Docking Station

BFNA
Aangevraagd: € 77.000
Toegekend: € 0

Inleiding

Stichting Docking Station gelooft in de kracht van het verhaal: 'Those who tell stories rule the world' (Plato). Docking Station beoogt met visuele verhalen een ander venster op maatschappelijk urgente thema’s te geven om daarmee positieve verandering teweeg te brengen. Docking Station stelt dat ze een platform is waar visuele verhalen uit verschillende culturen een vorm vinden. Dit doet de organisatie door deze verhalen naar eigen zeggen op te laden met kennis en daarna in coproductie met Nederlandse makers tot concrete producten te brengen. Op die manier wil Docking Station de verhalen deelbaar maken en zo bijdragen aan een bewustere samenleving. 

Docking Station ziet zich binnen het culturele veld als een netwerkorganisatie die cross-sectoraal werkt en daardoor kruisbestuiving mogelijk maakt. In de periode 2021-2024 gaan per jaar vier internationale fotografen in cocreatie met Nederlandse makers werken aan een product, waarvan de organisatie een hoge artistiek-inhoudelijke kwaliteit verwacht en dat in staat is publieksparticipatie te realiseren. Docking Station koppelt de producten aan vier grote Amsterdamse podia, die Docking Station specifiek daarvoor uitkiest. Docking Station wil op die manier de publieksactiviteiten verhogen. Door het ontwikkelen van de producten worden de verhalen volgens Docking Station deelbaar en Docking Station zegt dat het dan gelijktijdig de impact daarvan door actieve publieksparticipatie kan meten. Docking Station wil gaan professionaliseren door een communicatiestrategie op te zetten en uit te voeren. Ze wil daarmee haar belangrijkste doelgroepen beter in kaart brengen en daardoor weten met welke kanalen Docking Station ze kan bereiken. Docking Station wil eind 2024 het volgende hebben bereikt: zestien makers uit zestien verschillende culturen die met zestien Nederlandse makers een coproductie hebben gemaakt. Docking Station ziet de oogst daarvan als zestien audiovisuele producten die zestien nieuwe vensters op de wereld geven en tijdens 240 events publieksparticipatie mogelijk hebben gemaakt.

Stichting Docking Station ontvangt geen meerjarige subsidie binnen het Kunstenplan 2017-2020.
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 77.000 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als zwak.
De commissie vindt de artistieke voornemens van Docking Station weinig verrassend en gering gemotiveerd. De artistieke voornemens van Docking Station zijn om per jaar vier zogeheten Dockers - participerende fotografen uit binnen - en buitenland wier thematisch maatschappelijk ingestoken fotowerk bij deelname aan Docking Station reeds voor 70% is voltooid - aan vier Nederlandse radio/podcastmakers te koppelen. Samen voegen ze vervolgens aan het werk van de Dockers een radio/podcastverhaal toe en komen ze zo tot audiovisuele voorstellingen. De commissie vindt dat de organisatie de selectie van de Dockers op een effectieve wijze aanpakt middels de zogeheten Docking Ambassadeurs, die aan (inter)nationale professionele foto-organisaties en -instituten verbonden zijn om potentiële deelnemers voor Docking Station te scouten. Volgens de commissie mist de artistieke keuze van Docking Station om radio/podcastverhalen aan fotografie te koppelen nadere onderbouwing. De motivatie, dat de beleving die een audiovertelling bij het zien van fotografie oproept de publieksparticipatie bij de fotoverhalen helpt versterken, vindt de commissie te mager en getuigt volgens de commissie van weinig artistieke originaliteit. De commissie is van mening dat dit format een te grote sturende rol heeft ten opzichte van de autonomie van de Dockers. Volgens de commissie gaat dit mogelijk ten koste van de artistieke eigenheid van hun fotowerken. Daarnaast is het voor de commissie onduidelijk welke Nederlandse radio/podcastmakers op basis van welke artistieke audiocriteria de stichting concreet op het oog heeft om te koppelen aan de fotografen en hoe hun samenwerkingen uitgevoerd worden. Ook ontbreekt in het ondernemingsplan onderbouwing met welke grote Amsterdamse podia de stichting de komende jaren wil samenwerken en hoe deze samenwerkingen worden aangepakt. Hierdoor vindt de commissie de voornemens van de stichting van een weinig herkenbare artistieke signatuur getuigen.

De commissie vindt het positief dat Docking Station inzicht toont in een deel van de culturele interesses van de vier doelgroepen die de organisatie zelf aan de hand van Motivaction-profielen identificeert als scherpzinnige verdiepingszoekers, sensitieve allesproevers, buurtbewoners en passanten, en anderstalige stadsgenoten. Volgens Docking Station volgen de scherpzinnige verdiepingszoekers de actualiteit en mogen onderwerpen voor hen maatschappelijk kritisch zijn, en houden sensitieve allesproevers van persoonlijke verhalen met een gedurfde mening. De commissie vindt dat de verhalende en maatschappelijk geëngageerde audiovoorstellingen op de culturele interesses van deze twee doelgroepen aansluiten. De commissie kan niet goed beoordelen of de audiovoorstellingen voor de twee andere doelgroepen, buurtbewoners en passanten en anderstalige stadsgenoten, even aansprekend zullen zijn als voor de scherpzinnige verdiepingszoekers en sensitieve allesproevers. De culturele interesses van de buurtbewoners en passanten en anderstalige stadsgenoten komen niet nader aan bod in het ondernemingsplan, wat de commissie een gemis vindt. 

De commissie constateert dat Docking Station reflecteert op de voorgaande periode en de ambitie uitspreekt om de audiovoorstellingen te verbeteren en verder te ontwikkelen. Zo wil de organisatie de coproductie, ofwel de samenwerking tussen Dockers en radio/podcastmakers, uitbreiden met curatoren. De commissie vindt dit qua ambitie logisch voortvloeien uit hetgeen de stichting tot op heden al gedaan heeft. De commissie vindt de artistieke ontwikkeling van deze ambitie echter weinig onderbouwd. Zo ziet de commissie geen concrete uitwerking van de potentiële curatoren die Docking Station wil benaderen. Ook wordt in het plan niet duidelijk op basis van welke artistieke uitgangspunten de curatoren ervoor gaan zorgen dat het publiek, zoals Docking Station stelt, nog meer meegenomen wordt in het verhaal om een grotere beleving en positieve verandering te bewerkstelligen. Docking Station onderbouwt de artistieke ambitie om de omgeving van de voorstelling om te toveren tot een plek die bijdraagt aan de impact van het audiovisuele verhaal eveneens weinig, aldus de commissie. Zo vindt ze in het ondernemingsplan geen concrete uitwerking hoe Docking Station dit beoogde omtoveren telkens wil aanpakken en waaraan de te verwachten resultaten artistiek gezien moeten voldoen. Verder vindt de commissie dat Docking Station weinig investeert in het potentieel en de artistieke ontwikkeling van de gezichtsbepalende tweekoppige directie van de stichting. De commissie constateert dat er hiervoor in het ondernemingsplan geen concrete mogelijkheden zijn geformuleerd.


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als voldoende.
De commissie vindt dat Docking Station zich via het plaatsen van de Story Station op de Sunday Markets op het Westergasterrein in stadsdeel West verbindt met de stedelijke samenleving. Zo zijn de Sunday Markets laagdrempelige zondagsmarkten voor buurtbewoners. De commissie kan niet goed beoordelen of de bezoekers van de Sunday Markets geneigd zijn om de audiovoorstellingen daadwerkelijk te gaan beluisteren en bekijken in de Story Station, omdat in het ondernemingsplan niet uitgewerkt is wat de culturele interesses van de buurtbewoners en passanten zijn. De commissie ziet dat Docking Station in het verleden heeft samengewerkt met maatschappelijke partners in de stad als We Make the City en Universiteit van Amsterdam. In het ondernemingsplan staat dat Docking Station voor de komende periode maatschappelijke partners als Pakhuis de Zwijger en De Balie opzoekt om de audiovoorstellingen te presenteren. De commissie kan niet goed beoordelen hoe overtuigend deze samenwerkingen zijn, omdat in het ondernemingsplan niet is uitgewerkt of de beoogde activiteiten passend zijn bij het beleid of de activiteiten van de genoemde partners.

De commissie vindt dat Docking Station met haar activiteiten in stadsdeel West een positieve bijdrage levert aan de stedelijke spreiding van het Amsterdamse cultuuraanbod. De commissie constateert dat Docking Station in het verleden activiteiten heeft uitgevoerd in andere stadsdelen, zoals in Oost bij Volkshotel in 2019 en destijds nog in Noord bij Framer Framed in 2018. Op basis van het ondernemingsplan kan de commissie niet beoordelen of Docking Station de komende periode naast haar activiteiten in stadsdeel West ook weer in andere stadsdelen, afgezien van stadsdeel Centrum en Zuid, activiteiten gaat uitvoeren. Dit vindt de commissie ontbreken in het plan. 

De commissie vindt het gekozen eigen accent Wereldstad passend bij het voornemen van de stichting om fotografen uit de hele wereld de kans te geven deel te nemen aan Docking Station. De commissie is overtuigd van de aanpak hiervan middels de Docking Ambassadeurs. Via de Docking Ambassadeurs en de Dockers vindt internationale uitwisseling en samenwerking plaats, die volgens de commissie relevant is voor Docking Station en de stad. Zo trekt de stichting hiermee fotografen uit andere landen aan, die vanuit hun achtergrond verschillende maatschappelijk urgente thema’s belichten. 


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als zwak.
De commissie is op basis van eerder behaalde resultaten van mening dat de vier coproducties per jaar en het per presentatie inzetten van een curator en omtoveren van de Story Station haalbaar en uitvoerbaar zijn voor de omvang van de kleine organisatie, bestaande uit een tweekoppige directie met één ondersteunend medewerker. De commissie is van oordeel dat de twee directieleden op basis van hun cv en trackrecord beschikken over het benodigde artistieke vakmanschap en zakelijk-productionele deskundigheid om de beoogde plannen uit te voeren. De commissie waardeert dat de organisatie zakelijk-productioneel gezien voor het aanscherpen van haar werkwijze verschillende denktanks heeft opgericht met professionals van binnen en buiten het werkveld van de fotografie en cultuur om met de organisatie mee te denken over publieksbereik en financieringsmodellen. De commissie vindt het echter matig dat in het ondernemingsplan niet opgenomen is wie aan deze denktanks deelnemen en hoe duurzaam deze zijn.

De commissie vindt Docking Station een weinig gezonde bedrijfsvoering hebben om zowel de beoogde voornemens ten uitvoer te brengen als ook de organisatie op langere termijn effectief te laten functioneren. Zo heeft de organisatie weinig eigen vermogen. Dit eigen vermogen is sinds de oprichting zelfs steeds verder afgenomen, wat volgens de commissie onwenselijk is om de organisatie structureel meerjarig te kunnen laten opereren. De commissie vindt het niet sterk dat de organisatie geen aandacht aan het geringe weerstandsvermogen besteedt. De commissie waardeert wel dat de organisatie geen grote leningen of achterstanden met betalingen heeft. De commissie vindt de ingediende begroting weinig realistisch en passend. Ze constateert dat de personeelslasten iets meer dan de helft van de totale lasten bedragen. De commissie vindt deze lasten bovendien weinig recht doen aan de uitgangspunten van de Fair Practice Code, omdat uit de begroting blijkt dat de directieleden en medewerker betaald worden en de deelnemende kunstenaars enkel reis- en verblijfskosten vergoed krijgen maar geen honorarium. Het AFK verwacht van organisaties, die binnen het Kunstenplan 2021-2024 ondersteund willen worden, dat ze rekening houden met de uitgangspunten van de Fair Practice Code. Verder constateert de commissie dat de financieringsmix voornamelijk is opgebouwd uit de jaarlijkse bijdrage van fondsen, aangevuld met een klein deel sponsoring. Er zijn geen andere inkomsten begroot, zoals projectsubsidies of een vorm van inkomsten uit de audiovoorstellingen. De commissie waardeert dat de stichting zich hiervan bewust is en sinds 2019 met behulp van haar denktank aan een gezondere financieringsmix werkt. De commissie vindt het een veelbelovende ontwikkeling dat Docking Station kleine bijdragen van onder andere private fondsen als Outset en MiAP heeft binnengehaald en in gesprek is met ING en WeTransfer voor sponsoring.

Uit het marketingplan blijkt dat Docking Station haar website, digitale nieuwsbrief, Facebook en Instagram inzet voor marketing en samenwerkt met Trouw, de Volkskrant, Wordt Vervolgd en De Correspondent. De commissie vindt dit passende middelen om de genoemde doelgroepen van scherpzinnige verdiepingszoekers en sensitieve allesproevers te bereiken. Tevens vindt de commissie het passend dat de organisatie voor het bereiken van de doelgroep buurtbewoners wil samenwerken met lokale Amsterdamse media, zoals AT5, Stadsblad De Echo-Amsterdam West en Het Parool. Het valt de commissie op dat de stichting hoge te bereiken publieksaantallen opvoert, onder andere door de plaatsing van Story Station bij World Press Photo, maar ze constateert dat deze aantallen in veel gevallen zijn opgebouwd uit passanten. De commissie vindt het weinig passend om deze passanten echt als publiek van de audiovoorstellingen te bestempelen. Buiten het opwekken van hun nieuwsgierigheid door de plaatsing van de fraai vormgegeven Story Station is er namelijk volgens de commissie geen realistisch plan van aanpak geformuleerd om deze passanten daadwerkelijk te betrekken. De commissie waardeert het wel dat Docking Station haar marketing verder wil ontwikkelen door een freelance communicatieprofessional te werven, die een strategie gaat ontwikkelen om de doelgroepen nog beter in kaart te brengen en op basis daarvan een strategie ontwikkelt om de verhalen actiever bij hen te presenteren. 

Diversiteit en inclusie

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als voldoende. 
De commissie constateert dat in het plan verhalen met cultureel diverse maatschappelijke thema’s als migratie, identiteit en afkomst centraal staan. Hiermee levert Docking Station volgens de commissie een inhoudelijke bijdrage aan de culturele diversiteit van het Amsterdamse culturele aanbod. Daarnaast stelt de organisatie dat de Nederlandse radio/podcastmakers aan wie de Dockers worden gekoppeld altijd cultureel divers zijn en dat de helft van de aan te trekken curatoren cultureel divers is. De commissie vindt het matig dat Docking Station in het ondernemingsplan geen concrete namen noemt van deze makers en curatoren.

De commissie is gematigd positief over het bereik van Docking Station van een cultureel divers samengesteld publiek in de stad. Docking Station heeft anderstalige stadsgenoten als een van haar vier doelgroepen benoemd. Dit zijn volgens Docking Station mensen die niet goed Nederlands verstaan, maar wel de taal van de Docker spreken. De commissie waardeert dat Docking Station voor hen speciale ontmoetingsmomenten wil organiseren, maar vindt de aanpak hiervan - hen uitnodigen - nog weinig concreet uitgewerkt om als effectieve publieksbenadering te gelden. Verder vindt de commissie het passend en realistisch dat Docking Station gaat samenwerken met het Goethe instituut, Casa Migrante, MixTree, Stichting Amsterdamse Buurvrouwen Contact en de Ambassades om cultureel diverse bevolkingsgroepen te bereiken voor wie het niet meteen gemakkelijk is om zich aan te sluiten bij het Nederlandstalige cultuuraanbod. 

De commissie vindt dat Docking Station een weinig onderbouwde visie op en overtuigend plan heeft voor de diversiteit van het personeelsbestand. De organisatie zegt bij de werving van nieuwe bestuursleden, de aftreeddatum van de drie huidige en niet cultureel diverse bestuursleden is op 31 december 2020, culturele diversiteit als criterium te willen hanteren. Volgens de commissie ontbreekt een gemotiveerde uitleg hoe de stichting dit wil aanpakken. De commissie waardeert wel dat in de samenstelling van de stagiaires sinds 2019 ook mensen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond zijn opgenomen.


Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van Stichting Docking Station niet te honoreren.

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie BFNA.