Pluk de Nacht

Film
Aangevraagd: € 22.500
Toegekend: € 22.500

Inleiding

Pluk de Nacht zet zich naar eigen zeggen in om het publiek te laten kennismaken met het beste op het gebied van internationale cinema, transmedia, digital storytelling en aanverwante kunstuitingen, die nog niet in Nederland vertoond zijn of die een beperkt publiek hebben bereikt. De programmering is niet gebonden aan een bepaald genre of thema. Pluk de Nacht richt zich niet op een niche, selecteert op kwaliteit en wil ruimte bieden voor het onverwachte. De organisatie wil op het festival een laagdrempelige en open sfeer creëren waarbinnen het publiek kennis kan maken met internationale speelfilms, documentaires, korte films, animaties en mediakunst. Pluk de Nacht vertoont voornamelijk films die niet zijn uitgebracht door Nederlandse distributeurs.

In de periode 2021-2024 wil Pluk de Nacht inzetten op de ontwikkeling van locatie-kunst op het festival en deze op gelijk niveau brengen met de filmprogrammering. Dat doet het in samenwerking met kunstenaar en curator Victor Engbers die een meer-jaren kunstprogramma voor het festival samenstelt. Daarnaast wil het festival het Hive Mind Platform verder ontwikkelen en borgen binnen het reguliere programma. Met de uitbreiding van de activiteiten wil Pluk de Nacht een diverser potentieel publiek bereiken door intensievere marketing en promotie acties in te zetten. Verder wil het festival meer inkomsten genereren uit de verhuur van zitplaatsen. Door te investeren in meer stoelen en een geleidelijke prijsstijging toe te passen wil het de publieksinkomsten verhogen.

Pluk de Nacht ontvangt geen meerjarige subsidie binnen het Kunstenplan 2017-2020. 
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 22.500 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als goed. 
De commissie is positief over de artistieke eigenheid van Pluk de Nacht. Pluk de Nacht organiseert jaarlijks een origineel en prikkelend festival op het Stenen Hoofd in Amsterdam. Daarbij toont het in een laagdrempelige setting, artistiek hoogwaardige auteursfilms, die in Nederland meestal niet te zien zijn. Pluk de Nacht weet verschillende disciplines op soepele wijze aan elkaar te verbinden en samen tot één geheel te smeden. De combinatie van het filmprogramma met digitale experimenten en beeldende kunst maakt het festival tot een aantrekkelijk geheel met een duidelijke artistieke signatuur. Wel vindt de commissie dat de thema’s die ten grondslag liggen aan de kunstprogrammering concreter hadden kunnen worden uitgewerkt. Ook het idee om gedurende het hele jaar te programmeren had meer geconcretiseerd kunnen worden in het plan.

Pluk de Nacht heeft in de ogen van de commissie een overtuigende visie op de artistieke betekenis van het festival voor het beoogde publiek. De laagdrempelige setting zorgt ervoor dat het publiek zich thuis voelt op het festival en open staat voor het avontuurlijke filmprogramma. Daardoor weet Pluk de Nacht met een relatief ‘moeilijke’ programmering impact te genereren op een breed publiek. Het festival stelt dat de ‘collectieve ervaring’ het uitgangspunt vormt van het festival. Dit artistiek ondersteunende principe vindt de commissie op overtuigende wijze doorgevoerd: de bezoekers beleven het festival echt in gezamenlijkheid. Enerzijds door in de strandstoelen in de open lucht films te kijken, anderzijds via de randprogrammering. Van dat laatste is het Hive Mind Platform in de ogen van de commissie een aansprekend voorbeeld. Daarin wordt bijvoorbeeld de bij uitstek individuele ervaring van een spelletje op de smartphone vertaald naar een betekenisvolle collectieve interactieve ervaring op het filmdoek. De commissie is positief over het idee om dit platform verder uit te bouwen en in de komende jaren verder te experimenteren met nieuwe interactieve vormen op het kruisvlak van technologie en cinema, want dit plan vergroot volgens de commissie de artistieke betekenis en beleving voor het beoogde publiek. 

Pluk de Nacht reflecteert in de aanvraag overtuigend op haar eigen artistieke ontwikkeling. De commissie is positief over de ambitie om het beeldende kunst programma in de komende jaren verder uit te bouwen met medewerking van een vaste curator. Zo kan de kunstprogrammering een meer integraal onderdeel worden van het festival en kan er meer lijn en focus worden aangebracht. De commissie denkt dat het de samenhang binnen het festival verder zal versterken. 
De commissie is van mening dat de open houding van Pluk de Nacht de artistieke ontwikkeling ten goede komt. Het festival houdt een stevige vinger aan de pols van het veranderende film- en medialandschap, en weet daar in het festivalprogramma flexibel op in te spelen. In het plan wordt goed onderbouwd wat in een digitaliserende wereld de kracht en meerwaarde is van een festival als Pluk de Nacht. Het eerder genoemde Hive Mind Platform is daar een voorbeeld van, maar Pluk de Nacht heeft ook scherp zicht op het internationale filmaanbod, waardoor het aanbod verrassend en actueel blijft en de artistieke ontwikkeling van het festival gewaarborgd is.
Pluk de Nacht is een kleine organisatie en de mogelijkheden voor artistieke ontwikkeling of doorstroom binnen de organisatie zijn beperkt. Pluk de Nacht stelt dat het de persoonlijke groei van medewerkers belangrijk vindt en dat het nieuwe medewerkers uitnodigt mee te denken over het programma, de aankleding en het beleid. Dit vindt de commissie op zichzelf positief, al had het in de aanvraag concreter kunnen worden uitgewerkt. 


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als goed. 
Pluk de Nacht formuleert in het plan een overtuigende visie op de wijze waarop het festival zich verbindt met de stedelijke samenleving. Pluk de Nacht stelt dat de strijd om de openbare ruimte in Amsterdam steeds groter wordt, en dat daarmee een toegankelijk, laagdrempelig en intiem festival als dat van Pluk de Nacht aan noodzakelijkheid wint. De commissie is het daarmee eens en vindt het mooi hoe Pluk de Nacht zich positioneert als ‘vrijhaven’ waar iedereen welkom is, van ‘oude’ tot ‘nieuwe’ Amsterdammers en waar alle lagen van de Amsterdamse bevolking elkaar kunnen ontmoeten. De commissie is positief over hoe Pluk de Nacht zich positioneert ten aanzien van dergelijke grootstedelijke vraagstukken, al had deze analyse een concreter gevolg kunnen krijgen door bijvoorbeeld allianties aan te gaan met maatschappelijke partners in de stad. Niettemin verbindt Pluk de Nacht zich wel aan partijen als het Volkshotel en Mooren.tv. Met name deze mediapartner draagt via interactieve applicatie bij aan de verbinding op het festival tussen verschillende stadsbewoners.

Omdat het festival plaatsvindt in Amsterdam West en er ook enkele activiteiten zijn in het Volkshotel in Amsterdam Oost draagt Pluk de Nacht bij aan de spreiding van culturele activiteiten en publiek over de stad.

De commissie is van mening dat het gekozen eigen accent ‘Stad van dag en nacht’ naadloos aansluit bij het festival. Met een laagdrempelig, kwalitatief hoogstaand festival draagt de organisatie bij aan een sterke nachtcultuur in Amsterdam. Pluk de Nacht verbindt letterlijk de dag en nacht met elkaar door een randprogrammering die overdag en in de vroege avond bezocht kan worden, terwijl het hoofprogramma - de filmvertoning - start als de schemering intreedt. 


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als voldoende. 
De commissie ziet het plan voor de periode 2021-2024 als realistisch en uitvoerbaar. Pluk de Nacht heeft in de loop der jaren met een betrokken community en een beperkt budget een succesvol filmfestival in de openlucht opgebouwd. Het organisatorische vakmanschap van de medewerkers van Pluk de Nacht staat buiten kijf. De commissie vindt het positief dat er met Victor Engbers een curator bij het festival betrokken wordt die het kunstprogramma meer balans moet geven. Gezien zijn ervaring als curator en kunstenaar op festivals acht de commissie hem in staat de kunstinstallaties naar een hoger plan te tillen. De omvang van de activiteiten is in de ogen van de commissie passend bij de grootte van de organisatie. De verdere ontwikkeling van het Hive Mind Platform lijkt zakelijk en organisatorisch al goed in de grondverf te staan. 

De commissie vindt dat de bedrijfsvoering van Pluk de Nacht op basis van de aangeleverde jaarrekeningen van 2017 en 2018 gezond oogt. Dat neemt niet weg dat de organisatie in de aanvraag nauwelijks reflecteert op de mogelijke risico’s. Juist omdat het festival in de openlucht plaatsvindt is het voor de inkomsten sterk afhankelijk van omstandigheden zoals het weer. Overigens denkt de commissie op basis van de aangeleverde cijfers dat de organisatie wel in staat moet zijn om kleinere tegenvallers op te vangen. 

De commissie ziet de begroting voor het grootste deel als realistisch en passend. Wat betreft de filmprogrammering vindt de commissie de geraamde kosten realistisch. De kunstprogrammering lijkt echter krap begroot. Pluk de Nacht wil de komende jaren inzetten op een kwalitatief hoogstaande kunstprogrammering door jaarlijks tien of elf kunstenaars te vragen om speciaal voor het festival een project te realiseren over vooraf geformuleerde thema’s. De commissie is er niet zonder meer van overtuigd dat het met de begrote kosten voor de kunstprogrammering mogelijk is om een serie hoogwaardige kunstwerken te realiseren, inclusief een redelijke betaling voor de kunstenaars, dekking van de productiekosten, en een goede verzekering en beveiliging van de kunstwerken. 
Hoewel Pluk de Nacht een gratis festival is, heeft de organisatie in het verleden op een creatieve manier eigen inkomsten weten te werven uit onder meer horeca, sponsoring en de verhuur van strandstoelen. De commissie vindt het positief dat Pluk de Nacht in de komende jaren nog nadrukkelijker wil inzetten op het genereren van eigen inkomsten. Ook is zij positief dat Pluk de Nacht haar diensten en materiaal aanbiedt aan derden en op die manier extra inkomsten wil genereren. Door nadrukkelijker in te zetten op de kunstprogrammering en het middagprogramma hoopt Pluk de Nacht meer bezoekers te trekken en meer inkomsten te verwerven. Dit had volgens de commissie wel grondiger kunnen worden onderbouwd in de toelichting bij de begroting.

Het publiek weet Pluk de Nacht doorgaans goed te vinden. Met relatief weinig middelen weet Pluk de Nacht met jaarlijks gemiddeld 20.000 bezoekers in Amsterdam een grote groep mensen aan zich te binden. Dat neemt niet weg dat de commissie vindt dat het communicatie- en marketingplan in de aanvraag summier is uitgewerkt. Doelgroepen worden in de aanvraag bijvoorbeeld niet gesegmenteerd. Dat de focus in de communicatie verschuift van de website naar sociale media vindt de commissie op zichzelf passend en goed onderbouwd, maar de verdere communicatiemiddelen zijn nauwelijks uitgewerkt in het plan. 


Diversiteit en inclusie

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als voldoende. 
In het plan formuleert Pluk de Nacht een oorspronkelijke, maar ook brede visie op het onderwerp diversiteit en inclusie. De organisatie benadrukt dat diversiteit voor haar staat voor een diversiteit in genres, leeftijden, gender, seksuele voorkeuren, karaktereigenschappen, en ook voor culturele diversiteit. Pluk de Nacht slaagt er volgens de commissie tot nu toe goed in om een cultureel divers programma te realiseren, waarin films uit alle werelddelen worden vertoond. De komende jaren wil het festival de culturele diversiteit van het programma verder versterken, onder andere door het programmeursteam cultureel diverser te maken. Dit geeft de commissie genoeg vertrouwen dat de culturele diversiteit van de programmering in de komende jaren voldoende geborgd is.

De commissie constateert op basis van eerdere edities en het plan dat Pluk de Nacht een behoorlijk cultureel divers publiek weet te bereiken. Via gerichte marketing en communicatie hoopt het festival de diversiteit van het publiek in de komende jaren te verhogen, al had dit concreter kunnen worden ingevuld in de aanvraag.

Wat betreft het personeel is er voor Pluk de Nacht nog een slag te slaan, wat betreft culturele diversiteit. Het kernteam is weinig cultureel divers. Het is positief dat de organisatie de komende periode nadrukkelijker op zoek wil naar cultureel diverse programmeurs, onder andere door haar internationale netwerk aan te spreken. Pluk de Nacht stelt dat het vrijwilligersbestand behoorlijk cultureel divers is, en dat het daartoe ook inspanningen verricht door samen te werken met specifieke organisaties als New Faces en de Vrijwilliger Centrale Amsterdam. De commissie vindt het plan op dit gebied te weinig uitgewerkt en geborgd binnen de organisatie.


Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Pluk de Nacht te honoreren met het gevraagde subsidiebedrag van € 22.500 per jaar.

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie Film.