Stichting Sagi Gross Dance Company

Podiumkunsten & Letteren
Aangevraagd: € 100.000
Toegekend: € 0

Inleiding

Stichting Sagi Gross Dance Company, opgericht in 2012, bestaat uit Jeroen Fransen en Sagi Gross. Zij maken sinds 2007 beeldende, maatschappelijk georiënteerde dansvoorstellingen. Beide choreografen hanteren een verschillend dansidioom; Gross richt zich op de fysieke kwaliteiten van de dansers en Fransen legt de nadruk op improvisatie en visualisatie. Hun voorstellingen ontwikkelen zij eerst onafhankelijk van elkaar voordat zij ze, in een later stadium, aan elkaar tonen. Naast de artistieke werkzaamheden voert het duo ook zakelijke, productionele en publicitaire zaken uit. In 2016 is een deel van het bestuur vernieuwd en is een zakelijk leider aangetrokken.

De ontwikkeldoelen hebben betrekking op de artistieke, zakelijke en promotionele aspecten van de organisatie. Het artistieke team dient te worden versterkt met een zakelijk leider, een promotor en stagiairs voor de productie. Gross en Fransen gaan zich vooral bezighouden met de ontwikkeling van de artistieke visie en producties, het leiden van de verschillende projecten, het in stand houden van hun relatie met de dansacademies en het verzorgen van workshops. De zakelijk leider ontwikkelt de zakelijke kant van de organisatie en zal zich daarbij laten coachen. De promotor ontwikkelt een plan van aanpak voor onder andere de verkoop en het publieksbereik.

Om de beoogde doelen te realiseren wil Gross Dance Company een vaste plek krijgen in het nieuwe Podium Zuid en twee coaches aantrekken voor de zakelijke leiding en voor de promotor, die zich bezighoudt met marketing en public relations. Gross Dance Company vraagt een bijdrage in de loonkosten van de twee artistiek leiders en de zakelijk leider.

Stichting Sagi Gross Dance Company vraagt aan het AFK een bijdrage van € 100.000 per jaar voor de realisatie van het ontwikkelplan.

Beoordeling ontwikkelplan

Beginsituatie, einddoel en noodzaak ontwikkeling

De commissie beoordeelt de beschrijving van de beginsituatie, het einddoel en de noodzaak tot ontwikkeling als voldoende.

Het gezelschap zet duidelijk zijn beginsituatie uiteen door de artistieke uitgangspunten te schetsen voor de producties die Gross en Fransen sinds 2012 met hun gezelschap maken. Zo liggen aan de choreografieën filosofische en literaire bronnen ten grondslag en vormen de beeldende aard en de maatschappelijke oriëntatie van de makers belangrijke kenmerken van het werk. Uit het plan wordt echter niet duidelijk welke doelstellingen het gezelschap nastreeft ter verdere artistieke ontwikkeling. Ook de noodzaak voor het realiseren van die doelstellingen is niet toegelicht.

De commissie krijgt uit het plan een goede indruk van waar het gezelschap in zijn zakelijke ontwikkeling staat. Sagi Gross Dance Company werkt als een projectorganisatie die voor elke productie een nieuw ondersteunend team samenstelt. De organisatie laat zich daarbij adviseren en ondersteunen door professionals uit de danswereld en door haar actieve bestuur. Dat laat onverlet dat de meeste zakelijke werkzaamheden en marketingtaken op de schouders van de twee choreografen rusten. Sagi Gross Dance Company ziet de aangevraagde subsidie dan ook als middel om praktische, personele en organisatorische zaken beter en structureler te kunnen organiseren, met als uiteindelijk doel de artistieke ontwikkeling naar een hoger plan te brengen. Daarbij wil het niet alleen de eigen zichtbaarheid vergroten in Amsterdam, maar ook in het buitenland. De commissie heeft begrip voor deze denkwijze maar ziet ook hier in het plan onvoldoende onderbouwd welke einddoelen Sagi Gross Dance Company wil bereiken, zowel op zakelijk vlak als ten aanzien van het publieksbereik. Ontwikkeldoelen en noodzaak worden slechts globaal aangestipt.

Sagi Gross Dance Company kiest volgens de commissie goede coaches om zich zakelijk en organisatorisch verder te ontwikkelen. De genoemde adviseurs beschikken over veel organisatorische ervaring en kennis van de danssector. Op artistiek vlak wil Sagi Gross Dance Company eens per zes maanden ondersteuning inroepen van professionals uit het dansnetwerk om ruggensteun te krijgen en te kijken naar verbeterpunten. Hierop had de commissie graag meer toelichting gelezen.

Instrumenten

De commissie beoordeelt de aanpak en motivering voor de in te zetten instrumenten als zwak.

Om het gezelschap zakelijk te versterken wil Sagi Gross Dance Company meer personele krachten aantrekken en passende repetitie- en kantoorruimte vinden. De commissie begrijpt dat dit voor de organisatie belangrijke randvoorwaarden zijn voor haar verdere professionalisering en haar behoefte in continuïteit te werken, maar ziet dit niet als gerichte instrumenten om de beschreven ontwikkeldoelen op zakelijk vlak te bereiken. De organisatie omschrijft niet duidelijk hoe de genoemde instrumenten moeten bijdragen aan de gewenste structurelere zakelijke organisatie.

Ook wil het gezelschap de zakelijk leider een managementcursus laten volgen en een zakelijk adviseur aantrekken. De plannen hiervoor zijn echter niet uitgewerkt, en weinig onderbouwd.

Een uitwerking van het instrument ten behoeve van de doelstelling om meer publiek te behalen ontbreekt. Het gezelschap verwacht dat een promotor meer voorstellingen zal genereren in Amsterdam en daarbuiten, maar die verwachting is in het ontwikkelplan niet verder uitgewerkt of onderbouwd.

De genoemde samenwerking met Podium Zuid en het plan om als huisgezelschap van het Compagnie Theater te gaan fungeren, lijken de commissie mooie kansen voor de makers om zich langdurig artistiek te kunnen focussen, zich zakelijk te laten ondersteunen en aan publieksopbouw te werken. Zij vindt het jammer dat ook deze initiatieven onuitgewerkt blijven in het plan.

Realisme en omgevingsbewustzijn

De commissie beoordeelt het realisme en de blijk van omgevingsbewustzijn als voldoende.

De voorgenomen professionaliseringsslag lijkt de commissie haalbaar. Het reorganiseren van de organisatiestructuur zal meer artistieke ruimte creëren en geeft mogelijkheden de zichtbaarheid van het gezelschap binnen Amsterdam te versterken. De commissie vindt dat het gezelschap zich daarbij wel ambitieuze doelen stelt, niet alleen in Amsterdam maar ook landelijk en internationaal; de commissie meent dat de aanvrager voor het realiseren van meer voorstellingen erg zwaar leunt op de inspanningen van een promotor.

Het plan om tijdens repetitieperioden dagelijkse balletlessen te geven aan professionele dansers en dansstudenten sluit volgens de commissie goed aan bij een artistieke en geografische uitbreiding van het professionele lesaanbod. Door als choreograaf artistieke kennis over te dragen, wordt bovendien de eigen dansvisie bestendigd. De commissie zet nog wel vraagtekens bij de haalbaarheid hiervan, omdat de voorgenomen samenwerking met de beoogde presentatieplek Podium Zuid nog onvoldoende is uitgewerkt in het plan. Het plan vermeldt niet wat er gebeurt met het voornemen danslessen te gaan geven als de samenwerking met Podium Zuid niet tot stand komt.

In het ontwikkelplan worden de omgevingsfactoren waarmee Sagi Gross Dance Company te maken heeft niet toegelicht. Hiervoor verwijst de aanvrager naar het ondernemingsplan. Dit onderdeel had volgens de regeling tweejarige subsidies echter zijn plek moeten krijgen in het ontwikkelplan, dat hierop beoordeeld wordt.

Evaluatie en bestendiging van resultaten

De commissie beoordeelt de wijze van evaluatie en bestendiging van resultaten als zwak.

Sagi Cross Dance Company werkt dit criterium te beknopt uit. Het gezelschap benoemt enkel dat om de zes maanden een standaardevaluatie zal plaatsvinden. Wat deze standaardevaluatie inhoudt en wie daarbij worden betrokken, wordt niet vermeld. De commissie leest niet in het plan hoe de externe adviseurs bij de evaluatie worden betrokken om de organisatiestructuur verder te verbeteren. Ook is geen visie geformuleerd op de wijze waarop de organisatie de resultaten op langere termijn wil bestendigen.

De commissie mist tevens in het plan hoe het bestuur zal bijdragen aan de professionalisering van het gezelschap voor de bestendiging van de toekomst. De commissie ziet dat het bestuur wordt voorgezeten door iemand die goed in staat is evaluatieprocessen aan te sturen. Omdat uit het plan een duidelijke nood spreekt aan externe input bij de invulling van de organisatiestructuur had de commissie in het plan aandacht verwacht voor de inzet van het bestuur hierbij.  

Delen van resultaten

De commissie beoordeelt de bereidheid tot het delen van resultaten als onvoldoende.

Op dit vlak presenteert Sagi Gross Dance Company weinig voornemens; het gezelschap beperkt zich tot een algemene opmerking dat bij voldoende en naar tevredenheid behaalde resultaten het jaarverslag en de evaluatie op de website worden gepubliceerd, zodat anderen ze kunnen inzien. De commissie ziet dit niet als een actieve, constructieve methode om andere kunstenaars of organisaties te laten delen in de opgedane kennis, terwijl Sagi Gross Dance Company juist vanwege zijn ontwikkelingsfase veel te delen heeft met verwante organisaties.

Conclusie

Op basis van de beoordeling van de afzonderlijke criteria is de commissie van mening dat het ontwikkelplan van Stichting Sagi Gross Dance Company niet van voldoende kwaliteit is. Zij adviseert daarom de aanvraag niet te honoreren.

Commissie en adviseurs

De aanvraag is beoordeeld door de adviescommissie Podiumkunsten & Letteren.