Noodsteunregeling gemeente culturele instellingen fase 4 geopend

Het AFK wijst aanvragers erop dat het subsidieloket Noodsteun culturele instellingen van de gemeente Amsterdam nu geopend is. Het geld gaat onder meer naar kunst- en cultuurinstellingen en broedplaatsen, er zijn extra budgetten voor het weer opstarten en toekomstbestendig maken van de cultuursector. Ook gaat er extra geld naar projecten van zelfstandig werkende kunstenaars en makers, en kleine initiatieven via het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

Noodsteunregeling gemeente culturele instellingen geopend

Het AFK wijst aanvragers erop dat het subsidieloket Noodsteun culturele instellingen van de gemeente Amsterdam nu geopend is. De regeling richt zich op gesubsidieerde Kunstenplan-instellingen en niet-gesubsidieerde instellingen, tot begin 2022 stelt Amsterdam ruim 12 miljoen euro beschikbaar. De noodsteun is ook toegankelijk voor Broedplaatsen. Aanvragen kan tot 29 november 2021.

De subsidieregeling voor culturele instellingen die in zwaar weer verkeren door coronamaatregelen - fase 4 kent twee doelgroepen:

1. Groep a: in­stel­lin­gen die van de ge­meen­te of het Am­ster­dams Fonds voor de Kunst een vier­ja­ri­ge sub­si­die ont­van­gen in het ka­der van het Kun­sten­plan 2021-2024.
2. Groep b: cul­tu­re­le in­stel­lin­gen van al­ge­meen nut die zijn ge­ves­tigd in Am­ster­dam en op ba­sis van de sta­tu­ten hun kern­ac­ti­vi­tei­ten ont­le­nen aan een of meer kunst- en cul­tuur­dis­ci­pli­nes, en ar­tis­tiek-in­hou­de­lij­ke (met in­be­grip van cul­tuur­edu­ca­tie­ve) pu­blieks­ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­se­ren.

Nieuwe coronamaatregelen: belangrijkste aanpassingen in de culturele sector

Op vrijdag 12 november j.l. heeft het kabinet een uitbreiding van de bestaande coronamaatregelen aangekondigd. Er gelden vanaf zaterdag 13 november nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden tot en met 13 december 2021. Deze strenge maatregelen zijn het gevolg van het oplopend aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. 

- Kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen hebben geen verplichte sluitingstijd. 
- Bij vertoningen van kunst en cultuur mogen maximaal 1250 mensen in een ruimte. 
- Evenementen zijn alleen toegestaan van 06:00 tot 18:00 uur. 
- Een vaste zitplaats is verplicht op plekken waarvoor coronatoegangsbewijs nodig is. Dit geldt voor horeca, sport, kunst en cultuur en evenementen.
- Sinds 6 november 2021 zijn mondkapjes verplicht in alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden.