AFK projectsubsidies & gevolgen maatregelen COVID-19 - Veelgestelde Vragen

April 1, 2020

Het AFK begrijpt dat de gevolgen van de Corona crisis een enorme impact hebben op de culturele sector. Voor projectaanvragers is onderstaande lijst van Veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld. Kijk ook op de Veelgestelde vragen van de Gemeente, met informatie over onder meer de generieke en aanvullende steunmaatregelingen voor culturele organisaties en zelfstandigen. 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact op met de behandelend stafmedewerker, zie de naam in uw brief en/of onze medewerkerspagina. Heeft u een algemene vraag over de gevolgen van de Corona-maatregelen? Mail naar corona@afk.nl Als u een (concreet) idee heeft voor een kunstproject en meer wilt weten over de mogelijkheden bij het AFK, kunt u contact opnemen met (één van de) AFK Cultuurverkenners.

 • Mijn kunstproject waarvoor ik van het AFK subsidie heb gekregen kan niet doorgaan, maar ik heb wel alle kosten al gemaakt. Wordt mijn projectsubsidie desondanks uitbetaald?
  Reeds afgelaste projecten die zijn veroorzaakt door de Corona maatregelen kunt u afrekenen via de reguliere methode op ‘Mijn AFK’. Vermeld daarbij duidelijk waarom het project geen doorgang heeft gevonden en voeg waar mogelijk bewijs (specifiek over uw project, bijvoorbeeld een documentatie of correspondentie aan u gericht) en onderbouwing bij. Het AFK heeft begrip voor de afgelastingen en gaat coulant om met de prestatie eisen die zijn overeengekomen. De subsidie kan nooit hoger worden vastgesteld dat de toekenning die u heeft gekregen.
 • Door het verplaatsen en alsnog uitvoeren van mijn vanuit het AFK ondersteunde project, maak ik extra kosten. Kom ik in aanmerking voor extra subsidie daarvoor?
  Helaas kunnen we het reeds verleende subsidiebedrag niet ophogen. Het is ook niet mogelijk om voor hetzelfde project een extra aanvraag te doen. U kunt proberen extra middelen te werven via andere kanalen zoals crowdfunding via voordekunst, het afsluiten van een Amsterdamse Cultuurlening of kijk naar de mogelijkheden via een van de buurtfondsen via Mensen maken Amsterdam.
 • Kan ik, met oog op de huidige omstandigheden, nog wel een projectsubsidie aanvragen bij het AFK?
  Bij het AFK dient u projectaanvragen in minimaal 13 weken voor de startdatum. Nu ingediende projecten vinden pas plaats na 1 juni, dus er zijn geen belemmeringen om aan te vragen.
 • Kan ik bij het AFK een aanvraag doen voor het vergoeden van onkosten voor spontaan georganiseerde (online) activiteiten, die bijvoorbeeld enkel een vrijwillige donatie vragen?
  Helaas is het op dit moment niet mogelijk hiervoor een aanvraag te doen. We raden aan om allereerst te kijken of deze nieuwe activiteiten bekostigd kunnen worden uit de middelen die nu niet gebruikt worden voor activiteiten met live publiek.
 • Mijn kunstproject is uitgesteld voor onbepaalde tijd. Voor aangevraagde projecten zie ik dat deze moeten worden afgerond binnen een termijn van twee jaar. Hoe gaat het AFK hier mee om?
  U kunt, als u de termijn van twee jaar dreigt te overschrijden een wijzigingsformulier indienen via ‘Mijn AFK’. Onderbouwde, door de Corona maatregelen veroorzaakte overschrijdingen worden bij het AFK coulant behandeld.
 • Hoe gaat het AFK om met projecten die wel doorgang vinden, maar in aangepaste vorm?
  Wijzigingen in het project kunt u via het wijzigingsformulier via ‘Mijn AFK’ tijdig aan het AFK doorgeven. Projecthonorering dient binnen een termijn van twee jaar afgerekend te worden. Daarom heeft het de voorkeur om in plaats van uitstel op langere termijn, wellicht in kleinere vorm het project te laten plaatsvinden binnen de gestelde termijn. Uitzondering hierop vormt een online variant die een onderbouwde grotere toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het uitstel. Wij vragen u om hierop in te gaan op het wijzigingsformulier op ‘Mijn AFK’.
 • Mag ik in de toekomst een tweede keer een aanvraag indienen voor een project dat nu geen doorgang vindt, maar waar het AFK wel bijdraagt aan de reeds gemaakte kosten?
  Vanwege Corona maatregelen afgelaste projecten die zijn afgerekend en waarvan de definitieve subsidie is vastgesteld, hebben inhoudelijk niet bij kunnen dragen aan het culturele aanbod voor alle Amsterdammers. Voor deze projecten kan - bij uitzondering en vanwege de actuele omstandigheden - een nieuwe aanvraag worden ingediend, die opnieuw zal worden beoordeeld door de adviseurs in het licht van het moment van de aanvraag en onder de omstandigheden die dan gelden. De nieuwe aanvraag voor hetzelfde project betekent in dat licht niet dat het project automatisch opnieuw gehonoreerd zal worden.
 • Hoe zit het, met het oog op de huidige omstandigheden, met het verlenen van voorschot voor projectsubsidies? Kan ik in plaats van de gebruikelijke 80%, nu 100% voorschot ontvangen?
  Het voorschot van 80% dat het AFK uitkeert is een tegemoetkoming van de kosten die vooraf worden gemaakt. 20% van de toekenning wordt verrekend na het indienen van de afrekening. U kunt direct na het project de afrekening maken, waardoor het AFK, mits u aan de voorwaarden voldoet, tot uitkering kan overgaan.
 • Ik kan binnenkort mijn personeel en/of andere vaste lasten niet meer betalen. Kan de bevoorschotting van mijn AFK subsidie aangepast worden?
  We vragen u om goed te onderzoeken welke Rijksmaatregelen op uw situatie van toepassing zijn, zie ook de Veelgestelde vragen vanuit Gemeente. Mocht u acute problemen hebben en een subsidie van de gemeente of het AFK ontvangen, dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij de gemeente of het AFK.
 • Eén van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om organisaties te helpen, is het verlenen van uitstel van het betalen van belasting. Ondernemingen dienen een brief te schrijven vergezeld van een verklaring van een derde partij, bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Wat er precies in de verklaring moet staan is nog niet bekend (’nadere informatie volgt spoedig’) aldus de website. Heeft het AFK een generieke verklaring voor haar relaties in Amsterdam?
  Het AFK heeft deze vraag gedeeld met de Gemeente en de branche-organisaties. Tezijnertijd zal er een standaardbrief worden opgesteld, die hiervoor kan worden ingezet.
 • Mogen er al nieuwe aanvragen worden ingediend als lopende aanvragen nog niet zijn verantwoord?
  Helaas kan dit op het moment niet. Lopende projecten moeten eerst verantwoord worden, ook als ze niet doorgaan.