Henny Jurriëns Studio

Dans
Aangevraagd: € 160.000
Toegekend: € 160000

Inleiding

De Henny Jurriëns Studio is in 1995 opgericht als open trainingsfaciliteit en werkt tevens als expertisecentrum voor professionele (freelance) dansers in Amsterdam en Nederland. De Henny Jurriëns Studio wil in haar programma de artistieke en inhoudelijke ontwikkelingen in het dansveld weerspiegelen die betekenis hebben voor de professionele dansers van de toekomst. Jaarlijks worden rond de 700 trainingen, masterclasses en workshops geprogrammeerd. De Henny Jurriëns Studio biedt daarnaast dansers mogelijkheden om op te treden op diverse plekken in de stad. Met deze activiteiten wil de organisatie bijdragen aan het behouden van de continuïteit van de internationale toppositie van de Nederlandse dans. Begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden voor professionele dansers ziet de Henny Jurriëns Studio als essentieel om de korte danscarrière ten volle te benutten én om de choreografen en gezelschappen dansers van het hoogste niveau te bieden, die voldoen aan hun eigen stijl of signatuur. De Henny Jurriëns Studio heeft interactie met dansorganisaties en dansacademies in Nederland en in het buitenland.

Het grootste deel van de artistieke activiteiten voor 2021-2024 blijft het bieden van een uitgebalanceerd trainings- en workshopprogramma, bepaald door nieuwe trends in het dansveld. De bestaande activiteiten van de organisatie worden voortgezet en uitgebreid. De Henny Jurriëns Studio wil naast de klassieke ballettechniek en de eigentijdse dansmethodieken, enkele urban dansvormen tot een vaster kernpunt in het programma maken. Doel is om de dansers te laten voldoen aan de nieuwe eisen in het dansveld en om de diversiteit van de dansers te vergroten. Oudere dansers en dansers met een beperking zullen bovendien kunnen profiteren van de programmalijnen. Hiervoor zijn nieuwe partners aangetrokken. Onder de noemer Dancers Onstage kunnen dansers zich ook presenteren aan het publiek. 

De Henny Jurriëns Studio ontvangt een vierjarige subsidie 2017-2020 binnen het Kunstenplan van € 127.310 per jaar (incl. indexatie 2020).
Voor de periode 2021-2024 vraagt Henny Jurriëns Studio bij het AFK een bijdrage van gemiddeld € 160.000 per jaar in het kader van het Kunstenplan.

Artistiek belang 

De commissie beoordeelt het artistiek belang als voldoende.
De Henny Jurriëns Studio ondersteunt individuele dansers met een goed lesaanbod om duurzaam op hoog niveau te kunnen presteren en zich verder te ontwikkelen. De Studio biedt een breed aanbod in stijlen en danstechnieken, en weet goede docenten en toonaangevende choreografen te betrekken bij de uitvoering. De Henny Jurriëns Studio heeft daarmee naar het oordeel van de commissie een artistieke eigenheid als trainingsinstituut voor professionele dansers, met aanbod van hoge kwaliteit. De Henny Jurriëns Studio versterkt haar artistieke profiel verder door de samenwerking met partners zoals ICK en Julidans, die ook opereren binnen een internationaal professioneel dansnetwerk. 
De commissie heeft waardering voor de vaste waarde die de Henny Jurriëns Studio in het dansveld vertegenwoordigt. Tegelijk constateert zij dat de afgelopen jaren ook andere partijen in Amsterdam actief zijn met kwalitatief goed en breed lesaanbod. In het lesprogramma voor komende periode is de organisatie daarin volgens de commissie niet bijzonder origineel meer. De Henny Jurriëns Studio onderscheidt zich volgens de commissie vooral met een initiatief als de Summer Intensive, waarin in een korte periode een stevig aanbod op hoog niveau en mogelijkheden voor verdieping worden geboden. 

De Henny Jurriëns Studio heeft artistieke betekenis voor het beoogde publiek, dat primair bestaat uit professionele dansers. De Henny Jurriëns Studio heeft zich volgens de commissie bewezen als een goede trendwatcher van ontwikkelingen in de dans. Doordat er wordt samengewerkt met opleidingen en gezelschappen heeft de Henny Jurriëns Studio een goed overzicht van de behoeften van dansers en choreografen. Dat betekent dat er inmiddels minder aandacht is voor de stijlen van bijvoorbeeld Graham en Cunningham, en dat er workshops zijn bijgekomen in de technieken van choreografen als Anouk van Dijk en Ohad Naharin. De commissie ziet dat de organisatie inzicht heeft in de culturele interesses van haar doelgroep en haar aanbod daar specifiek op afstemt. De populariteit komt tot uitdrukking in de groei van het aantal deelnemers in de afgelopen Kunstenplanperiode. De commissie vindt de betekenis van het talentontwikkelingstraject Dancers Onstage minder groot, omdat het korte ad hoc presentaties betreft en het maakproces niet centraal staat. Zij ziet dit initiatief vooral als een aantrekkelijke manier om de Henny Jurriëns Studio en de discipline dans onder de aandacht te brengen van een regulier publiek. 

De commissie vindt in het plan de reflectie van de Henny Jurriëns Studio op de eigen artistieke ontwikkeling beperkt. De keuzes voor lesaanbod en choreografen resulteerden tot nu toe in sterk aanbod dat vooral gericht is op een diversiteit aan klassieke en moderne danstechnieken. De commissie begrijpt dat de organisatie een artistieke verbreding wil realiseren van het aanbod met urban dans om het aanbod en de deelnemers te verbreden. Hoewel er voor de ontwikkeling van de urban programmalijn met geschikte nieuwe partners zal worden gewerkt, vindt de commissie de Henny Jurriëns Studio geen voor de hand liggende aanbieder, omdat de link met de historie en de ontwikkeling van de urban dansdiscipline ontbreekt. Daarnaast geeft de organisatie aan niet te gaan concurreren met andere aanbieders van urban dans in Amsterdam, maar reflecteert zij niet op de positie van de Henny Jurriëns Studio ten opzichte van deze andere aanbieders, die daar momenteel al verder in zijn. 
Met het oog op de toekomst en de pensionering van de huidige directeur maakt de organisatie in haar aanvraag niet duidelijk hoe de artistiek betrokkenen ontwikkelmogelijkheden worden geboden en de continuïteit van de artistieke visie en de werkwijze van de Henny Jurriëns Studio wordt geborgd.


Belang voor de stad 

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als goed.
De Henny Jurriëns Studio verbindt zich op praktisch vlak met de stedelijke samenleving, al gebeurt dit nog op zeer kleine schaal. Zo organiseert de organisatie in de thuisbasis in de Chassé Dance Studios in West verschillende open dagen met dansers van de Henny Jurriëns Studio voor de bewoners van de wijk. De commissie is positief over de open uitstraling van het centrum naar de buurt, waarbij het pand opengesteld wordt voor activiteiten in de buurt en de verbinding die de Henny Jurriëns Studio teweeg brengt met de eigen activiteiten. Zo kunnen scholieren die gymles hebben in het pand naar kleine voorstellingen en zelf danslessen volgen bij de Henny Jurriëns Studio. 

De Henny Jurriëns Studio levert een sterke bijdrage aan de spreiding van activiteiten en publiek in de stad. De Henny Jurriëns Studio opereert voor het merendeel van de activiteiten vanuit de eigen studio in West, waar het grootste aandeel deelnemers van het lesaanbod wordt bereikt, dat het grootste deel van het publiek van de Henny Jurriëns Studio vormt. Een deel van de presentaties van de Henny Jurriëns Studio Dancers Onstage vindt plaats in openbare ruimtes of andere laagdrempelige locaties op uiteenlopende plekken in de stad, zoals Café Belcampo in De Hallen, dat zich ook in West bevindt. Door deze activiteiten wordt er gespreid ook publiek bereikt buiten de deelnemers.

De Henny Jurriëns Studio heeft het thema Wereldstad gekozen als eigen accent. Het ondernemingsplan draagt de naam ‘wereldstudio in een wereldstad’ maar het thema wordt in het plan vrij algemeen uitgewerkt. De keuze voor dit accent sluit in de ogen van de commissie duidelijk aan bij het werk van de Henny Jurriëns Studio gezien de grote hoeveelheid dansers uit binnen-en buitenland die speciaal voor de Henny Jurriëns Studio naar Amsterdam afreizen voor workshops of een serie lessen en langer in de stad verblijven. De commissie ziet de aantrekkingskracht van met name de Summer Intensive voor individuele, internationale dansers. Dit is positief voor de positionering en internationale uitstraling van Amsterdam. 

Uitvoerbaarheid
De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als voldoende.
Het plan is voor de bestaande activiteiten naar de mening van de commissie realistisch en uitvoerbaar. Ook is de commissie positief over het vakmanschap van directeur Gary Feingold. Hij heeft een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk en een grote expertise die effectief te zien is in het programma en in de organisatie. Voor zijn opvolging in de komende periode wordt gezocht naar een persoon met een aanvullend netwerk, mede om de diversiteit bij de organisatie verder uit te breiden. De commissie vindt echter eveneens continuïteit en borging van het bestaande vakmanschap en netwerk belangrijk. Daarom had de commissie duidelijkheid willen krijgen over de wijze waarop en artistieke criteria waarmee de programmeur en het kernteam de keuze voor docenten en choreografen maken, die werken met de Henny Jurriëns Studio Dancers Onstage. Het plan geeft daarover nu geen helderheid. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de docenten voor de trainingen urban dans geselecteerd worden. De commissie is op basis hiervan nog niet overtuigd dat de Henny Jurriëns Studio de juiste expertise in huis kan halen om aanbod te ontwikkelen in de urban dans. Te meer daar de Henny Jurriëns Studio binnen dit genre zelf nog geen sterk netwerk heeft opgebouwd.

De bedrijfsvoering is op orde. De organisatie is klein en heeft een helder beeld van wat er nodig is om de werkzaamheden financieel gezond uit te voeren. Doordat de Henny Jurriëns Studio al zo lang bestaat en zich ook in economisch slechte tijden wist te handhaven, heeft de commissie vertrouwen in de plannen voor de bedrijfsvoering op langere termijn. Er is een passend eigen vermogen, er zijn reserves en de organisatie genereert goede eigen inkomsten.
De commissie constateert een risico voor wat betreft de huisvesting van de Henny Jurriëns Studio. De organisatie verwacht een flinke huurverhoging vanaf 2021, en is nog in onderhandeling over de uiteindelijke huurprijs waardoor de continuïteit van de huisvesting onzeker is. Behalve een minimale prijsverhoging per lesuur om dit te compenseren mist de commissie alternatieve scenario’s als de huurverhoging niet op te brengen is. In het algemeen benoemt de organisatie geen maatregelen om risico’s te beheersen bij tegenvallende inkomsten. 

De begroting is realistisch en passend bij het plan voor wat betreft de lasten. De samenstelling en hoogte van de kosten zijn naar mening van de commissie passend bij de voorgenomen activiteiten. Over de financieringsmix is de commissie kritisch. De begroting leunt zwaar op de subsidie van het AFK. Het aandeel van private fondsen is beperkt. De lesbijdragen die de Henny Jurriëns Studio vraagt vindt de commissie daarbij laag, en vaak niet in verhouding met andere aanbieders. Het argument van de Henny Jurriëns Studio dat er bij een prijsverhoging direct minder deelnemers zijn vindt de commissie niet overtuigend. Prijsdifferentiatie in het aanbod zou de publieksinkomsten ten goede kunnen komen. Juist door de hoge kwaliteit docenten en choreografen die de Henny Jurriëns Studio aan zich weet te binden verwacht de commissie dat dansers voor populaire trainingen meer willen betalen. 

Het marketingplan is basaal, maar in de ogen van de commissie realistisch en passend om het beoogde publiek te bereiken. De Henny Jurriëns Studio heeft een goed beeld van haar verschillende doelgroepen, die naast de professionele dansers, dansdocenten en choreografen ook worden gedefinieerd als stakeholders, publiek en scholieren. Voor de verschillende activiteiten worden specifieke strategieën ingezet, waarbij waar nodig wordt samengewerkt met passende samenwerkingspartners. Met ICK Artist Space en met BAU worden workshops en presentaties gepromoot, via scholen in de buurt worden leerlingen bereikt. De sociale media worden goed benut. Het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl vindt de commissie een verbetering. Net als met de website treedt de Henny Jurriëns Studio beter en duidelijker naar buiten. De beschreven wervingsstrategie lijkt voldoende om ook in de toekomst goede deelnemersaantallen te behalen.  


Diversiteit en inclusie

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als zwak.
De Henny Jurriëns Studio draagt met het plan naar de mening van de commissie zeer beperkt bij aan de culturele diversiteit van het Amsterdamse cultuuraanbod. In het aanbod in de verschillende danstechnieken ligt de focus sterk op de westerse klassieke en moderne dans, wat nauwelijks wordt aangevuld met cultureel divers aanbod. De kennis van de directeur over het Midden-Oosten en Noord-Afrika is in het huidige aanbod helaas zeer beperkt terug te zien, en het urban aanbod is nog in een beginstadium van ontwikkeling. De commissie is daarmee niet overtuigd dat het aanbod in komende periode meer cultureel divers wordt.

De Henny Jurriëns Studio draagt tot op zekere hoogte bij aan het bereiken van een cultureel divers publiek in de stad omdat de primaire doelgroep van (inter)nationale professionele dansers als vanzelfsprekend een diverse achtergrond heeft. De commissie leest in het plan geen actieve strategie van de Henny Jurriëns Studio om bij te dragen aan een betere representatie van de verschillende culturele achtergronden in de stad, anders dan met het beoogde nieuwe aanbod in urban dans. De commissie ziet echter geen overtuigend plan hoe de Henny Jurriëns Studio de specifieke doelgroep voor dat nieuwe aanbod zal bereiken. Dit zal volgens de commissie onder meer afhangen van de juiste docenten en choreografen vanuit de hiphop community. De Henny Jurriëns Studio heeft vanaf 2015 samenwerking met Dancing on the Edge, waarbij twee ‘scholarships’ kunnen worden gegeven aan internationale deelnemers om een ‘Intensive’ programma te volgen. Voor 2021 staat een samenwerking met een festival uit Senegal gepland. Wat deze samenwerking inhoudt en hoe de samenwerking kan bijdragen aan het bereiken van een cultureel divers publiek wordt in de aanvraag echter beperkt uitgewerkt. 

De commissie constateert dat de Henny Jurriëns Studio werkt met docenten met een brede diverse achtergrond, en ook in het bestuur is een diverse culturele achtergrond herkenbaar.  De organisatie benoemt dat het streeft naar een divers personeelsbestand en docentencorps, maar de commissie ziet daarvoor geen concrete stappen benoemd. Verder zou ze graag zien dat de Henny Jurriëns Studio ook stappen zou zetten om de diversiteit in het kernteam te vergroten.


Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van de Henny Jurriëns Studio te honoreren met het gevraagde subsidiebedrag van € 160.000 per jaar.  

Gezien het beschikbaar budget na beoordeling van alle aanvragen binnen de adviescommissie Dans is voor de Henny Jurriëns Studio € 94.000 subsidie beschikbaar. 

De aanvraag is behandeld in de adviescommissie Dans.