Ontwikkelbudget

Voor in Amsterdam ingeschreven kunstenaars, onafhankelijk werkende curatoren en programmeurs die hun carrière een artistieke impuls willen geven, heeft het AFK een Ontwikkelbudget van maximaal €15.000 beschikbaar. Een ontwikkelaanvraag dient zich te richten op een artistieke kwaliteitsimpuls voor de kunstenaar en geeft inzicht in hoe u uw zichtbaarheid binnen het Amsterdamse culturele veld vergroot.

Voor wie 

Professionele kunstenaars binnen alle disciplines, van dans en muziek tot theater en beeldende kunst, kunnen een aanvraag doen voor Ontwikkelbudget indien zijn minimaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn. Daarnaast kunnen ook onafhankelijk werkende curatoren en programmeurs een aanvraag doen voor Ontwikkelbudget. Ook zij dienen minimaal 4 jaar professioneel werkzaam te zijn. 

Voor wat 

Een Ontwikkelbudget kan bijvoorbeeld worden ingezet voor (materiaal)onderzoek, een werkperiode in het buitenland, coaching of workshops. Daarnaast zijn alle andere voorstellen die uw artistieke praktijk in een stroomversnelling kunnen brengen van harte welkom.

Voorwaarden

De aanvrager dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• De aanvrager is woonachtig in de Gemeente Amsterdam;
• is minimaal vier jaar aantoonbaar professioneel werkzaam op één of meerdere gebieden van de kunsten;
• is geen student of deelnemer aan een postacademische kunstopleiding of een kunstopleiding die volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek bekostigd wordt;
• heeft een verzamelinkomen dat in het jaar voorafgaand aan de aanvraag niet hoger is dan € 35.000,-;
• heeft in de 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen Ontwikkelbudget van het AFK heeft ontvangen, te rekenen vanaf de datum van het besluit over de verlening van de eerdere financiële bijdrage.

Vereisten

De aanvraag voor een Ontwikkelbudget moet aan de volgende vereisten voldoen:
a) de aanvraag bevat een ontwikkelplan dat gericht is op een artistieke kwaliteitsimpuls voor de kunstenaar en geeft inzicht in hoe de voorgenomen ontwikkeling bijdraagt aan een verbetering van de positionering van de kunstenaar in Amsterdam. Het ontwikkelplan moet binnen maximaal één jaar gerealiseerd zijn;
b) in de aanvraag wordt stapsgewijs beschreven op welke wijze het ontwikkelplan wordt gerealiseerd en op welke wijze het resultaat openbaar wordt gemaakt.

De aanvraag bevat:
• De ontwikkelvraag, de beginsituatie en het te behalen einddoel en de stappen die worden genomen om het doel te bereiken;
• een begroting waarin de kosten per onderwerp worden uitgewerkt (materiaal, onderzoek, scholing, marketing, honoraria, reis- en verblijfskosten en honoraria derden) en aannemelijk worden gemaakt. De aanvrager kan voor zichzelf geen honorarium aanvragen, wel een tegemoetkoming in de tijdsinvestering. In de begroting mag hier maximaal € 1.500,- per maand voor worden opgenomen. Het AFK draagt daar in totaal maximaal € 7.500,- aan bij;
• een relevant digitaal portfolio, met de nadruk op de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag. Het portfolio dient te worden aangevuld met een curriculum vitae, waaruit tevens duidelijk blijkt dat minimaal vier jaar een professionele beroepspraktijk is uitgeoefend;
• aangifte- en aanslagbiljetten inkomstenbelasting van het voorafgaande kalenderjaar waaruit de hoogte van het verzamelinkomen blijkt, ofwel de aangifte inkomstenbelasting van het meest recente jaar waarvoor door de kunstenaar aangifte inkomstenbelasting is gedaan - dan wel een aanslag inkomstenbelasting is ontvangen, mits deze aanslag niet ouder is dan twee jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Indienen

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en ontvangen uiterlijk binnen 13 weken de uitslag.

Overige mogelijkheden

Naast de ontwikkelingsbijdragen biedt het AFK voor kunstenaars reguliere projectsubsidies.

Andere financieringsvormen

Naast subsidie van het AFK zijn er andere manieren om uw project te financieren: Bijvoorbeeld via crowdfunding (Voordekunst en Cinecrowd), een lening van de Amsterdamse Cultuurlening of met bijdragen van andere fondsen.

Documentatie

Download de regeling projectsubsidies Professionele kunst 2017-2020
Download de Toelichting op de regeling Professionele kunst 2017-2020
Download de Richtlijnen voor een aanvraag binnen de regeling Professionele kunst
Kijk voor meer informatie bij de Veelgestelde vragen - Eenmalige subsidies

English Versions

Project Subsidies for the Professional Arts Scheme 2017
Explanatory notes on the Project Subsidies for the Professional Arts Scheme
Guidelines when applying for Project Subsidies for the Professional Arts Schema

PLEASE NOTE: Some of the AFK’s regulations, as well as some general information about the AFK, have been made available in English, and an application may be submitted in English.
However, all correspondence regarding the application process will be conducted in Dutch. In the event of any ambiguities or discrepancies between the Dutch and English versions, the Dutch text shall prevail.