Vondelpark Openluchttheater

Muziek / muziektheater
Aangevraagd: € 135.000
Toegekend: € 0

Inleiding

Het Vondelpark Openluchttheater brengt makers, bewoners en bezoekers van Amsterdam samen in het Vondelpark door middel van culturele activiteiten. Het theater biedt aan podiumkunsttalent een (stads)podium in de zomermaanden en de kans om publiek op te bouwen. De toegankelijke setting van het Vondelpark Openluchttheater bevordert het spontane contact met het publiek en vindt de aanvrager een meerwaarde in de uitvoeringspraktijk van artiesten. De focus van het programma ligt op de genres comedy, dans, jeugdtheater en muziek, van beginnende bands tot populaire artiesten. Verder biedt het Vondelpark Openluchttheater theatercursussen en workshops voor kinderen.

Voor 2021-2024 richt het Vondelpark Openluchttheater zich op het thema verbinding door bewoners en bezoekers van de stad samen te brengen. Dat gebeurt in een programma waar verhalen worden verteld via dans, muziek, theater en comedy. De programmering op vrijdag en zondag wordt gecontinueerd en richt zich op dans, klassieke muziek en populaire muziek. De jeugdprogrammering, die nu op zaterdag plaatsvindt, wordt aangepast van een wekelijks programma naar een maandelijks festivalformat. Twee keer per maand zal daarnaast op de zaterdag een peer-to-peer programmering worden georganiseerd voor de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar. Verder wil de aanvrager (biculturele) subdoelgroepen kennis laten maken met het theater door in samenwerking met partners en individuele makers specifieke programma's voor hen tot stand te brengen.

Stichting Vondelpark Openluchttheater ontvangt een vierjarige subsidie 2017-2020 binnen het Kunstenplan van gemiddeld € 109.275 per jaar (incl. indexatie 2020).
Voor de periode 2021-2024 vraagt de organisatie bij het AFK een bijdrage van gemiddeld 
€ 135.000 per jaar in het kader van het Kunstenplan.


Artistiek Belang

De commissie beoordeelt het artistiek belang als voldoende.
De artistieke eigenheid is in de ogen van de commissie met name terug te zien in het brede en diverse podiumkunstaanbod dat Vondelpark Openluchttheater presenteert. Het programma wordt jaarlijks samengesteld op basis van de artistieke waarde en kwaliteit van de makers en dat levert een prikkelende mix op van verschillende genres en cross-overs tussen kunstdisciplines. Daarbij vindt de commissie het bijzonder dat de aanvrager een podium biedt aan zowel aanstormend als gevierd talent van Nederlandse bodem. Voor beginnende artiesten is het Vondelpark Openluchttheater ook belangrijk omdat zij volgens de commissie op een bekend en professioneel podium kunnen spelen, ervaring op kunnen doen en een nieuw publiek kunnen bereiken. Zo draagt de aanvrager op een bijzondere manier bij aan talentontwikkeling.

Vondelpark Openluchttheater bereikt naar de mening van de commissie diverse publieksgroepen door een gratis toegankelijk podium op een unieke locatie in de openbare ruimte te combineren met een brede programmering. Dat maakt de artistieke betekenis voor het publiek groot omdat er voor ieder wat wils is. Het programma wordt bovendien op een laagdrempelige wijze aangeboden. Het openluchttheater programmeert comedy, popmuziek, klassieke muziek, jeugdtheater, dans en cross-overs tussen kunstvormen. Door deze artistieke keuzes is het aanbod breed wat in de ogen van de commissie goed aansluit bij het brede publiek dat het Vondelpark Openluchttheater beoogt te bereiken. Ook waardeert de commissie dat door het open karakter van de activiteiten mensen worden aangetrokken die normaal niet of nauwelijks naar theater of concerten gaan. De organisatie geeft aan het publiek de komende jaren nog verder te willen verbreden met een speciaal ontwikkelde programmalijn. Doelgroepen en programma zijn verder in het plan echter te beperkt toegelicht, waardoor de commissie niet overtuigd is van de artistieke betekenis hiervan voor het nieuw beoogde publiek.

De commissie maakt uit het ondernemingsplan op dat het Vondelpark Openluchttheater voor 2021-2024 vooral inzet op de continuering van bestaande programmaonderdelen. De artistieke ontwikkeling is in de ogen van de commissie beperkt. Er wordt onvoldoende gereflecteerd op de vorige periode. In 2017-2020 wilde de aanvrager activiteiten ontwikkelen met cross-overs tussen podiumkunsten en andere disciplines zoals literatuur, (cultuur)filosofie en wetenschap, en nieuwe combinaties van het voor- en hoofdprogramma samenstellen. De commissie muziek van vier jaar geleden keek daar met belangstelling naar uit, en vond het een belangrijke programmatische ontwikkeling. Deze activiteiten ziet de commissie nu niet terug in de nieuwe plannen. De aanvraag gaat niet in op de reden daarvoor en staat niet stil bij de ervaringen die ermee zijn opgedaan afgelopen periode. De commissie vindt dat het plan vooral een voortzetting is van op zichzelf succesvolle, maar wel al bestaande formules: het presenteren van comedy, popmuziek, klassieke muziek en dans voor een breed publiek. Wel ziet de commissie als nieuwe ontwikkeling dat Vondelpark Openluchttheater meer ruimte wil maken voor jeugdprogrammering. De commissie is enthousiast over het concept waarbij een jeugdtheatergezelschap en een basisschool een locatieproject gaan ontwikkelen. Ze vindt de voornemens echter te summier omschreven om een concreet beeld te krijgen van de kwaliteit. Het plan biedt volgens de commissie geen mogelijkheden voor de artistieke leiding om zich professioneel te ontwikkelen, maar geeft wel aan uitvoerenden en nieuwe makers een kans om nieuw werk te presenteren en ervaring op te doen.


Belang voor de stad

De commissie beoordeelt het belang voor de stad als voldoende.
Het Vondelpark Openluchttheater draagt in de ogen van de commissie bij aan het inclusieve en gastvrije imago van de stad door het Vondelpark te gebruiken als een laagdrempelige plek die de verbinding aangaat met de bewoners van de stad. Dat gebeurt in een programma waar verhalen worden verteld via dans, muziek, theater en comedy. Iedereen is daarbij welkom om te komen kijken en luisteren. Vondelpark Openluchttheater werkt daarnaast samen met een aantal organisaties zoals de Stichting Oorlog In Mijn Buurt en basisscholen. Ook stelt de aanvrager het podium beschikbaar voor het festival Het Ritme van de Stad waar de verbinding wordt aangegaan met kwetsbare Amsterdammers en onder meer georganiseerd wordt door de maatschappelijke organisaties HVO-Querido, Leger des Heils en Stichting de Brouwerij.

De commissie constateert dat er geen spreiding van de activiteiten is die de aanvrager organiseert. Alle programma’s vinden plaats in het Vondelpark in het stadsdeel Zuid.

Vondelpark Openluchttheater kiest voor het eigen accent Leefbare stad, maar licht die keuze niet inhoudelijk toe in het ondernemingsplan. Wel sluiten de activiteiten van de aanvrager volgens de commissie onmiskenbaar aan bij dit thema door vanuit een culturele invalshoek een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de leefomgeving voor de bewoners. De commissie vindt het daarom jammer dat het Vondelpark Openluchttheater niet meer aandacht besteedt aan het gekozen accent door dat beter toe te lichten in de plannen voor 2021-2024.


Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid als voldoende.
Het plan is in de ogen van de commissie met de huidige personele, productioneel-organisatorische en financiële inzet uitvoerbaar. Het Vondelpark Openluchttheater heeft zich in de ogen van de commissie bewezen als een deskundige en daadkrachtige organisatie. Dat blijkt uit een toegewijd team dat in weinig tijd en met beperkte middelen op professioneel niveau kan opereren. De aanvrager kan daarbij rekenen op flexibele en loyale krachten waarbij het de commissie opvalt dat er sprake is van beperkt verloop van medewerkers, horecapersoneel en vrijwilligers. Daarnaast werkt het Vondelpark Openluchttheater veel samen met culturele organisaties zoals de Uitmarkt, het Kwaku Summer Festival, het Grachtenfestival, Pride Amsterdam en Stichting GRAP. Daarmee heeft de aanvrager naar de mening van de commissie een aantrekkelijk netwerk om projecten doelgericht uit te voeren en advies te vragen.

De bedrijfsvoering is volgens de commissie in orde. Dit blijkt uit een goede balans tussen het vreemd en eigen vermogen en een goede buffer waarmee financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. De commissie constateert - net als in de vorige periode - dat de organisatie nog steeds verkleefd is met De Vries Producties bv. De Vries Producties bv is in opdracht van Stichting Vondelpark Openluchttheater als producent verantwoordelijk voor de volledige organisatie, het management, de programmering, de productie, de financiering en de publiciteit. Tevens is Frans de Vries directeur van de stichting. De commissie ziet in de verwevenheid van de organisaties risico’s voor de bedrijfsvoering.

De begroting is passend bij de plannen, maar er mist volgens de commissie een uitgebreidere toelichting op enkele belangrijke onderdelen. Er wordt niet goed uitgelegd waarom de organisatie voor 2021-2024 uitgaat van minder activiteiten, terwijl een hoger subsidiebedrag wordt gevraagd ten opzichte van vorige jaren. Het valt de commissie ook op dat de beheerslasten relatief hoog zijn en vooral bestaan uit de door De Vries Producties bv in rekening gebrachte kosten. Deze kosten worden onvoldoende gespecificeerd. De stijging van de personeelslasten in 2021 is fors ten opzichte van de periode daarvoor. Omdat de toelichting te summier is kan de commissie niet beoordelen waar die toename op gebaseerd is. Op basis van een vergelijking tussen de begrote lasten en de werkelijke lasten in 2018, trekt de commissie de conclusie dat de lasten te ruim en dus niet realistisch zijn begroot. De commissie vindt de financieringsmix op zich passend met een goede verdeling van 70 procent private inkomsten en 30 procent inkomsten van publieke subsidiënten zoals het AFK.

Omdat het openluchttheater een van de meest laagdrempelige podia in de stad is, werd in de vorige periode geconstateerd dat de aanvrager meer zou kunnen inzetten op nieuw publiek. Van inzet op nieuw publiek is in de nieuwe plannen in de ogen van de commissie echter nog weinig sprake. Het Vondelpark Openluchttheater wil volgens het ondernemingsplan de bonte verzameling bezoekers nog bonter maken en dat vormt voor de komende periode het vertrekpunt voor de marketing- en communicatiestrategie. De commissie ziet echter weinig concrete plannen terug om dat doel te verwezenlijken en mist een goede beschrijving van de beoogde publieksgroepen. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat nieuwe doelgroepen door een speciaal ontwikkelde programmalijn moeten worden aangetrokken, waarbij de organisatie de samenwerkingspartners wil inzetten om het bereik te vergroten. De doelgroepen, programmalijn en samenwerkingspartners worden echter niet omschreven, waardoor het voor de commissie niet is vast te stellen of de marketingaanpak passend is om deze te realiseren.


Diversiteit en inclusie

De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als voldoende.
Volgens de commissie draagt het programma van het Vondelpark Openluchttheater bij aan de culturele diversiteit van het cultuuraanbod. Dat is vooral terug te zien in de partners waarmee wordt samengewerkt zoals Kwaku Summer Festival, Summer Breeze en Keti Koti Festival. Deze organisaties zorgen voor biculturele artiesten en cultureel diverse muziekstijlen, zoals Latin en urban muziek, die worden gepresenteerd op het podium. Ook ziet de commissie dat er direct met jonge makers projecten worden opgezet zoals met theatermaker Abdelhadi Baaddi die binnen de nieuwe jongerenprogrammering een voorstelling zal geven.

Vondelpark Openluchttheater wil door de samenwerking met bovengenoemde en enkele andere partijen zoals Pride Amsterdam, ook een cultureel divers publiek bereiken. Daarnaast richt de nieuwe reeks Vondelpark Specials zich op specifieke doelgroepen zoals een Asian Party, die bedoeld is om bezoekers met een Aziatische achtergrond aan te trekken. De commissie vindt dit een positief concept, maar maakt uit het ondernemingsplan op dat de aanvrager sterk leunt op de input van de samenwerkingspartners. De commissie vindt dat de organisatie zelf proactiever kan zijn als het gaat om het betrekken van cultureel diverse doelgroepen door middel van de eigen marketing- en communicatiemiddelen, en de kennis op die manier ook beter in de organisatie kan verankeren.

Volgens de commissie is de culturele diversiteit binnen de organisatie van Vondelpark Openluchttheater nog een aandachtspunt, waarbij de aanvrager wel de intentie heeft om de diversiteit te vergroten. Het streven is dat vanaf 2020 tenminste twee van de vijf bestuursleden een biculturele achtergrond hebben. De culturele diversiteit binnen het personeelsbestand wil de organisatie uitbreiden door voor de horeca, techniek en productie nieuwe medewerkers aan te stellen met een biculturele achtergrond. Uit het plan blijkt dat de afgelopen jaren kandidaten met een biculturele achtergrond bij verschillende vacatures bij gelijke geschiktheid de voorkeur hebben gekregen. De commissie concludeert hieruit dat het vergroten van diversiteit nog in een ontwikkelingsfase zit, maar dat de organisatie wel serieuze nieuwe stappen zet om de situatie te veranderen.


Conclusie

Volgens de commissie wordt in de aanvraag niet goed beargumenteerd waarom meer wordt aangevraagd terwijl er minder activiteiten staan gepland voor de komende periode. De commissie kiest ervoor het oude bedrag te bestendigen en te indexeren. De commissie adviseert daarom de aanvraag van Stichting Vondelpark Openluchttheater gedeeltelijk te honoreren met een bedrag van € 115.000 per jaar. De commissie constateert dat er na beoordeling van alle aanvragen onvoldoende budget beschikbaar is om de aanvraag te honoreren.

De aanvraag is beoordeeld binnen de adviescommissie Muziek en Muziektheater.