwende en experimentele acts. Door de ontwikkelingen in de popsector en -scene nauwlettend in de gaten te houden probeert Cinetol trends te signaleren en nieuw talent te scouten. Ook staat de organisatie open voor samenwerkingen zodat er ruimte in het aanbod is voor nieuwe ideeën en andere disciplines.

Cinetol wil voor 2021-2024 een kweekvijver blijven voor nieuwe opkomende muzikanten die zich in het (professionele) livecircuit willen ontwikkelen en door willen groeien. Op dit moment zijn de artiesten die op het podium staan voornamelijk lokaal en Cinetol streeft ernaar om in de komende periode meer internationale acts te programmeren. Verder wil Cinetol als onderdeel van de underground van de stad een diverser muziekaanbod presenteren aan de bezoekers. Op die manier hoopt de organisatie een vernieuwende plek te blijven waar het publiek en de muziekindustrie de nieuwste lichting talentvolle artiesten kunnen ontdekken.

Cinetol ontvangt een tweejarige subsidie 2019-2020 binnen het Kunstenplan voor gemiddeld € 49.945 per jaar (incl. indexatie 2020).
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 77.000 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek Belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als goed.
De artistieke eigenheid van Cinetol wordt naar mening van de commissie gevormd door de gecombineerde waarde die de organisatie heeft als enerzijds een belangrijke broedplaats voor poptalent en anderzijds een opvallend podium met een gevarieerde culturele programmering. Cinetol heeft in de stad in zijn nog relatief jonge geschiedenis inmiddels een stevige rol verworven in de ontwikkeling van jonge en getalenteerde artiesten die daar de kans krijgen om te groeien en ontdekt te worden. Het resultaat is dat bands die hun eerste stappen in Cinetol zetten na één of twee jaar in de grotere concertzalen en op toonaangevende festivals spelen. Daarbij is de commissie enthousiast over de kwaliteit en verscheidenheid van de artiesten die Cinetol programmeert en ondersteunt. De commissie ziet die verscheidenheid terug in alternatieve bands zoals Feng Suave, EUT, Amyl & The Sniffers die de niches opzoeken binnen de rock en pop en na succesvolle optredens in Cinetol op Paradiso hebben gestaan. Binnen de genres urban en hiphop hebben artiesten als Maydien en Velvet Negroni dankzij Cinetol de kans gekregen om professioneel te groeien. Verder blijkt de kwaliteit van de acts uit het feit dat grote festivals zoals Lowlands en Noorderslag voor bands kiezen die in Cinetol zijn begonnen zoals L’eclair en Personal Trainer. Dat komt volgens de commissie ook door de grondige manier waarop deze bands begeleid en geadviseerd worden op het gebied van live spelen en alle (technische) aspecten die daarbij komen kijken. Naast de functie als kweekvijver heeft Cinetol een gevarieerde programmering die naast muziek ook ruimte biedt voor film, literatuur en debat. De commissie vindt die verdiepende activiteiten passen bij een plek zoals Cinetol, die ook een brede culturele functie voor de buurt wil vervullen als cultuurpodium.

Het beoogde publiek van Cinetol bestaat uit opkomende artiesten en concertbezoekers. De artistieke betekenis van Cinetol is voor beide publieksgroepen groot in de ogen van de commissie. Voor beginnende artiesten is Cinetol aansprekend, omdat het podium ze een startpunt aanbiedt waar ze verder kunnen groeien. Het is een plek waar ze kunnen repeteren en experimenteren. Begeleiding is er in de vorm van ‘early get-ins' waar een professionele geluidstechnicus advies geeft zodat acts hun optreden kunnen perfectioneren. Het plan sluit daarnaast aan op de culturele interesses van een doelgroep die houdt van alternatieve pop- en rockmuziek, hiphop en urban. Door middel van de nicheprogrammering krijgen deze bezoekers de kans om de nieuwste bands te ontdekken die later door kunnen breken. Omdat Cinetol zich richt op vernieuwende en markante acts worden ook professionals uit de muziekindustrie bereikt die naar de optredens komen om aanstormend talent te scouten.

De commissie is positief over de artistieke ontwikkeling die voor de komende periode uit het ondernemingsplan spreekt. Cinetol heeft zich in de afgelopen jaren in artistieke zin ontwikkeld van een podium voor pop en rock tot een plek waar andere genres zoals urban en wereldmuziek ook een plek krijgen in de programmering. De organisatie wil dit diverse profiel als vernieuwd poppodium blijven ontwikkelen door meer in te zetten op diversiteit, wat de commissie een positieve keuze vindt. De komende jaren wil Cinetol meer urban en wereldmuziek programmeren en is het streven dat de helft van de programmering bestaat uit acts met mensen met een andere etniciteit, uit de LGBTQA+ community en/of vrouwen. Het activiteitenoverzicht voor 2021-2024 geeft al een beeld van een diverser aanbod door programma’s zoals Merhaba!, dat zich richt op alternatieve Turkse popmuziek, en Afrogrooves. Graag had de commissie wel iets meer informatie in het ondernemingsplan willen lezen over de uitvoerende musici en hoe deze programma’s precies zijn samengesteld. De commissie maakt verder op dat Cinetol voldoende ruimte geeft aan bands en artiesten om zich artistiek te ontwikkelen door ze uitgebreid te ondersteunen en hen de kans te geven om een publiek op te bouwen en live-ervaring op te doen.


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als goed.
Volgens de commissie heeft Cinetol een zeer sterke verbinding met de stedelijke samenleving doordat de ruimte een belangrijke functie vervult in de wijk. Het gebouw is een voormalig buurthuis en biedt werkplekken aan creatieve bewoners zoals muzikanten, filmmakers en vormgevers. Verder krijgen maatschappelijke organisaties voorrang bij de zaalverhuur. Cinetol werkt ook samen met organisaties in de buurt. Met Jongerencentrum De Rijn (Combiwel) en Kracht van Zuid is een hiphopavond voor jongeren opgezet. Vanuit het samenwerkingsverband Cultuur Cluster Asscher zijn buurtprojecten gerealiseerd met de partners IVKO-school, Ostade A’dam, OBA Cinétol en Combiwel. Voor de komende periode wil Cinetol op projectbasis activiteiten met deze partijen blijven organiseren.

Omdat de activiteiten van Cinetol alleen plaatsvinden in stadsdeel Zuid constateert de commissie dat Cinetol niet bijdraagt aan de spreiding van het cultuuraanbod en publiek in de stad. De aanvrager geeft wel aan dat er door middel van de vereniging Amsterdam Alternative contact is met andere delen van de stad, maar concrete activiteiten op andere locaties worden niet genoemd.

Cinetol kiest voor het eigen accent Stad van dag en nacht. Het thema past volgens de commissie naadloos bij het geheel van activiteiten van Cinetol, en in de aanvraag is het overtuigend uitgewerkt. De organisatie weet daadwerkelijk een verbinding te maken tussen dag- en nachtcultuur. Cinetol geeft de makers overdag de ruimte om te repeteren waarna die 's avonds en 's nachts op het podium staan. Exposities in het café van Cinetol, de Tolbar, vormen ook een deel van het dagprogramma en de aanvrager wil elke zes weken een andere illustrator in de ruimte laten exposeren. De nachtcultuur krijgt verder een nieuwe dimensie door cross-overprogramma's die muziek combineren met visuele presentaties en performances, en het voortzetten van een samenwerking met Amsterdam Dance Event waarbij Cinetol als club fungeert.


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als voldoende.
Het plan is in de ogen van de commissie realistisch en uitvoerbaar voor wat betreft werkwijze, organisatie en vakmanschap. Cinetol verandert niet wezenlijk van koers in de komende peri-ode en in de afgelopen jaren heeft de organisatie laten zien deze aard en omvang van de acti-viteiten goed aan te kunnen. Waar het merk Cinetol voor 2017 eigenlijk niet bestond omdat het verdienmodel op verhuur van de zaal was gebaseerd heeft Cinetol vanaf 2018 het merk we-ten te versterken en een plek veroverd tussen de poppodia in de stad. Mede door een tweeja-rige subsidie van het AFK, kon de organisatie bouwen aan de positionering van een volwaar-dig poppodium. De focus werd verlegd van verhuur aan derden naar een eigen culturele pro-grammering en de daarmee samenhangende positionering van het podium. Er is een pro-grammeur aangenomen, die een eigen programma cureert zodat de artistieke visie van Ci-netol kan worden nageleefd in alle samenwerkingen. Dit vindt de commissie een goede ont-wikkeling om het gestelde doel van een professioneel poppodium te bereiken. De commissie vindt dat Cinetol heeft laten zien dat het samenwerkingspartners snel kan organiseren en dat geeft vertrouwen in de bekwaamheid van de organisatie en hun uitgebreide netwerk.

De commissie is kritisch over de bedrijfsvoering van Cinetol. Voor de tweejarige subsidie die de organisatie ontving voor de periode 2019-2020, stelde de organisatie als ontwikkeldoelen de versterking van het cultureel ondernemerschap en het verbeteren van de organisatiestructuur. Met die ontwikkeldoelen in het vizier ziet de commissie dat Cinetol de transitie naar een volwaardig poppodium heeft ondergaan. Het ontwikkeldoel gesteld op cultureel ondernemerschap is in werking en lijkt zijn vruchten af te werpen, al is de financiële positie nog wankel. De organisatie heeft op dit moment onvoldoende eigen vermogen en nog een te kleine buffer als het gaat om het voldoen aan betalingsverplichtingen. De commissie vindt dat er op dit gebied nog terrein te winnen valt, maar ziet ook dat Cinetol op de juiste manier bezig is dit op te lossen en stappen onderneemt om de bedrijfsvoering gezonder te maken. Het eerste doel was de huurachterstand, een erfenis van de vorige eigenaar van de horeca, aan te pakken door in 2017 een levensvatbaarheidsonderzoek in samenwerking met Bureau Broedplaatsen uit te voeren. De positieve uitkomsten van dit onderzoek resulteerden in een bijdrage van Stadsdeel Zuid om de achterstand in te lopen bij Gemeentelijk Vastgoed. De commissie constateert dat er nog wel onduidelijkheid is over de aflossing van een lening aan de gemeente betreffende een verbouwingsfinanciering. Op basis van de balans kan niet worden opgemaakt of het verschuldigde bedrag ook daadwerkelijk is betaald of welke regelingen hiervoor met de gemeente, Stadsdeel Zuid of Bureau Broedplaatsen zijn getroffen. Hier had de commissie graag meer transparantie over willen hebben. De conclusie concludeert uit bovenstaande dat de organisatie met weinig middelen weet te overleven en zich verder ontwikkelt. Hierdoor heeft de commissie er voldoende vertrouwen dat Cinetol de bedrijfsvoering in de komende periode op orde brengt.

De begroting lijkt voldoende ambitieus maar ook realistisch. De balansverhoudingen vormen voor Cinetol echter een kwetsbare uitgangspositie voor het realiseren van de plannen. De begroting mist detaillering van de begrote lasten waardoor het voor de commissie niet mogelijk is om een vergelijking met de historische cijfers te maken. De toename van de materiële lasten is in lijn met de begrote toename van het aantal activiteiten. Dit geeft de commissie een beeld van een begroting die nog niet volledig stabiel is. In de afgelopen periode wilde de organisatie het verdienmodel optimaliseren met een inkomstenmix van huurinkomsten, recettes en inkomsten uit de baromzet van de horeca (de Tolbar) die voortvloeien naar Cinetol. De commissie constateert echter dat er nog geen echte exploitatieresultaten hebben kunnen doorstromen naar Cinetol. De commissie ziet ook het risico dat als de Tolbar verlies draait, Cinetol geen extra inkomsten heeft. In de ogen van de commissie is de Tolbar daarom niet louter een kans, maar ook een risico voor de inkomstenmix voor de komende periode. De financieringsmix is verder gezond en gevarieerder ten opzichte van de voorgaande periode en bestaat voor het merendeel uit eigen inkomsten en voor ongeveer een kwart aan subsidie. De toename van de publieksinkomsten die de aanvrager in 2021 verwacht, zijn in de ogen van de commissie haalbaar voor een podium zoals Cinetol. De huurinkomsten verbeterden ten opzichte van de voorgaande jaren. Cinetol bereikte dit door de faciliteiten van ruimtes te verbeteren en een huurderscommissie op te zetten om zo meer eigenaarschap bij huurders van de zaal te leggen. Cinetol zet volgens het ondernemingsplan vooral de lijn voort op positionering en gezonde bedrijfsvoering zonder grote veranderingen binnen de organisatie op deze vlakken. Hierdoor vindt de commissie het AFK gevraagde bedrag hoog in het licht van de voorgenomen plannen.

Het marketingplan somt vooral intenties op. Cinetol wil bijvoorbeeld pers- en publiciteitscontacten opbouwen op het gebied van urban en wereldmuziek om zo doelgroepen te bereiken die geïnteresseerd zijn in die genres. Daarnaast wil de aanvrager de website verbeteren en meer creatieve content presenteren op social media. Hoe die doelen worden verwezenlijkt wordt verder niet concreet beschreven. De commissie is van mening dat er geen samenhangende aanpak wordt geschetst voor het bereiken van verschillende publieksgroepen. De resultaten van de afgelopen jaren laten zien dat Cinetol in staat is om publiek aan zich te binden. Omdat de beoogde publieksgroepen niet wezenlijk wijzigen heeft de commissie er voldoende vertrouwen in dat Cinetol hier ook de komende periode in zal slagen. Ze vindt het voor de ontwikkeling van de organisatie op de langere termijn echter wezenlijk dat Cinetol zijn marketingkracht versterkt, temeer daar publieksbereik ook een van de ontwikkeldoelen was in de tweejarige toekenning voor 2019-2020. Het plan geeft aan dat er in 2020 een marketingstagiair is aangenomen en dat er in 2021-2024 naar een vaste marketingmedewerker wordt gezocht. De commissie vindt dat een belangrijke stap om de marketing op peil te brengen.


Diversiteit en inclusie

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als goed.
Cinetol draagt in de ogen van de commissie op een waardevolle manier bij aan de culturele diversiteit van het cultuuraanbod in de stad in de vorm van programma’s die zich richten op Aziatische artiesten, Turkse muziek en wereldmuziek. In samenwerking met boekingsbureau GAG worden avonden georganiseerd waar Aziatisch poptalent zich kan presenteren. Merhaba! is een programma met eigentijdse alternatieve Turkse muziek dat is gericht op de Turkse gemeenschap. Verder werkt Cinetol ook samen met Amsterdam Roots om in de komende periode wereldmuziek een vaste plek te geven in het programma. In de verdiepende interdisciplinaire programmering is diversiteit terug te zien in het programma Jalan Jalan waarin de Indo-Nederlandse cultuur wordt belicht in de vorm van talks, muziek en eten.

Cinetol geeft in de aanvraag duidelijk aan dat zij het belangrijk vindt om een cultureel divers publiek te bereiken. De commissie is positief over de ambities die de aanvrager stelt in het plan, maar vindt de uitwerking nog te summier. Cinetol wil met een cultureel diverse programmering consequent inhaken op de smaak en interesses van cultureel diverse doelgroepen. De focus komt daarom in 2021-2024 meer te liggen op de muziekgenres wereldmuziek, hiphop en urban. De commissie vindt dat echter een te algemene kijk op het aantrekken van cultureel diverse doelgroepen en mist in het plan een gerichte marketingaanpak en samenwerkingen die bedoeld zijn om een cultureel diverser publiek bij Cinetol te betrekken.

In de ogen van de commissie is de organisatie van Cinetol cultureel divers samengesteld. Zowel het personeelsbestand als het bestuur bestaan uit personen met een biculturele achtergrond. Voor de komende periode wil de organisatie die diversiteit behouden en uitbreiden om zo een goede afspiegeling te zijn van de samenleving. Daarom wordt in de vacatureteksten voor nieuwe functies aangegeven dat Cinetol het belangrijk vindt dat biculturele kandidaten solliciteren om de organisatie diverser te maken. Voorop blijft staan dat de kandidaat die het meest gekwalificeerd is wordt aangenomen en bij een gelijke keuze is culturele diversiteit de doorslaggevende factor.


Conclusie

De commissie vindt het aangevraagde bedrag te hoog voor de relatief onveranderde koers die is ingezet met de tweejarige subsidie 2019-2020. De commissie vindt dat het AFK een bijdrage kan leveren in het continueren van de activiteiten die Cinetol organiseert om het popmuziekaanbod diverser te maken en een breder publiek te bereiken. De commissie adviseert daarom de aanvraag van Cinetol gedeeltelijk te honoreren met een bedrag van 
€ 52.000 per jaar.

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie Muziek en Muziektheater.