Shortcutz Amsterdam

Film
Aangevraagd: € 73.725
Toegekend: € 41.880

Inleiding

Shortcutz Amsterdam is een platform dat zich richt op de ontwikkeling en promotie van nieuw Nederlands filmtalent. Shortcutz biedt deze makers een podium voor hun werk, ideeën en talent en brengt ze in contact met hun publiek en belangrijke persoonlijkheden uit de filmindustrie. Het hart van Shortcutz bevindt zich in Amsterdam. Shortcutz ziet zichzelf als een multiculturele organisatie voor een multiculturele wereld waar verschillen gevierd en gewaardeerd worden. 

Shortcutz is daarnaast een platform voor Engelstalige promotie van de Nederlandse film. Het heeft als doel om een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de films, en het nationale en internationale bezoekersaantal voor nieuwe Nederlandse producties. Naast andere activiteiten was Shortcutz met de International Audience Award in 2019 aanwezig in 28 steden op vier continenten, waar meer dan 2.700 bezoekers op hun favoriete Nederlandse film konden stemmen.

Shortcutz wil bekender worden onder kunst- en filmliefhebbers ongeacht hun inkomen of culturele achtergrond. In de periode 2021-2024 wil Shortcutz daarin stappen zetten door samen te smelten met de stad, door proactief zoveel mogelijk mensen te betrekken bij haar events, programma’s en samenwerkingen. Een ander onderdeel van de plannen is het uitbreiden van het team, zodat er volgens Shortcutz een stevig fundament komt om alle projecten die het aan het ontwikkelen is te kunnen uitvoeren.

Shortcutz Amsterdam ontvangt een tweejarige subsidie 2019-2020 binnen het Kunstenplan van € 42.378 per jaar (incl. indexatie 2020). 
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld    
€ 73.725 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als voldoende. 
Shortcutz biedt jonge filmmakers een podium en verbindt hen met meer ervaren, inspirerende gasten uit de filmwereld en vormt daarmee een duidelijke aanvulling op het filmlandschap in Amsterdam. Wekelijks organiseert Shortcutz publiek toegankelijke vertoningen in Sociëteit De Kring, waar het korte werk van jonge makers wordt getoond. Door de hoge frequentie van de bijeenkomsten biedt de organisatie veel jonge makers een podium. Omdat er voor de vertoning van korte films relatief weinig mogelijkheden zijn, biedt Shortcutz de jonge makers daarmee een goede eerste kennismaking met een publiek en met de filmwereld. De commissie ziet hierin duidelijk de artistieke eigenheid en meerwaarde van Shortcutz. De jaarlijkse Shortcutz Amsterdam Annual Awards biedt een rijk palet aan interessante gasten uit de internationale filmindustrie waardoor de commissie het als een inspirerend evenement voor jonge makers ziet. Bovendien is Shortcutz in de ogen van de commissie een sterk merk met een herkenbare vormgeving. De commissie constateert dat Shortcutz in het ondernemingsplan nauwelijks ingaat op de selectiecriteria van de films. Hierdoor ontbreekt een inhoudelijk kader dat de verschillende films aan elkaar verbindt, wat in de ogen van de commissie ten koste gaat van een heldere artistieke signatuur. 

Shortcutz bereikt wekelijks in De Kring een publiek van geïnteresseerden, bestaande uit Amsterdamse filmliefhebbers, expats en professionals. De commissie constateert dat de kwaliteit van de vertoonde films, mede door de hoge frequentie, van wisselend niveau is. Shortcutz gaat in de aanvraag niet specifiek in op de artistieke behoefte van de doelgroep, waardoor een visie of reflectie op de impact van de uiteenlopende vertoningen op het beoogde publiek ontbreekt. De commissie ziet wel dat de (inter)nationale gasten zonder meer aansprekend en inspirerend zijn voor met name het professionele publiek. Shortcutz heeft een uitstekend netwerk en vertegenwoordigt een sterke community, die een duidelijke meerwaarde heeft voor de Amsterdamse filmsector. 
De commissie ziet dat Shortcutz er goed in slaagt om een groep makers te bereiken die zich veelal buiten de geijkte filmpaden begeven. Autodidacten en makers die niet de Filmacademie, maar bijvoorbeeld een mediagerelateerde opleiding hebben gedaan krijgen ruim baan bij Shortcutz. Voor deze makers is het doorgaans moeilijk om voet aan de grond te krijgen in de filmwereld en Shortcutz helpt hen daarbij met een eerste stap. Daarom is de commissie van mening dat het Shortcutz-programma goed aansluit op de behoefte van deze jonge makers en daarmee van artistieke betekenis is voor hen.

Wat betreft de artistieke ontwikkeling van Shortcutz is de commissie kritisch. De komende jaren wil Shortcutz uitbreiden met Shortcutz Amsterdam Extended. In samenwerking met verschillende partijen wil de organisatie een selectie van films vaker en door de hele stad vertonen. De concrete vorm en inhoud van Shortcutz Amsterdam Extended blijft echter onduidelijk in het plan. Verder constateert de commissie dat Shortcutz nauwelijks reflecteert op haar artistieke positie en hoe ze deze verder wil ontwikkelen. De commissie constateert dat de beoogde ontwikkeling vooral gelegen is in het uitbreiden van de hoeveelheid activiteiten en publiek, het versterken van de community en de internationale promotie van Nederlandse korte films. 
Shortcutz biedt nieuwe filmmakers ruim baan om zich artistiek te ontwikkelen, door hun werk te tonen en hen in verbinding te brengen met professionals binnen de filmwereld. Shortcutz wil het eigen team uitbreiden, waarmee voor de artistieke leiding meer mogelijkheden ontstaan om zich op artistiek vlak verder te ontwikkelen.


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als goed. 
Shortcutz gaat actief op zoek naar partnerschappen, die de verbinding van de organisatie met de stedelijke samenleving van Amsterdam versterken. De komende jaren wil Shortcutz actief de wijken in, om in samenwerking met buurthuizen het aanbod van Shortcutz te ontsluiten voor bevolkingsgroepen die de weg naar het platform niet makkelijk weten te vinden. Shortcutz zet in de komende Kunstenplanperiode in Amsterdam Zuidoost een samenwerking op met PLYNGND.city om via speciale screenings in hun ‘Hoodlabs’ ontmoetingen tussen wijkbewoners te faciliteren en zo de sociale cohesie te versterken. Ook heeft Shortcutz slimme samenwerkingen met niet-culturele partners als KLM en het Student Hotel. Zo zijn de films van Shortcutz te zien in de KLM-toestellen, en organiseert het voor het Student Hotel op maat gemaakte programma’s, waarmee Shortcutz nieuwe doelgroepen weet te bereiken en haar totale bereik aanzienlijk weet te vergroten.
Verder vindt de commissie het positief dat Shortcutz door het Engelstalige karakter van de bijeenkomsten, nadrukkelijk een organisatie is die zich verbindt aan Amsterdamse bevolkingsgroepen, die de Nederlandse taal niet machtig zijn. 

De Amsterdamse activiteiten van Shortcutz vonden tot nu toe vooral plaats in het centrum en Amsterdam Noord, met de uitreiking van de jaarlijkse Annual-Awards. De komende jaren wil Shortcutz haar vleugels uitspreiden over de overige stadsdelen. Shortcutz zal samen met PLYNGND.city speciale vertoningen organiseren in Amsterdam Zuidoost, waarmee mogelijk een publiek wordt bereikt dat niet snel naar de vertoningen in De Kring zal komen. De commissie ziet dat deze samenwerking in potentie interessant kan zijn en kan zorgen voor het bereiken van publiek in Zuidoost. Shortcutz draagt daarmee bij aan de spreiding van culturele activiteiten en publiek in de stad. De plannen om ook in de overige stadsdelen aanwezig te zijn, zoals Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam West vindt de commissie in het plan mager uitgewerkt.

Als eigen accent heeft Shortcutz het thema Wereldstad gekozen. Dit accent sluit naadloos aan bij de activiteiten van de organisatie. Shortcutz Amsterdam is onderdeel van het internationale Shortcutz netwerk dat ooit in Portugal begon en is binnen dat netwerk relatief succesvol. Via dit netwerk worden de Nederlandse films internationaal vertoond en gepromoot waardoor deze internationale samenwerking essentieel is voor Shortcutz. Omdat de activiteiten en bijeenkomsten van Shortcutz vaak Engelstalig zijn, wordt deels een internationaal publiek van expats bereikt en is de commissie van oordeel dat het plan overtuigend aansluit bij het gekozen thema. 


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als zwak. 
Shortcutz Amsterdam heeft de afgelopen jaren een succesvol platform opgezet en uitgebouwd, dat een duidelijke meerwaarde heeft voor een doelgroep van jonge makers. De jaarlijkse Annual Awards zijn met vakmanschap georganiseerd. Met een klein team weet Shortcutz jaarlijks een flink aantal goed georganiseerde activiteiten te realiseren. Het voorliggende plan laat zien dat Shortcutz haar activiteiten sterk wil uitbreiden. De commissie is niet overtuigd van het realisme en de uitvoerbaarheid van deze uitbreidingen. Ze is van mening dat de kwantiteit van de hoeveelheid evenementen ten koste gaat van de kwaliteit ervan. Daar komt bij dat veel van de nieuwe plannen, zoals voor Shortcutz Amsterdam Extended, Shortcutz Amsterdam Sattelite Sessionz weinig concreet zijn uitgewerkt. Ook wordt niet duidelijk gemaakt in hoeverre deze evenementen een beslag zullen leggen op de huidige organisatie of in hoeverre deze ook worden gedragen door beoogde samenwerkingspartners. 

De commissie constateert dat Shortcutz beschikt over slechts beperkte reserves, hetgeen naar het oordeel van de commissie een risico voor de bedrijfsvoering is. De commissie is kritisch op het feit dat uit de begroting niet blijkt hoe Shortcutz in de komende jaren de financiële reserves wil opbouwen om eventuele toekomstige risico’s te ondervangen. Als de inkomsten uit subsidies of de forse beoogde stijging van inkomsten uit sponsoring tegenvallen zijn er weinig mogelijkheden voor de organisatie om dit op te vangen. 

De begroting voor de periode 2021-2024 laat een forse stijging zien ten opzichte van 2019 en 2020, waarin Shortcutz tweejarige subsidie ontvangt van het AFK. De begrote kosten vindt de commissie passend. De gevraagde bijdrage van het AFK stijgt echter naar meer dan vijftig procent van de totale begroting. De commissie vindt dat de organisatie daarmee onevenredig zwaar leunt op gemeentelijke subsidie. Juist omdat Shortcutz nadrukkelijk een platform is voor de professionele filmindustrie vindt de commissie de gevraagde bijdrage van het AFK niet realistisch. Vanwege het sterke netwerk van Shortcutz is de commissie van mening dat het mogelijk moet zijn om op andere manieren aanvullende financiering te verkrijgen en daarmee de financieringsmix te versterken en te verbeteren. De commissie vindt de dekking daarom niet passend bij de gepresenteerde plannen.

Het marketing- en communicatieplan vindt de commissie te algemeen. In het plan wordt weliswaar een heldere analyse gegeven van de doelgroepen van Shortcutz, maar deze worden onvoldoende ondersteund door een plan om deze doelgroepen ook daadwerkelijk te bereiken. De commissie acht het marketingplan daarom ontoereikend om de zeer ambitieuze groeicijfers over alle stadsdelen te realiseren. 


Diversiteit en inclusie

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als goed. 
Shortcutz legt volgens de commissie in de aanvraag een scherp bewustzijn aan de dag over het belang van culturele diversiteit. In de loop der jaren is Shortcutz er steeds beter in geslaagd om het programma te diversifiëren en daardoor heeft het ook meer cultureel diverse doelgroepen aan zich weten te verbinden. De commissie is positief over het feit dat Shortcutz in haar plan bewust voor gasten met een cultureel diverse achtergrond kiest. Shortcutz ambieert dat minimaal een derde van de makers die het een platform biedt een cultureel diverse achtergrond heeft. Dit doet Shortcutz onder andere door zelf proactief op zoek te gaan naar films en makers die kunnen bijdragen aan het vergroten van de culturele diversiteit in het aanbod van Shortcutz en daarmee van het Amsterdamse cultuuraanbod. Dit levert volgens de commissie de benodigde diverse programmering op die aansprekend is voor het cultureel diverse publiek. 

Shortcutz bereikt via de wekelijkse vertoningen in De Kring en met de jaarlijkse Annual Awards een cultureel divers publiek. Via samenwerking met onder andere PLYNGND.city wil Shortcutz de komende jaren nadrukkelijker inzetten op het bereiken van een cultureel divers publiek door dat publiek specifiek op te zoeken. De commissie ziet goede mogelijkheden om via de zogeheten Hoodlabs-screenings een cultureel divers publiek in Amsterdam Zuidoost te bereiken. Ook in Amsterdam Nieuw-West heeft Shortcutz de ambitie om een cultureel divers publiek te bereiken, al bevindt dit idee zich nog in een pril stadium. 

De diversiteit binnen de uitvoerende organisatie is in de ogen van de commissie voldoende gewaarborgd. De organisatie van Shortcutz bestaat uit een cultureel divers palet aan medewerkers. De commissie vindt het positief dat de commissie een aantal maatregelen neemt om die diversiteit in de toekomst te waarborgen. Wel is de culturele diversiteit binnen het bestuur een punt van aandacht.

Conclusie

De commissie adviseert op grond van bovenstaande overwegingen de aanvraag van Shortcutz Amsterdam gedeeltelijk te honoreren met een bedrag van € 42.378 per jaar. Daarmee wordt de subsidie gehandhaafd op het huidige niveau. De commissie vindt dat Shortcutz als platform voor jonge makers goed functioneert, maar vindt de nieuwe plannen onvoldoende concreet uitgewerkt om ze te kunnen honoreren. De gevraagde bijdrage staat in de ogen van de commissie onvoldoende in verhouding tot de aard en omvang van de activiteiten van Shortcutz Amsterdam.
Gezien het beschikbaar budget na beoordeling van alle aanvragen binnen de adviescommissie Film is voor Shortcutz Amsterdam € 41.880 beschikbaar.  

Shortcutz Amsterdam en Sphinx Art Productions zijn door de commissie beiden beoordeeld als subsidiabel en hebben op alle criteria een gelijke waardering. Het budget binnen de discipline Film is echter niet toereikend om beide aanvragen te honoreren. De commissie adviseert in dat licht om het resterende budget te verlenen aan Shortcutz Amsterdam. 

De commissie vindt dat het plan van Shortcutz een grotere bijdrage levert aan de pluriformiteit binnen het palet gehonoreerde aanvragen dan het plan van Sphinx Art Productions. Shortcutz is een relatief jonge organisatie, die zich in ogen van de commissie de afgelopen jaren op overtuigende wijze heeft ontwikkeld tot platform voor jong talent. De primaire activiteit van Sphinx Art Productions is de organisatie van een filmfestival, en er is al een groot aandeel aan festivals onder de gehonoreerde aanvragen. Shortcutz is daarentegen het enige platform dat zich op jong talent richt.

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie Film.