Stichting De Hollanders

Podiumkunsten & Letteren
Aangevraagd: € 80.000
Toegekend: € 0

Inleiding

Stichting De Hollanders is een theatercollectief dat in 2011 werd opgericht door Imke Smit, Thomas Hoppener en Roelof Pothuis, die samen de artistieke kern vormen. In hun toneelproducties gaan zij verbindingen aan met muziek en literatuur en met de actualiteit. De komende jaren richten De Hollanders zich op het verstevigen van hun band met het publiek, op sponsorwerving en op het versterken van de eigen organisatie.

De Hollanders is van een acteurscollectief uitgegroeid tot een collectief van zelfstandige makers. Een gedegen reflectie op hun werk heeft geleid tot een aantal artistieke pijlers voor de komende jaren. De Hollanders wil samenwerken met een persoon of organisatie die hen inspireert en neemt daarbij bewust een open houding aan om het gesprek aan te gaan. Hun maatschappelijke betrokkenheid vertaalt zich in verhalen over niet-bestaande werelden. De Hollanders omschrijft hun speelstijl als oprecht, bevlogen en aards.

Twee artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van De Hollanders zijn de aandacht voor maatschappelijke systemen en de impact daarvan op het individu, en de persoonlijke fascinaties van de regisseurs die ten grondslag liggen aan de producties. De communicatie met het publiek is belangrijk en in een aantal projecten staat onderzoek centraal. Als randprogrammering wil De Hollanders een theatrale talkshow organiseren.

De Hollanders beoogt met het ontwikkelplan de zakelijke kwaliteit te vergroten en het publieksbereik verder te ontwikkelen.

Stichting De Hollanders vraagt aan het AFK een bijdrage van € 80.000 per jaar voor de realisatie van het ontwikkelplan.

Beoordeling ontwikkelplan

Beginsituatie, einddoel en noodzaak ontwikkeling

De commissie beoordeelt de beschrijving van de beginsituatie, het einddoel en de noodzaak tot ontwikkeling als zwak.

De beginsituatie is helder uiteengezet, maar de zakelijke doelen en de doelen op het gebied van publieksbereik zijn maar globaal geschetst. De noodzaak tot ontwikkeling wordt in het plan onvoldoende geëxpliciteerd.

De commissie merkt op dat De Hollanders in het ontwikkelplan voornamelijk de artistieke uitgangspunten behandelt; de gevraagde ontwikkeldoelen op het gebied van zakelijke kwaliteit en publieksbereik werkt het vooral uit in het daarnaast aangeleverde ondernemingsplan. Omdat de commissie in de eerste fase echter, conform de regeling, alleen het ontwikkelplan in behandeling neemt, wijst ze erop dat de organisatie zijn ontwikkeldoelen tevens in het ontwikkelplan had moeten verwerken.

De Hollanders zett goed uiteen hoe het collectief er op het moment van aanvragen voor staat. Het artistieke profiel van het gezelschap en de ambities voor de producties in de komende twee jaar zijn duidelijk. De Hollanders is stormachtig van start gegaan met een aantal goed ontvangen producties. In seizoen 2015-2016 nam het gezelschap bewust de tijd om zich te bezinnen op de toekomst, wat onder andere leidde tot enkele personele wijzigingen. Daarnaast heeft De Hollanders een artistieke koers voor de toekomst uitgezet, die zij in het ontwikkelplan helder motiveert. De commissie constateert wel dat de artistieke koers in het ontwikkelplan veel ruimte krijgt, terwijl De Hollanders zich geen ontwikkeldoel stelt op artistiek vlak.

De commissie vindt het op basis van het beschrevene begrijpelijk dat De Hollanders kiest voor ontwikkeling op zakelijk vlak en op het gebied van publieksbereik. De commissie maakt uit het plan op dat De Hollanders meer structuur en een betere basis nodig heeft voor zijn werk. De algemene werkzaamheden worden momenteel nog vaak onbetaald uitgevoerd door de artistieke kern en de ondersteunende staf. Deze noodzaak tot ontwikkeling volgt impliciet uit de in het plan geformuleerde wensen; de commissie mist een expliciete toelichting hierop. De Hollanders vindt een versterking van het marketingbeleid noodzakelijk voor het voortbestaan van het gezelschap, maar dit uitgangspunt wordt te weinig geconcretiseerd.

Met betrekking tot coaching en begeleiding zijn in het ontwikkelplan geen concrete plannen opgenomen. De Hollanders wil vanuit een open houding diverse kunstenaars, instellingen, regisseurs, denkers en acteurs van binnen en buiten de theatersector naar zich toetrekken. Dit gebeurt echter voornamelijk ten behoeve van de artistieke ontwikkeling van het gezelschap en heeft geen betrekking op de ontwikkeldoelen. Het ontbreekt in het ontwikkelplan aan een concreet coachings- of experttraject of een uitwerking daarvan, dat daadwerkelijk aan de ontwikkeldoelstellingen is te relateren.

Instrumenten

De commissie beoordeelt de aanpak en motivering voor de in te zetten instrumenten als zwak.

De Hollanders beschrijft in hun ontwikkelplan instrumenten die het wil inzetten om de ontwikkeldoelen te realiseren, die vooral op personeel vlak liggen. Het gezelschap wil investeren in personeel en hun medewerkers beter honoreren. Een medewerker zal zich toeleggen op het aantrekken van eigen inkomsten, in het bijzonder sponsorgelden. De commissie erkent dat dit belangrijke randvoorwaarden zijn voor de organisatie, maar mist een instrument die direct aansluit bij het gestelde ontwikkeldoel op het vlak van marketing. De Hollanders presenteert bovendien geen stapsgewijze aanpak voor de inzet van de instrumenten ter realisatie van de ontwikkeldoelen.

De Hollanders schrijft in het ontwikkelplan zich samen met huidige samenwerkingspartners te willen inspannen voor een betere publieksbinding en marketing. In 2017 wil het collectief tevens samenwerken met het Research Center of Material Culture; deze samenwerking moet onder andere (Amsterdams) museumpubliek naar het theater trekken. De commissie had in het plan graag gelezen hoe de samenwerking met deze partijen vorm krijgt en op welke wijze De Hollanders de gewenste publieksbinding en publieksverbreding denktte behalen. Ook is niet duidelijk hoe de eigen activiteiten worden afgestemd met de activiteiten van genoemde partners.

Realisme en omgevingsbewustzijn

De commissie beoordeelt het realisme en de blijk van omgevingsbewustzijn als voldoende.

Uit het ontwikkelplan wordt duidelijk dat De Hollanders in de kern beschikt over een goed omgevingsbewustzijn. Dit is af te leiden uit de manier waarop artistieke producties tot stand komen, waarbij De Hollanders zich actief laat inspireren door mensen en instellingen van buiten. In hun plan continueert De Hollanders verbindingen met reeds bestaande partners als Via Rudolphi en Theater Bellevue. De commissie mist echter hoe het gezelschap gebruik zal maken van de kansen die er, mede gezien de aard van zijn producties, liggen bij deze of nieuwe culturele of sociaal-maatschappelijke samenwerkingspartners ten behoeve van het bereiken van nieuwe doelgroepen.

Het plan van de Hollanders biedt weinig inzicht in de wijze waarop zij de beoogde ontwikkeldoelstellingen wil behalen. De Hollanders stelt zelf dat de bestaande eigen expertise op het gebied van publieksbereik tekortschiet. De commissie vindt deze zelfkritische en zelfbewuste houding te waarderen. In het plan is echter geen afdoende methode opgenomen om hierin verbetering aan te brengen. De commissie vindt de voorstellingsconcepten voor de komende periode helder en al vrij uitvoerig uitgewerkt. De commissie had in het plan daarom ook een beschrijving verwacht van de (nieuwe) doelgroepen waarop De Hollanders zich wil richten. Enkel in de beschreven samenwerking met het Research Center of Material Culture komen de ambities op het gebied van publieksbereik aan bod.

Evaluatie en bestendiging van resultaten

De commissie beoordeelt de wijze van evaluatie en bestendiging van resultaten als onvoldoende.

Het ontwikkelplan maakt niet duidelijk hoe en op welke momenten de resultaten van het ontwikkelplan worden geëvalueerd. Evenmin wordt in het plan weergegeven hoe behaalde resultaten na afloop van de ontwikkelperiode in de organisatie worden bestendigd. De commissie wijst erop dat dit een van de criteria vormt binnen de tweejarige regeling.

Delen van resultaten

De commissie beoordeelt de bereidheid tot het delen van resultaten als onvoldoende.

In het ontwikkelplan komt de wijze waarop De Hollanders de resultaten van het ontwikkeltraject wil delen geheel niet aan de orde. Ook hier wijst de commissie erop dat dit een van de criteria is binnen de tweejarige regeling.

Conclusie

Op basis van de beoordeling van de afzonderlijke criteria is de commissie van mening dat het ontwikkelplan van Stichting De Hollanders niet van voldoende kwaliteit is. Zij adviseert daarom de aanvraag niet te honoreren.

Commissie en adviseurs

De aanvraag is beoordeeld door de adviescommissie Podiumkunsten & Letteren.